Chwilen ddu? Edrychwch ar nodweddion a chwilfrydedd y pryfyn hwn!

Chwilen ddu? Edrychwch ar nodweddion a chwilfrydedd y pryfyn hwn!
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, a yw chwilod duon gwyn yn bodoli ai peidio?

Mae llawer o bobl yn honni eu bod wedi gweld neu weld chwilod duon gwyn. Fodd bynnag, yn syml, chwilod duon ydyn nhw sydd newydd ddod allan o'u hen sgerbwd neu ddeor o wy! Maent yn dangos y lliw hwn am gyfnod byr. Yn ddiweddarach byddant yn dychwelyd i'w lliw arferol, mewn arlliwiau o frown.

Mae chwilod duon, gwyn neu beidio, wedi bodoli ers miliynau o flynyddoedd, ac maent yn bryfed hynod addasadwy a datblygedig. Gallant oroesi mewn amrywiaeth o leoliadau ac maent yn esblygu i fod yn rhai o'r plâu mwyaf addasadwy ar y Ddaear. Mae tua 4,000 o rywogaethau byw o chwilod duon yn y byd.

Felly, maent i'w cael yn gyffredin mewn adeiladau a chartrefi oherwydd bod yn well ganddynt amgylcheddau cynnes ger bwyd a dŵr, yn ogystal â charthffosydd. Mae hyn yn digwydd yn bennaf ar gyfer atgenhedlu, sef pan fydd chwilod duon yn cael eu geni ac yn dewis mannau cudd i ollwng eu hesgerbwd.

Nodweddion chwilod duon gwyn

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Nesaf , byddwch yn deall a ydynt yn wirioneddol wyn neu os oes ganddynt y lliw hwn oherwydd rhesymau eraill, yn ogystal â gwybod eu hachosion a sut mae'n digwydd. Dewch i ddarganfod y cyfan amdanyn nhw!

Chwilen ddu sy'n gollwng eu croen

Ie, pryfed sy'n bwrw'u croen yw chwilod duon, gelwir hyn yn molting neu ecdysis. Mae molting yn broses sy'n gyffredin i bob arthropod (pryfed acramenogion). Mae'r organebau hyn yn creu exoskeleton yn hytrach nag endoskeleton fel bodau dynol a fertebratau eraill.

Adeiledd hynod anhyblyg yw'r exosgerbwd sydd wedi'i wneud o'r moleciwl chitin. Mae Chitin yn feddal a gwyn pan fydd yn ffurfio gyntaf, ond gan ei fod yn agored i aer, mae'n sychu ac yn dod yn fwy anhyblyg. Mae hefyd yn newid lliw yn ystod y broses hon. Felly, bydd y chwilen ddu wen yn aros y lliw hwn am gyfnod byr.

Wrth i'r pryfyn dyfu, mae'n dechrau llenwi'r gofod gormodol y tu mewn i'w allsgerbwd eto. Unwaith na all dyfu mwyach y tu mewn i'w sgerbwd exoskeleton, rhaid i'r pryfyn ffrwydro allan o'r hen sgerbwd exoskeleton.

Achosion bodolaeth y chwilod duon gwyn

Achos y chwilen ddu wen yw'r newid o ei sgerbwd allanol. Maen nhw'n tyfu dros amser, yn union fel unrhyw bryfed. Yn y modd hwn, mae chwilod duon gwyn yn toddi pan fydd eu maint eisoes wedi cyrraedd yr uchafswm a ganiateir gan eu hesgerbwd.

Cymhariaeth syml yw'r dillad rydyn ni'n eu gwisgo, pan rydyn ni'n tyfu i fyny mae angen dillad mwy. Yr un sefyllfa ydyw. Fodd bynnag, nid yw chwilod duon yn dechrau toddi yng ngolau dydd eang, gan eu bod yn llawer mwy agored i ysglyfaethwyr pan nad yw eu hesgerbwd wedi caledu eto.

Felly maent fel arfer yn dod o hyd i gysgod (ardal lle mae chwilod duon yn ymgasglu), megis carthffosydd neu lleoedd cudd, cyn ydechrau'r broses doddi.

Ydy chwilod duon yn aros yn wyn am byth?

Na. Bydd lliw'r chwilen ddu yn newid yn araf o wyn pur bron i beth bynnag yw'r lliw arferol ar gyfer y rhywogaeth honno ymhen ychydig oriau, boed yn frown golau, brown tywyll, cochlyd neu ddu.

Felly os dewch ar draws chwilen ddu. neu felyn tywyllach, mae'n debygol ei fod wedi tawdd ychydig oriau ynghynt a'i fod yn syml iawn yng nghanol y broses o galedu ei sgerbwd allanol.

Mae gan bob rhywogaeth o chwilod duon liw gwahanol pan fyddant yn gorffen toddi. Fel hyn, yn gyffredinol, mae pob rhywogaeth o chwilod duon bron yn gwbl wyn pan ddônt allan o'u hen sgerbwd.

Chwilfrydedd am chwilod duon

Gadewch i ni ddeall ychydig mwy am y chwilfrydedd sy'n ymwneud â chwilod duon chwilod duon, megis ansawdd eu golwg, p'un a allant hedfan neu drosglwyddo afiechyd. Hefyd, gadewch i ni ddeall pa mor hir y maent yn bodoli. Mae’n siŵr eich bod wedi clywed nifer o’r cwestiynau hyn. Dewch i ddarganfod!

A all chwilod duon gwyn hedfan?

