Ydy cŵn yn gallu bwyta porc? Darganfyddwch yma!

Ydy cŵn yn gallu bwyta porc? Darganfyddwch yma!
Wesley Wilkerson

A yw'n ddiogel bwydo porc fy nghi?

Yn gyffredinol, gellir bwydo porc i gŵn! Fodd bynnag, mae'n bwysig iawn deall bod angen ei baratoi'n iawn ar gyfer ei fwyta cŵn. Mae rhai rhybuddion hefyd. Er enghraifft, os oes gan eich ci alergedd i'r math hwn o gig, ni argymhellir ei gynnig iddo. Felly, mae angen i chi adnabod eich ci yn dda er mwyn peidio â rhoi bwyd iddo a allai ei niweidio neu achosi pyliau o alergaidd.

Yn ogystal, er mwyn datrys yr holl amheuon ynghylch amlyncu porc gan gŵn, mae rhai awgrymiadau . Felly, yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod beth yw'r ffordd orau o gynnig porc i'ch ci, beth yw ei fanteision, yn ogystal â gwybod cafeatau ac awgrymiadau hanfodol! Awn ni?

Sut i gynnig porc i gŵn yn ddiogel?

Ydych chi’n cynnig neu eisiau cynnig cig porc i’ch ci? Gadewch i ni eich helpu i ddeall sut y gallwch chi ei gyflwyno i drefn bwyd y ci. Dilynwch, felly, y prif awgrymiadau sy'n ymwneud â'r broses:

Gofalwch cyn rhoi porc i'r ci

Cyn dechrau paratoi'r cig porc i'w gynnig i'r ci, mae'n iawn Mae'n bwysig rhoi sylw i ansawdd y bwyd. Felly, ar adeg prynu, gwnewch yn siŵr bod y sefydliad yn cydymffurfio â rheolau llym ynghylch yhylendid y deunydd crai a'i fod yn cael ei gadw ar dymheredd digonol fel nad yw micro-organebau diangen yn amlhau.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am pry cop? Mawr, du, gwenwynig a mwy

Mae prynu bwyd wedi'i becynnu dan wactod neu o siopau cigydd ag enw da ac arbenigol yn ddewisiadau amgen gwych wrth brynu cig eidion a phorc y mae eich ci yn cael ei dderbyn yn ddiweddarach.

Bob amser yn coginio cig porc cyn ei gynnig

Er bod trafodaethau ynglŷn â’r posibilrwydd o gynnig cig porc amrwd i gŵn, mae’n ddiamau, o’i goginio’n dda, y siawns o'r anifeiliaid sy'n dal clefydau posibl yn cael ei leihau'n fawr. Felly, mae'n ddiangen rhedeg y risg o'i gyflenwi'n amrwd. Yna, coginiwch y cig yn dda i'r ci.

Mae cist porc yn atal ymlediad mwydod, fel Trichinella spiralis, sy'n gallu achosi trichinosis mewn anifeiliaid. Fel hyn, gall eich anifail anwes ei fwynhau heb fentro!

Tynnwch yr holl esgyrn o borc

Mae gan lawer o doriadau o borc esgyrn. Felly, mae angen eu tynnu fel bod yr anifail anwes yn gallu bwyta'r bwyd a'i fwynhau'n ddiogel.

Gall yr esgyrn achosi clwyfau yng ngheg y ci neu'r llwybr treulio. Yn ogystal, gall esgyrn mwy miniog achosi rhwystrau berfeddol neu drydylliadau! Am y rheswm hwn, yn gyffredinol, ceisiwch osgoi bwydo porc ag esgyrn i gŵn.

Cynigiwch ddognau bach

Er bwydo porc i gŵnMae cŵn yn dod â nifer o fanteision oherwydd y swm mawr o faetholion hanfodol, fitaminau a phroteinau, ni argymhellir cynnig gormod o fewnbwn i gŵn. Y ddelfryd yw cynnig y mochyn mewn dognau bach, fel bod diet yr anifail anwes yn cynnwys, ar y cyfan, borthiant maethlon ac arbenigol.

