Darganfyddwch hyd oes anifeiliaid gwyllt a domestig

Darganfyddwch hyd oes anifeiliaid gwyllt a domestig
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Mae oes anifeiliaid yn amrywiol!

Tra bod rhai anifeiliaid yn byw’n hawdd am fwy na 100 mlynedd, nid yw eraill byth yn cael dathlu blwyddyn gyntaf eu bywyd. Mae hyd oes anifeiliaid yn amrywiol a gall amrywio'n fawr yn dibynnu ar y rhywogaeth, yr amgylchedd, ffordd o fyw, amodau bridio a sawl ffactor arall.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn cyflwyno hyd oes rhai anifeiliaid domestig megis cŵn, cathod. , cocatiel, parakeet, parot, cocatŵ, cyw iâr, a llawer o anifeiliaid domestig eraill. Bydd rhychwant oes anifeiliaid gwyllt fel mamaliaid, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, pysgod a phryfed yn cael ei gyflwyno hefyd. Yn ogystal, byddwn yn sôn am ddeg o'r anifeiliaid sydd â'r oes hiraf.

Hyd oes anifeiliaid domestig

Hyd yn oed ymhlith anifeiliaid domestig, sydd fel arfer yn byw mewn amgylcheddau mwy rheoledig, gall hyd oes amrywio'n fawr. Gwiriwch islaw oes cŵn, cathod, parakeets, parotiaid, cocatŵau, ieir, hwyaid, ceffylau, cnofilod, geifr, defaid, ychen a chaneri.

Ci

Mae hyd oes cyfartalog ci fel arfer yn amrywio rhwng 10 a 13 mlynedd. Fodd bynnag, gall brid yr anifail a'i amodau byw gyfrannu at fyw'n hirach neu'n fyrrach. Mae’r bridiau mwyaf o gwn, er enghraifft, yn tueddu i fyw llai, rhwng 7 ac 8 oed.

Yn y cyfamser, yn mutiau, yn iach ac mewn amodau byw da,aeddfedrwydd rhywiol yn 20 oed. Mae pob beichiogrwydd o'r rhywogaeth hon yn para 22 mis ar gyfartaledd a gall benywod eni tua saith eliffant newydd i gyd.

Llysywen tiwna hirfin

Canfyddir yn bennaf yn Awstralia a Seland Newydd, ac mae llysywod tiwna hirfin yn wythfed ar restr yr anifeiliaid sydd â'r oes hiraf. Maent fel arfer yn byw hyd at 60 oed. Fodd bynnag, yn groes i'r disgwyliadau, mae'r llysywen tiwna hiraf hynaf yn y byd wedi cyrraedd 106 oed.

Er gwaethaf ei oes hir, unwaith yn unig y mae'r llysywen tiwna hirfain yn atgynhyrchu. Mae'r anifeiliaid hyn yn mynd i'r Cefnfor Tawel yn ystod y tymor bridio ac yn marw yn fuan ar ôl silio.

Crwban Galapagos anferth

Mae crwbanod eu hunain yn anifeiliaid sydd ag oes hir iawn. Mae crwban mawr y Galapagos, fodd bynnag, yn tynnu sylw am ei ddisgwyliad oes rhyfeddol, sy'n hawdd yn fwy na 100 mlynedd o fywyd. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r crwbanod hyn yn tarddu o Ynysoedd y Galapagos, gan eu bod yn rhywogaeth o ymlusgiaid llysysol a all gyrraedd 1.5 m o hyd.

Achos enwog o grwban hirhoedlog yw un Jonathan, sy'n byw ar y ynys Santes Helena, yn nhiriogaeth Prydain. Crwban Seychelles yw Jonathan, ac fe'i cydnabyddir fel yr anifail tir hynaf yn y byd, gydag oedran amcangyfrifedig o 189 mlwydd oed.

Draenogod y môr coch

Nid yw'nanifail y byddwch chi'n ei ddarganfod yn hawdd yno, ond mae ysgolheigion bywyd y môr yn adnabod draenog y môr coch am fod bron yn anfarwol. Gall yr anifeiliaid hyn fyw am fwy na 200 mlynedd heb gofrestru unrhyw arwyddion o heneiddio, gyda draenogod môr coch 100 oed yr un mor actif ag un ifanc o'r un rhywogaeth.

