Cavalier Brenin Charles Spaniel: pris ac awgrymiadau pwysig i'w gwybod cyn i chi brynu!

Cavalier Brenin Charles Spaniel: pris ac awgrymiadau pwysig i'w gwybod cyn i chi brynu!
Wesley Wilkerson

A yw pris y Cavalier King Charles Spaniel yn fforddiadwy?

Gall pris brîd Marchfilwyr y Brenin Siarl Spaniel amrywio. Roedd y ci â chlustiau blewog am amser hir yn frid o bobl gyfoethog a dylanwadol. Heddiw mae'r brîd yn fwy fforddiadwy, gan ddechrau ar $1,400. Ond gall ei werth amrywio llawer, heb fod yn afresymol ac mae'n debyg iawn i brisiau bridiau poblogaidd eraill ym Mrasil.

Gweld hefyd: Nightingale: tarddiad, cynefin, cân a nodweddion eraill!

Mae llawer o bobl yn dewis y brîd oherwydd ei brydferthwch, y gwallt hir a'r clustiau hir ac mae rhai blewog yn rhesymau mawr fod pobl eisiau copi. Ond yn ogystal, mae'r brîd yn dos iawn, yn gymdeithasol ac yn gysylltiedig â'r tiwtor. Os ydych chi eisiau ci bach Cavalier King Charles Spaniel, gwyddoch ei fod yn fforddiadwy. Dysgwch fwy am y brîd yn yr erthygl hon!

Pris y Cavalier Brenin Charles Spaniel a ble i brynu

I brynu ci bach mae'n rhaid i chi wybod yn gyntaf faint fydd yn ei gostio a'r lleoedd gorau i brynu ci bach. Gwiriwch nawr, awgrymiadau a gwerthoedd sy'n gysylltiedig â'r brîd ciwt a smart iawn hwn.

Pris ci bach y brîd

Mae'n bosibl dod o hyd i gŵn bach â gwerthoedd o $ 1000.00 reais , ond mae hefyd yn bosibl , dod o hyd i gŵn bach llawer drutach, gyda gwerthoedd uchel o hyd at $ 7000.00 reais, ar y rhyngrwyd. Nid yw hyn yn gwneud y brîd yn llai fforddiadwy, mae'n golygu, yn dibynnu ar rai ffactorau, y gall cŵn bach fod yn ddrytach.

Y math hwn ogall amrywiad ddigwydd gydag unrhyw frîd. Mae'r cynophile yn gwella bridiau ac, felly, mae'n gwbl bosibl dod o hyd i sbesimenau uwchraddol, sy'n costio mwy.

Beth all ddylanwadu ar y pris?

Mae cŵn bach y mae eu rhieni yn bencampwyr cystadleuaeth yn dueddol o fod yn ddrytach. Efallai y bydd gan gŵn bach o gynelau mwy enwog bris uwch hefyd. Dyna pam ei bod yn bwysig astudio'n dda y man lle'r ydych yn bwriadu prynu i weld a yw'r pris yn gydnaws.

Gan fod y ci bach yn cyd-fynd â safonau'r brîd, y mwyaf costus y mae'n dueddol o gostio. Felly mae'n gwbl bosibl bod cael rhieni sy'n ffitio'r safon brîd yn dda iawn, mae'r cŵn bach yn costio mwy. Gall hyn ddigwydd i bob brid.

Ble i brynu ci bach

Cavalier King Charles Spaniel Mae cŵn bachod i'w cael mewn sawl man. O'r cenelau mwyaf enwog, i fridwyr llai yn agos at eich rhanbarth. Gwiriwch hysbysebion ar y rhyngrwyd ac os yn bosibl ceisiwch ymweld â'r wefan. Os yw'r bridiwr yn dod o ddinas neu ranbarth arall, gwnewch yn siŵr bod y ci bach yn iach ac y bydd yn cael ei gludo atoch chi'n ddiogel.