Yn ogystal, os oes gan eich ci broblemau pwysau, mae angen cydbwyso ei brydau gyda phroteinau mwy main fel brest twrci a physgod fel nad yw ei pancreas yn mynd yn llidus oherwydd sensitifrwydd braster. Felly, dewis arall da yw cynnig porc i'r anifail unwaith neu ddwywaith yr wythnos.

Manteision rhoi porc i'r ci

Mae manteision niferus o roi'r porc maethlon i'r ci. cwn. Nesaf, byddwch chi'n dod i adnabod rhai ohonyn nhw ac yn darganfod pa mor iach, cyfoethog mewn fitaminau, proteinau a halwynau mwynol yw cig porc. Gweler:

Mae porc yn fwyd iach

Porc yw un o'r bwydydd iachaf i'w gynnig i gŵn. Hynny yw, yn ôl arbenigwyr iechyd, mae ganddo lai o fraster na chig eidion ac mae'n ffynhonnell brasterau "da" (annirlawn a mono-annirlawn). Yn ogystal, mae'n gyfoethog mewn asid linoleig ac asidau brasterog hanfodol ar gyfer cydbwyso diet y ci.

Felly, toriadau penodol fel lwyn, tendon, shank a chopcynrychioli cigoedd heb lawer o fraster delfrydol i'w coleddu ar gyfer iechyd cŵn. Maent yn cynnwys llai na 10 g o fraster, llai na 95 mg o golesterol a llai na 4.5 go braster dirlawn fesul 100 g dogn.

Mae gan borc Thiamine ac Omega-3

Un o'r rhain manteision mawr sy'n gysylltiedig â chyflenwi cig porc i gŵn yw presenoldeb fitamin Thiamine ac Omega-3. Mae fitamin B1, a elwir hefyd yn Thiamine neu'r fitamin "gwrth-straen", yn ogystal â helpu corff y ci i fetaboli carbohydradau, yn helpu i frwydro yn erbyn afiechydon sy'n effeithio ar system imiwnedd yr anifail. Felly, mae'n hanfodol ei ddarparu i'ch anifail anwes. At y diben hwn, mae cig porc, sy'n gyfoethog mewn Thiamine, yn ddyfais ardderchog.

Yn ogystal, mae Omega-3, sy'n gyfoethog mewn cig porc, hefyd yn hanfodol i gŵn. Mae gan y sylwedd hwn, yn ogystal â gallu atal cychwyniad clefydau cardiofasgwlaidd, gydrannau EPA a DHA, sy'n rhyddhau gwrthlidiau naturiol i atal llid. Yn ogystal, mae Omega-3 yn ffurfio adeiledd lipoprotein pilenni celloedd cŵn, fel ei fod yn helpu i sefydlogi gweithgaredd celloedd organeb anifail anwes.

Mae porc yn ffynhonnell protein ar gyfer cŵn

Budd cudd arall yw'r swm mawr o brotein sy'n bresennol mewn cig porc. Mae tua 26% o'i bwysau, pan fydd yn ffres, yn cyfateb i broteinau. Pan fydd yn sych, eu cynnwys yn ygall porc heb lawer o fraster gyrraedd hyd at 89%! Felly, mae'r cynhwysyn hwn yn cael ei ystyried yn un o'r ffynonellau bwyd cyfoethocaf o'r maetholion hwn.

Mae proteinau yn hynod angenrheidiol i gŵn oherwydd bod ganddynt y gallu i gynnal eu màs cyhyr ac atal eu cyhyrau rhag atroffi. Wrth i'r ci heneiddio, mae'n dod yn fwyfwy angenrheidiol i gynyddu ei ddeiet gyda chynhwysion protein, fel cig porc.

Mae cig porc yn gyfoethog mewn halwynau mwynol

Halen Mae mwynau yn sylweddau anorganig sy'n cael eu hanfodol i weithrediad priodol corff ci. Maent yn bresennol mewn symiau mawr mewn cig porc: mae seleniwm, sinc, haearn, magnesiwm a photasiwm yn enghreifftiau cryf.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am chwain? Ar y ci, corff, gêm anifeiliaid a mwy.

