Beth mae jabuti yn ei fwyta? Syniadau am ffrwythau, llysiau a bwyd

Beth mae jabuti yn ei fwyta? Syniadau am ffrwythau, llysiau a bwyd
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod beth mae'r crwban yn ei fwyta?

Mae crwbanod yn anifeiliaid hynod ddiddorol. Wedi drysu'n aml gyda chrwbanod neu grwbanod, mae crwbanod yn brif nodweddion eu cragen drom, eu coesau silindrog a'u gwddf wedi'i dynnu'n ôl yn fertigol. Maen nhw'n dawel a thawel, yn cynrychioli anifeiliaid anwes nad ydyn nhw'n fawr o drafferth i'w tiwtoriaid, yn ogystal â bod yn gwmni gwych i bob oed.

Ond beth mae'r crwban yn ei fwyta? Gan eu bod yn anifeiliaid hollysol, maent yn bwydo ar ddeunydd planhigion ac anifeiliaid, ond mae angen gwybod pa fwydydd sydd fwyaf addas ar gyfer crwbanod. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am yr opsiynau gorau ar gyfer ffrwythau, llysiau, codlysiau a hyd yn oed pryfed i fwydo'ch crwban. Yn ogystal, byddwch hefyd yn gweld rhai rhagofalon angenrheidiol wrth fwydo'ch anifail anwes.

Ffrwythau y mae crwbanod yn eu bwyta

Rhan bwysig iawn o ddeiet crwban yw ffrwythau. Edrychwch ar rai ffrwythau isod sydd, yn ogystal â gwneud crwbanod yn iachach, hefyd yn opsiynau blasus iawn i wneud dŵr ceg eich anifail anwes.

Banana

Mae banana yn gyfoethog mewn maetholion a all wneud yn dda iawn i chi. y crwbanod. Trwy gael maetholion fel potasiwm, fitaminau a gwrthocsidyddion, gall banana helpu system imiwnedd eich anifail anwes, gan ei wneud yn fwy ymwrthol i afiechyd. Yn ogystal, mae bananas hefyd yn gyfoethog mewn ffibr, a all helpu gydamaeth i wirio'r cas gorau ar gyfer pob crwban.

Pa mor aml i fwydo'r crwban

O ran amlder bwydo crwbanod, mae'n bwysig iawn rhoi bwyd mewn ffordd drefnus i sicrhau bod gan eich anifail anwes yr holl faetholion pwysig ar gyfer y diwrnod i dydd. Mae'n angenrheidiol rhoi llysiau i grwbanod unwaith y dydd, bob dydd. Argymhellir hefyd amrywio'r llysiau o ddydd i ddydd, fel bod gan y crwban amrywiaeth dda o fwydydd a maethynnau.

O ran ffrwythau, mae angen eu rhoi ddwywaith yr wythnos, yn fach. meintiau. O ran protein anifeiliaid, dim ond unwaith yr wythnos y dylid ei roi i'r crwban.

Mae ychwanegiad calsiwm yn bwysig

Mae'n bwysig iawn ychwanegu calsiwm trwy ddeiet eich crwban, gan weini bwydydd sy'n llawn maeth hwn. Mae hyn oherwydd y ffaith bod calsiwm yn bwysig iawn i gryfhau esgyrn a charnau'r crwban. Felly, er mwyn i strwythur carnau ac esgyrn y crwban barhau'n gryf ac yn ymwrthol, mae'n bwysig bod y crwban yn bwyta digon o fwyd â chalsiwm.

Yn dibynnu ar yr achos, efallai y bydd angen defnyddio atchwanegiadau arbennig, felly Mae'n bwysig iawn gweld milfeddyg sy'n arbenigo mewn maeth i ddarganfod y dewis arall gorau i'ch anifail anwes.

Mae gan grwbanod gyfres o opsiynau bwyd,ond mae angen cydbwysedd a chymedroli

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae gan grwbanod fwydlen eang o fwydydd i'w mwynhau bob dydd. Fodd bynnag, mae angen i ddeiet yr anifeiliaid hyn gael ei reoleiddio a'i gydbwyso er mwyn osgoi problemau fel gorbwysedd a chlefydau eraill.

