Cat yn teimlo'n oer? Darganfyddwch hyn a beth i'w wneud i gynhesu

Cat yn teimlo'n oer? Darganfyddwch hyn a beth i'w wneud i gynhesu
Wesley Wilkerson

Ydy'r gath yn oer iawn?

Mae yna gred boblogaidd nad yw cathod yn teimlo'n oer, rhywbeth o'i le ac yn niweidiol, gan fod cathod yn ei deimlo a hefyd yn dioddef ohono. Mae'r camsyniad hwn yn bodoli oherwydd eu bod yn anifeiliaid mud ac annibynnol, nad ydynt yn tueddu i ddangos llawer o'u hemosiynau a'u teimladau, sy'n cynnwys teimlo'n boeth neu'n oer.

Mae “ffynhonnell” arall y stori hon yn ymwneud â llinach y teulu. cath, yn gyson gysylltiedig â tharddiad yn yr anialwch. Mae hyn yn rhannol wir, gan fod y hynafiaid hyn yn gwrthsefyll yr oerfel. Ond mae'r realiti heddiw yn wahanol. Maent wedi addasu i wahanol hinsoddau'r byd lle mae pobl yn byw ac, fel ninnau, maent hefyd yn dioddef o oerfel dwys.

Yn yr erthygl hon fe welwch sut mae'n bosibl adnabod yr arwyddion bod eich cath yn oer. , yn ogystal â darganfod sut i ofalu amdano ar yr achlysuron hyn.

Arwyddion bod eich cath yn teimlo'n oer

Mae cathod yn anifeiliaid sy'n arbenigo mewn cuddio'r hyn maen nhw'n ei deimlo, mae pawb yn gwybod, iawn? Ond a oeddech chi'n gwybod bod yna rai cliwiau y mae eich anifail anwes yn eu rhoi i chi sy'n ei gwneud hi'n bosibl darganfod a yw'n oer. Gweler isod beth yw'r arwyddion hyn.

Cath yn gorwedd yn cyrlio i fyny

Mae'n gyffredin ar wahanol adegau o'r flwyddyn i'r anifail gysgu wedi'i gyrlio i fyny mewn cornel, ond byddwch yn ymwybodol os yw hyn yn fwy rheolaidd nag arfer. Yn enwedig ar ddiwrnodau oerach.

Dyma un o'r arwyddion cyntaf sydd gan eich cathoerfel! Pan fydd yn treulio hyd yn oed mwy o'r diwrnod yn cysgu yn crychu, mae'n bosibl ei fod yn ceisio cadw ei wres. Mae cadw'r corff yn gynnes yn defnyddio llawer o egni, angen hyd yn oed mwy o oriau o gwsg.

Mwy o wallt swmpus

Mae yna sawl sefyllfa sy'n gwneud i gathod gael blew blewog, sy'n rhoi argraff o fwy o gyfaint. Ofn a straen yw'r rhai mwyaf cyffredin ac adnabyddus, ond gall hyn ddigwydd hefyd pan fo'r feline yn oer.

Os yw'ch cath wedi cael ffwr mwy trwchus yn gyson, hyd yn oed heb achos penodol, efallai mai ef yw hi. teimlo'n oer. Mae hyn yn digwydd oherwydd ei fod yn fecanwaith naturiol i'r gath geisio cynhesu gyda'i ffwr, gan ei adael mewn sefyllfa sy'n creu haen amddiffynnol fel nad yw gwres y corff yn diflannu.

Chwilio am fannau cynnes

Os yw eich cath wedi bod yn chwilio am leoedd cynhesach ar ddiwrnodau o dymheredd is, fel mewn cornel sy'n taro'r haul, mae angen i chi fod yn ofalus oherwydd gallai hyn fod arwydd ei fod yn oer.

Edrychwch ar y mannau lle mae'n well gan eich anifail anwes aros i weld a yw'n fan yn y tŷ sy'n rhoi rhyw fath o wres iddo. Yn union fel ni, mae cathod yn gwybod mai lleoedd clyd, cynnes yw'r lleoedd gorau i gadw'n gynnes.

Cwtsh yng nglin eu perchennog

Mae cathod yn serchog ac yn caru cwmni eu perchnogion, bob amser yn gofyn am ychydig o anwyldeb. Fodd bynnag, os mewnar ddiwrnodau oer mae'r hoffter hwn yn dod yn fwy rheolaidd nag ar ddyddiau eraill, efallai bod eich feline yn eich defnyddio fel ffynhonnell gwres.

Sylwch sut mae'r gath yn swatio yn eich glin. Fel arfer, pan fyddan nhw'n oer, maen nhw'n dueddol o orwedd wedi'u cyrlio i fyny ar ben eu perchnogion. Mae'n undeb y defnyddiol a'r dymunol, oherwydd yn ogystal â bod yn gynnes, mae hefyd yn cael hoffter!

Yfed ychydig o ddŵr yn yr oerfel

Pan fydd y gath yn oer, mae'r gath yn tueddu i yfed llai o ddŵr. Mae hyn oherwydd bod yr anifail yn “dewis” gadael mwy o le i fwyta, gan fod bwyd yn cymryd lle'r egni mae'ch corff yn ei wario i gadw'n gynnes.

Y broblem yw y gall hyn arwain at ddiffyg hylif a phroblemau arennau yn y gath. Cadwch lygad am faint mae eich anifail anwes yn ei ddefnyddio ar y diwrnodau oeraf. Anogwch ef i hydradu gyda mwy o botiau o ddŵr neu gynnig ffynhonnell o ddŵr rhedegog, ffefryn y felines.