Er gwaethaf yr oes Yn y tymor hir rhediad, mae draenog y môr coch yn llawer mwy tebygol o farw o bryd o fwyd gan ryw anifail arall nag o achosion naturiol fel heneiddio neu afiechyd. Er hynny, mae'n chweched ar y rhestr o anifeiliaid sydd â'r oes hiraf.

Pysgod Koi

Mae'r rhan fwyaf o'r anifeiliaid ar y rhestr hon yn ddyfrol ac mae ein pumed safle yn un ohonyn nhw. Yn wreiddiol o Japan, mae pysgod koi yn byw tua 40 mlynedd. Fodd bynnag, gall yr amodau cywir ymestyn oes yr anifeiliaid hyn yn sylweddol.

Cyn belled ag y mae cofnodion yn y cwestiwn, mae'r pysgod koi sydd wedi byw hiraf wedi cyrraedd 226 mlwydd oed. Byddai gwyddonwyr wedi gallu pennu ei oedran trwy gyfrif y cylchoedd twf a oedd yn bresennol ar ei glorian. Bu farw pysgodyn koi hynaf y byd yn 1977.

Bwhead Whale

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Hefyd yn anifail dyfrol, y pedwerydd ar y rhestr hon yn perthyn i'r un sy'n byw hiraf mamal, y morfil pen bwa. Mae'r anifeiliaid hyn yn hawdd goddiweddyd yrhychwant oes o 200 mlynedd.

Hefyd yn cael ei adnabod fel Morfil Iawn yr Ynys Las, y Morfil Pegynol a'r Morfil Rwsiaidd, mae gan Forfil yr Ynys Las, yn ogystal â'r rhychwant oes trawiadol, hefyd bwysau ac uchder ysblennydd. Wedi'i raddio fel y pumed mamal mwyaf ar y ddaear, gall y morfil pen bwa gyrraedd hyd at 18 m o uchder a phwyso dros dunnell.

siarc o'r Ynys Las

Yn byw bywyd yn araf iawn, siarc yr Ynys Las yw'r anifail asgwrn cefn sy'n byw hiraf, yn byw rhwng 300 a 500 o flynyddoedd. Mae'r anifeiliaid hyn yn tyfu tua 1 cm y flwyddyn a benywod yn cyrraedd oedolaeth yn 100 neu 150 mlwydd oed yn unig.

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd gan y cylchgrawn Science yn 2016, siarc benywaidd o'r Ynys Las, a oedd yn byw i fod yn 400 oed, fyddai'r anifail asgwrn cefn sy'n byw hiraf yn y byd.

Ocean Quahog

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Ydych chi wedi clywed am Ocean Quahog? Nac ydw? Peidiwch â phoeni! Yn ail ar y rhestr o anifeiliaid sy'n byw hiraf, nid ydynt yn ddim byd mwy na molysgiaid bwytadwy sy'n frodorol o Gefnfor yr Iwerydd Gogleddol sy'n byw tua 400 mlynedd.

Yn ôl cofnodion, Ocean Quahog 507 oed ei ddal oddi ar arfordir Gwlad yr Iâ yn 2006 a hwn fyddai'r anifail hynaf o'i fath yn y byd. Er mwyn pennu oedran yr anifeiliaid hyn, mae gwyddonwyr yn cyfrif y cylchoedd twfyn bresennol yn y cregyn o folysgiaid.

Sglefren fôr anfarwol

Ie, dyna'n union beth rydych chi'n ei ddarllen. Yr anifail i fyw hiraf, cyntaf un ar y rhestr hon o anifeiliaid sydd â'r oes hiraf, yw'r slefrod môr anfarwol. Gyda'r enw gwyddonol Turritopsis nutricula, mae gan y slefrod môr anfarwol allu adfywio anhygoel, sy'n ei alluogi i osgoi unrhyw fath o anaf neu afiechyd, a hyd yn oed henaint.

Felly, pan fydd yn agored i unrhyw sefyllfa o ymosodiad neu straen, mae'r slefrod môr anfarwol yn actifadu ei broses adnewyddu. Oherwydd ei allu naturiol trawiadol, ni all y slefrod môr anfarwol farw oni bai ei fod yn dioddef difrod trwm, sy'n peryglu ei allu i adfywio.