Mae angen rhoi rhai bwydydd, fel bananas a moron, yn gymedrol, tra bod eraill, megis afocados a Madarch i'w hosgoi. Rydym hefyd wedi gweld bod calsiwm yn hanfodol er mwyn i’r crwban gadw ei esgyrn a’i garnau’n iach, ac efallai y bydd angen defnyddio atchwanegiadau, a dyna pam ei bod yn bwysig ymgynghori â milfeddygon sy’n arbenigo mewn maeth.

Felly, yn Er mwyn i'r anifail hwn fod yn ddiddorol i aros yn yr iechyd gorau posibl, mae angen rhoi bwyd yn y cyfrannau cywir a gyflwynir yn y testun hwn. Yn y modd hwn, gall eich crwban gael bywyd sydd nid yn unig yn iach, ond hefyd yn hwyl ac yn flasus.

treuliad eich anifail anwes.

Fodd bynnag, mae llawer o galorïau mewn bananas, felly mae angen i chi fod yn hynod ofalus wrth fewnosod y ffrwythau yn neiet eich crwban. Mae angen ei roi mewn dognau bach ac mewn ffordd wahanol, gan osgoi problemau iechyd posibl.

Kiwi

Mae ciwi hefyd yn ddewis gwych o ffrwythau i fwydo'ch crwban. Yn ogystal â bod yn eithaf blasus, mae ciwi yn fwyd sy'n gyfoethog mewn maetholion sy'n bwysig iawn i iechyd eich anifail anwes, fel ffibr, fitamin K a photasiwm, sy'n helpu gyda threuliad, ceulo gwaed a chyfnerthu'r corff, yn y drefn honno.

Fel bananas, mae ciwis yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, a all helpu i gryfhau system imiwnedd yr anifail ac atal afiechyd. Ond yn wahanol i bananas, mae ciwis yn isel mewn calorïau, felly gellir eu bwyta mewn symiau ychydig yn fwy, ond mae angen i chi hefyd fod yn ofalus i beidio â'u gorwneud.

Grawnwin

Mae grawnwin bach a blasus yn un o hoff fwydydd crwbanod. Maent hefyd yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion a gallant helpu i atal afiechyd, ond mae eu prif fudd yn gysylltiedig â'r galon.

Mae grawnwin yn gyfoethog mewn fitamin K, sy'n helpu gyda cheulo gwaed, gan gryfhau'r system cylchrediad gwaed, yn ogystal â hefyd gostwng pwysedd gwaed. Mae'r fitamin hefyd yn helpu i drwsio calsiwm yn y corff a chryfhau esgyrn, sy'n gwneud eich crwban yn gryfach ac yn fwygwrthsefyll. Oherwydd eu bod yn fach, gellir eu rhoi o bryd i'w gilydd fel byrbryd.

Peaches

Mae eirin gwlanog hefyd yn ddewis ffrwythau blasus ar gyfer crwbanod. Oherwydd ei fod yn gyfoethog mewn ffibr, gall eirin gwlanog wella gweithrediad coluddion eich anifail anwes a helpu gyda'i dreulio.

Fel ffrwythau eraill, mae eirin gwlanog hefyd yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion a gallant gynyddu imiwnedd ac atal afiechydon amrywiol, gan wneud eich anifail anwes iachach ac yn gallu gwrthsefyll afiechyd. Yn ogystal, oherwydd ei fod yn gyfoethog o fitamin A, mae gan eirin gwlanog hefyd nifer o fanteision ar gyfer gweledigaeth yr anifail.

Gwyrddion a llysiau y mae crwbanod yn eu bwyta

Tra bod angen rhoi ffrwythau mewn ffordd gymedrol iawn ar gyfer crwbanod, mae angen i lysiau gwyrdd a llysiau fod yn fwy amlwg yn neiet eich anifail anwes. Edrychwch ar rai llysiau gwyrdd a llysiau sy'n addas ar gyfer bwydo crwbanod isod.

