Lhasa Apso neu Shih Tzu, ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth? Darganfyddwch nawr!

Lhasa Apso neu Shih Tzu, ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth? Darganfyddwch nawr!
Wesley Wilkerson

A oes gan Lhasa Apso a Shih Tzu wahaniaethau?

Ci o Tibet, cot hir, maint bach a llygaid mawr. Gall y disgrifiad hwn wasanaethu'r Lhasa Apso a'r Shih Tzu ac mae'n arferol i ddryswch godi wrth wahaniaethu rhyngddynt. Mae'r tebygrwydd mawr rhwng yr anifeiliaid hyn oherwydd y ffaith bod y Shih Tzu yn ganlyniad i groesi rhwng y Lhasa Apso a'r Pekingese!

Fodd bynnag, mae gan y bridiau hyn nodweddion arbennig a hynod sy'n gwneud byd o wahaniaeth wrth ddewis dy gymar. Felly, yn yr erthygl hon byddwch chi'n dysgu am brif wahaniaethau'r ddau gi, a byddwch chi'n gwybod pa ofal sydd ei angen ar bob brîd! Darllenwch fwy am y Lhasa Apso a'r Shih Tzu yn yr erthygl ganlynol. Awn ni?

Gwahaniaethau yn nodweddion y Lhasa Apso a'r Shih Tzu

Er gwaethaf y tarddiad cyffredin, crëwyd y Lhasa Apso a'r Shih Tzu gyda swyddogaethau gwahanol. Er bod y cyntaf wedi'i ddatblygu i warchod temlau a phalasau Bwdhaidd, credwyd bod yr ail yn gydymaith i fynachod. Fodd bynnag, nid yw'r gwahaniaethau'n dod i ben yno. Gweler isod.

Maint a phwysau'r Lhasa Apso a'r Shih Tzu

Cŵn bach yw'r Lhasa Apso a'r Shih Tzu, ond gyda strwythur ffisegol cadarn, sy'n eu gwneud yn addas ar gyfer fflatiau neu dai bach. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau cynnil mewn maint a phwysau.

Mae Lhasa Apso gwrywaidd rhwng 25 a 29centimetrau o uchder, tra bod y fenyw ychydig yn llai, gydag uchder rhwng 25 cm a 27 cm. Mae pwysau hefyd yn amrywio yn ôl rhyw yr anifail. Gall gwrywod bwyso o 6 kg i 9 kg, tra gall benywod bwyso rhwng 5 kg a 7 kg.

Nid oes gan y Shih Tzu unrhyw wahaniaethau mewn maint a phwysau yn ymwneud â rhyw yr anifail. Nid yw'r ddau yn fwy na 28 cm o uchder a gallant bwyso rhwng 4 kg a 7 kg.

Cot y Lhasa Apso a Shih Tzu

Cotiau'r cŵn hyn, yn ogystal â'u maint, â gwahaniaethau cynnil. Mae gan y ddau, yn y rhan fwyaf o achosion, gôt deuliw, fodd bynnag, mae yna eithriadau i gŵn o'r ddau frid. Er enghraifft, mae gan y Lhasa Apso, y rhan fwyaf o'r amser, gôt o un lliw yn unig.

Mae gwead cotiau'r ddau frid hyn hefyd yn wahanol: tra bod gan y Shih Tzu gôt denau, drwchus gyda yn cyrlio ychydig, mae gan y Lhasa Apso wallt mwy trwchus, yn drymach ac yn fwy garw i'w gyffwrdd. Yn y ddau achos, mae tiwtoriaid yn gyffredinol yn dewis cadw'r anifeiliaid gyda'u cot hir.

Disgwyliad oes Lhasa Apso a Shih Tzu

Ci sydd wrth ei fodd yn chwarae a chael hwyl yw'r Lhasa Apso ! Yn ogystal, mae ei nodweddion corfforol, fel ei lygaid mawr, yn drawiadol. Fodd bynnag, mae'r nodweddion hyn yn adlewyrchu'n uniongyrchol eu hirhoedledd, gan fod cŵn o'r brîd hwn yn dueddol o gael rhai problemau iechyd wrth iddynt heneiddio. Yn ffodus, nid yw hyn yn dod yn rhwystr i'rhirhoedledd yr anifail, sy'n gallu cyrraedd 15 mlynedd yn hawdd.