Ffyrdd diogel eraill o brynu ci bach yw trwy ymuno â thiwtoriaid bridio grwpiau cyfryngau cymdeithasol. Yno gallwch ddod o hyd i bobl sydd eisoes â phrofiad gyda'r brîd, ac sy'n gallu argymell bridwyr dibynadwy. Ers sawl gwaith, gallwch hefyd ddod o hyd yn ddabridwyr yn y grwpiau hyn.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Ie! Mae siawns bob amser o fabwysiadu ci pur. Mae'r Cavalier King Charles Spaniel wedi cael mwy o gyhoeddusrwydd ym Mrasil, felly mae'r siawns o ddod o hyd i un i'w fabwysiadu wedi cynyddu'n fawr. Mae'n bwysig cysylltu â chyrff anllywodraethol a chwilio am hysbysebion mabwysiadu ar y rhyngrwyd.

Cadwch feddwl agored bob amser yn achos mabwysiadu. Oherwydd yn aml mae'r ci sy'n cael ei fabwysiadu eisoes yn oedolyn, yn dioddef o ryw salwch neu broblem ymddygiad. Fodd bynnag, gan fod hwn yn frîd cymdeithasol iawn, mae'n anoddach iddynt gael problemau ymddygiad, ond nid yw'n amhosib.

Costau byw i'r Cafalier Brenin Siarl Spaniel

Costau eraill y mae'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth, yw costau byw'r ci. Mae angen rhywfaint o ofal penodol ar y Cavalier King Charles Spaniel, felly rhaid ystyried yr holl gostau gofal cyn prynu ci bach. Boed trwy brynu neu fabwysiadu.

Pris bwyd ci

Mae bwyd ci yn bwysig iawn i sicrhau iechyd da trwy gydol ei oes. Os yw'n well gennych gynnig bwyd, ceisiwch osgoi'r rhai â lliw ac os yn bosibl dewiswch fwyd o'r radd flaenaf, sy'n gyfoethocach o ran maetholion. Mae'r Cafalier Brenin Charles Spaniel sy'n oedolyn yn pwyso rhwng 5 kg ac 8 kg. Felly dylai pecyn o 10 kg o borthiant fod yn ddigon am fis.

Pecyn o 10kg o borthiant o ansawdd uchel ar gyfer bridiau bach yn costio rhwng $100.00 a $300.00 reais ar gyfartaledd. Gwerthuswch beth sydd orau i chi a gofynnwch am farn milfeddyg dibynadwy. Cofiwch y gall y gwerthoedd hyn amrywio o ranbarth i ranbarth.

Pris coler a phowlenni

Gellir dod o hyd i'r harnais a'r dennyn ar gyfer cŵn bach gyda gwerthoedd rhwng $60, 00 a $100.00 o reis. Mae coler gwddf fel arfer yn costio rhwng $20.00 a $50.00 reais ar gyfer cŵn bach. Bydd y gwerth yn amrywio yn ôl y deunydd a'r brand sydd orau gennych.

Gall powlenni dŵr a bwyd amrywio yn ôl y defnydd. Y deunydd a argymhellir fwyaf yw dur di-staen, mae'r potiau hyn yn osgoi bacteria pan fyddant wedi'u glanweithio'n dda. Mae deunyddiau eraill yn fwy agored i facteria. Mae pâr o bowlenni dur di-staen yn costio rhwng $30.00 a $60.00 reais, gan eu gwneud yn opsiwn fforddiadwy a gwydn.

Pris Teganau

Brîd brîd ar gyfer hela oedd y Cavalier King Charles Spaniel i ddechrau, ond yn 1920 dechreuodd gael ei fridio ar gyfer cwmnïaeth, a allai fod wedi gadael rhai olion o'r reddf hela honno yn y brid. Dyna pam mae rhai cŵn o'r brîd yn dal i fod wrth eu bodd yn hela teganau. Dewiswch beli, gallant gostio o $10.00 reais yn dibynnu ar y deunydd.

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â chath Scottish Fold: nodweddion, pris a mwy!