Moron

Yn ogystal â bod yn flasus, mae moron yn gyfoethog mewn haearn a chalsiwm, sy'n helpu i gryfhau esgyrn a charnau'r crwban. eich crwban. Mae'r llysieuyn hefyd yn gyfoethog mewn fitaminau K, A a C, a all helpu i sefydlogi'r maetholion hyn ac yn imiwnedd yr anifail, gan ei wneud yn fwy ymwrthol i afiechydon posibl.

Fodd bynnag, gan fod y foronen hefyd yn gyfoethog mewn calorïau a charbohydradau, mae'n bwysig ei fod yn cael ei gynnig i'r crwban mewn symiau ac amleddau llai na llysiau eraill.

Cale

Ycrwbanod, pan fyddont mewn natur, wrth eu bodd yn ymborthi ar y dail mwyaf amrywiol, ac fel petb ni byddai yn wahanol. Hefyd yn gyfoethog mewn calsiwm, mae cêl yn helpu i gynnal esgyrn a chryfhau carnau'r crwban.

Mae bresych hefyd yn gyfoethog mewn fitamin C, sy'n helpu i hybu imiwnedd ac atal heintiau. Nid yn unig hynny, mae fitamin C hefyd yn helpu i gynnal iechyd esgyrn a chartilag y crwban, gan wneud eich anifail anwes yn gryfach ac yn iachach.

Arugula

Deilen arall sy'n caru crwbanod i fwyta yw arugula. Mae'r llysieuyn hefyd yn gyfoethog mewn fitamin C, sy'n cryfhau system imiwnedd eich anifail anwes, a fitamin K, sy'n helpu gyda chylchrediad gwaed ac iechyd esgyrn.

Gan ei fod yn gyfoethog mewn fitamin A, mae arugula hefyd yn cyfrannu at iechyd y llygad. o anifeiliaid, yn helpu eich crwban i gynnal gweledigaeth dda. Yn ogystal, mae presenoldeb ffibrau yn arugula hefyd yn helpu yn y broses dreulio ac, nid yn unig hynny, mae hefyd yn caniatáu i'ch anifail anwes deimlo'n llawnach.

Sbigoglys

Yn enwog iawn am ei gartwnau, llysieuyn arall y mae crwbanod wrth ei fodd yn ei fwyta yw sbigoglys. Mae sbigoglys yn gyfoethog mewn fitamin A, fitamin K a chalsiwm, sy'n helpu gyda gweledigaeth, ceulo gwaed a chryfder esgyrn, yn y drefn honno.

Mae sbigoglys hefyd yn gyfoethog mewn protein, sy'n bwysig iawn ar gyfer cynnal gweithrediad priodol yr organau ac iechyd eich corff. Ar ben hynny, y llysieuyno'i roi'n aml, mae'n helpu treuliad yr anifail a phroblemau fel rhwymedd.

Brocoli

Llysieuyn arall sy'n crwbanod wrth ei fodd i'w fwyta yw brocoli. Oherwydd ei fod yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, mae'n arafu heneiddio celloedd anifeiliaid ac yn cryfhau eu system imiwnedd, gan wneud i'r jabuti dyfu'n gryfach ac atal y clefydau mwyaf amrywiol.

Mae'r bwyd hefyd yn gyfoethog mewn potasiwm a magnesiwm, sy'n helpu i reoleiddio pwysedd gwaed a cheulo gwaed, sy'n helpu llawer yn iechyd calon eich anifail anwes. Yn ogystal, gallant fod yn opsiynau gwych ar gyfer ymarfer cnoi mewn crwbanod.

Gweld hefyd: Oeddech chi'n gwybod bod diwrnod ci? Gweler y dyddiad a'r ystyr

Cwcymbr

Un o'r llysiau y mae crwbanod yn hoffi eu bwyta fwyaf yw ciwcymbr. Yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, mae ciwcymbr hefyd yn helpu i gryfhau system imiwnedd y crwban. Yn ogystal, oherwydd ei fod yn gyfoethog mewn dŵr, mae ciwcymbr yn fwyd sy'n helpu'r anifail i deimlo'n llawn, gan wneud i'r crwban deimlo'n fodlon heb orfod bwyta cymaint, sy'n ddelfrydol os oes angen iddo golli pwysau.

