Cath nad yw'n puro: pam y gwnaeth fy un i roi'r gorau i buro?

Cath nad yw'n puro: pam y gwnaeth fy un i roi'r gorau i buro?
Wesley Wilkerson

A oes cath nad yw'n puro?

Oes, mae cathod nad ydyn nhw'n puro. Un o nodweddion mwyaf trawiadol felines yw purring. Mae purring yn sŵn traw isel, traw isel y gellir ei glywed dim ond pan fyddwch yn agos at eich feline ac y mae'n debyg eich bod wedi'i glywed ar ryw adeg yn eich bywyd, yn enwedig os ydych yn byw gyda chathod.

Nid yw'n hysbys eto pam mae cathod yn pylu. Credwyd ei fod yn rheswm dros hapusrwydd, ond ar ôl astudiaethau deallir ei fod yn mynd y tu hwnt, ac efallai bod ganddo sawl rheswm. Ond pryd mae'r gath yn stopio puro? Beth all ei olygu? Dyna beth a welwn yn yr erthygl hon. Oeddech chi'n chwilfrydig? Darllenwch fwy am y pwnc hwn isod.

Pam nad yw fy nghath yn puro?

Mae yna rai prif resymau a all wneud i'ch cath roi'r gorau i buro, gan gynnwys diffyg cyswllt, problemau iechyd, straen ac oedran a all ymyrryd. Gweler isod am bob un ohonynt!

Diffyg cysylltiad â'r fam neu'r bodau dynol

Mae arbenigwyr yn credu bod rhai cathod nad oedd gan y fam yn eu plentyndod cynnar yn tueddu i beidio â phlannu. Oherwydd ei fod yn ymddygiad a gafwyd yn y cyfnod hwn, mae'n debyg na fydd gan gathod nad ydynt yn cael eu hysgogi o oedran cynnar yr arfer hwn ar ôl bod yn oedolion.

Mae'r agosrwydd hwn at fodau dynol a'r arddangosiad o anwyldeb yn dod ag atgofion yn ôl o'r adeg pan oedd y cathod bach cŵn bach, y berthynas â'r fam baban ynproffesiynol.

bwydo ar y fron, pan fyddent yn cael mwythau ac anwyldeb, lle gallai'r anifail ei golli ac felly peidio â phuro. Felly, os oes gennych chi gath fach, mae'n bwysig peidio byth â rhoi'r hoffter a'r anwyldeb i'ch cath.

Cathod bach neu hen iawn

Mae cathod bach yn dechrau puro pan maen nhw ychydig ddyddiau'n unig. yn hen ac yn gyffredinol mae hyn yn digwydd mewn bwydo ar y fron fel ffordd o ofyn am anwyldeb, lle mae'r fam hefyd yn purrs fel ffordd o fynegi'r hoffter rhyngddynt, ond yn absenoldeb y cwlwm hwn, fel cath fach, gall ddigwydd bod y gath yn gwneud hynny. nid purr.

Pan yn groes i gathod bach sy'n cynhyrchu'r sain uchaf, mae cathod hŷn yn fwy addfwyn a thawel, sy'n golygu mai anaml y byddant yn puro neu mae'r sain a wnânt yn dawelach, mae hyn oherwydd eu hoedran uwch.<4

Gall cath newynog roi'r gorau i buro

Mae cathod yn bwyta'n dda fel arfer. Mae rhai cathod sy'n tueddu i buro wrth feddwl am fwyd. Yn ôl ymchwilwyr, mae'r math hwn o grwyn hyd yn oed yn wahanol i'r un y mae cathod yn ei gynhyrchu'n gyffredinol.

Er eu bod yn cynhyrchu synau pan fyddant yn newynog, os nad ydynt yn cael eu gwobrwyo â bwyd, efallai y bydd y gath yn rhoi'r gorau i buro fel a. ffordd o ddangos eich newyn. Felly, bwydwch eich cath yn gywir bob amser, heb ei gorwneud hi a heb adael iddi deimlo'n newynog am gyfnod hir.

Gall anaf fod yn broblem

Anafiadau fel toresgyrn,gall cleisiau neu ddant heintiedig wneud eich anifeiliaid anwes yn anhapus. Gallant gwyno neu guddio'n dawel fel mecanwaith amddiffynnol. Yn yr achos hwnnw, mae'n well ymweld â ni am archwiliad milfeddygol.

