Cath enfawr: cwrdd â 10 brîd gyda nodweddion a phris

Cath enfawr: cwrdd â 10 brîd gyda nodweddion a phris
Wesley Wilkerson

Cyfarfod â bridiau cathod anferth

Pan fyddwn yn sôn am gathod, y brif ddelwedd sy'n dod i'r meddwl yw'r anifeiliaid bach, meddal ac ystwyth iawn hynny. Fodd bynnag, mae cathod enfawr hefyd yn boblogaidd iawn nid yn unig ym Mrasil, ond hefyd mewn gwledydd eraill.

Mae'r anifeiliaid hyn yn gariadus iawn ac yn gymdeithion i bob aelod o'r teulu. Gall rhai ohonyn nhw bwyso hyd at 10 kg ac mae eu ffwr blewog yn cuddio eu strwythur athletaidd yn y pen draw. Maen nhw'n anifeiliaid anwes cryf iawn ac yn wych i'w cael fel anifeiliaid anwes, yn enwedig mewn cartrefi gyda phlant.

Yn y modd hwn, rydyn ni'n mynd i ddod i adnabod y prif fridiau o gathod enfawr, gan archwilio eu hymddygiad, eu nodweddion corfforol a chwilfrydedd am bob un ohonynt.

Cath Cawr Maine Coon

Mae The Maine Coon yn gath boblogaidd iawn mewn sawl man. Dewch i ni ddarganfod popeth amdano, gan archwilio ei nodweddion corfforol, yn ogystal â'i anian a'i brisiau caffael.

Nodweddion Corfforol y Brid

Mae'r gath fach hon yn hoff iawn o aelodau'r teulu, yn ogystal i Mae ganddynt reddfau hela rhagorol. Maen nhw'n pwyso tua 9 kg ac yn mesur hyd at 41 cm. Roeddent yn gyfarwydd iawn â gweithio mewn hinsoddau llym iawn ac mae hyn yn adlewyrchu eu cot hir, trwchus a chorff cadarn.

Rhoddir eu lliwiau mewn arlliwiau tywyll, megis brown, du, brown golau neu wyn. Gallwch hefyd ddod o hydYn ogystal, mae ganddo smotiau chwilfrydig ar ei gynffon a'i ben, gyda'r clustiau'n dywyllach na gweddill y corff. Yn gyffredinol, mae eu lliwiau'n cael eu rhoi mewn arlliwiau ysgafn fel llwydfelyn, gwyn a hufen, gyda'r smotiau ychydig yn dywyllach, mewn arlliwiau brown.

Personoliaeth y Ragdoll

Mae'n bosibl mai cath Ragdoll yw'r un fwyaf hamddenol o bob math o gathod domestig. Mae'r anifeiliaid anwes hyn yn fodlon, yn ddiymdrech ac yn goddef y rhan fwyaf o sefyllfaoedd. Mae ganddyn nhw natur hynod dyner a thawel.

Maen nhw'n gathod hyderus iawn, felly dylai eu hyfforddiant ddechrau o oedran ifanc fel nad ydyn nhw'n dod ar eu traws fel anifail anufudd. Maent yn amyneddgar iawn gyda phlant ac er eu bod yn gathod enfawr, nid ydynt yn drwsgl ac yn addasu i unrhyw amgylchedd.

Pris y gath enfawr hon

Mae'n debyg mai'r Ragdoll yw un o'r rhai drutaf. cathod y dyddiau hyn. Gall eu pris prynu gyrraedd $10,000 hyd yn oed mewn lleoliadau sy'n hawdd dod o hyd iddynt, megis Talaith São Paulo neu Curitiba.

Mewn chwiliadau rhyngrwyd, gallwch ddod o hyd i'r cathod bach hyn am brisiau tua $5,000 i $6,000 fodd bynnag, bob amser ymchwilio i darddiad yr anifail a'r driniaeth a roddir iddo, i wirio'r pedigri ac nad yw wedi'i gam-drin.

