ar gyfer cŵn: gwybod beth ydyw, sut mae'n gweithio a'r pris

ar gyfer cŵn: gwybod beth ydyw, sut mae'n gweithio a'r pris
Wesley Wilkerson

Beth yw sglodion ci?

Mae sglodion (neu ficrosglodion, fel y'u gelwir yn boblogaidd) yn ddyfeisiadau maint gronyn o reis sy'n cael ei fewnblannu o dan groen anifeiliaid anwes, fel arfer yn y pawennau blaen neu yn ardal y gwddf. 4>

Mae'n llwyddo i storio gwybodaeth berthnasol a fydd yn helpu os byddwch yn colli eich anifail anwes, neu os caiff ei ddwyn. Felly mae siawns dda iawn y byddwch chi'n gallu dod o hyd iddo os bydd hynny'n digwydd.

Nid oes gan y sglodyn brisiau uchel iawn ac fel arfer mae'n anghyffredin iawn i gŵn gael adwaith, felly mae'n eithaf diogel. Dewch i ddeall ychydig mwy am ei phwrpas, sut mae'r wybodaeth yn cael ei darllen, ei mewnblannu, ei manteision a'i hanfanteision.

Ar gyfer beth mae'r sglodyn ar gyfer cŵn yn cael ei ddefnyddio?

Mae microsglodion yn dod â swyddogaethau pwysig iawn gyda nhw a all roi mwy o dawelwch meddwl i chi neu hyd yn oed achub bywyd eich ci coll. Gweler isod bob un o'r swyddogaethau sydd ar gael ar y sglodion.

Mae'r sglodyn yn storio gwybodaeth am y ci

Mae'r system adnabod amledd radio hon yn cynnwys tagiau a darllenwyr. Mae'r darllenydd yn allyrru tonnau radio, mae'r tag yn anfon signalau yn ôl sy'n cyfathrebu gwybodaeth i'r darllenydd. Yn achos microsglodion cŵn, fe’u gelwir yn dagiau “goddefol” oherwydd nad ydynt yn cynhyrchu ynni eu hunain.

Dim ond pan fyddant yn troi ymlaen ac yn trosglwyddo’r wybodaeth y maent yn eu trosglwyddo.yn cael ei ddarllen gan ddyfais sganio arbennig y mae gan y rhan fwyaf o swyddfeydd milfeddygol ei chyfarparu. Felly, mae'n llwyddo i storio'r wybodaeth rydych chi'n ei chofrestru, yn yr achos hwn, rhif cyswllt i chi neu aelod o'r teulu neu ffrind.

Gweld hefyd: Beth mae jabuti yn ei fwyta? Syniadau am ffrwythau, llysiau a bwyd

Mae'r sglodyn yn helpu i ddod o hyd i gŵn coll

Fel y nodwyd uchod, mae'r prif reswm a phwrpas y microsglodyn yw gallu dod o hyd i'ch ci pan fydd ar goll ac nad ydych wedi dod o hyd iddo. Yn ogystal, mae'n ddyfais wych ar gyfer olrhain cŵn, i wybod nifer yr anifeiliaid sy'n cael eu colli ac angen dod o hyd i'r perchennog, i wybod pa gŵn yw cŵn a ble aethant ar goll.

Dyna pam yr oedran gorau Y ffordd orau o roi'r sglodyn ar eich ci yw pan fydd yn ifanc iawn, ychydig fisoedd oed (o 2 fis) fel eich bod yn siŵr, hyd yn oed os yw'n rhedeg i ffwrdd, y gallwch ddod o hyd iddo. Peidiwch ag aros yn rhy hir i wneud y driniaeth hon!

Gostwng nifer y cŵn gadawedig

Mae amryw o gyrff anllywodraethol a chanolfannau cymorth anifeiliaid wedi annog mewnblannu a defnyddio microsglodion mewn cŵn. Mae rhai o'r lleoedd hyn hyd yn oed wedi dod yn orfodol, oherwydd y ffordd honno, os gadawir ci, mae'n haws dod o hyd i'r perchennog a'i gosbi.

Felly, cyn dyfeisio'r arloesedd hwn, gallai'r cŵn hyn fod ar goll, heb fwyd a chysgod ac hefyd yn ddirmygedig. Gyda'r lleoliad a gynigir gan y microsglodyn,mae gostyngiad yn nifer y cŵn sy'n cael eu gadael ac mae hynny'n fantais heb faint!

Mewnblannu'r sglodyn ar gyfer cŵn

Isod byddwn yn deall sut mae mewnblannu sglodion eich ci gwaith, costau , cofrestru yn y gronfa ddata, fel eich bod yn cadw ar ben yr hyn sydd ei angen a sut y cyflawnir y gweithredu. Peidiwch â phoeni, mae'n gyffredin iawn ac nid yw'n dod ag unrhyw boen i'ch partner.

