Cath Sphynx: cwrdd â'r gath ddi-flew enwocaf yn y byd!

Cath Sphynx: cwrdd â'r gath ddi-flew enwocaf yn y byd!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r gath ddi-flew Sphynx!

A gwedd wahanol, di-flew a dirgel, mae’r gath Sphynx yn anifail egsotig, diddorol sydd â llawer mwy na’i hymddangosiad rhyfedd. Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i siarad am yr anifail bach anarferol hwn ac yn wahanol iawn i'w gefndryd o'r rhywogaeth.

Mae gan y Sphynx sawl nodwedd sy'n gwneud iddo sefyll allan yn ogystal â'r un mwyaf gweladwy, ei absenoldeb gwallt. Byddwn yn trafod nodweddion y brîd, ei ymddygiad unigryw ac ati. Yn ogystal â'i bris prynu, y gost i'w gynnal, a'r gofal penodol sydd ei angen ar y cydymaith di-flew hwn.

Mae Sphynx yn arbennig mewn sawl ffordd. Dewch i ni ddod i wybod mwy am y creaduriaid hyn sydd, er eu bod yn hynod ar yr olwg gyntaf, yn hynod chwilfrydig, gweithgar a chariadus gydag anifeiliaid eraill a'u perchnogion.

Nodweddion brîd cathod di-flew Sphynx

Yn y pwnc hwn, byddwn yn gwybod rhai nodweddion y gath noeth ddiddorol, megis ei tharddiad, ei maint, ei chôt (oes, mae ganddi), lliwiau croen a disgwyliad oes. Awn ni?

Tarddiad a hanes y gath Eifftaidd

Mae crud cath y Sphynx yn Awstralia, gyda thorllwyth lle cafodd un ohonyn nhw ei eni'n gwbl noeth. Roedd y gath fach hon wedyn yn cynhyrchu cathod bach noeth eraill.

Ar y dechrau roedden nhw'n cael eu galw'n "gathod lleuad", ac yn ddiweddarach fe'u galwyd yn "Canadian noeth"damwain.

Yn ogystal â'u hymddangosiad rhyfedd

Mae Sphynx fel plant gwyllt tragwyddol, maent yn chwareus, yn fywiog ac yn fwy serchog na'u cefndryd blewog. Mae eu gwahaniaethau'n ddyfnach nag y mae'r arwyneb yn ei ddangos ac mae eu hymddygiad yn fwy rhagweithiol a chwilfrydig, felly'n fwy cymdeithasol, nag ymddygiad cath gonfensiynol.

Y Sphyncs. mae gennych naws gyfriniol, fodd bynnag, pan fyddwch chi'n dod i'w hadnabod yn fanwl, mae'n bosibl sylwi ar eu calon gariadus a'u ffordd chwareus. Mae'r rhai sy'n mynd y tu hwnt i ymddangosiad yn wynebu cyfeillgarwch a melyster sy'n gorchfygu unrhyw un.

(Canada noethlymun). Roedd y gath noeth yn llwyddiannus, cymaint fel bod bridwyr eraill yn ceisio bridio mathau eraill o gathod heb wallt. Roedd rhai yn llwyddiannus, fodd bynnag, ganwyd eraill ag anffurfiad genetig marwol.

Maint a phwysau brîd

Oherwydd bod Sphyncs yn gwbl ddi-flew, maent yn ymddangos yn fwy ac yn fwy main nag y maent mewn gwirionedd . Dywedir bod ei faint yn gyfartalog o'i gymharu â chathod eraill, gan ei fod tua 20 i 25 cm o daldra (yn sefyll ar bob pedwar) a 33 i 38 cm o hyd.

Ymddengys bod y Sphyncs yn ysgafn, efallai oherwydd nad oes ganddo gwallt, maent yn cyfleu gweledigaeth o freuder. O ran pwysau, maent yn amrywio rhwng 5 a 6 kg. Sy'n awgrymu bod eu breuder yn amlwg yn unig.

Côt a lliwiau'r brid

Gall ymddangos yn anarferol, ond, mewn gwirionedd, mae gan y Sphyncs wallt, ydyn, maen nhw'n fach ac yn ddisylw. Mae'n haen denau a thenau iawn o wallt dros y croen, sy'n eu gwneud yn ymddangos bron yn anweledig.

Mae gan sphynx hefyd liwiau a phatrymau ffwr gwahanol, gall y lliwiau hyn ddod ar eu pennau eu hunain neu eu cyfuno ag eraill. Y rhain yw: gwyn, du, coch, brown a phorffor golau (lafant). Daw lliwiau o deuluoedd, gan eu bod yn dod o enynnau penodol.