Gweld hefyd: Cwrdd â'r Chwippet: pris, gwybodaeth a mwy am y brîd!

Cath Siberia

Mae'r gath Siberia yn frîd arall adnabyddus ac yn annwyl iawn gan amryw o deuluoedd. Gadewch i ni archwilio eich personoliaeth,ymddygiad fel cath ddof, yn ogystal â nodweddion ffisegol a phrisiau prynu.

Nodweddion Corfforol y Brid

Mae cathod Siberia yn frîd mawr lled-hir, gyda gwrywod yn pwyso tua 8 kg , gyda mesuriadau o 40 cm. Mae menywod ychydig yn llai ac yn ysgafnach. Mae ganddynt gôt drwchus iawn, gan eu bod yn cael eu defnyddio yn y gorffennol i wynebu gaeafau caled yn Rwsia.

Gall eu haen drwchus o ffwr ddod mewn unrhyw liw, gan gynnwys gwyn solet, du, golau a llwyd tywyll. Gall hefyd fod â phatrymau gwahanol, gyda smotiau ar hap. Mae ganddyn nhw lygaid clir fel arfer, mewn arlliwiau euraidd neu wyrdd, ond mae cathod Siberia â llygaid glas hefyd wedi'u darganfod.

Personoliaeth y Gath Siberia

Mae'r brîd hwn yn felys iawn ac wrth ei fodd yn gofalu, y ddau yr hun, fel i'r perchenogion. Maent yn gwbl ymroddedig i'w teulu ac yn gyffredinol yn cyd-dynnu'n dda iawn â phlant ac anifeiliaid anwes eraill. Mae ganddynt bersonoliaeth chwareus ac aeddfedu'n araf iawn, yn gorfforol ac yn emosiynol.

Gall gymryd hyd at 5 mlynedd iddynt gyrraedd oedolaeth, sy'n golygu eu bod yn treulio rhan sylweddol o'u bywydau yn actio fel cathod bach. Maent wrth eu bodd yn pryfocio plant i chwarae ac maent yn anifeiliaid neis iawn, a gallant hyd yn oed ymosod ar anifeiliaid eraill os ydynt yn ystyried eu hunain yn fygythiad i'r teulu.

Prisar gyfer y gath enfawr hon

Mae gwerthoedd caffael y gath Siberia yn yr un cyfartaledd â'r cathod eraill a grybwyllwyd eisoes, tua $ 5,000 i $ 8,000. Gan eu bod yn anifeiliaid neis a chariadus iawn, nid yw teuluoedd yn meddwl ddwywaith pan fyddant am gael y gath fach hon.

Gall y lleoliad a'r bridiwr ddylanwadu ar y pris prynu hwn, felly os yw'n well gennych, chwiliwch y rhyngrwyd neu chwiliwch am argymhellion gan fridwyr i geisio dod o hyd i brisiau gwell.

Cath Gawr Bengal

Mae cath Bengal yn un o anifeiliaid anwes enwocaf y dyddiau hyn. Gadewch i ni ddarganfod popeth am eu nodweddion corfforol, maint, cot, personoliaeth a phrisiau caffael. Byddwch chi'n cwympo mewn cariad!

Nodweddion corfforol y brîd

Mae gan gathod bach Bengal bennau bach, crwn, llygaid mawr a chyrff cyhyrog iawn, gyda golwg yn atgoffa rhywun o'u hynafiaid llewpard. Mae ei goesau ôl yn hirach na'i goesau blaen, sy'n ei helpu i roi cam pwerus a chain, yn ogystal â bod yn wych ar gyfer llamu pellteroedd hir.

Mor athletaidd ag y mae ar ei uchder, tua 45 cm, mae'r gôt yn y diwedd yn cuddio ei maint mawr, sy'n pwyso tua 7 kg. Gall eu cot ddod mewn amrywiaeth o liwiau hardd, gan gynnwys aur, rhwd, brown, tywod a hyd yn oed llwyd tywyll.

