Ceffyl mwyaf yn y byd: cwrdd â 15 brîd sy'n creu argraff!

Ceffyl mwyaf yn y byd: cwrdd â 15 brîd sy'n creu argraff!
Wesley Wilkerson

Y ceffylau mwyaf yn y byd

Ers gwawr gwareiddiad, mae ceffylau wedi helpu bodau dynol mewn amrywiol weithgareddau, gan mai nhw eu hunain yw'r cyfrwng trafnidiaeth cyntaf, fel petai, a ddefnyddir gan bobl. O ran maint yr anifeiliaid hyn, rydym yn gyffredinol yn meddwl am geffylau fel pedrypedau, nid mor fawr â hynny, er eu bod yn gyhyrog iawn ac yn hynod o gryf.

Yn yr erthygl hon fe welwch fod rhai bridiau ceffylau penodol sy'n nodweddiadol o'u meintiau mawr, sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'r cyfartaledd. Daliwch ati i ddarllen a dewch i wybod rhai manylion diddorol am y 15 brid ceffyl mwyaf yn y byd!

15 brid ceffyl mwyaf yn y byd

Mae'r canlynol yn fanylion am y 15 brid ceffyl mwyaf yn y byd byd. Ymhlith y rhywogaethau o geffylau a gyflwynir mae brîd Brasil Campolina a Drafft Gwlad Belg, brid o'r chwedlonol Big Jake, un o'r ceffylau mwyaf a gafodd ei gatalogio erioed.

Ceffyl Gwedd

I ddechrau ein rhestr, mae gennym y ceffylau o'r brid Shire. Mae'r anifeiliaid gwych hyn yn dod yn wreiddiol o Brydain Fawr, ond mae ganddyn nhw lawer iawn o achosion yn rhanbarth Sampson County, yn nhalaith Gogledd Carolina, Unol Daleithiau America.

Amser yn ôl, eu cyflogadwyedd mwyaf oedd tynnu certi trwm gyda nwyddau a bwydydd ar ffermydd yn y rhanbarth. Y dyddiau hyn gellir arsylwi llawer o Siroedd mewn mannau oarddangosfa, yn ychwanegol at y ffermydd lle maent yn gweithio.

Mae eu maint cyfartalog yn 1.70 m o uchder ac mae eu pwysau, ar gyfartaledd, bron i 1 t . Mae'n bwysig nodi bod uchder y ceffylau yn cael ei fesur o'r carn i'r cefn, sef gwaelod gwddf yr anifail.

Ceffyl Campolina

Adwaenir hefyd fel y “Great Marchador Brasil”, mae’r ceffyl Campolina yn ganlyniad sawl blwyddyn o ddethol a chroesfridio bridiau ceffylau a wnaed gan Cassiano Campolina, ffermwr cyfoethog o dalaith Minas Gerais, Brasil. Dechreuodd Campolina ymdrechion i greu'r brîd newydd o geffylau yn y 1870au.

Mae llawer o enghreifftiau o'r ceffyl Campolina, sydd fel arfer yn gwisgo cot brown cochlyd sidanaidd, i'w gweld ar ffermydd o amgylch Brasil, yn enwedig yn nhalaith Minas Gerais a Rio de Janeiro, lle maen nhw'n sêr go iawn. Gall y Campolina fynd o 1.58 m i 1.75 m o uchder a phwyso 500 kg.

Ceffyl Llydewig

Mae'r Llydaweg yn frid o geffyl a ddatblygwyd yn ardal Llydaw, Ffrainc, o ddechrau'r 20fed ganrif. Mae'r anifeiliaid hyn yn ganlyniad croesi gwahanol fridiau ceffylau o Ewrop ac Asia. Mae galw mawr am Lydawiaid am geffylau oherwydd eu harddwch.