Cofrestru cronfa ddata

Ni fydd defnyddio'r sglodyn yn unig yn dod ag unrhyw fudd, felly mae'n angenrheidiol. gwybodaeth cofrestr y milfeddyg am eich anifail anwes a'ch un chi. Wrth gofrestru, y wybodaeth bwysicaf yw eich cyswllt, eich enw a'ch cyfeiriad.

Rhoddir nodweddion mwy penodol eich anifail hefyd, os dymunwch, megis enw, rhyw, oedran, brîd. Os dewiswch gael mwy o fanylion, darparwch ddata fel salwch cronig a nodweddion trawiadol sydd ganddo (blemishes neu hyd yn oed creithiau). Wrth gofrestru, mae'n hanfodol nodi'r holl wybodaeth gyswllt rydych chi'n ei hystyried yn berthnasol.

Mewnblannu microsglodyn ci

Mae'r milfeddyg yn defnyddio nodwydd i osod y sglodyn bach o dan haenen croen eich ci. Fel arfer, nid oes angen anesthetig ar y mewnblaniad hyd yn oed, ac mae gan y sglodyn gymhwysydd di-haint. Fe'i rhoddir fel arfer i'r gwddf neu'r ardal pectoral ger y coesau blaen.

Nid yw'r broses yn hir nac yn hir.poenus - dim ond cyhyd ag y byddai pigiad arferol yn ei gymryd. Gall unrhyw arbenigwr hyfforddedig fewnblannu'r microsglodyn. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn mynd at filfeddyg i osgoi cymhlethdodau.

Sganio cod ac olrhain gwybodaeth

Yn y bôn, mae'r sganiwr yn gweithio fel sglodyn ffôn symudol. Maent yn troi ymlaen ac yn trosglwyddo'r wybodaeth ynddynt pan fyddant yn cael eu darllen gan ddyfais sganio arbennig. Mae'r rhan fwyaf o'r swyddfeydd eisoes wedi'u cyfarparu â'r ddyfais hon.

Ar ôl darllen y sglodyn, bydd modd gweld mwy o wybodaeth rydych wedi cofrestru ynddi, a bydd y milfeddyg yn gallu gwybod pwy sy'n berchen ar y ci, y rhif ffôn cyswllt a hyd yn oed lle mae'n byw. Fel hyn, gall gysylltu â chi os bydd yr anifail coll yn dychwelyd.

Manteision y sglodion i gŵn

Mae'r microsglodyn hwn o fudd i'ch ci os byddwch yn ei golli. Mae cŵn bach fel rhan o'r teulu, on'd ydyn nhw? Felly mae'r manteision yn hanfodol ar gyfer y dewis o fewnblannu'r sglodyn. Dewch i ni gael gwybod!

Nid yw pris y sglodion ci yn uchel

Bydd y gost o osod microsglodyn ar eich ci yn amrywio o un lleoliad i'r llall, fel y bydd unrhyw wasanaeth meddygol anifeiliaid anwes neu ymgynghori â milfeddyg. . Ym Mrasil nid yw'r costau hyn yn uchel ychwaith. Os ydych chi'n dewis cael sglodion i'ch ci bach, y pris cyfartalog yw tua $100 (mewnblaniad sglodion +).

Yn ogystal,Gall treuliau milfeddygol gyda mewnblannu fod tua $70 reais os yw'n cwmpasu gwerth y sglodyn ar wahân i'r weithdrefn fewnblannu (ond mae hyn yn llai cyffredin) ac efallai ymgynghoriad ($120 reais). Cofiwch bob amser wirio tarddiad y gweithiwr milfeddygol proffesiynol a byddwch yn wyliadwrus o brisiau sy'n llawer is na'r cyfartaledd hwn, oherwydd efallai ei fod yn cynnig gwasanaeth o ansawdd isel.

Mae'n ddyfais barhaol a gwrthiannol

Does dim rhaid i chi boeni am ddifrod a achosir gan law, trawma, briwiau neu glwyfau, gan fod y sglodyn yn cael ei fewnblannu o dan y croen, sy'n golygu ei fod yn cael ei fewnblannu y tu mewn i'ch ci, sy'n golygu na all syrthio allan oni bai ei fod yn cael ei dynnu trwy lawdriniaeth.<4

Felly, mae'n ddyfais wrthiannol a bydd yn para am nifer o flynyddoedd, heb unrhyw ddyddiadau dod i ben neu angen ei newid ar adegau penodol.

Os bydd un yn digwydd problem neu adwaith - gan ei fod yn brin - gallwch ddewis tynnu'r sglodyn ac astudio beth oedd y ffactorau andwyol hyn. I'r gwrthwyneb, bydd y sglodyn yn barhaol yn eich anifail anwes.

Nid yw'r sglodyn ci yn defnyddio batris

Mae'r sglodyn yn ddi-boen ac oherwydd ei fod yn eithaf bach, nid yw'n trafferthu. Bydd eich ci bach yn gallu chwarae, rhedeg, symud fel arfer ac ni fydd yn ei deimlo. Anaml y mae ymateb y ci i'r sglodyn wedi'i weld, felly byddwch yn dawel eich meddwl na fydd yn poeni.