Disgwyliad Oes

Gall disgwyliad oes cathod amrywio'n fawr, gyda nifer o ffactorau dylanwadol, megis brid, amgylchedd ac ysbaddu. Hyd oes cath domestig ar gyfartaledd yw 9 i 16 mlynedd.ac 20 mlynedd ar gyfer cathod ysbaddu.

Gweld hefyd: ar gyfer cŵn: gwybod beth ydyw, sut mae'n gweithio a'r pris

Yn achos cathod Sphynx, amcangyfrifir mai 8 i 14 mlynedd yw eu hoes ar gyfartaledd. Gyda sbaddu, gallant gyrraedd tua 20 mlynedd. Mae amcangyfrif bywyd yn broses dyner, rhaid ystyried geneteg a phroblemau amgylcheddol posibl.

Personoliaeth brid cath Sphynx

Mae personoliaeth y gath Sphynx yn wahanol hefyd, yn ogystal â ei ymddangosiad nodedig, saif allan oddi wrth y gweddill mewn ymddygiad. Gawn ni ddeall sut mae'r cymdeithion gwahanol, ond caredig iawn hyn yn gweithredu.

Ydy e'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae Sphynx yn hynod serchog a chwareus, maen nhw wrth eu bodd yn neidio, dringo gwrthrychau a rhedeg o gwmpas y tŷ. Sy'n eu gwneud braidd yn flêr ac yn swnllyd, am fod bob amser mewn rhyw fath o weithgaredd. Maen nhw hefyd yn chwilfrydig ac eisiau gweld ymwelwyr a gwrthrychau newydd yn y tŷ.

Mae'r nodweddion hyn yn anarferol i gathod, sydd ar y cyfan yn heddychlon ac yn hoffi aros yn eu cornel. Mae'n nodwedd o'r Sphynx i fod yn fwy cymdeithasol na'r lleill.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae'r anifail anwes, yn gyffredinol, yn cael ei drin fel plentyn, ac felly'n teimlo'n ddrwgdybus ohono. anifail anwes newydd arall. Yn achos Sphynx, gall fod yn wahanol, gan nad ydynt yr un peth â chathod eraill.

Mae'n hawdd byw gyda Sphynx, yn gymdeithasol ac yn derbyn presenoldeb trydydd parti gyda llawenydd a chwarae. AEfallai y bydd dyfodiad Sphynx i'r cartref yn rhyfedd ar y dechrau, fodd bynnag, gyda'i ddull tyner, gall ddadwneud unrhyw wrthwynebiad i'w ffigwr.

Fel arfer mae'n cyd-dynnu'n dda â phlant a dieithriaid

>Mae pelados cathod bach yn barod iawn i dderbyn bodau dynol. Byddai plant, gan eu bod yn llawn egni, wrth eu bodd yn cael partner ar gyfer eu gemau a'u pranciau. Felly, efallai mai cath fach flewog yw'r cydymaith delfrydol iddynt.

Gall sphynx fod yn ddieithr i ddieithriaid, ond anaml y mae'r cathod hyn yn ymosod. Gan eu bod yn chwilfrydig, gallant geisio mynd at "ddarganfod" y tresmaswr, ond mewn amser byr bydd yn dod i arfer ag ef ac yn ennill calon yr ymwelydd.

Pris a chostau'r gath Sphynx

Mae'n debygol iawn eich bod wedi dechrau ymddiddori mewn cath fach Sphynx, gan eu bod yn gymdeithion gwych. Yn y testun hwn, byddwn yn dysgu mwy am gostau prynu, cynnal a chadw ac iechyd y gath fach ddi-flew.

Gwerth y gath Sphynx

I'r rhai sy'n dymuno cael cath fach heb wallt, mae yna a yw rhai rhagofalon i'w cymryd. Yn gyntaf, y pris: mae'r Sphynx yn rhywogaeth anghyffredin ym Mrasil, felly bydd yn rhaid dod ag ef o dramor neu ei brynu gan fridwyr penodol, sy'n cynyddu ei werth.

Felly, mae'n bosibl bod ei werth yn fwy na $5 k a mynd i fyny i $9k ar fenyw ffrwythlon, ond mae pris cael anifail iach yn werth chweil.

Ble i brynu uncath o'r brîd hwn?

Mae'n well gennyf ymweld yn bersonol â'r lleoedd i brynu a gwneud eich sylwadau am gyflwr iechyd yr anifail. Oherwydd ei fod yn frîd prin a drud, nid yw ar gael ledled Brasil.