Pan fyddant yn teimlo rhywfaint o boen, gall cathod hefyd fynd yn dawel yn y pen draw gan na allant ddangos beth sy'n digwydd, felly cadwch lygad bob amser. allan rhag ofn i'ch anifail anwes newid ei ymddygiad yn sydyn.

Gall straen wneud iddo beidio â phuro

Un o'r rhesymau a all arwain eich cath i roi'r gorau i buro yw straen neu nerfusrwydd. Yn gyffredinol, mae cathod yn mynd dan straen pan fydd yn rhaid iddynt addasu i newidiadau newydd, ond nid dyma'r unig reswm a all greu straen yn yr feline hunan.

Gall newidiadau corfforol ac amgylcheddol hefyd greu straen yn yr anifail. Gall rhai ffisegol gynnwys parasitiaid fel chwain a throgod. Yn y cyfamser, mae'r un amgylcheddol fel newid porthiant neu dywod glanweithiol. Mae'n digwydd oherwydd bod y gath yn hoffi trefn arferol a gall ei gadael achosi anghysur mawr i'r anifail.

Problemau iechyd

Os oes gan eich cath unrhyw fath o broblemau iechyd megis anafiadau, salwch megis heintiau anadlol uwch sy'n gallu achosi poen mewn anifeiliaid anwes, mae'n debyg nad oeddent yn gallu puro.

Mae hyn oherwydd mewn rhai achosion bydd yn mynnu llawer gan y feline a gall purring fod yn ymdrech fawr ar yr adegau hyn , yn ogystal âgall y distawrwydd hwnnw fod yn ffordd o ddangos nad yw rhywbeth yn mynd yn dda. Felly, os byddwch yn sylwi bod eich cath wedi rhoi'r gorau i buro a'i bod yn llai egnïol, ymgynghorwch â milfeddyg i ddarganfod y rheswm.

Beth i'w wneud os yw fy nghath wedi rhoi'r gorau i buro

Sut Fel y soniwyd yn gynharach, mae yna nifer o resymau pam y gall eich cath roi'r gorau i buro. Fodd bynnag, os nad yw'n broblem iechyd a chorfforol, gallwch geisio gwrthdroi'r sefyllfa hon trwy faldodi'ch cath fach. Gweler isod!

Rhowch anwyldeb a sylw

Manteisiwch ar y foment hon ac anifail anwes y tu ôl i'r clustiau, o dan yr ên neu ar y cefn. Gallwch hefyd orwedd wrth ymyl eich cath pan fydd yn gorffwys neu'n napio fel y gall deimlo'ch cwmni'n fwy.

Gall siarad yn dawel neu ganu hwiangerddi i'ch cath fod yn opsiwn gwych. Hefyd, gwnewch iddynt deimlo'n gyfforddus: mae anifeiliaid anwes wrth eu bodd yn tylino arwynebau meddal, felly rhowch glustog neu flanced iddynt gladdu eu hwyneb a thylino eu bynsen, mae rhai cathod yn hoffi nyrsio ar flancedi, felly efallai y bydd cynnig un yn ddefnyddiol.

Cynigiwch deganau a phostyn crafu

Os yw'ch cath wedi diflasu neu'n teimlo'n unig, gall chwarae gydag ef fod yn opsiwn gwych. Bydd cynnig teganau yn yr achosion hyn yn gwneud lles i chi, yn enwedig gan fod cathod wrth eu bodd yn chwarae, yn ogystal â bod yn ddifyrrwch iddynt.feline.

Bydd y teganau y gallwch eu cynnig i'ch cath yn dibynnu ar y gath a pha mor anodd ydyw. Fodd bynnag, y rhai gorau yw peli, peli gyda ratlau y tu mewn sy'n gwneud synau, twneli, hudlath a'r crafwyr enwog. Gallwch ddewis yr un sydd fwyaf hyfyw ac y credwch y gellir ei ddefnyddio ar gyfer eich cath.

Cadwch y blwch sbwriel priodol

Mae'n bwysig bod blwch sbwriel eich cath yn addas ar ei gyfer. Mae cathod yn gofyn am felines, felly mae angen i'r feline gymeradwyo'r sbwriel a brynwyd gennych iddo ei ddefnyddio. Dylai'r blwch sbwriel hefyd fod o faint da fel ei fod yn teimlo'n gyfforddus wrth wneud ei fusnes.

