Beth mae hwyaden yn ei fwyta? Pysgod, porthiant, ffrwythau a mwy mewn bwyd

Beth mae hwyaden yn ei fwyta? Pysgod, porthiant, ffrwythau a mwy mewn bwyd
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod beth mae hwyaden yn ei fwyta?

Pwy sydd erioed wedi gweld yr olygfa glasurol honno o hwyaid yn cael eu bwydo gan lyn? Mae llawer o bobl yn arfer cynnig bara, melysion, sglodion neu popcorn i'r anifeiliaid hyn, ond a yw'r rhain, mewn gwirionedd, yn fwydydd addas? Os ydych chi'n bwriadu dechrau magu hwyaid neu wedi penderfynu cael un fel anifail anwes, bydd angen i chi wybod sut i ofalu'n iawn am yr anifeiliaid hyn, mewn ffordd iach a chytbwys.

Yn y dychymyg poblogaidd mae yna un cred fod hwyaid yn bwyta popeth, ac mewn gwirionedd, beth bynnag a gynigiwch iddo, bydd yn ei dderbyn, o fara i fwydydd brasterog a all fod yn niweidiol i'w les. Dyna pam ei bod hi'n bwysig gwybod beth mae'n gallu ei fwyta go iawn.

Yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod pa rai yw'r bwydydd gorau, y symiau cywir a sawl gwaith i fwydo'ch hwyaid y dydd fel eu bod yn tyfu'n iach a cryf. Os ydych chi am fagu'r anifeiliaid hyn, y cam cyntaf yw gwybod am eu diet. Awn ni?

Beth mae hwyaden ddomestig yn ei fwyta?

Mae cael anifail anwes yn golygu eich bod wedi cymryd y cyfrifoldeb o ofalu am holl anghenion yr anifail anwes hwnnw. Mae hyn yn cynnwys bwyd, sy'n chwarae rhan hanfodol yn ei ddisgwyliad oes. Wrth ddewis hwyaden fel anifail anwes, neu benderfynu dod yn fridiwr, bydd angen i chi gydbwyso ei fwyd yn iawn.

Borthiant

Nid yw hwyaid yn cnoi, felly rhaid cynnig eu holl fwyd i mewndarnau bach, wedi'u malu neu ar ffurf past. Mae hwn yn gwasanaethu ar gyfer bwyta ac ar gyfer bwydydd eraill.

Mae porthiant arbennig ar gyfer magu hwyaid, gyda grawn dethol sy'n hawdd eu llyncu, sy'n helpu'r anifail i fagu pwysau. Os na allwch ddod o hyd iddynt, gallwch gynnig porthiant cyw iâr iddynt trwy gymysgu grawn eraill i godi eu lefel maeth.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am fwydod? Mewn corff, bachyn, mawr ac eraill

Mae hwyaid domestig yn bwyta tua 200g o borthiant y dydd. Mae'n bwysig cymryd i ystyriaeth y ffaith bod yr anifeiliaid hyn yn tueddu i fwyta mwy pan fydd y bwyd yn wlyb. Os mai'ch bwriad yw pesgi hwyaid yn gyflym i'w lladd, bydd porthiant gwlyb yn byrhau eich amser cynhyrchu.

Grwnfwydydd

Fel y soniwyd uchod, p'un a yw'n defnyddio porthiant parod neu fwyd cartref, mae bwyd hwyaid yn y bôn yn cynnwys grawn a grawnfwydydd. Er mwyn iddynt aros yn iach a chael eu bwydo'n dda, mae'n bwysig canolbwyntio ar yr amrywiaeth o rawn a gynigir.

Os dewiswch beidio â defnyddio bwydydd parod, gallwch greu eich cymysgedd eich hun o rawnfwydydd sy'n cyfuno ŷd. , bran corn, soi a gwenith a reis wedi torri. Gellir bwyta ŷd mewn grawn wedi'i dorri, a dylai fod hyd at 50% o ddeiet yr hwyaid, gan ei fod yn ffynhonnell gyflym o egni, gyda charoten ac ychydig o ffibr.