Bron mewn 100% o sbesimenau'r rhywogaeth hon o geffylau mae'n bosibl gweld cot brown tywyll yn cyferbynnu â darnau gwyn ar y coesau a yn wyneb yr anifail, ondMae rhai copïau mewn lliwiau eraill. Ei uchder cyfartalog yw 1.60 m, sy'n pwyso tua 800 kg.

Ceffyl Clydesdales

Mae brîd ceffylau Clydesdales yn wreiddiol o'r Alban, lle defnyddiwyd yr anifeiliaid hyn mewn ymgyrchoedd milwrol ac ar ffermydd cynhyrchu. ar hyd yr Afon Clyde. Ar adeg y brwydrau am annibyniaeth i'r Alban, lle'r ymladdwyd gwrthdaro treisgar rhwng y gwrthryfelwyr Albanaidd a milwyr Brenin Lloegr, y Clydesdales oedd mynydd y brodorion.

Y Clydes, fel y maent. a elwir hefyd, gellir ei ddarganfod mewn gwahanol liwiau, yn ogystal, mae gan y brîd hwn o geffylau sawl sbesimen a gyrhaeddodd uchder trawiadol dau fetr. Ac mae pwysau cyfartalog yr anifeiliaid hyn hefyd yn frawychus: tua 1 t.

Ceffyl Percheron

Mae ceffylau Percheron yn tarddu o dalaith Perche, yn ardal Normandi, Ffrainc. Daeth i'r amlwg o sawl ymgais i groesi bridiau eraill o geffylau mawr. Mae cymaint o glod i'r brîd yn Ffrainc fel bod hyd yn oed llywodraeth y wlad yn buddsoddi yn ei greadigaeth.

Yn Ffrainc, rhaid i Percheroniaid fod yn llwyd. Ond yng ngweddill y byd, gellir dod o hyd i sbesimenau o'r brîd hwn o unrhyw liw. Eu taldra a'u pwysau cyfartalog yw 1.66 m a 900 kg, yn ôl eu trefn.

Drafft Belg

Mae “Drafft Belgaidd” yn fynegiad sy'n cyfeirio at ymdrech gyfan i wella'rgeneteg rhai ceffylau Belgaidd, o'r brîd Braban. Cafodd yr anifeiliaid anhygoel hyn eu “cynllunio” i dynnu mwy o bwysau nag arfer a chael iechyd cadarnach. Ac ni allai'r canlyniad fod yn ddim amgen na chreaduriaid anferth a godidog.

Y mwyaf adnabyddus o'r ceffylau drafft yng Ngwlad Belg, fel y'u gelwir hefyd, oedd anifail o'r enw Big Jake, a oedd yn pwyso tua 1.1 t ac a gafodd 2.1 m uchel. Yn anffodus, bu farw Big Jake yn 20 oed yn ddiweddar yn yr Unol Daleithiau.

Ceffyl Suffolk

Ceffylau anferth â gorchudd brown yw Suffolks a ddatblygwyd o ddechrau’r 1800au gan ffermwyr Lloegr o ddinasoedd Suffolk a Norfolk, Lloegr. Unig bwrpas bridio'r Suffolks oedd eu defnydd ar gyfer gwaith tyniant ar ffermydd.

Y dyddiau hyn, fodd bynnag, mae llawer o anifeiliaid y brîd mewn parciau arddangos lle gellir eu gwerthfawrogi. Yn ogystal, mae'r fasnach mewn genynnau Suffolk yn gryf iawn, gyda phobl â diddordeb mewn croesi cesig o fridiau eraill gyda meirch Suffolk. Maint cyfartalog sbesimen o frid Suffolk yw 1.70 m o daldra ac mae ei bwysau oddeutu 810 kg.

Gweld hefyd: Oes gennych chi gi coll neu wedi dod o hyd i un? Gweler awgrymiadau ar sut i weithredu

Ceffyl Boulonnais

Wedi'i ddwyn yn Ffrainc, mae brîd ceffylau Boulonnais yn hysbys ar gyfer cynnwys anifeiliaid dof ac sy'n barod i weithio. Prif weithgareddau'r Boulonnais oedd a/neu yr ymgymerwyd â hwy oedd cenadaethaumilwrol, yn y gorffennol, ac mewn gwaith amaethyddol, lle maent yn dal i gael eu defnyddio.