Sut i ofalu am gath pan mae hi'n oer

Mae cathod yn anifeiliaid sydd â phersonoliaeth annibynnol, sy'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw ofyn am help gydag unrhyw beth. Ond pan fyddwch chi'n teimlo annwyd a all fod yn niweidiol i'ch iechyd, mae angen i chi ei helpu hyd yn oed os nad yw'n dangos yr angen hwnnw. Gweler isod sut i ofalu am y gath pan fydd yn teimlo'n oer.

Defnyddiwch fagiau dŵr cynnes

Mae rhoi bagiau dŵr cynnes yn y prif leoedd y mae eich cath yn hoffi cysgu, megis yn eich gwely neu hyd yn oed ar y soffa, yn wych.opsiwn. Mae dŵr, yn wahanol i arwynebau eraill, yn cymryd mwy o amser i golli gwres.

Gweld hefyd: Sut i fwydo ci bach? Gwybod beth a sut i roi

Mae hyn yn gwneud i'w dymheredd llugoer bara am amser hir mewn cysylltiad â lle oerach, gan adael amgylchedd cynnes a chyfforddus i'ch cath ymlacio a dianc rhag yr oerfel.

Cadwch y gwely yn uchel, yn feddal ac yn gynnes

Gallwch chi wneud gwely eich cath yn gynhesach ac yn fwy cyfforddus trwy flancedi a chlustogau. Yn gyntaf, gadewch ef mewn lle uchel, i ffwrdd o'r tir rhewllyd a'r gwyntoedd. Wedi hynny, gallwch chi ychwanegu gobennydd mawr a blanced ar ei ben, gan gynhesu'r man lle bydd yn cysgu.

Y “gormodedd” hwn o haenau gyda deunyddiau sy'n gallu gwrthsefyll newidiadau tymheredd yn well (fel y cotwm yn y flanced a'r gobennydd ) yn helpu'r gath i gynhesu. Peidiwch ag anghofio ei gwneud hi'n hawdd i'r gath fynd i mewn ac allan o'r gwely

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lacraia? Mawr, bach, du a mwy

Mwynhau'r haul

Ar ddiwrnodau heulog, mae'r teimlad thermol yn amrywio'n fawr o gysgod i olau'r haul. Mae cathod hefyd yn cael eu heffeithio gan hyn, felly gwnewch ddiddordeb iddynt yng nghorneli'r tŷ lle mae golau'r haul yn taro ac y gallant fanteisio ar y gwres hwn a ddarperir.

Gallwch osod eu gwely neu bowlen fwyd yn y mannau hyn, ar gyfer enghraifft, neu hyd yn oed chwarae gydag ef tra'n torheulo.

Cynigiwch fwyd ychwanegol

Mae angen llawer o egni gan gathod i gadw'r corff yn gynnes, sy'n cael ei ddisodli gan fwyd. Cynigiwch fwyd ychwanegol i'ch cath, osgwneud yn siwr ei fod yn iach a bod ganddo ddigon o egni i beidio mynd yn sâl oherwydd yr oerfel.

Mae'n bwysig talu sylw i'r graddau y mae'n bosibl cynnig bwyd ychwanegol heb gynhyrchu gormod o bwysau. Ar gyfer hyn, ymgynghorwch â milfeddyg dibynadwy i wybod beth yw anghenion eich cath fach.

Anogwch gemau

Chwarae mwy gyda'ch cath fach! Mae cadw'r corff yn actif yn hanfodol ar ddiwrnodau oer. Yn ogystal â chynhesu gyda gweithgareddau corfforol, mae'r anifail yn teimlo'n sychedig ac, o ganlyniad, bydd ei ddefnydd o ddŵr yn cynyddu'n sylweddol.

Cymerwch 15 munud y dydd i chwarae'n egnïol gyda'ch anifail anwes a chynigiwch fwy o opsiynau ar gyfer teganau sy'n cadw'ch anifail anwes. diddordeb mewn chwarae. Mae ansawdd ei fywyd yn cynyddu, mae'r oerfel yn lleihau ac mae hydradiad yn dal i fyny!

Brwsiwch y ffwr

Ar yr olwg gyntaf, gall hyd yn oed ymddangos nad oes gan frwsio'r ffwr unrhyw gysylltiad uniongyrchol â gofalu am y gath yn yr oerfel. Fodd bynnag, yn ogystal ag atal clymau a chathod rhag llyncu llawer o ffwr, mae brwsio cywir ac arferol yn helpu cylchrediad y gwaed, sy'n cadw'r corff yn gynnes.

Trwy dynnu blew marw, mae gan gorff yr anifail le i iawn. adnewyddu cot a chlirio baw oddi ar y croen. Mae'r baw hyn, pan fo gormod ohono, yn cael ei amsugno ac yn y pen draw yn rhwystro cylchrediad y gwaed.

Byddwch yn ymwybodol o anghenion penodol eich cath

Sutwelsoch chi yn yr erthygl hon, mae'n ffaith bod cathod yn teimlo'n oer. Mae yna lawer o arwyddion maen nhw'n eu rhoi i ni am y teimlad hwn, megis ymddygiad gwahanol neu gwsg gormodol.

Rydych chi hefyd wedi gweld bod gofalu am gath ar ddiwrnodau oer yn syml ac yn bwysig i'w wneud, gan osgoi sawl problem yn y dyfodol sy'n deillio o'r oerfel. Y peth pwysig yw arsylwi beth sy'n gweithio orau i'ch anifail anwes, yn dibynnu ar ei anghenion penodol.

Efallai y bydd rhai o'r awgrymiadau ar sut i ofalu am eich cath yn fwy defnyddiol nag eraill, er enghraifft. Gwybod sut i nodi beth sydd ei angen ar eich cath a beth yw'r terfyn oerfel derbyniol iddo! Mae'r arsylwi hwn eisoes yn gam hir a gymerwyd mewn gofal anifeiliaid anwes.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.