Personoliaeth y Bengal

Mae gan bersonoliaeth gath fach Bengal lawer i'w wneud.yn ymwneud â'ch amgylchedd, eich triniaeth a'ch profiadau. Fodd bynnag, mae sawl nodwedd yn deillio o'i threftadaeth cathod gwyllt. Er enghraifft, maent fel arfer yn smart iawn, yn egnïol, yn hyderus a bob amser ar flaenau eu traed, fel pe bai angen iddynt oroesi yn y gwyllt.

Felly, maent wrth eu bodd yn cael eu herio. Felly mae'n wych eu hysgogi gyda gemau a pranks sy'n ysgogi eu synnwyr arogli a chlyw. Maent yn llwyddo i ddod ymlaen yn dda iawn gyda phlant, gan eu bod yn gathod amyneddgar ac angen llawer o weithgarwch corfforol fel nad ydynt yn diflasu.

Pris y gath anferth hon

Y pris prynu o gath Bengal yw tua $3,500 hyd at $8,000. Fel y soniwyd eisoes, gall sawl ffactor ddylanwadu ar y gwerth hwn, megis y bridiwr, nifer y cŵn bach yn y sbwriel, lleoliad a thriniaeth a osodwyd.

Felly, os ydych yn chwilio am brisiau mwy fforddiadwy, gallwch chwilio y rhyngrwyd gan bobl sy'n gwerthu ar-lein a chysylltwch i gadarnhau tarddiad y gath fach cyn cau'r pryniant.

Mae Selkirk Rex yn frid mawr

Os nad ydych wedi clywed am cathod gyda gwallt cyrliog, byddwch yn cael gwybod nawr. Mae gan gath fach Selkirk y nodwedd hon ymhlith nifer o rai eraill y byddwn yn eu harchwilio isod, yn ogystal â'i phersonoliaeth a'i phrisiau.

Nodweddion ffisegol y brîd

Mae'r Selkirk Rex yn enwog am ei ffwr blewog acyrliog. Mae ganddo gyrlau rhydd sy'n llifo a wisgers cyrliog, sy'n bresennol o enedigaeth. Y genyn gwallt cyrliog sydd amlycaf, ond nid yw pob Selkirk yn cael ei eni â gwallt cyrliog. Mae gan rai hyd yn oed wallt syth, ond mae hyn yn llai aml.

Maen nhw'n pwyso tua 7 kg ac yn 25 cm o daldra, ond mae eu strwythur cadarn wedi'i guddio gan eu gwallt trwchus. Daw ei gôt mewn arlliwiau brown, llwydfelyn, hufen a du. Mae ganddo smotiau dros ei gorff hefyd, gyda chynffon dywyllach.

Personoliaeth y Selkirk Rex

Yn ogystal â'i got drwchus, wedi'i stwffio fel anifail, ysbryd bywiog y Selkirk sy'n yn ennill clod gan eu teuluoedd. Mae'n gath serchog ac yn tueddu i fynnu sylw.

Er nad yw'n rhy ddyfal nac yn ymdrechgar, gall ddilyn ei berchennog o gwmpas y tŷ nes iddo gael yr hyn a fynno. Ond bydd yn sicr yn swatio gyda chi tra ar y soffa, ar eich desg neu unrhyw le y byddwch chi'n eistedd.

Pris y gath enfawr hon

Cath Selkirk yw'r rhataf o'r rhestr a grybwyllir uchod. Mae eu gwerthoedd prynu tua $1,000 i $2,000. Mae hyn yn digwydd oherwydd eu bod i'w cael yn amlach mewn perthynas ag eraill ac mae eu cot shaggy yn dibrisio'r anifail.

Er hynny, gall bridwyr a gwefannau gynnig prisiau gwell, ond byddwch yn wyliadwrus os dewch o hyd i werthoedd hefyd uchel.anghysondebau.

Eisoes yn chwilio am gath enfawr i fyw gyda chi?

Fel y gwelir, mae'r cathod hyn yn gewri o ran maint a chalon. Dangosir bod y mwyafrif helaeth yn anifail hoffus iawn, sydd angen sylw'r perchnogion. Ac, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n anghenus, maen nhw'n hoffi bod yng nghanol gemau a theithiau cerdded.