Mae seleniwm yn hanfodol ar gyfer rhyddhau sylweddau gwrthocsidiol a metabolaidd. Mae sinc yn bwysig oherwydd ei ddylanwad ar weithrediad llyfn y coluddyn a thwf iach yr anifail anwes. Mae angen haearn i atal anemia. O ran magnesiwm a photasiwm, mae eu pwysigrwydd yn gorwedd yn bennaf yng nghydbwysedd osmotig hylifau yn organeb y ci.

Beth i'w osgoi wrth gynnig porc i'r ci?

Dysgwch isod beth ddylech chi ei osgoi fel bod eich ffrind gorau yn bwyta porc yn y ffordd fwyaf priodol ac iach posibl. Edrychwch ar yr holl wybodaeth, cafeatau a gwrtharwyddion amdano isod:

Osgoi sesnin acynhwysion niweidiol ar gyfer cŵn

Mae'r sesnin, yn gyffredinol, yn ddrwg i gŵn! Felly, wrth baratoi porc ar eu cyfer, peidiwch â defnyddio winwns, perlysiau, pupur na garlleg. Hefyd, peidiwch â defnyddio halen neu fewnbynnau eraill rydych chi'n eu defnyddio fel sesnin yn eich bywyd bob dydd. Yn lle hynny, cynigiwch y bwyd wedi'i goginio mewn dŵr yn unig a gwnewch yn siŵr bod y porc wedi'i wneud yn dda. Bydd osgoi sesnin a chynhwysion sy'n niweidiol i gŵn yn atal clefydau yn llwybr treulio'r anifail anwes.

Osgoi cynnig porc wedi'i brosesu i'ch ci

Mae cig wedi'i brosesu, yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), wedi bod yn hir- term carcinogens! Yn ogystal, mae ganddyn nhw ormod o fraster a sodiwm, felly nid ydyn nhw'n iach i gŵn. Felly, pryd bynnag y gallwch, ceisiwch osgoi rhoi cig porc wedi'i brosesu i'ch ci, fel selsig porc diwydiannol.

Yn ogystal, mae gan ham hefyd lefelau uchel o halen, felly mae'n cynyddu cadw hylif yng nghorff y cŵn, gan eu gwneud yn ddadhydradu. haws. Felly, coginiwch gig porc yn ffres!

Osgowch rai toriadau o borc

Mae rhai toriadau y dylid eu hosgoi wrth fwydo porc i gŵn. Er enghraifft, nid yw bol y corff, y mae cig moch yn cael ei dynnu ohono, wedi'i nodi, gan fod ganddo lawer o fraster. Yn ogystal, roedd pancetta, wedi'i dynnu o fol y mochyn, yn cael ei ddefnyddio i wneud clecian,nid yw'n cael ei argymell ychwaith.

Yn lle hynny, dewiswch doriadau main fel syrlwyn, ffiled, lwyn tendr, shank, ysgwydd a golwyth. Ond cofiwch dynnu'r esgyrn!

Mae porc i gwn yn ddewis da!

Yn wyneb hyn, caniateir cig porc ar gyfer cŵn cyn belled â bod yr holl ofynion a nodir yn yr erthygl hon yn cael eu bodloni gan roi sylw i dorri a pharatoi. Ac, yn anad dim, cyn belled nad oes gan y ci alergedd i foch. Felly dewch i adnabod eich ci a darganfod sut mae ei iechyd yn mynd. Ar gyfer hyn, mae'n hanfodol cadw pob apwyntiad ac archwiliad milfeddygol yn gyfredol.

Bydd eich ci, yn bwyta porc, yn hynod hapus a bodlon! Mae manteision niferus i iechyd yr anifail ar gael mewn porthiant moch. Fodd bynnag, dewiswch doriadau heb lawer o fraster bob amser, coginiwch y cig yn dda a pheidiwch â defnyddio sesnin sy'n niweidiol i gŵn. Ar ben hynny, bydd bwydo porc eich ci yn ddewis gwych!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.