Mae gofal yn cynyddu hyd oes yr anifeiliaid!

Fel y gallwch weld wrth ddarllen yr erthygl hon, mae hyd oes anifeiliaid yn amrywiol a gall amrywio'n fawr am lawer o resymau, o'r rhywogaeth, amodau byw ac iechyd yr anifail, yn ogystal â llawer o rai eraill . Fodd bynnag, mae gan anifail â maeth priodol a gofal sylfaenol arall bopeth i fyw'n hirach.

Gall rhai agweddau dynol helpu i godi disgwyliad oes anifeiliaid domestig ac anifeiliaid sy'n byw'n rhydd eu natur. Er enghraifft, bydd cadw cynefinoedd naturiol anifeiliaid gwyllt - fel coedwigoedd a chefnforoedd - yn eu helpu i gyrraedd eubywyd delfrydol. Ar y llaw arall, bydd dilyniant milfeddygol rheolaidd, maethiad cywir ac ymarfer gweithgareddau corfforol yn gwneud yr un peth ar gyfer anifeiliaid domestig.

yn gallu byw am hyd at 18 mlynedd. Yn wahanol i'r hyn sy'n digwydd gydag anifeiliaid yn gyffredinol, lle mae'r bridiau mwy fel arfer yn byw'n hirach, gyda chŵn i'r gwrthwyneb yn digwydd, mae bridiau bach yn tueddu i fyw'n hirach.

Cath

Yn y gwyllt, disgwyliad oes cyffredinol cathod yw 12 i 16 oed. Fodd bynnag, mae hyn yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar frid y felines. Mae cathod Persia, er enghraifft, yn byw rhwng 10 a 17 oed, ar gyfartaledd.

Yn ôl y Guinness Book of Records, roedd y gath oedd yn byw hiraf yn y byd yn cyrraedd 38 oed a 3 diwrnod oed. bywyd. Fodd bynnag, gyda gofal da, bwydo, iach a gyda monitro milfeddygol, gall hyd yn oed cathod cyffredin fyw am tua 20 mlynedd.

Cockatiel

Yn gyffredinol, mae hyd oes cocatiel yn amrywio rhwng 10 a 15 mlynedd. Mae'r tro hwn yn adlewyrchiad o gynefin cocateli. Mae'r rhai sy'n byw'n rhydd yn y gwyllt yn agored i beryglon eu cynefinoedd ac yn dibynnu ar hela am fwyd. Rhywbeth sy'n lleihau eu disgwyliad oes

Yn y cyfamser, mae cocateli sy'n cael eu magu mewn caethiwed - amgylcheddau rheoledig - yn tueddu i fyw'n hirach, gan basio 20 mlynedd o fywyd yn hawdd. Cofnodwyd un o'r cofnodion cockatiel hiraf yn yr Unol Daleithiau, lle cyrhaeddodd anifail o'r rhywogaeth hon 32 oed.

Parakeet

Mae parakeets yn enghraifft o anifeiliaid sy’n byw yn hirach yn ynatur nag mewn caethiwed. Yn y gwyllt, gallant fyw hyd at 18 oed. Yn y cyfamser, mewn caethiwed, mae hyd oes cyfartalog y rhywogaeth hon yn amrywio rhwng 12 a 15 mlynedd.

Yn ogystal â gofal sylfaenol a maethiad da, gall codi parakeet yng nghwmni anifail arall o'r un rhywogaeth hefyd gyfrannu at cynyddu disgwyliad oes. Mae hyn oherwydd bod parakeets yn gymdeithasol iawn ac nad ydynt yn byw yn dda ar eu pen eu hunain.

Parot

Anifail dof yw'r parot sy'n gallu cadw ei berchennog yn gwmni am y rhan fwyaf o'i oes, oherwydd mae'r parot hyd oes yr anifeiliaid hyn yw tua 60 mlynedd, ond gall amrywio rhwng 30 a 75 mlynedd yn dibynnu ar rywogaethau, iechyd ac amodau byw yr anifail.

Hyd yn oed yn byw am amser sylweddol, mae rhai parotiaid yn dal i allosod y disgwyliadau . Yn ôl yr hyn a gofnodwyd, roedd parot hynaf y byd yn 94 oed yn 2020.