Gall eu prisiau caffael fod ychydig yn uwch o gymharu â bridiau eraill o gathod. Mae gan rai ohonyn nhw eneteg cath fawr, felly maen nhw'n wych ar gyfer gemau sy'n eu herio.

Yn gyffredinol, er eu bod nhw'n gallu bod ychydig yn drwsgl oherwydd eu maint, maen nhw'n amyneddgar gyda phlant. Gyda hyfforddiant priodol, maent yn dod yn aelod hanfodol o'r teulu ar gyfer llawenydd dyddiol y cartref.

y cathod bach hyn gyda rhai smotiau neu gyda chôt ffrwyn. Mae ei ben o led canolig ac ychydig yn hirach ac yn lletach gyda muzzle sgwâr. Mae ei glustiau yn bigfain iawn.

Personoliaeth Maine Coon

Mae cath fach Maine Coon yn addasu'n dda iawn i wahanol ffyrdd o fyw. Maent yn hoffi dilyn eu perchnogion mewn unrhyw sefyllfa, ond nid ydynt yn anifeiliaid anghenus. Maent yn hoffi cael sylw cymaint ag y maent yn dangos hoffter at y bobl y maent yn eu caru, ond maent hefyd yn mwynhau treulio amser ar eu pen eu hunain.

Maen nhw wrth eu bodd yn gweld heriau, fel helfa am lygod ac anifeiliaid llai eraill. Maen nhw hefyd yn hoffi chwarae, ond dim byd yn gorliwio gormod. Maent wrth eu bodd yn dringo ac maent yn ddeallus iawn ac yn hawdd i hyfforddi anifeiliaid.

Pris y gath enfawr hon

Nid yw prisiau cathod bach Maine Coon yn uchel iawn. Gall y symiau hyn fod tua $2,500 i $3,000. Fel arfer gall benywod gostio ychydig yn fwy oherwydd eu gallu i atgenhedlu.

Yn y pen draw, mae rhai bridwyr a enwir yn codi ychydig mwy am eu hepil. Mae hyn yn digwydd oherwydd eu bod yn buddsoddi llawer o amser ac arian yn ansawdd y brîd, er mwyn cadw ei nodweddion gwreiddiol.

Mae Bobtail Americanaidd yn frîd cath enfawr

Cathod Bobtail yn adnabyddus am eu cynffonnau byr, eu golwg garw a'u personoliaethau unigryw. Gadewch i ni ddod i adnabod ei holl nodweddionnodweddion corfforol, yn ogystal â'u personoliaeth a phrisiau prynu.

Nodweddion Corfforol y Brid

Y brif nodwedd sy'n gwahaniaethu cath fach Bobgynffon oddi wrth gathod eraill yw ei chynffon fer. Maen nhw tua 1/3 hyd cynffon cath arferol. Yn ogystal, mae eu hymddangosiad yn wyllt, gyda ffwr trwchus, hir ac ychydig yn ddysgl.

Maen nhw fel arfer yn pwyso tua 7 kg gyda mesurau o 25 cm, ond mae'r benywod yn llai. Daw eu cot mewn amrywiaeth o arlliwiau, o arlliwiau tywyll fel brown ac ychydig o smotiau golau, i arlliwiau ysgafn fel hufen neu wyn.

Personoliaeth Bobtail America

Mae Bobtails yn aml yn a ddisgrifir fel anifeiliaid melys, serchog a chydymaith. Maent wrth eu bodd yn bod ar lin eu perchennog ac nid ydynt yn ymosodol o gwbl, na gyda phlant nac anifeiliaid anwes eraill.

Er bod y brîd hwn yn hwyl, nid yw'n hynod egnïol. Gallwch ddisgwyl iddyn nhw fod eisiau cymryd rhan mewn gemau, amser chwarae neu wibdeithiau, ond maen nhw hefyd wrth eu bodd yn cwtsio yn eu cornel fach a chysgu am sawl awr. Er gwaethaf hyn, dylech bob amser ddarparu rhyw fath o ymarfer corff fel nad yw'n mynd yn dew ac yn dod yn eisteddog.