Ar y llaw arall, mae'r Shih Tzu yn dueddol o fod â rhai problemau iechyd a all gyfyngu ar symudiad yr anifail. Yn ogystal, gall ei drwyn ychydig yn fwy gwastad hefyd achosi problemau os nad yw'r tiwtor yn ofalus wrth chwarae. Fodd bynnag, mae hefyd yn frîd sydd â disgwyliad oes da, yn troi tua 16 oed.

A ydynt yn fridiau swnllyd neu flêr iawn?

Efallai y bydd Lhasa Apso a Shih Tzuu yn edrych fel ei gilydd, ond o ran personoliaeth, maent yn dra gwahanol. Mae'r Shih Tzu yn anifail serchog, dof a chyfeillgar gydag anifeiliaid anwes a phlant eraill. Mae'r Lhasa Apso, ar y llaw arall, yn gi mwy annibynnol, hyderus ac amheus, sy'n nodweddu ci gwarchod da.

Er bod y ddau yn hoffi chwarae a cherdded, nid yw'r Shih Tzu mor ymwrthol i weithgarwch corfforol fel Lhasa Apso, pwy all dreulio oriau yn cael hwyl.

Ydy Lhasa Apso a Shih Tzu yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Fel corff gwarchod da, nid yw'r Lhasa Apso yn hoff iawn o ddieithriaid, gan ei fod yn gallu rhybuddio ei berchennog mewn perthynas â sefyllfaoedd amheus neu bobl anhysbys yn agosáu at y cartref. Mae ei osgo annibynnol hefyd yn ei wneud yn llai goddefgar o gael ei ddal.

Mae'r Shih Tzu yn boblogaidd am fod yn hynod gyfeillgar, cyfeillgar, gan gyflawni ei ddiben o fod yn gi cydymaith. Mae ei natur serchog yn ei wneyd yn gymdeithasgar acydfodolaeth hawdd gyda dieithriaid, anifeiliaid a phlant.

Lhasa Apso a Shih Tzu yn aros ar eu pen eu hunain am amser hir?

Manylion arall sy’n gwahaniaethu’r bridiau hyn yw eu gallu i aros ar eu pen eu hunain. Mae'r Shih Tzu, oherwydd ei fod yn gi mwy serchog, sy'n hoffi cael ei ddal a'i gwmni, yn tueddu i ddioddef mwy gydag absenoldeb hir y tiwtor ac nid yw'n hoffi bod ar ei ben ei hun.

Y Lhasa Apso, oherwydd ei diriogaethol ac annibynnol, yn gallu delio'n well ag unigrwydd. Fodd bynnag, mater i'r tiwtor yw dod yn gyfarwydd â'r anifail â'i gwmni ei hun, gan weithio gyda chyfoethogi'r amgylchedd trwy deganau.

Gwahaniaethau yng ngofal y Lhasa Apso a'r Shih Tzu

Er gwaethaf eu tebygrwydd, mae angen gofal penodol ar Lhasa Apso a'r Shih Tzu. Ymhlith yr agweddau sydd angen sylw ar ran y tiwtor mae'r gôt, bwyd a gweithgareddau corfforol. Edrychwch ar ein cynghorion isod.

Gofalu am y ci bach Lhasa Apso a Shih Tzu

Fel unrhyw gi bach, rhaid i'r tiwtor fod yn ofalus gyda'r gofod y bydd y ci bach ynddo yn ei ddyddiau cyntaf. Ni ddylai'r lleoliad ddarparu'r posibilrwydd o ollyngiadau, cwympiadau neu fynediad i wrthrychau y gellid eu hamlyncu. Argymhellir hefyd bod gan yr anifail anwes filfeddyg yn barod fel y gallwch ddatrys unrhyw amheuon a all godi.

Mae'r ddau frid, Lhasa Apso a Shih Tzu, yn adnabyddus ambyddwch yn lanwaith ac yn lân, gan nad ydynt yn ymollwng yn mhell o'r man y maent yn bwyta nac yn cysgu. Mae hyn yn eu gwneud yn wych ar gyfer cymdeithasu dan do, felly dylech osgoi gadael i'r cŵn hyn gysgu y tu allan.

Faint ddylwn i fwydo'r bridiau hyn?

Rhaid cyfrifo faint o fwyd sydd i'w gynnig i'r anifeiliaid ar sail eu pwysau a'u hanghenion egni. Yn y modd hwn, byddwch yn sicrhau bod yr anifail yn cael ei faethu'n dda ac o fewn ei bwysau delfrydol. Cŵn bach a chanolig yw'r Lhasa Apso a'r Shih Tzu ill dau a dylai eu diet ddilyn eu pwysau.

