Bridio mwydod: edrychwch ar sut i fridio, bwydo a chynghorion

Bridio mwydod: edrychwch ar sut i fridio, bwydo a chynghorion
Wesley Wilkerson

Canllaw cyflawn i fridio pryfed genwair

Nid yw'r pryfyn hwn a adwaenir yn well fel pla grawnfwydydd yn hollol ddiwerth, gellir ei fridio at sawl defnydd. Nid yw pawb yn deall y ffaith bod pobl yn creu, ond mor ffiaidd neu annymunol ag y mae'n ymddangos, mae'n weithgaredd diddorol. Ond y cwestiwn sy'n aros yw: beth yw llyngyr y bwyd?

Os yw'n bla, pam mae'r pryfed hyn yn magu? Beth all fod y defnydd o bryfyn o'r fath? Os ydych chi'n chwilio amdano, mae'n debyg eich bod chi eisoes wedi clywed amdano. Dewch i ni ddarganfod beth ydyw, pam y gall fod yn ddefnyddiol a sut y gallwch chi gael eich creadigaeth eich hun o fwydod.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod i ddechrau creu mwydod

Mae llawer o bobl yn cael eu dychryn ac yn ffieiddio gan bryfed, ond fel unrhyw anifail o fewn ein hecosystem, gall gyfrannu rhywbeth. Gall hyd yn oed pryfyn fod o gymorth sylweddol i weithrediad natur.

Beth ydyw a pham ei greu?

Rhywogaeth o chwilen yw Tenebrio sy'n bresennol iawn mewn mannau sych, i'w chael yn amlach mewn mannau lle mae grawnfwydydd a blawd yn cael eu storio. Mae'n rhan o un o'r teuluoedd mwyaf o chwilod tywyll neu sgarabiau sy'n bodoli. Mae ei larfâu yn adnabyddus ac mae ganddynt wahanol ffyrdd o ddefnyddio.

Dynodir ei fod yn bwydo rhai rhywogaethau o anifeiliaid anwes, fel brogaod, pysgod, crwbanod,salamanders daearol, adar, ymhlith eraill. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel abwyd ar gyfer pysgota pysgod. Ar ffurf larfa ac ar ffurf chwilen, mae'n denu pysgod mawr.

A yw'r llyngyr yn anifail anodd ei fridio?

Un o’r rhesymau gorau i chi gael eich fferm fwydod eich hun yw nad yw magu’r anifail hwn yn anodd o gwbl ac mae ei gynnal a’i gadw’n rhad iawn hefyd. O'r man lle byddwch chi'n gadael eich creadigaeth i'r swbstrad a ddefnyddir ar gyfer y mwydod, mae'r anhawster yn isel ac mae'r gost o greu'r pryfyn hwn yn isel iawn. Yn ogystal, gall y buddsoddiad esgor ar arian da.

Yr hyn sydd ei angen arnoch i ddechrau eich creu

I greu'r llyngyr bwyd ni fydd angen llawer arnoch. Gall y lleoliad fod yn rhywbeth syml iawn, fel cwpanau plastig, hen ddroriau neu dybiau hufen iâ. Ond cofiwch fod yn rhaid iddo fod â chaead a bod wedi'i awyru'n dda.

Bydd angen swbstrad arnoch hefyd, deunydd a fydd yn leinio'r blwch llyngyr y blawd ac y gellir ei wneud o borthiant ar gyfer cwningod a chywion, blawd corn, haidd, ceirch neu a cymysgedd o'r rhain i gyd. Gan y bydd yn gwasanaethu fel bwyd i'r llyngyr, dylid ei ailsefydlu pan sylwch fod y nifer yn lleihau.

Dechrau magu mwydod

Rydym wedi casglu yma bopeth sydd ei angen arnoch. gwybod i ddechrau eich blwch bridio llyngyr. Dewch i ni ddarganfod mwy am y pryfyn chwilfrydig hwn a sut i'w fagu.dyma'r ffordd iawn, o'r cynulliad tai i reoli hinsawdd. Gwiriwch ef!