Yn ogystal, mae'n bwysig cadw'r tywod yn lân bob amser ac mewn amodau defnydd sy'n addas ar gyfer eich feline. Felly, osgowch ormodedd o faw er mwyn cael lle i'ch cathod bob amser allu claddu ei anghenion, yn enwedig gan fod y gath yn dueddol o fod yn hylan.

Cynigiwch fwyd maethlon

Cathod, yn union fel ni , angen maeth a fitaminau i fod yn iach. Mae fitaminau yn hanfodol ar gyfer gweledigaeth dda, twf esgyrn, a metaboledd effeithlon mewn cathod ymhlith swyddogaethau eraill. Yn ogystal, mae glöwr hefyd yn bwysig i ddannedd ac esgyrn cryf y gath.

Felly, argymhellir cynnig bwyd maethlon, edrychwch bob amser am y porthiant gorau a'r hyn y mae'n ei gynnig o ran maeth.ar gyfer eich feline, yn ogystal â'r byrbrydau enwog y gellir eu cynnig rhwng prif brydau'r gath.

Ewch â'r gath at y milfeddyg

Fel y soniwyd eisoes, ni all puro fod yn gysylltiedig â nifer o faterion y gath fach a gall fod â rhesymau gwahanol. Felly, os byddwch yn sylwi bod yr ymdrechion i wneud y gath wedi methu a bod eich cath yn dawel iawn, efallai mai mynd ag ef at y milfeddyg yw'r opsiwn gorau.

Yn yr achosion hyn, dim ond yr arbenigwr sy'n gallu gwerthuso eich feline a rhoi dyfarniad o'r hyn sy'n digwydd gyda'ch cath fach. Mae hefyd yn bwysig cael apwyntiad dilynol milfeddygol unrhyw bryd y byddwch yn sylwi bod ymddygiad eich cath yn wahanol i'r arfer.

Gweld hefyd: Ci bach micro Malta: gwiriwch y pris, gofal a llawer mwy!

Beth arall all wneud fy nghath yn burr

Cyfathrebu , gofal, ceisiadau: dyma rai o'r ffactorau a all wneud purr cath, i ddeall mwy am bob un ohonynt, parhewch i ddarllen yr erthygl hon.

Ffordd o gyfathrebu

Y rhai sy'n meddwl eu bod yn anghywir nid yw anifeiliaid yn ceisio cyfathrebu a dangos bod angen rhywbeth arnynt, efallai na fydd eich cath yn siarad, ond efallai y bydd yn pylu. Mae rhai astudiaethau'n awgrymu mai ffordd gath o gyfathrebu yw purring.

Gall y purring yn yr achosion hyn newid amlder yn dibynnu ar y sefyllfa. Fel hyn, mae'n haws dweud y gwahaniaeth rhwng purr serchog a phurwr newyn.poen, er enghraifft.

Pwyllog neu ddiffyg ymddiriedaeth

Mae cathod yn chwilfrydig eu natur, wrth ymchwilio i leoedd newydd gallant hefyd bylu. Mae gan y sŵn hwn ei nodweddion ei hun ac mae'n gyson a gweithredol, gan ei fod ychydig yn wahanol i'r un y mae'n ei wneud yn ystod hoffter, ond yr un yw'r tarddiad, y glottis.

Yn y modd hwn, gall purring y gath olygu pwyll. wrth fynd i mewn neu archwilio amgylchedd cwbl newydd ac anghyfarwydd. Wrth iddynt archwilio'r lle, mae'n gyffredin clywed gwichian nodweddiadol felines.

Rhai ceisiadau

Fel y soniwyd eisoes, mae puro hefyd yn ddull cyfathrebu ar gyfer anifeiliaid. Felly, pan fydd dy gath yn gwneud y swn hwn gallai olygu ei fod eisiau rhywbeth ar y foment honno na all ei gael ar ei ben ei hun.

Enghraifft yw cais am fwyd, gall rhai cathod fod yn dawel, ond gall eraill purr fel ffordd o alw sylw a chael yr hyn y maent ei eisiau. Felly, mae'n bwysig arsylwi ymddygiad eich cath er mwyn deall beth mae ei phuriad yn ei olygu.