Gweld hefyd: Cŵn y Llwynog Americanaidd: Edrych, Pris, Gofal a Mwy

Pris y gath enfawr hon

Nid oes gan y gath fach hon brisiau caffael uchel. Gallant gostio rhwng $1,300 a $3,000 ar gyfartaledd, yn dibynnu ar y lleoliad neu'r bridiwr.

Oherwydd ei bod yn gath gyfeillgar iawn ayn afiach, mae rhai bridwyr yn codi hyd yn oed yn fwy na hynny, gan gyrraedd hyd at $7,000 yn rhai o daleithiau Brasil, fel São Paulo. Gallwch hefyd ymchwilio i'w prisiau ar y rhyngrwyd a cheisio ymweld â'r anifail cyn cau'r pryniant, i fod yn sicr o darddiad y brid a'r bridiwr.

Norwegian Forest Cat

Mae cathod Coedwig Norwy yn fawr ac yn gariadus iawn. Maent yn gwneud anifeiliaid anwes teulu rhagorol ac maent yn gyfeillgar iawn. Dewch i ni ddod i adnabod eu holl nodweddion, prisiau ac ymddygiad.

Nodweddion ffisegol y brîd

Mae cathod coedwig Norwy yn athletaidd ac yn gyhyrog iawn. Maent fel arfer yn pwyso tua 6 i 7 kg, gyda gwrywod yn fwy na benywod. Gallant fesur tua 29 cm. Mae ganddyn nhw gynffon hir a thrwchus iawn gyda chôt lawn iawn, sy'n gwneud iddyn nhw edrych hyd yn oed yn fwy.

Mae eu cot yn dod mewn sawl arlliw. Gallant gynnwys gwyn, du, ffawn, hufen ac aur. Gellir dod o hyd iddo hefyd mewn gwahanol batrymau, gyda smotiau, cot brindle, neu hyd yn oed lliw solet yn unig. Fel arfer mae ganddyn nhw lygaid siâp almon a mynegiant tawel iawn.

Personoliaeth Ci Coedwig Norwy

Mae'r brîd hwn yn cael ei adnabod fel un cyfeillgar, tawel a thyner iawn. Maent yn addasadwy i wahanol fathau o deuluoedd a ffyrdd o fyw, gan ddod ymlaen yn dda iawn gyda phlant ac eraill.anifeiliaid bach, hyd yn oed os ydyn nhw'n llygod neu'n adar.

Mae ganddyn nhw ddefosiwn i'r teulu. Felly, maent bob amser yn ceisio dangos hoffter at aelodau'r cartref ac maent yn eithaf chwareus. Maent wrth eu bodd yn rhedeg rhwng coesau'r perchennog, yn gofalu a gofyn am lap. Gan eu bod yn flewog iawn, dewiswch chwarae mewn mannau cysgodol bob amser.

Pris y gath enfawr hon

Gan eu bod yn anifeiliaid tawel iawn ac yn addasu i unrhyw amgylchedd, mae llawer o deuluoedd eisiau prynu'r cawr hwn cath anifail anwes i ddod â llawer o lawenydd a boddhad i'r tŷ. Gall eu prisiau amrywio o $3,500 i $5,000.

Gall bridwyr a enwir godi hyd yn oed yn fwy na hynny am gŵn bach. Bydd yn dibynnu ar nifer y sbesimenau yn y sbwriel, pedigri a ffactorau eraill. Os gwelwch y cathod bach hyn am brisiau gwahanol iawn, ceisiwch ddeall y rheswm ac ymchwiliwch i darddiad y bridiwr.

Chausie cath enfawr

Anifail oedd y canlyniad yw'r Chausie o groes rhwng cath ddomestig ac un wyllt, gan arwain at un mawr go iawn. Darganfyddwch eu greddf hela, eu natur a'u pris caffael. Dewch ymlaen!