Gydosod y blwch bridio

Gallwch fridio pryfed genwair mewn cynwysyddion plastig fel llestri tupper, hen ddroriau neu gynwysyddion hufen iâ. Rhaid i'r lle gael caead a chael ei awyru'n dda, ni all fod yn gynhwysydd sydd â risg o leithder. Nid yw cewyll pren wedi'u nodi oherwydd gallant gnoi.

Atgenhedlu

Mae atgynhyrchu'r tenebrio yn gweithio'n rhywiol, hynny yw, mae perthynas, a dim ond pan fydd yn cyrraedd ei gyfnod oedolyn y gall hyn ddigwydd. Mae atgenhedlu yn gyflym a heb y gwryw mae'n aros ar ben y fenyw ac yn rhyddhau'r sberm, mae'n para ychydig funudau. Ac mewn un cydiwr yn unig, gall y fenyw ddodwy rhwng 500 a 1000 o wyau.

Bwydo

Oherwydd ei fod yn cael ei adnabod fel llyngyr, mae ei ddiet yn cynnwys blawd a grawnfwydydd yn y bôn, sef larfa o gall tenebrio hefyd fwydo ar styrofoam. Gallwch chi roi bwyd i gwningod, bran gwenith a bwyd cywion. Mae bwydydd wedi'u gwneud o flawd hefyd yn addas, er enghraifft, bara.

Oes y mwydyn bwyd

Nid yw ei ddisgwyliad oes, fel y rhan fwyaf o bryfed, yn hir iawn. Bydd ei drawsnewidiad yn gyflawn gyda 6 mis o fywyd, bydd popeth yn dibynnu ar ofal y pryfed. Gall y pryfyn hwn mewn caethiwed bara'n hirach nag arfer. Gallant fyw hyd at flwyddyn.

Pam maen nhw'n cael eu hystyried yn blâu?

Heb unrhyw reswmYn fwy fel trosglwyddydd afiechydon, mae'r pryfyn hwn yn cael ei ystyried yn bla gan ffermwyr. Mae hynny oherwydd bod eu cynefin naturiol yn lleoedd sych fel melinau a dyddodion grawnfwydydd a blawd. Maent yn atgenhedlu ac yn tyfu yn yr amgylcheddau hyn, ond fel arall nid ydynt yn peri unrhyw berygl i'n hiechyd.

Cylch bridio mwydod y llyngyr

Mae bod yn sylwgar i gamau twf y pryfyn hwn yn hanfodol er mwyn iddo gael bridio o tenebrios llwyddiannus. Rhaid cymryd pob gofal o'r wy nes dod yn chwilen. Gawn ni ddarganfod mwy am bob un ohonyn nhw?

Gweld hefyd: Pitbull gyda rottweiler: nodweddion, pris a mwy!

Wy

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Gall y fenyw ddodwy rhwng 500 a 1000 o wyau yn y tymor magu, a bod yn ofalus gyda wyau hyn yn brin. Yn ogystal â bod yn fach, heb gyrraedd maint gronyn o reis, mae'r wyau hyn fel arfer yn eithaf bregus. O fewn 10 neu 15 diwrnod byddan nhw'n deor a larfa bach iawn yn dod allan ohonyn nhw.

Larfa

Mae'r larfa yn fach iawn i ddechrau, ond mae ei dyfiant yn cyflymu ac oherwydd hynny ei dyfiant bydd yn colli ei chroen ychydig o weithiau. Gall y newid hwn ddigwydd hyd at 15 gwaith cyn symud ymlaen i gam nesaf ei dwf. Gall y cyfnod hwn bara dau fis a gall y larfa gyrraedd 3 centimetr o hyd.

Pwpa

Ac yna daw trydydd cyfnod twf y tenebrio, bydd yn troi’n chwiler neu’n chrysalis sef y ffurf leiaf a thebycaf i’r chwilen.Mae'n lleihau mewn hyd ac yn cynyddu mewn cwmpas, ac mewn ychydig ddyddiau yn unig bydd yn dod yn chwilen. Yn y cyfnod hwn bydd yn ennill ei liw nodweddiadol.