Côt wen a sgleiniog sydd gan yr anifeiliaid hyn yn gyffredinol. I arsylwi Boulonnais yn ei gynefin naturiol, fel petai, mae angen teithio i gefn gwlad Ffrainc a dod o hyd i ffermydd bridio ar gyfer yr anifeiliaid hyn. Ei maint yw 1.62 m o uchder a 600 kg mewn pwysau cyfartalog.

Irish Draft Horse

Mae The Irish Draft yn gampwaith o beirianneg enetig. Mae'r brîd hwn o geffyl yn ddigon cryf i dynnu llawer iawn o bwysau ac yn ddigon ystwyth i wasanaethu fel mynydd. Yn ogystal, gall fyw mewn caethiwed am fwy na 30 mlynedd.

Mae'r anifeiliaid hyn i'w cael mewn brown tywyll a/neu wyn, ac maent i'w gweld bob amser mewn ffermydd arddangos neu ffermydd gre. Mae ceffylau drafft Gwyddelig, ar gyfartaledd, yn 1.63 m o daldra a 630 kg mewn pwysau.

Ceffyl Hufen Americanaidd

Nid oes gan y brîd hwn o geffyl y llysenw “American Cream ′′atoa . Mae'n ymddangos bod gan bob sbesimen o'r anifeiliaid hyn ffwr mewn lliwiau gwyn hufen neu ddiflas. Maen nhw’n geffylau poblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau, a bellach i’w cael ledled tiriogaeth Gogledd America.

Gweld hefyd: Termites hedfan? Sut mae termites yn creu adenydd? Gweld cwestiynau am hallelwia!

Daw’r gôt lliw hufen, nodwedd genetig nodweddiadol y brîd, gan “sylfaenydd” yr Americanwr. Brid hufen, sef caseg o'r enw Old Granny, a ddefnyddiwyd fel man cychwyn ar gyfer croesau a arweiniodd aty llinach lewyrchus hon o geffylau. Amcangyfrifir i'r "profion" cyntaf i greu'r Hufenau ddechrau tua 1850 yn nhalaith Iowa, Unol Daleithiau America.

Uchder cyfartalog y ceffylau hyn yw 1.60 m. Ond o ran pwysau, mae gwahaniaeth bach rhwng gwrywod a benywod, gyda meirch yn cyrraedd 900 kg, tra bod merched yn pwyso tua 770 kg.

Comtois Horse

Y tarddiad o frid ceffylau hardd Comtois yn dyddio'n ôl i'r 4ydd ganrif, yn rhanbarth mynydd Jura, ar y ffin rhwng Ffrainc a'r Swistir. Cynhyrchodd y croesfannau a ddeilliodd o'r brîd hynafol hwn o geffylau anifeiliaid cryf iawn gyda nodweddion eithriadol.

Mae cyhyrau cefn y Comtois yn fawr iawn ac yn gryf, sy'n golygu bod yr anifeiliaid yn ddigon addas ar gyfer tynnu troliau. Yn y cyfamser, mae ganddyn nhw gôt ychydig yn fwy helaeth ar y pawennau, sy'n nodwedd drawiadol arall. Mae'r Comtois yn mesur 1.52 m o'r cefn i'r carnau ac yn pwyso, ar gyfartaledd, 720 kg. anifeiliaid drafft pren a gwaith amaethyddol. Amcangyfrifir bod y brîd wedi'i ddatblygu yn yr Iseldiroedd ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd.

Mae'r Iseldireg Drafft yn geffylau enfawr, ond yn cael eu hystyried yn gyflym oherwydd eu maint. Gellir eu canfod mewn gwahanol liwiau ac ar ffermydd,eiddo gwledig a ffeiriau arddangos anifeiliaid. Yn gyffredinol mae Drafftiau Iseldireg yn 1.60 m o daldra ac yn pwyso tua 700 kg.