Dylai'r ail rawnfwyd a ddefnyddir fwyaf fod. Gall gwenith, sy'n llawn protein a fitamin B, gynnwys hyd attraean o'r paratoadau.

Hadau

Mae hadau hefyd yn fwydydd poblogaidd iawn, yn enwedig rhai blodyn yr haul a phwmpen. Hadau blodyn yr haul yw'r rhai y mae bridwyr yn gofyn amdanynt fwyaf, oherwydd eu lefel uchel o fagnesiwm, sinc, calsiwm, fflworin a haearn, yn ogystal â fitaminau A, B, D ac E, sy'n ardderchog ar gyfer cadw'r greadigaeth yn iach.

Oherwydd y ffaith nad oes gan yr anifeiliaid hyn ddannedd, mae'n well gan lawer o fridwyr eu cynnig wedi'u malu, eu malu neu eu plicio. Ond mae yna rai sy'n eu cynnig yn natura, yn ogystal â defnyddio'r olew neu'r pastai yn y cymysgedd o borthiant mewn uwd.

Hadau pwmpen, yn ogystal â fitaminau B ac E, carotenoidau ac asidau brasterog, hefyd â ffibrau, carbohydradau a phroteinau. Yn ogystal â bod yn faethlon, yn union fel hadau blodyn yr haul, mae'r hadau hyn hefyd yn helpu hwyaid i ennill pwysau.

Ffrwythau

Gellir cynnig ffrwythau yn dilyn rhai argymhellion. Y ffactor cyntaf i'w ystyried yw'r cynnwys siwgr. Er nad ydynt yn cynnwys siwgr wedi'i buro, mae gan ffrwythau ffrwctos, siwgr naturiol. Gall y cynhwysyn hwn, waeth pa un, fod yn niweidiol i hwyaid gan y gall achosi problemau berfeddol ac arwain at farwolaeth.

Yr ail bwynt yw'r angen i'w torri'n ddarnau bach. Er ei fod yn cymryd ychydig mwy o waith, mae'n hynod bwysig talu sylw i'r pwynt hwn, yn enwedig ar gyfer ffrwythau caletach.

Mae hwyaid yn tueddu i wneud hynny.mwynhewch afal, gellyg, banana, melon, watermelon, grawnwin, pîn-afal ac eirin gwlanog. Gan fod gan bob ffrwyth swm gwahanol o siwgr, mae'n well cadw at y rheini, gan y gall eraill gynnwys mwy o ffrwctos.

Llysiau

Mae llysiau yn rhan o ddiet hwyaid ac maent yn croeso mawr bob amser. Ym myd natur mae hwn yn fwyd toreithiog, felly mae'n rhywbeth y mae'r anifeiliaid hyn yn ei adnabod yn hawdd. Yr unig argymhelliad pwysig yw bod y llysiau'n cael eu hongian ar uchder y gall yr hwyaid ei fwyta.

Os rhoddir y llysiau ar y ddaear cânt eu taflu, oherwydd o ran natur mae'r dail sy'n disgyn i'r llawr eisoes hen. Felly, bydd eu hongian yn ennyn llawer mwy o ddiddordeb, yn ogystal â'i gwneud yn haws i anifeiliaid eu rhwygo'n ddarnau llai.

Rhaid o'r llysiau a werthfawrogir fwyaf yw letys, bresych a chennin syfi. Yn ogystal â'r rhain, mae'r anifeiliaid hyn hefyd yn bwyta alfalfa, meillion a danadl poethion. Mewn achos penodol o ddanadl poethion, mae'n bwysig bod y dail yn cael eu sgaldio oherwydd y tocsin sy'n bresennol ynddynt.

Llysiau

Yn olaf, gall hwyaid domestig hefyd gael eu bwydo rhai llysiau fel beets, pys, moron, blodfresych, pupurau, ciwcymbrau a thatws. Ac, unwaith eto, mae'n bwysig cofio na all yr anifeiliaid hyn falu eu bwyd, felly rhaid torri'r llysiau'n ddarnau mân.