Hefyd felly, nid yw ciwcymbr mor gyfoethog mewn maetholion â llysiau eraill, felly ni argymhellir ei roi fel un bwyd mewn prydau bwyd.

Dail betys

Deilen arall a all swyno crwbanod yw deilen y betys. Fel arugula, mae llysiau gwyrdd betys yn gyfoethog o fitamin A a fitamin K, sy'n cefnogi iechyd llygaid a chylchrediad.gwaed, yn y drefn honno. Yn ogystal â bod yn flasus iawn, maent hefyd yn ffynhonnell wych o galsiwm.

Fodd bynnag, gan fod dail betys yn gyfoethog mewn asid ocsalaidd, fe'ch cynghorir i fwydo'ch dail betys crwban mewn symiau bach ac yn anaml , a dim ond os yw wedi arfer yfed digon o ddŵr, gan y gall gor-yfed niweidio system arennol yr anifail anwes.

Mwy o ffyrdd o fwydo'r crwban

Er yn bwysig iawn , nid yw ffrwythau a llysiau yn bwysig iawn . yr unig bethau y mae crwbanod yn eu bwyta. Mae proteinau yn bwysig iawn yn neiet yr anifeiliaid hyn, gan ei fod yn gyfrifol am gryfhau'r organau a gweithrediad priodol y corff. Isod, edrychwch ar fwy o fwydydd ar gyfer crwbanod.

Pryfed

Er eu bod yn llysieuwyr yn bennaf, mae crwbanod hefyd yn hoffi gwledda ar bryfed, sy'n gyfoethog mewn protein ac yn gallu gwneud llawer o les i crwbanod.

Mae cricedwyr a cheiliogod rhedyn yn rhai enghreifftiau o bryfed sy'n llawn proteinau ar gyfer crwbanod. Yn ogystal â dod o hyd iddynt mewn pryfed mewn gerddi, mae'n bosibl eu prynu wedi'u rhewi a'u cadw'n dda ar y rhyngrwyd mewn safleoedd arbenigol am bris cyfartalog o $45 fesul 100 uned. I ddysgu mwy am y swm a argymhellir o bob bwyd, daliwch ati i ddarllen y testun hwn!

Larfa

Mae’r larfa hefyd yn opsiwn gwych i gynnwys ffynhonnell protein yn yporthwch eich crwban. Gellir dod o hyd iddynt yn hawdd gan grwbanod mewn gerddi, ond mae hefyd yn bosibl eu prynu ar wefannau arbenigol a siopau anifeiliaid anwes.

Mae llawer o grwbanod yn gwledda ar larfa pryfed bwyd, sydd ar werth am tua $35 bob 100 uned. . Fodd bynnag, yn union fel pryfed, rhaid bod yn ofalus i beidio â rhoi larfa mewn ffordd anghytbwys i grwbanod, oherwydd gallant fynd dros bwysau neu gael problemau eraill yn ymwneud â gormodedd o fwyd.

Malwod

Yn ogystal â phryfed a larfa, mae llawer o grwbanod hefyd yn hoffi bwyta malwod, sydd hefyd yn ffynonellau protein gwych ar gyfer bywyd beunyddiol y crwban.

Sut i fod yn arafach, mae malwod yn ysglyfaeth dda ar gyfer crwbanod, sy'n dod o hyd iddynt yn eu gerddi ac yn eu bwyta pan fyddant yn teimlo'n newynog. Mae hefyd yn bosibl eu prynu ar-lein, ond maent yn y pen draw yn ddrytach na phryfed a larfa. Ar rai safleoedd arbenigol, gellir eu canfod am gyfartaledd o $20 yr uned.