Drafft Trwm Rwsiaidd

Mae'r ymadrodd “Russian Heavy Draft”, o'i gyfieithu i Bortiwgaleg yn golygu rhywbeth fel “Rwsia trwm a ceffyl mud”. Beth bynnag, mae'r term yn cyfeirio at frid hynod o geffylau anferth a darddodd yn Rwsia ganol y 1950au. Mae drafftiau Rwsiaidd yn geffylau sydd â choesau byrrach nag arfer, ond sy'n gyhyrog iawn.

Deilliodd ymdrechion creu porthiant o'r angen am gael ceffyl digon galluog i wrthsefyll tymheredd isel rhanbarthau amaethyddol Rwsia, tra yn gallu tynu symiau mawr o bwysau ar ffermydd a chanolfannau amaethyddol. Roedd yr ymdrechion yn llwyddiannus, gyda sbesimenau Drafft Rwsia yn cyrraedd, ar gyfartaledd, 1.50 m o uchder a 650 kg mewn pwysau.

Vladimir Draft Heavy Draft

Ymddangosodd ceffylau drafft Vladimir yn Rwsia, tua hanner cyntaf yr 20fed ganrif.Y nod yw creu ceffylau sy'n gallu tynnu sleds Vladimir drwy'r eira trwchus. gaeaf Rwsia, dyna pam enw'r anifeiliaid.

Mae'r brîd hwn o geffylau hardd yn cael ei nodweddu gan fwng hir, du, yn ogystal â thraed gwyn bob amser a chorff wedi'i orchuddio â ffwrBrown golau. Uchder cyfartalog Vladimir yw 1.50 m a gall ei bwysau gyrraedd hyd at 720 kg.

Drafft Awstralia

Mae ceffyl drafft modern Awstralia yn ganlyniad cyfres o groesfannau a wnaed gan ffermwyr Awstralia o'r flwyddyn 1850. Roedd angen anifeiliaid â chryfder ychen ar y ffermwyr hyn, ond yn fwy ystwyth.

Bu'r prosiect hwn yn llwyddiannus iawn a chyflwynodd anifeiliaid hardd ac anferth i gariadon creaduriaid marchogol. Mae gan geffyl drafft Awstralia blu ar ei draed ac fe'i gwelir fel arfer mewn lliwiau brown tywyll a gwyn. Uchder cyfartalog sbesimen Drafft Awstralia yw 1.72 m, a gall ei bwysau gyrraedd 900 kg, gan osod y brîd ceffyl hwn o Awstralia yn y deg uchaf o'r rhai mwyaf yn y byd.

Nawr rydych chi'n gwybod y brid 15 ceffyl mwyaf yn y byd

Fel y gwelwn yn yr erthygl, mae’r 15 brid o geffylau mwyaf y byd, i raddau helaeth, yn ganlyniad i sawl croesfan a oedd â’u prif bwrpas i’w creu. o anifeiliaid a all wneud campau mawr, yn cael eu defnyddio hyd yn oed mewn gwrthdaro arfog.

Mae'r anifeiliaid godidog ac ysbrydoledig hyn yn coroni unwaith ac am byth etifeddiaeth yr hen farchogion a helpodd ddyn i ddod yr hyn ydyw heddiw. Mae creaduriaid fel y chwedlonol Big Jake, y Drafft Belgaidd enfawr sy'n adnabyddus am fod yn un o'r ceffylau mwyaf mewn hanes, yn profi'r traethawd ymchwil hwn.

Nawr eich bod yn eu hadnabod i gydy bridiau ceffylau anferth hyn ac yn gwybod rhai manylion amdanynt, gallwch barhau i bori trwy'r Animal Guide i weld ffeithiau hwyliog, gwybodaeth a llawer mwy am lawer o anifeiliaid rhyfeddol eraill.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.