Puriaid cathod sy'n cysgu

Mae rhai cathod yn dueddol o grilio cyn mynd i gysgu a hyd yn oed pan fyddant yn cysgu. Yn yr achosion hyn, maen nhw'n pylu oherwydd eu bod wedi ymlacio, yn enwedig os ydyn nhw mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Yn gyffredinol, pan fyddant yn cyrraedd y dyfnder newydd, daw'r pyrs i ben.

Os nad oes gan eich cath unrhyw broblemau iechyd, mae hynymarfer pan fydd cysgu yn iach ac yn dangos ei fod yn iawn. Yn ogystal, mae rhai felines yn puro hyd yn oed cyn mynd i gysgu tra'u bod yn tylino bynsen neu'n sugno ar flanced, fel ffordd o fynegi eu bod wedi ymlacio.

Ffeithiau diddorol am buro cath

Nawr eich bod eisoes wedi dysgu am rai rhesymau a all arwain y gath i bylu ac awgrymiadau ar sut i ddelio â rhai sefyllfaoedd, byddwch yn gwybod rhai ffeithiau chwilfrydig isod am buro feline.

Mae'n ddim yn hysbys i sicrwydd sut cathod ronronam

Y gwir reswm pam nad yw cathod purr yn hysbys eto, ond credir y gallai fod yn gysylltiedig â boddhad yr anifail, ac mewn rhai achosion, yn cael ei ddefnyddio i ddangos rhywfaint o angen neu broblem . Felly, mae'n rhaid cadw'ch feline yn ofalus.

Damcaniaeth arall fyddai bod cathod yn cynhyrchu'r synau hyn i ddenu sylw'r fam, gan ei gwneud hi'n haws iddi ddod o hyd i'r gath fach pan ddaw'n amser iddi fwydo ar y fron. Felly, byddai'n esbonio pam mae rhai cathod llawndwf yn puro, gan y byddent yn cysylltu'r sain â'r weithred o fwyta ers pan oeddent yn fabanod.

Gweld hefyd: Cat yn teimlo'n oer? Darganfyddwch hyn a beth i'w wneud i gynhesu

Mae puro yn fuddiol i iechyd dynol

Gall puro cathod helpu tawelwch ni ac mae gennym briodweddau therapiwtig buddiol i'r corff dynol. Y ffaith yw bod synau gyda'r dirgryniad hwn yn gallu tawelu ein system nerfol ganolog, hynny yw, arafu swyddogaethau nerfol a allai gael eu gorlwytho.

OY canlyniad yw y gellir lleddfu symptomau straen a phryder gyda sesiwn puro. Mae'r synau hyn hefyd yn lleihau dysffonia, a elwir yn gryg, a gallant helpu ein llais mewn sefyllfaoedd fel hyn.

Mae felines eraill hefyd yn puro

Nid cathod yw'r unig rai i'w pylu, yn ôl astudiaethau dyma sy'n nodweddiadol o'r holl felines ''bach'' sy'n perthyn i is-deulu'r Felinae, sy'n cynnwys yr ocelot a rhai mwy eraill, megis y puma.

Felin mawr eu maint, megis llewod a theigrod y Pantherinae subfamily, peidiwch â purr. Ar y llaw arall, maent yn allyrru rhuo sydd ag amcanion gwahanol iawn, a all olygu tra-arglwyddiaethu tiriogaeth.

Gallai cath nad yw'n crychu fod yn arwydd rhybudd!

Yn yr erthygl hon, fe ddysgoch chi am buro cathod bach a’r prif achosion. Yn ogystal, dysgodd y gall puro gynrychioli cyfres o ymddygiadau anifeiliaid a ffyrdd o fynegi ei hun, sy'n gallu dynodi rhywbeth da, rhywbeth sy'n ei boeni a hyd yn oed arwydd rhybudd.

Er nad yw'r achos yn hysbys, sicr pam cats purr, dylech chi, fel gwarcheidwad, fod yn ymwybodol o ymddygiad eich feline pan fyddant yn purr, ynghyd ag arwyddion eraill (os o gwbl) ac asesu a yw'n purr o ymlacio, llawenydd, cwyn neu gais am sylw. Ac os sylwch fod gan eich anifail anwes rywbeth rhyfedd, peidiwch ag oedi cyn ffonio a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.