Yr hyn na all crwbanod ei fwyta

Rydych eisoes wedi gweld yn yr erthygl hon yr hyn y gall crwbanod ei fwyta. Ond, fel unrhyw anifail arall, mae yna fwydydd sy'n ddrwg i grwbanod a dylid eu hosgoi. Edrychwch isod ar rai bwydydd na all crwbanod eu bwyta.

Afocado

Er bod afocado yn iach iawn i ni, gall fod yn niweidiol iawn i grwbanod.

Mae hyn os oes rhaid ichii'r ffaith bod afocado yn fwyd brasterog iawn. Gan nad yw crwbanod yn gwneud llawer o weithgaredd corfforol, mae angen osgoi bwyta bwydydd brasterog cymaint â phosibl, gan eu bod yn wynebu'r risg o fynd dros bwysau a chael problemau gyda'r galon. Felly, mae'n bwysig osgoi rhoi afocados i grwbanod, gan argymell dewis ffrwyth arall yn lle, fel y rhai a grybwyllir yn yr erthygl hon.

March

Bwyd temtasiwn arall i bobl, ond a all i wneud llawer o niwed i crwbanod, yn y madarch. Mae gan fadarch swm rhy uchel o brotein ar gyfer crwbanod, a gallant niweidio organeb eich anifail anwes yn ormodol. Yn ogystal, mae madarch diwydiannol yn llawn cadwolion, a all hefyd niweidio iechyd y crwban.

O ran madarch a geir mewn gerddi, parciau a gwahanol leoedd, mae angen i chi fod hyd yn oed yn fwy gofalus, gan y gallant fod gwenwynig. Felly, mae'n bwysig osgoi rhoi madarch i'ch crwban, gan y gallant niweidio organeb yr anifail.

Bwydydd gyda llawer o siwgr

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae crwbanod mewn perygl mawr o gael eu caffael. problemau dros bwysau a gordewdra, ac am y rheswm hwnnw mae angen diet mwy catrodol a rheoledig arnynt na'r rhan fwyaf o anifeiliaid eraill.

Mae'n hanfodol felly osgoi bwydo crwbanod â llawer o siwgr, fel mêl, cacennau, melysion. , bara, jeli, sudd, ymhlitheraill. Felly, os ydych chi'n bwyta rhywbeth melys a'ch crwban yn ymddangos yn newynog, peidiwch â meddwl ddwywaith a gweini llysieuyn neu lysieuyn da i'ch anifail anwes.

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â'r Ankole Watusi, y gwartheg Affricanaidd gyda chyrn mawr!

Bwyd i anifeiliaid anwes eraill

Mae llawer o bobl yn credu ei bod hi'n iawn rhoi bwyd ci neu gath i grwban, ond maen nhw'n anghywir iawn! Ni all crwbanod fwyta bwyd anifeiliaid anwes eraill, gan fod y dognau hyn a bwydydd eraill wedi'u gwneud yn arbennig wrth feddwl am organeb yr anifeiliaid eraill hyn.

Felly, gall bwyta bwyd o anifeiliaid eraill wneud i'r crwban gadw at ei ymborth yn gwbl anghytbwys, mynd yn dioddef o ddiffyg maeth a hyd yn oed ddal afiechydon oherwydd gormodedd neu ddiffyg maetholion hanfodol ar gyfer organeb y crwban.

Sut i fwydo crwbanod

Rydym eisoes wedi sôn am y bwydydd y gall ac na allant eu bwyta gan grwbanod, ond sut i fwydo'ch crwban? Isod mae rhai awgrymiadau ar sut i fwydo crwban.

Swm y bwyd ar gyfer crwban

Mae angen i ddiet crwban gael ei gydbwyso'n gymesur rhwng llysiau, ffrwythau a phrotein anifeiliaid. Mae'n angenrheidiol bod 85% o ddeiet y crwbanod yn llysiau, mae 10% yn cynnwys ffrwythau, a 5% o brotein anifeiliaid, sy'n cynnwys pryfed, larfa a malwod.

Gellir disodli'r rhan protein anifeiliaid gyda dognau penodol ar gyfer crwbanod, ond mae angen ymgynghori â milfeddyg sy'n arbenigo mewn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.