Nodweddion Corfforol y Brid

Gall edrych yn debyg iawn i'w hynafiad gwyllt. Mae ganddo dalcen hir, llethrog, mynegiant astud, a thrwyn hir. Yn ogystal, mae'n fawr ac yn dal gyda maint hyd at 41 cm. Yn gymaint â bod ganddo gorff athletaidd, mae'n cael ei ystyriedychydig yn denau ac nid oes ganddi gôt drwchus a blewog iawn, fel cathod eraill.

Yn y bôn, mae ei chôt mewn tri lliw, brown brith gyda rhai smotiau, du llwyd gyda bandiau tywyll neu ysgafn a du solet.

Personoliaeth Chausie

Mae The Chausie yn gath hynod weithgar a chwareus sydd angen llawer o symbyliad a chwmnïaeth. Nid dyma'r brîd gorau i unrhyw un sydd allan yn yr awyr agored am oriau hir. Maent yn anifeiliaid hyderus, pendant ac yn cyd-dynnu'n dda â phobl o bob oed, gan gynnwys plant a'r henoed.

Nid yw'r anifeiliaid anwes hyn ychwaith yn ddieithr i anifeiliaid anwes eraill, gan wneud ffrindiau â chathod, cŵn, adar, moch cwta eraill. ac unrhyw anifail arall a grewyd ynghyd ag ef. Maent wrth eu bodd yn chwarae, yn enwedig gyda pheli a gwrthrychau sy'n deffro eu greddf hela, megis arogl a chlyw.

Pris y gath enfawr hon

Am eu bod yn ddisgynyddion cathod gwyllt, mae'r Chausie wedi pris caffael yn eithaf uchel. Mae bridwyr a argymhellir ar gyfer y brid yn codi tua $6,000 i $8,000 y ci bach.

Hefyd, nid ydynt yn hawdd iawn dod o hyd iddynt. Yr hyn sy'n digwydd fel arfer yw eu bod, dros amser, yn cael eu croesi â chathod o fridiau eraill, gan golli eu gwreiddioldeb. Fodd bynnag, mae cathod bach pedigri yn ddrud iawn ac i'w cael mewn bridwyr a enwir yn unig.

Mae Fan Twrcaidd yn frîd cath fawr

Mae cathod bach Van Turco yn anifeiliaid gosgeiddig iawn ac mae ganddyn nhw harddwch rhyfeddol. Dewch i ni ddarganfod popeth am eu personoliaeth, eu nodweddion a'u prisiau prynu.

Nodweddion ffisegol y brîd

Ei brif nodwedd sy'n ei wahaniaethu oddi wrth gathod bach eraill yw ei gôt. Mae ganddo got wen, gyda smotiau o liwiau gwahanol ar ei phen a'i chynffon.

Maen nhw'n pwyso tua 7 i 8 kg ac yn mesur tua 90 cm o'r trwyn i flaen y gynffon. Mae cyhyrau'r cathod hyn yn dda, sy'n eu gwneud yn hynod o athletaidd, yn enwedig o ran neidio a nofio hyd yn oed.

Personoliaeth Fan Twrcaidd

Mae cathod Fan Twrcaidd yn hynod ddeallus ac yn hawdd eu cyd-dynnu. i hyfforddi. Maent yn naturiol yn ceisio dod â pheli at eu cyd-chwaraewyr a chychwyn gemau a gemau. Gallant hefyd gael eu hyfforddi i gerdded ar dennyn, yn ogystal â bod yn gathod cain iawn.

Nid anifeiliaid glin ydyn nhw a gallant fod ychydig yn arw os ydynt am chwarae gyda phlant ifanc iawn. Felly, goruchwyliwch ef yn agos atynt bob amser a cheisiwch hyfforddi a hyfforddi eich anifail anwes, fel na fydd yn cael problemau yn y dyfodol.

Pris y gath anferth hon

Pris prynu gall cath fach Van Turco gyrraedd hyd at $5,000. Gall y lleoliad rydych ynddo, yn ogystal â'r crëwr neu'r wefan, gynnig gwerthoedd gwahanol i'r rhai a grybwyllwyd.