Chwilen

Yn olaf, mae'n cyrraedd y cam olaf, bydd y chwiler yn ennill siâp chwilen, coesau, antena a'i ddu neu liw brown. Bydd ei strwythur yn dod yn fwy anhyblyg a gwrthsefyll, ni fydd yn rhyddhau unrhyw arogl na secretion. Nid ydynt yn pigo ac nid ydynt yn pigo, maent yn hawdd i'w magu ac nid ydynt yn achosi clefyd.

Awgrymiadau ar gyfer bridio mwydod y blawd yn fwy effeithlon

Mae'n ddelfrydol ar gyfer pob cam o twf o fwydod y mae blwch gwahanol, mae hyn am nifer o resymau. Bydd gofal fel hyn yn gwneud i chi greu llyngyr y blawd yn fwy effeithlon ac yn fwy.

Gwahanwch flwch ar gyfer y chwilod

Yn y blwch hwn mae'n rhaid i'r chwilod llawndwf ac sydd eisoes yn y cyfnod atgenhedlu aros nes iddynt farw ar ôl hynny. y silio. A chyn gynted ag y bydd y fenyw yn dodwy'r wyau, tynnwch nhw a'u rhoi yn y blwch wyau a larfa. Yn ddelfrydol, dylai'r blwch hwn fod yn dalach neu wedi'i wneud o blastig, oherwydd efallai y bydd y chwilod eisiau dringo'r waliau a mynd allan.

Cael bocs ar gyfer yr wyau/larfa

Blwch unigryw ar gyfer wyau a bydd larfa yn osgoi llawer o broblemau ac yn magu cymaint â phosibl o lyngyr bwyd. Mae hyn oherwydd, yn ogystal â bod yn hynod fregus, mae wyau bron yn anweledig i ni a gall hyn fod yn broblem wrth gynnal y blwch. Ac, yn ogystal, mae'r chwilod oedolionmaent yn bwyta'r larfa a'r wyau.

Gwahanwch y chwiler mewn blwch arall

Rhaid gwahanu'r bocs chwiler am yr un rheswm â gwahanu'r blwch wyau a larfa. Gall chwilod ddefnyddio'r chwilerod ar gyfer bwyd hefyd, a bydd angen llawer o sylw i hyn. Cadwch lai o fwyd yn y bocs chwiler, dydyn nhw ddim yn cymryd yn hir i ddod yn chwilod.

Gweld hefyd: Beth yw pris daeargi Jack Russell? Gweler y gwerth a'r costau

Cymerwch reolaeth dda dros yr amgylchedd

Mae cynnal rheolaeth yn bwysig iawn. Ar gyfer hyn, rhaid cynnal a chadw'r blwch llyngyr bwyd o leiaf unwaith yr wythnos, megis hidlo'r swbstrad. Peidiwch â gadael ffynhonnell y dŵr am fwy na 24 awr, newidiwch ef fel nad ydych yn wynebu'r risg o lwydni a pheryglu twf llyngyr. Yn ogystal, cadwch y blwch wedi'i awyru'n dda ac o fewn tymheredd cyfartalog o 26 a 32 gradd.

Mae magu llyngyr bwyd yn hawdd, ond mae angen gofal

Eisoes gwahanu'r holl ddeunyddiau sydd eu hangen i gael eich bocs o fwydod yn ddiogel, dewiswch y swbstrad delfrydol i ddechrau ac aros i'ch larfa cyntaf gael ei eni. Efallai nad dyma'r peth mwyaf ciwt, ciwt i edrych arno, ond mae ganddo ei fanteision. Byddwch yn cyfrannu mewn rhyw ffordd at fyd natur.

Nawr eich bod yn gwybod beth ydyw, beth yw ei ddiben a chan ddilyn yr holl ganllawiau ar sut i ddechrau creu mwydod eich hun, rydych ar y trywydd iawn. Beth bynnag yw'r rheswm dros ei greu, rydych chi eisoes yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi. I fwydoeich anifeiliaid anwes, ar gyfer dal pysgod neu fel ffynhonnell incwm ychwanegol, nawr eich bod yn gwybod sut i gael eich bocs o fwydod.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.