Cocatŵ

Mae cocatŵ yn adar domestig poblogaidd iawn. Mae eu hoes yn amrywio rhwng 40 a 60 mlynedd. Fodd bynnag, yn dibynnu ar y rhywogaeth, gallant fyw yn hirach neu'n fyrrach. Yn ôl cofnodion, mae tua 20 rhywogaeth o gocatŵau wedi'u gwasgaru ledled y byd.

Ymhlith y gwahanol rywogaethau o gocatŵ, mae disgwyliad oes yn amrywio'n fawr. Un enghraifft yw'r Cocatŵ copog Melyn y mae ei ddisgwyliad oes rhwng 20 a 40 oed. Mae'r Cockatoo Gwyn, mewn caethiwed, yn gallubyw i fod yn bedwar ugain oed. Wedi'i ardystio gan y llyfr cofnodion, bu farw'r cocatŵ hynaf yn y byd yn Chicago yn 83 oed.

Cyw iâr a Hwyaden

Mae ieir fel arfer yn byw rhwng 5 a 10 oed nes eu bod yn marw o achosion naturiol. Fodd bynnag, gall ieir buarth gyrraedd 12 mlynedd o fywyd fel uchafswm eu hirhoedledd. Mae'r amcangyfrifon hyn hefyd yn berthnasol i'r ceiliogod, sef gwrywod y rhywogaeth.

Mae hyd oes hwyaid hefyd yn amrywio'n fawr yn ôl brid a brid yr anifail. Ar gyfartaledd, mae hwyaid gwyllt yn byw rhwng pump a deng mlynedd. Mae hwyaden gartref yn tueddu i fyw rhwng deg ac ugain oed. Fodd bynnag, mewn caethiwed, gall hwyaden gyrraedd 50 oed.

Ceffyl

Gall ceffyl, o dderbyn gofal da ac mewn iechyd da, fyw rhwng 25 a 30 mlynedd. Gellir darganfod hyd oes y mamal hwn wrth sylwi ar rai o nodweddion yr anifail megis lliw a nifer y dannedd, yn ogystal â brathiad a chnoi'r anifail.

Mewn cymhariaeth, mae blwyddyn o fywyd ceffyl yn cynrychioli tua chwe blynedd a chwe mis o fywyd person. Cyn belled ag y mae cofnodion yn y cwestiwn, roedd ceffyl hynaf y byd yn byw yn y 18fed ganrif ac yn cyrraedd 62 oed.

Cnofilod

Mae rhai cnofilod hefyd yn opsiynau ardderchog ar gyfer anifeiliaid anwes, yn enwedig i'r rhai nad oes ganddyn nhw gymaint o le gartref. Wedi'i gadw'n iach ac mewn cyflwr daamodau, bochdewion, enghraifft wych o cnofilod domestig, yn gallu byw hyd at dair blwydd oed.

Mae'r chinchilla hefyd yn rhywogaeth cnofilod delfrydol i gadw fel cwmni, yn ogystal, mae'n byw yn llawer hirach. Hyd oes yr anifail hwn yw tua 20 mlynedd. Yn ogystal â'r anifeiliaid y soniwyd amdanynt eisoes yma, gall y mochyn cwta hefyd fod yn gnofilod domestig. Mae eu hoes yn amrywio, ar gyfartaledd, rhwng 5 ac 8 mlynedd.

Geifr a defaid

Mae tua 230 o rywogaethau o eifr yn y byd, felly gall hyd oes yr anifail hwn amrywio'n fawr. Mae gafr yn byw ar gyfartaledd rhwng 15 a 18 mlynedd. Fodd bynnag, mae rhai bridwyr yn honni bod geifr dof yn byw rhwng 10 a 13 mlynedd, ac mae benywod y rhywogaeth yn tueddu i fyw'n hirach na'r gwrywod.

Mae gan ddefaid ddisgwyliad oes sy'n agos iawn at eifr. Mae'r anifeiliaid hyn fel arfer yn byw, ar gyfartaledd, rhwng deg a deuddeg mlynedd. Mae'r un peth yn wir am ddefaid, gwrywod o'r rhywogaeth. Fodd bynnag, gall defaid domestig gyrraedd tua 14 oed.