Felly, chwiliwch mewn dinasoedd bob amserger eich cartref neu ar y rhyngrwyd, i ddod o hyd i'r pris mwyaf fforddiadwy i chi. Ymwelwch â'r gath fach bob amser cyn cau'r pryniant a siaradwch â'r bridiwr i gael gwybod am y driniaeth a roddwyd i'r anifail anwes.

British Shorthir

Dewch i ni ddarganfod holl nodweddion yr enwog gath fach gyda llygaid trawiadol. Yn ogystal, byddwn yn archwilio eu personoliaeth, ymddygiad prisio caffael a rhai ffeithiau hwyliog. Awn ni!

Nodweddion ffisegol y brîd

Mae cath British Shorthir yn frîd y gellir ei ddisgrifio fel stociog. Mae llawer o'i gyfuchliniau ychydig yn grwn, fel yr wyneb, y bochau, y clustiau, y llygaid a'r pen. Mae ei drwyn llydan, byr yn eistedd ar ben gên gref, a'i chynffon yn fyr a phrysur. Maent yn mesur hyd at 28 cm ac yn pwyso rhwng 8 a 10 kg.

Yr amrywiad mwyaf cyffredin mewn lliw yw eu cot llwyd tywyll a'u llygaid oren hynod ddiddorol. Yn ogystal, mae'n bosibl bod ganddo rai smotiau ysgafnach ar ei bawennau, trwyn a chynffon, y gellir eu canfod ar hap trwy gydol ei gorff.

Personoliaeth y British Shorthir

Mae'r anifeiliaid hyn yn gariadus a chariadus iawn , gydag aelodau'r teulu a chydag anifeiliaid eraill. Nid oes angen sylw dynol arnynt yn barhaus, ond weithiau maent yn mwynhau bod ar liniau eu perchnogion neu ddim ond yn gefeillio rhwng eu coesau.

Mae ganddynt natur chwilfrydig a sylwgar, gan fod yn effro.ym mhob eiliad. Maent yn anifeiliaid distaw iawn, yn gymdeithion ac yn hoffi cysgu yn yr un ystafell â'u perchnogion, heb fod yn gathod hynod weithgar. Fodd bynnag, nid ydynt yn gwrthod pêl nac unrhyw wrthrych sy'n ennyn eu chwilfrydedd.

Pris y gath enfawr hon

Nid yw cath fach British Shorthir mor enwog ym Mrasil ag y mae mewn gwledydd eraill, megis y Deyrnas Unedig neu'r Unol Daleithiau. Felly, mae bridwyr yn codi prisiau uchel iawn, gan eu bod yn anodd dod o hyd iddynt yma yn ein gwlad. Felly, ei bris caffael yw tua $6,000.

Os ydych chi eisiau prynu'r anifail anwes hwn, chwiliwch y rhyngrwyd neu rhowch sylw i deuluoedd sydd â'r anifail. Os ydyn nhw'n mynd i gymryd unrhyw epil, siaradwch a thrafodwch i gael ci bach i chi.

Cath Ragdoll anferth

Anifail sydd â llawer o harddwch yw cath Ragdoll. Mae ei farciau nodedig ar ei gôt yn cynnig harddwch unigryw a gosgeiddig. Dewch i ni ddarganfod popeth am eu nodweddion, costau prynu ac ymddygiad.

Nodweddion ffisegol y brîd

Mae brîd cath Ragdoll yn fawr, pwerus a mawreddog, gyda marciau nodedig. Mae ei ben yn llydan ac mae ganddo lygaid glas bywiog hardd. Mae ei gorff yn hir ac yn gyhyrog, ond mae wedi'i guddio gan ei gôt drwchus, blewog. Ef yw'r math hwnnw o gath y gallwch chi suddo'ch dwylo i'w ffwr. Maent yn mesur tua 40 cm ac yn pwyso hyd at 9 kg.

Yn ogystal
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.