Yn achos penodol cloron fel cloronbeets a moron, mae'n bwysig eu bod yn cael eu coginio o'r blaen i'w gwneud hi'n haws fyth i'w bwyta. Ar y llaw arall, dim ond wedi'u coginio y gellir bwyta tatws, gan nad yw'r anifeiliaid hyn yn eu treulio'n amrwd.

Dylid cynnig llysiau bob dydd, gan eu bod yn ffordd flasus ac effeithlon o ddarparu'r holl fitaminau a maetholion. sydd ei angen ar anifeiliaid. Y ddelfryd yw rhannu'r bwydydd hyn yn ddognau bach a'u bwydo hyd at 5 gwaith y dydd.

Beth mae hwyaden wyllt yn ei fwyta?

Yn achos hwyaid gwylltion, mae'r ymborth yn newid ychydig, gan nad oes ymborth i'w bwydo mewn natur, mae bwyta grawn ac amrywiaeth y bwydydd yn newid ychydig. Yn ogystal â bwyta protein anifeiliaid, y gellir ei gynnig hefyd i hwyaid domestig. Dysgwch fwy am y diet hwn isod.

Pryfetach

Mae hwyaid gwyllt fel arfer yn bwydo ar wyneb y dŵr, gyda rhan o'u corff dan ddŵr a rhan y tu allan. Mae meddwl am yr amgylchedd hwn yn helpu i ddeall eu harferion bwyta. A pha ymborth fyddai yn doreithiog ar y rhiniog rhwng y llyn a'r awyr?

Er mor rhyfedd ag y mae'n ymddangos i'r daflod ddynol, mae pryfed yn rhan dda o ymborth yr anifeiliaid hyn. Trychfilod sy'n hedfan yn bennaf, sy'n hofran dros lynnoedd. Yn amlwg, mae bwyta gweision y neidr a glöynnod byw yn ddwys, gan fod y pryfed hyn yn tueddu i ffafrio'r amgylchedd hwn. Mae pryfed a chwilod hefyd yn aml yn hofran o gwmpasmae'n ffynonellau ardderchog o brotein.

Mae'r arferiad o fwyta pryfed, a hyd yn oed larfa hwyaid a mwydod, mor adnabyddus mewn ardaloedd gwledig fel bod llawer o ffermwyr yn tueddu i fagu'r anifeiliaid hyn er mwyn rheoli plâu mewn planhigfeydd.

Gweld hefyd: A yw'r fadfall yn beryglus neu a yw'n trosglwyddo rhyw fath o afiechyd?

Pysgod

Fel y soniwyd uchod, mae hwyaid yn bwydo gyda rhan corff yn y dŵr a rhan y tu allan. Mae'r arferiad hwn hefyd yn ei gwneud hi'n haws i'r anifeiliaid hyn fwydo ar bysgod ac anifeiliaid dyfrol eraill.

Mae hwyaid gwyllt yn bwyta molysgiaid, cramenogion, anifeiliaid di-asgwrn-cefn, organebau dyfrol eraill a hyd yn oed brogaod bach. Am y rheswm hwn, mae hefyd yn bwysig cynnwys pysgod yn neiet hwyaid.

Mae'r rhan fwyaf o gigysyddion a hollysyddion ym myd natur yn bwydo ar anifeiliaid byw. Gwnaeth domestig i ni dynnu'r arferiad hwn oddi ar rai rhywogaethau i wneud ein bywydau bob dydd yn haws. Fodd bynnag, yn achos hwyaid gwyllt, bydd hyd yn oed y rhai sy'n cael eu bridio mewn caethiwed, sy'n cynnig pryfed, cramenogion a molysgiaid sy'n dal yn fyw yn llawer mwy deniadol.