Ych

Dim ond am tua 18 mis y mae ych a godwyd i’w ladd fel arfer yn byw, hynny yw, blwyddyn a chwe mis. O dan amodau naturiol, fodd bynnag, mae hyd oes yr ych yn amrywio rhwng 15 ac 20 mlynedd, a gall gyrraedd 22, yn dibynnu ar amodau bridio'r anifail, atal clefydau, brechu ac eraill.

Y buchod, benywod y rhywogaeth , caeldisgwyliad oes tebyg, yn byw tua 15 mlynedd ar gyfartaledd, mewn amodau naturiol a gyda gofal priodol.

Canari

Hoes cyfartalog caneri gwryw mewn caethiwed yw tua 10 mlynedd. Mae benywod y rhywogaeth yn byw llai, rhwng pedair a chwe blynedd, oddeutu. Fodd bynnag, gall Caneri Gwlad Belg, amrywiad domestig penodol o'r aderyn hwn, fyw hyd at 20 mlwydd oed.

Fel anifeiliaid eraill, gall hyd oes caneri amrywio'n fawr hefyd yn ôl y rhywogaeth/brîd. Yn ogystal â'r mathau a grybwyllwyd eisoes yma, mae yna hefyd Dedwydd y ddaear, sy'n byw am 12 mlynedd ar gyfartaledd.

Hyd oes anifeiliaid gwyllt

Fel gydag anifeiliaid dof, mae hyd oes anifeiliaid gwyllt hefyd yn amrywio'n fawr ac yn cael ei ddylanwadu gan sawl ffactor. Gwiriwch islaw disgwyliad oes mamaliaid, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, pysgod a phryfed.

Mamaliaid

Mae yna sawl math o anifeiliaid mamalaidd, mae dyn yn un ohonyn nhw ac yn byw ar gyfartaledd rhwng 70 a 90 mlynedd. Mae rhai rhywogaethau, megis cŵn a cheffylau, er enghraifft, eisoes wedi'u crybwyll yn yr erthygl hon.

Mae hyd oes mamaliaid eraill yn amrywio'n fawr, tra bod cangarŵ yn byw am tua 11 mlynedd, gall asyn a gwiwer fyw hyd at 11, roedd yr hwrdd a’r jiráff yn byw rhwng 14 a 15 oed ac mae gan gamelod ddisgwyliad oes ohyd at 50 mlynedd.

Ymlusgiaid

Gall oes ymlusgiaid hefyd fod yn dra gwahanol yn dibynnu ar y rhywogaeth. Fodd bynnag, ymlusgiaid yw rhai o'r anifeiliaid sydd â'r disgwyliad oes hiraf. Gall crwban Galapagos, er enghraifft, fyw hyd at 170 o flynyddoedd. Ar y llaw arall, mae crwbanod y môr yn byw, ar gyfartaledd, am hyd at 100 mlynedd.

Ymlusgiad arall sy'n byw am amser hir yw'r crocodeil, y mae ei oes oddeutu 70 mlynedd. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad, nid oes gan bob ymlusgiaid ddisgwyliadau oes mor hir, mae madfall, er enghraifft, yn byw hyd at 13 mlynedd ar gyfartaledd, a boa constrictors 22 mlynedd.

Gweld hefyd: Agouti: gweler chwilfrydedd, mathau, bwyd a bridio!

Amffibiaid

Mae amffibiaid yn anifeiliaid asgwrn cefn y mae eu cylch bywyd fel arfer wedi'i rannu rhwng cyfnod daearol a chyfnod dyfrol, a rhai o'r enghreifftiau mwyaf adnabyddus o anifeiliaid amffibiaid yw'r broga a'r salamander .

Mae llyffant cyffredin yn byw ar gyfartaledd rhwng 10 a 12 oed, tra gall y Llyffant Cururu gyrraedd 15 mlynedd o fywyd yn haws. Mae gan y broga oes gyfartalog o naw mlynedd, tra bod salamanders yn byw'n hirach, hyd at tua 25 mlynedd.

Adar

Mae hyd oes adar hefyd yn amrywio’n fawr o rywogaeth i rywogaeth, fodd bynnag, mae disgwyliad oes cyfartalog y rhan fwyaf o adar yn amrywio rhwng 30 a 70 mlynedd.