Gweld hefyd: Nightingale: tarddiad, cynefin, cân a nodweddion eraill!

Os yw'r anifail yn fach, rhwng 4 kg ac 8 kg, dylai fwyta rhwng 95 g a 155 g o ymborth bob dydd. O ran anifeiliaid dros 8 kg, y peth iawn yw cynnig 160 g i fyny. Y ddelfryd yw bod yr anifail yn bwyta'r dogn hwn wedi'i rannu rhwng dau neu dri phryd y dydd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y bridiau hyn?

Oherwydd eu bod yn fridiau bach, mae'r Shih Tzu a'r Lhasa Apso yn anifeiliaid nad oes angen llawer o ymarfer corff arnynt. Rhwng y ddau, yr un sydd angen y gweithgareddau sy'n defnyddio fwyaf o ynni yw'r Lhasa Apso. Gellir gwneud hyn trwy deithiau cerdded byr neu chwarae gyda'r anifail.

Fel y soniwyd eisoes, mae trwyn mwy gwastad a llygaid chwyddedig ar y Shih Tzu, felly gall gael anhawster anadlu mwy.yn aml pan fydd teithiau cerdded yn rhy hir. Felly, parchwch derfynau eich ci bach, oherwydd gall flino'n gyflymach na Lhasa Apso.

Gofal gwallt Lhasa Apso a Shih Tzu

Y nodwedd bwysicaf Nodwedd drawiadol o'r anifeiliaid hyn yw eu bod yn afieithus. cot. Fodd bynnag, mae angen gofal arnynt os cedwir y llinynnau'n hir, megis brwsio dyddiol, hydradu a golchi gyda chynhyrchion addas. Y prosesau hyn fydd yn cadw'r gwallt heb ei gyffwrdd, yn feddal ac yn llyfn, fel y dylai fod.

Fodd bynnag, un manylyn y mae angen ei grybwyll yw bod cot y ci yn gysylltiedig â sawl ffactor, megis y rhywogaeth a'i hiliogaeth. Nid bob amser y bydd gan Shih Tzu neu Lhasa Apso y gwallt llyfn sy'n nodweddiadol o'r brîd. Felly, mae gofal yn hanfodol fel ei fod yn aros mor agos â phosibl at y ddelfryd.

Gofalu am ewinedd a dannedd y bridiau hyn

Mae pob ci angen sylw i fanylion, megis ei ewinedd a'ch deintiad. Er eu bod yn ymddangos yn eilradd, maent yn perthyn yn agos i les yr anifail a gall diofalwch gyda nhw gynhyrchu. Rhaid arsylwi ar yr ewinedd, oherwydd, gyda'r diffyg traul, gallant dyfu'n ormodol a rhoi pwysau ar y cymalau, gan eu cam-alinio.

Ar y llaw arall, rhaid i iechyd y geg dderbyn gofal ychwanegol, gan fod y rhain mae bridiau'n cynhyrchu llawer o dartar ac mae ganddynt ddeintiad dwbl. Cynnal gwerthusiad o ddannedd yr anifail gyda'r milfeddyg ywbwysig iawn, yn ogystal â brwsio dyddiol o dri mis oed.

Lhasa Apso a Shih Tzu: Dau frid hapus a chyfeillgar!

Er gwaethaf eu gwahaniaethau corfforol ac ymddygiadol, mae'r Shih Tzu a'r Lhasa Apso yn debyg mewn un ffactor: maen nhw'n hynod o ffyddlon ac yn gŵn cydymaith, maen nhw'n gwerthfawrogi cwmni'r tiwtor ac wrth eu bodd yn chwarae. Maent hefyd yn gŵn da ar gyfer tai bach neu fflatiau, oherwydd eu goddefgarwch ffordd o fyw a'u maint bychan.

Fodd bynnag, mae angen gofal ar y bridiau hyn gyda'u prif nodwedd: y gôt afieithus. Mae angen brwsio bob dydd i atal baw a chlymau rhag cronni. Gyda hynny mewn golwg, mae'r anifeiliaid hyn yn barod i roi cariad a llawenydd i'w perchennog.

Gweld hefyd: Sut i wlychu bwyd ar gyfer cathod bach a chŵn bach? Edrychwch ar awgrymiadau!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.