Algâu

Mae elfennau toreithiog eraill yn y diriogaeth ddyfrol yn planhigion morol. Mae algâu yn amlhau'n hawdd mewn llynnoedd a phyllau, yn enwedig pan fo lefelau ffosfforws a nitrogen yn uwch na'r arfer.

Gall y ffenomen hon gael ei hachosi gan ffrwythloniad mewn planhigfeydd cyfagos a ffactorau eraill. Ar gyfer hwyaid gwyllt, mae'r amlhau hwn yn wledd wirioneddol. TiMae hwyaid, yn ogystal â rheoli plâu mewn planhigfeydd, hefyd yn helpu i reoli ymlediad algâu mewn llynnoedd a phyllau, nodwedd arall sy'n eu gwneud yn ddeniadol i gynhyrchwyr amaethyddol.

Mae'r arferiad hwn hefyd yn egluro'r angen i gynnig danadl poethion iddynt. Pan roddir hi mewn dŵr berwedig, mae'r ddeilen danadl yn gwywo ac yn meddalu, gan ei gadael gyda'r un ymddangosiad â gwymon.

Planhigion

Mae hwyaid gwyllt yn bwyta gwahanol fathau o blanhigion fel glaswellt, mwsogl, dail, blodau, ffyn a'r rhan fwyaf o'r isdyfiant. Felly, wrth fagu hwyaid gwyllt, mae'n bwysig sicrhau nad yw'r planhigion rydych chi'n eu tyfu yn rhan o ddewis bwyd helaeth yr anifeiliaid hyn. Mae rhosod a lilïau yn tueddu i fod ei hoff flodau.

Oherwydd hyn, gall eu cadw yn agos at eich gardd hefyd wneud mwy o ddrwg nag o les. Felly, os mai bridio hwyaid ar gyfer rheoli plâu yw eich bwriad, gwyddoch mai dim ond os ydych chi'n tyfu planhigion talach y bydd yn opsiwn da.

Mae hadau ar y ddewislen.

Yn olaf, fel hwyaid dof, mae hwyaid gwyllt hefyd yn bwydo ar hadau, yn yr ystyr hwn mae eu bwydlenni yn debyg iawn. Mae hwyaid gwyllt yn bwydo ar ŷd, pys, haidd, ceirch a gwenith.

I baratoi porthiant da i hwyaid gwyllt, mae angen cynnal y gyfran o haidd 35%. y cydrannau eraillGellir ei ddosbarthu yn ôl eich dewis neu wrth i chi sylweddoli bod rhai grawn yn cael eu gwerthfawrogi'n fwy gan yr anifeiliaid nag eraill.

Y prif wahaniaeth ar hyn o bryd yw nad oes angen i borthiant hwyaid gwyllt fod yn wlyb iddo. yn ennill pwysau. Ond mae bob amser yn dda cynnig pot o dywod, a fydd yn helpu i falu'r bwyd yn haws.

Mae hwyaid yn bwyta bron popeth!

Nawr, rydych chi'n gwybod bod magu hwyaid, boed yn ddomestig neu'n wyllt, yn gofyn am rywfaint o ofal sylfaenol o ran bwyd. Mae rhai ohonyn nhw'n torri'n ddarnau bach ac yn defnyddio tywod i helpu i falu'r bwyd, ond yn gyffredinol mae'n eithaf syml.

O ran natur, mae hwyaid yn bwyta bron popeth maen nhw'n ei weld o'u blaenau, sy'n ei gwneud hi'n llawer haws er mwyn iddynt fwyta.. dy fargen. Mae hwyaid gwyllt yn tueddu i fwyta mwy o fwyd o darddiad anifeiliaid na rhai domestig, ond ni fydd yr olaf yn gwrthod darn da o bysgod ychwaith.

Yn achos hwyaid gwyllt, dylai fod mwy o ofal am erddi llysiau a gerddi. , gan fod eu defnydd o blanhigion yn ddwys ac maent yn tueddu i fod â mwy o archwaeth na hwyaid domestig. Mae'r rhain yn tueddu i gael mwy o anhawster i fwyta bwydydd cyfan.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.