Tra bod cnocell y coed ond yn byw tua 16 mlynedd, mae tylluan 23 a phengwin a gwylan yn byw hyd at tua 30 oed, estrys a gwylan.mae crëyr glas yn byw cyfartaledd o 50 mlynedd, cigfrain 65 mlynedd. Mae parotiaid anhygoel o hyd, a all gyrraedd hyd at 75 oed.

Pysgod

Mae mwy na 24,000 o rywogaethau o bysgod ledled y byd. Felly, dylid dychmygu y bydd disgwyliad oes anifeiliaid dyfrol yn amrywio'n fawr o un rhywogaeth i'r llall. Serch hynny, mae rhai o'r rhywogaethau anifeiliaid sy'n byw hiraf i'w cael mewn moroedd a chefnforoedd.

Gweld hefyd: Lhasa Apso neu Shih Tzu, ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth? Darganfyddwch nawr!

Tra bod brithyll, er enghraifft, yn byw tua 23 mlynedd, mae siarc gwyn mawr yn byw rhwng 15 a 30 mlynedd, Cawr mae siarc yn byw am 25 mlynedd fel arfer, mae gan lysywod ddisgwyliad oes o 40 mlynedd a gall gwadn - a elwir hefyd yn Solea fish - fyw hyd at 70 mlwydd oed.

Pryfed

Mae oes pryfed yn gymharol fyr a bron yn ddi-nod o gymharu ag oes rhai anifeiliaid eraill. Mae'r mosgitos gwrywaidd, er enghraifft, yn naturiol yn byw am wyth diwrnod yn unig, tra gall benywod y rhywogaeth hon fyw hyd at 30 diwrnod.

Pryfyn arall sydd hefyd yn byw am ychydig ddyddiau yn unig yw'r pryf sidan , sy'n byw , ar gyfartaledd, 15 diwrnod. Gall gwenyn gwrywaidd fyw hyd at bum mis a gall ceiliogod rhedyn fyw hyd at saith. Mae morgrug yn byw'n hirach, gyda hyd oes cyfartalog o hyd at flwyddyn.

Y pryfyn sy'n byw hiraf, yn rhyfedd ddigon, yw'r termite. Brenhines y termite, i fod yn fanwl gywir. Er bod rhai gwyddonwyryn credu y gall y frenhines termite fyw hyd at 100 mlynedd, heddiw mae'n hysbys y gall brenhines twmpath termite fyw hyd at 50 mlynedd, yn dibynnu ar y rhywogaeth.

Cwrdd â'r anifeiliaid sydd â'r oes hiraf <1

Er nad yw mwyafrif yr anifeiliaid, yn enwedig anifeiliaid gwyllt, yn cyrraedd eu hoedran uchaf oherwydd amgylchiadau amrywiol, mae gan rai rhywogaethau ddisgwyliad oes trawiadol. Edrychwch ar y deg anifail a fyddai'n byw'n hirach o dan amodau delfrydol.

Macaw

Adar psittaciform yw Macaws, a nodweddir gan eu cynffon hir a'u pig gwrthiannol. Mewn amodau iechyd delfrydol, bwyd a'r amgylchedd cywir, gall macaws fyw rhwng 60 ac 80 mlynedd. Felly, nhw sy'n meddiannu'r degfed lle ar y rhestr hon o anifeiliaid sy'n byw hiraf.

Coedwigoedd trofannol yw cynefin naturiol macaws. Fodd bynnag, hyd yn oed yn byw cyhyd, mae'r adar hyn dan fygythiad difodiant oherwydd y fasnach anifeiliaid anghyfreithlon a hefyd y datgoedwigo a'r tanau sy'n effeithio ar yr amgylchedd y maent yn byw ynddo.

eliffant Affricanaidd

Gyda disgwyliad oes o 70 mlynedd, yn y gwyllt, mae'r eliffant Affricanaidd yn y nawfed safle ar y rhestr hon. Ar ben hynny, mae'r rhywogaeth yn cael ei hadnabod fel un o'r rhywogaethau anifeiliaid tir mwyaf - os nad y mwyaf - sy'n hysbys.

Tra bod y benywod yn cyrraedd oed magu yn 10 oed neu fwy, dim ond yr eliffant Affricanaidd gwrywaidd sy'n cyrraedd y safle.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.