Y cathoddai mwyaf traddodiadol a dibynadwy ar gyfer gwerthu cathod bach o'r brîd hwn yw São Paulo, Curitiba a Rio de Janeiro. Felly, de a de-ddwyrain Brasil yw'r rhanbarthau sydd â'r nifer fwyaf o ganolfannau sy'n arbenigo mewn bridio a gwerthu Sphynx.

Costau bwydo'r gath Sphynx

Mae nifer o newidynnau i'w cael ei ystyried wrth fwydo'ch cydymaith yn noeth. Yn achos cŵn bach, mae'n borthiant diddorol sy'n cydbwyso'r fflora berfeddol ac yn annog twf iach. Yn yr achosion hyn, gall dognau amrywio o $15 i $20 y kg.

Ar gyfer cathod bach wedi'u tyfu, mae'n fwy amlwg bod dognau nad oes ganddynt lawer o halen, cadwolion a chemegau ymosodol ar gyfer yr organeb. Yn yr achosion hyn, gall prisiau amrywio yn ôl blas ac ar gyfer y math sy'n cael ei ysbaddu ai peidio, gyda phrisiau'n amrywio o $18 i $28 y kg.

Costau brechlyn a milfeddyg

Mae yna frechlynnau sy'n cael eu harfogi i ymladd afiechydon lluosog. Mae V4, sy'n amddiffyn rhag panleukopenia, calicivirus, rhinotracheitis a chlamydiosis tua $60 i $100 y dos. Fodd bynnag, mae'r V5 sy'n amddiffyn rhag lewcemia feline tua $100 i $150 y dos.

Dilyniantmilfeddyg yn hanfodol o bryd i'w gilydd. Mewn dinasoedd mawr, gall cost ymgynghoriad amrywio o $75 i $150, yn dibynnu ar lefel arbenigedd y gweithiwr proffesiynol.

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

Bydd y costau hyn yn amrywio a llawer, oherwydd gwahanol bersonoliaethau posibl a hoffterau cathod bach. Gall pris y tai amrywio o $60 i $250 yn dibynnu ar y cymhlethdod. Gall ategolion megis sgriniau a physt crafu gostio rhwng $40 a $100 yn dibynnu ar y deunydd a'r ansawdd.

Mae ategolion eraill sy'n gyfansawdd, megis tŷ sy'n dod gyda theganau y tu mewn, a gallant gostio hyd at $250 . Fodd bynnag, mae prisiau tegan unedol yn dueddol o gostio tua $10 i $14 neu hyd yn oed $25.

Gofalu am frid cath Sphynx

Mae'r Sphynx, oherwydd eu gwallt mân iawn, yn dioddef o rai problemau nad oes gan gathod eraill. Yn yr adran hon, rydyn ni'n mynd i siarad am y gofal penodol sydd ei angen ar y brîd hwn a'r problemau mwyaf cyffredin sy'n gallu effeithio arnyn nhw.

Gofal cŵn bach

Mae angen gofal arbennig iawn ar Sphynx, hyd yn oed yn fwy pan fo angen. mae'n dod i gŵn bach. Mae cathod yn hoffi torheulo, i fabanod mae'n dda annog ffurfio esgyrn da. Fodd bynnag, gall y croen heb orchudd gwallt ddioddef llosgiadau a mater i'r gofalwr yw talu sylw i hyn. Gall eli haul fod yn arf da.

Rhagofalon eraill yw:glanhewch y croen gyda hancesi gwlyb a glanhewch y clustiau a'r llygaid gyda hydoddiant halwynog, oherwydd gallant gronni mwcws sych.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Mae gan Sphynx metaboledd cyflym iawn, felly mae'n syniad da gadael sawl pryd bach ar gael trwy gydol y dydd.

Mae pwysau ac oedran yn ymyrryd wrth ddewis pryd cath fach . Ar gyfartaledd, mae cathod sy'n pwyso hyd at 3 kg yn bwyta rhwng 40 a 53 g o borthiant, mae hyd at 5 kg yn bwyta hyd at 81 g o borthiant a hyd at 7 kg yn bwyta 90 g o borthiant.

Rhannwch y cyfanswm yn syml. faint o gramau fesul nifer o brydau bwyd y dydd. Gall pob Sphyncs amrywio faint mae'n ei fwyta mewn gwirionedd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

O ran gweithgareddau corfforol, nid oes gan Sphynx angen arbennig yn union, ond yn hytrach nodwedd naturiol o'u hil. Maen nhw'n dueddol o fod yn gathod bywiog a chwareus iawn, sy'n eu gwneud yn edrych yn gyson ar ryw wrthrych newydd neu hyd at rywfaint o ddrygioni.