Bodfelly, gellir dweud fod hyn yn fantais fawr, gan na fyddwch chi'n gwneud i'ch ci ddioddef trwy gyflawni'r weithdrefn hon ac os bydd yn mynd ar goll, mae ganddo siawns fawr o gael ei ddarganfod.

Gweld hefyd: Pa mor hen mae ci yn byw? Gweler amser cyfartalog a newidynnau

The chip for Nid yw cŵn yn trafferthu

Mae'r sglodyn yn ddi-boen ac oherwydd ei fod yn eithaf bach, nid yw'n eich poeni. Bydd eich ci bach yn gallu chwarae, rhedeg, symud fel arfer ac ni fyddwch yn ei deimlo. Anaml y gwelwyd ymateb y ci i'r sglodion, felly byddwch yn dawel eich meddwl na fydd yn poeni.

Felly, gellir dweud bod hyn yn fantais fawr, gan na fyddwch yn gwneud i'ch ci ddioddef. drwy gyflawni'r weithdrefn hon, ac os yw'n mynd ar goll, mae'n debygol iawn y caiff ei ddarganfod. problemau neu boen a bod yn broses hawdd i'w gwneud, gan fod gan bopeth ei ochr a'i ochr ddrwg, gadewch i ni wybod rhai anfanteision o sglodion eich ci bach.

Nid yw'r microsglodyn yn draciwr GPS

Peidiwch â chael eich drysu: nid olrheinwyr GPS mo sglodion! Mae GPS yn olrhain lleoliad byw eich ci, wedi'i gysylltu â'i goler ac mae angen iddo aros yn gysylltiedig â rhwydwaith. Mae gan rai o'r tracwyr hyn hefyd nodweddion cŵl fel olrhain gweithgaredd, olrhain cwsg, olrhain ymddygiad, ac ati.

Felly, gall GPS ddarparu gwaith mwy trylwyr ag y gallwch chi hefyddewiswch ddefnyddio geofencing i nodi Parth Diogelwch - os bydd eich ci yn gadael yr ardal hon, cewch eich hysbysu ar unwaith. Y peth gorau am y dyfeisiau hyn yw eich bod chi'n gwybod ble mae'ch ci (neu'r ddyfais) mewn amser real.

Nid yw'r cronfeydd data wedi'u huno eto

Yn anffodus nid oes cronfa ddata unedig o ddata. Beth mae hynny'n ei olygu? Mai dim ond y milfeddyg yn eich dinas all fod yn berchen ar y darllenydd sglodion a all ddarllen a rhoi gwybod i chi am eich ci coll. Os eir â'ch ci i leoliad arall, efallai na fydd hyn yn bosibl.

Mae angen defnyddio darllenydd ar gyfer y sglodyn

Fel y nodwyd, nid oes gan y sglodion fatri ac mae'n angenrheidiol i ddefnyddio darllenydd sglodion penodol ar gyfer y math rydych wedi dewis ei ddefnyddio. Bydd y darllenydd yn anfon yn ôl rif adnabod unigryw ar gyfer eich anifail anwes yr ydych wedi ei gofrestru iddynt gysylltu â chi.

Felly gellir ystyried hyn yn anfantais fer, os nad oes gan eich milfeddyg y darllenydd hwn, os bydd yn disgyn yn segur, os bydd yn torri neu'n mynd heibio'r dyddiad darfod, ni fydd yn bosibl ei ddarllen a bydd eich ci ar goll (oni bai eich bod yn mynd i holl siopau anifeiliaid anwes eich dinas yn gobeithio dod o hyd iddo).

Mynnwch ficrosglodyn i'ch ci nawr!

Roeddech chi'n gwybod ac yn deall pa mor bwysig y gall y sglodion hyn fod. Cyfarfodmae'n rhaid bod eich ci coll yn llawenydd y tu hwnt i fesur! Hefyd, mae'r broses yn ddi-boen, nid yw'n ei boeni, ac rydych chi'n ddiogel os yw byth yn rhedeg i ffwrdd o'i gartref neu'n mynd ar goll yn y gymdogaeth.

Er i ni weld na all microsglodion achosi potensial. problemau, mae'n bwysig nodi eu bod, yn y mwyafrif helaeth o achosion, yn gwbl ddiniwed. Mae'r microsglodion eu hunain yn fach.

Gallant gael eu chwistrellu i groen eich ci mewn ychydig eiliadau, ac mae'n annhebygol iawn y bydd eich ci yn dod ar draws problem o ganlyniad iddynt. Eto i gyd, mae ganddo bris fforddiadwy ac nid oes angen cynnal a chadw. Unwaith y caiff ei ychwanegu, mae'n aros yno am amser hir ac mae gennych dawelwch meddwl heb boeni am y microsglodyn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.