Mae teganau eraill, megis cnofilod, hefyd yn bwysig iawn. Maent yn costio tua $30.00 reais yr un, yn dibynnu ar ymaint. Prynwch faint addas i'r ci bob amser, a chael mwy nag un gartref, felly byddwch yn cymryd eich tro ac nid yw'r ci bach yn blino ar y tegan.

Pris cenelau ac ategolion

Gall y cenelau amrywio'n fawr yn ôl deunydd a brand, gyda gwerthoedd rhwng $ 100.00 a $ 500.00 reais. Mae'r gwelyau yn costio rhwng $70.00 a $200.00 reais. Mae ategolion eraill fel dillad yn ddiangen y rhan fwyaf o'r amser.

Ond os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae'n oer iawn yn y gaeaf. Mae'n werth buddsoddi mewn dillad ar gyfer y tymor hwn. Gallant amrywio o ran pris, gan gostio rhwng $50.00 a $90.00 reais yn dibynnu ar y brand. Mae'n werth gwneud ymchwil dda mewn siopau yn eich dinas a hefyd ar y rhyngrwyd.

Cost gyda brechlyn a milfeddyg

Mae'r brechlynnau V10 cychwynnol a'r brechlyn cynddaredd yn hanfodol, y brechlyn firws yn hanfodol. yn cael ei weinyddu mewn tri dos, un bob mis yn fuan ar ôl genedigaeth, dos y gynddaredd, un dos, y mae'n rhaid ei atgyfnerthu'n flynyddol. Yn gyffredinol, maent yn costio tua $60.00 i $100.00 reais yr un.

Mae brechlynnau eraill nad ydynt yn orfodol, ond yn dibynnu ar eich rhanbarth, efallai y bydd yn bwysig eu gweinyddu i amddiffyn y ci bach yn well. Siaradwch â'r milfeddyg amdano. Dylid ymgynghori â'r milfeddyg i ddechrau bob amser. Bydd yn cynnal archwiliad a all gynnwys rhai profion.

Felly gall yr ymgynghoriad â phrofion gostio tua $300.00 reais a rhaid ei wneud yn flynyddol, i wirio sut mae iechyd y ci. Cadwch eich meddyginiaethau llyngyr a pharasit yn gyfredol bob amser, sy'n costio tua $60.00 reais y mis.

Cost gyda chynnyrch glanhau a hylendid

Cost bwysig arall i'w chrybwyll , yw hylendid. Mae'n bwysig gwneud eillio hylan y mis, sy'n costio tua $40.00 reais. Hefyd, mae gan y brîd wallt hir, felly mae angen ei frwsio bob dydd. Mae brwsh dwbl da yn costio tua $30.00 reais.

Mae prisiau siampŵau a chyflyrwyr yn amrywio a gall gostio rhwng $20.00 a $150.00 reais. Fe'ch cynghorir i ddewis pecyn gyda siampŵ a chyflyrydd o'r un brand, ac ar gyfer cynhyrchion o ansawdd da. Mewn siopau ymdrochi a thrin anifeiliaid anwes, gall ymdrochi ar gyfer y brîd hwn gostio tua $60.00 reais, yn dibynnu ar y lleoliad.

Mae'r Cavalier King Charles Spaniel yn frîd hygyrch sydd angen gofal penodol.

Er bod bridiau sy'n rhatach i ofalu amdanynt, mae'r Cavalier King Charles Spaniel bellach hefyd yn frîd fforddiadwy sy'n gymharol syml i'w gynnal. Os nad ydych chi'n cael problemau gyda bath gartref a pherfformio brwsio dyddiol, gallwch arbed llawer gyda'ch ci.

Gan mai brîd bach yw hwn, mae costau gyda meddyginiaethau ac ategolion yn is o gymharu â bridiau eraill. mwy. Gall porthiant hefyd fod yn rhatach, ers hynnyci bach yw hwn sydd ddim yn bwyta llawer. Felly'r awgrym yw gwerthuso'r costau mewn perthynas â'ch sefyllfa ariannol ac asesu a allwch chi gynnig ansawdd bywyd i'r Cavalier King Charles Spaniel.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.