Felly os edrychwch ar eich cath fach, a oedd yn arfer bod yn actif iawn ac sydd bellach yn ei chael ei hun yn drist. a thawel, amheus. Gall Sphynx ddioddef o afiechydon, fel unrhyw anifail, a newid eu patrwm ymddygiad. Os bydd hwyliau ansad, ewch â'r gath fach at y milfeddyg.

Gofal gwallt ac angen bath

Mae cathod yn dueddol o fod â gallu ymbincio ymreolaethol, ond Sphynxangen ychydig o help ychwanegol. Gan nad oes ganddynt wallt, maent yn cael anhawster i gael gwared ar fraster, na argymhellir ei dynnu trwy lyfu.

Mae'n ddiddorol felly pasio cadachau gwlyb unwaith yr wythnos a baddonau gyda siampŵ niwtral unwaith y mis . Gyda'r cyfarwyddiadau hyn, mae'n bosibl na fydd eich cath fach yn cael problemau hylendid.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Mae absenoldeb gwallt yn Sphynx yn achosi croniad o olew, cwyr a chwys sych yn y hoelion, y mae angen eu torri'n aml i osgoi afiechyd.

Mae dannedd sffyncs yn dueddol o fod yn llai na chathod eraill, felly mae angen sylw arnynt gyda'u bwyd. Nid yw'n anghyffredin i Sphynx gael problemau deintyddol a chael tynnu dant neu ddau. Felly, cofiwch gysylltu bob amser â milfeddyg sy'n gallu diwallu'r anghenion hyn.

Chwilfrydedd am gath heb wallt Sphynx

Dyma wybodaeth ychwanegol am y Sphynx, llawer ohonynt yn ddefnyddiol er gwell ansawdd bywyd ar gyfer eich ffrind. Mae gan Sphyncs nodweddion unigryw ac, i'r rhai sydd am brynu un, gall y data hwn fod o gymorth mawr.

Nid ydynt yn hypoalergenig

I'r rhai a oedd yn meddwl y gallent fabwysiadu Sphyncs a pheidio â dioddef. o alergeddau, roedd yn hollol anghywir. Yn anffodus mae'r rhesymu hwn ychydig yn gyffredin i rai pobl sydd am gael Sphynx.

Y gwir amdani yw bod alergeddau dynolMae alergeddau gwallt yn llai dwys nag alergeddau croen cath, felly gall Sphynx fod yn fwy alergaidd i berson sensitif. Felly, os oes gennych unrhyw fath o alergedd i gath yn barod, mae'n debyg nad Sphynx yw'r ateb.

Nid oes ganddyn nhw amrannau a wisgers

Mae amrannau a wisgers cathod yn cael eu galw'n vibrissae ac yn gweini. fel "flew synhwyraidd". Maent yn gyfrifol am helpu gyda chydbwysedd a manwl gywirdeb symudiadau cath. Felly, trwy beidio â'i gael, mae gan Sphynx broblem gynhenid ​​gyda chydbwysedd, nad oes gan eu cydbwysedd.

Gweld hefyd: Beth mae hwyaden yn ei fwyta? Pysgod, porthiant, ffrwythau a mwy mewn bwyd

Mae hyn yn egluro pam eu bod braidd yn drwsgl. Maent yn camgyfrifo eu neidiau ac yn taro i mewn i wrthrychau wrth redeg. Mae'n ddoeth i'r perchennog osgoi gadael i'w Sphyncs fynd i fyny mewn mannau uchel, oherwydd gallant gael eu brifo.

Yn wahanol i gathod eraill, nid ydynt yn cuddio eu baw

Tuedda sphyncs beidio â chuddio. eu baw, gan eu gadael yn cael eu harddangos yn yr awyr agored. Mae cathod eraill yn claddu eu baw, gan fod hyn yn rhwystro lledaeniad afiechydon ac yn ffordd o beidio ag ymladd dros diriogaeth, oherwydd efallai nad yw'r un amlycaf yn ei hoffi.

Nid yw'r rheswm pam nad yw Sphynx yn cyflawni'r arfer hwn yn hysbys. , dychmygu Credir y gallai'r treiglad a'u gadawodd yn ddi-flew fod wedi cael yr effaith hon hefyd. Mae'n fwy o ofal y mae'n rhaid i'r perchennog ei gael, gan ei fod yn drwsgl ac nad yw'n claddu ei faw, felly, gallant fudro'r tŷ am
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.