Yn dibynnu ar faint yw ei hoedran. Nid oes gan chwilod duon ifanc, hyd at 2 oed, adenydd datblygedig. Yn y modd hwn, ni allant hedfan yn ystod y cyfnod hwn. Mae chwilod duon hŷn, tua 3 i 4 oed, yn llwyddo i hedfan heb broblemau mawr.

Mae gan y rhywogaethau mwyaf cyffredin o chwilod duon nifer o eginblanhigion dros amser. ers y chwilod duonmae chwilod duon gwynion yn mynd trwy'r broses hon, a'u bod yn fwy cyson ar ddechrau bywyd a thyfiant, nid yw'n gyffredin gweld chwilod duon gwynion yn hedfan, gan eu bod yn dal i gael eu datblygu.

Ers pryd mae chwilod duon wedi bod o gwmpas?

Mae chwilod duon yn hŷn nag y gallech feddwl. Maent wedi bodoli ers tua 300 miliwn o flynyddoedd. Yn ogystal, hyd yn oed yn yr hen ddyddiau, roedd ganddynt arlliwiau gwahanol, megis coch (wedi'i dynnu i frown gwin), brown golau a thywyll, yn ogystal â du.

Yn y modd hwn, mae wedi mynd trwy dreigladau a'i mae esblygiad heddiw yn cwmpasu sawl rhywogaeth a maint. Gyda hynny, maen nhw'n fodau mowldadwy iawn mewn rhanbarthau poeth ac oer. Yn gyffredinol, maent yn addasu'n well mewn lleoedd cynnes, ac yn hoffi byw mewn amgylcheddau budr a chudd. Mae hyn yn arferiad sydd wedi bodoli ers dechrau eu hesblygiad ac maent wedi eu perffeithio i addasu'n well i'r oes sydd ohoni.

A yw chwilod duon yn gallu gwrthsefyll ymosodiadau niwclear?

Na. Roedd hwn yn chwedl boblogaidd a grëwyd yn yr hen ddyddiau. Mae chwilod duon yn fodau datblygedig iawn mewn rhai agweddau ac oherwydd bod ganddynt system gorff gyda cellraniad araf, gallant oroesi gwahanol sefyllfaoedd lle na fyddai bodau dynol.

Fodd bynnag, mae ymosodiadau niwclear yn rhyddhau symiau afresymol o egni ac ymbelydredd , nid gallu goroesi o dan yr amodau hyn. Ar ben hynny, nid yw ei exoskeleton yn ei amddiffyn rhag y mathau hyn o ymbelydredd ana dadleoli aer, a achosir gan ffrwydrad niwclear mawr.

Gweld hefyd: Marmoset: gwiriwch y pris, y costau a'r gofal sydd eu hangen i greu!

Mae chwilod duon yn goroesi heb ben?

Gallant fyw am gyfnod byr. Gall chwilod duon heb ben anadlu ac ni fyddant yn marw o waedu, er enghraifft. Fodd bynnag, nid yw'n gallu bwyta. Ymhell cyn hynny byddant yn marw o syched.

Gyda hynny, heb eu pen, ni fydd ganddynt geg i yfed ohono a byddant yn marw o ddiffyg hylif ymhen ychydig wythnosau. Yn ogystal, mae eu corff bellach yn cael ei reoli gan gelloedd sydd wedi'u gosod yn ardal yr abdomen, sy'n nodwedd drawiadol o chwilod duon, yn rhybuddio am beryglon ac yn helpu i oroesi.

Felly, cyfanswm y nifer o ddyddiau ers yr amser. mae chwilen ddu yn colli ei phen i'r amser y mae'n colli ei fywyd rywle rhyw 20 diwrnod neu lai.

A yw chwilod duon yn trosglwyddo afiechyd?

Mae chwilod duon yn byw mewn amrywiaeth o leoedd budr, megis carthffosydd, carthion a lloriau cyhoeddus. Felly, mae siawns dda ei bod hi'n cludo afiechydon. Yn ogystal, mae eu feces, croen a phoer yn cynnwys alergenau, hynny yw, gallant achosi alergeddau mewn pobl. Yn y modd hwn, gall y pryfed hyn heintio'r aer, gan achosi adweithiau alergaidd mewn bodau dynol.

Rhai bacteria a firysau cyffredin y gall chwilod duon eu trosglwyddo yw Streptococcus; Staffylococws; Salmonela (gwenwyn bwyd); Clostridium; dolur rhydd; Hepatitis B heintus, ymhlith eraill. Felly, golchwch eich dwylo bob amser a gadael hylendid yeich cartref yn gyfoes i atal eu lluosogi.

Gweld hefyd: Lliwiau ceffylau: gwybod y gôt o geffylau a'u hamrywiadau

Rydych chi'n gwybod popeth am chwilod duon gwyn yn barod!

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Nawr rydych chi'n gwybod bod y chwilen ddu gwyn â'r lliw hwn oherwydd y broses ecdysis, lle mae angen iddyn nhw newid eu hessgerbydol i dyfu ac esblygu. Felly, pan fydd y sgerbwd yn newydd, mae ganddyn nhw liw golau, fel gwyn. Felly, maent yn cael eu dosbarthu fel chwilod duon gwyn.

Fodd bynnag, mae'r chwilen ddu yn dychwelyd i dywyllu wrth i'w sgerbwd galedu. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y deunyddiau sy'n ffurfio ei amddiffyniad anhyblyg yn dywyll. Yn ogystal, mae chwilod duon yn cario bacteria amrywiol a gallant drosglwyddo clefydau.

Felly, cymerwch hylendid eich cartref o ddifrif bob amser, storiwch fwyd a pheidiwch â gadael prydau agored. Maent yn ddeniadol iawn i arogli a gallant fanteisio arno.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.