Kinguio: mathau gwirio, pris, awgrymiadau bridio a mwy!

Kinguio: mathau gwirio, pris, awgrymiadau bridio a mwy!
Wesley Wilkerson

Kinguio neu bysgod aur: cwrdd â'r pysgodyn Japaneaidd hardd hwn!

Pwy sydd erioed wedi clywed am Kinguio? Ar hyn o bryd mae'r pysgodyn aur enwog yn bysgodyn dŵr croyw cyffredin iawn mewn acwariwm ledled y byd. Yn wir, gellir ystyried ei fod hyd yn oed y pysgod acwariwm mwyaf poblogaidd yn y byd, hyd yn oed cyn ymladd pysgod neu Bettas.

Mae sawl math o bysgod Kinguio ar draws y byd ac, yn sicr, ar ôl darllen yr erthygl hon, byddwch hefyd eisiau eich un chi. Felly, mae bod â gwybodaeth dda am yr anifail hwn a'i ffordd o fyw yn hanfodol ac yn cyfoethogi.

Am y rheswm hwn, isod, byddwch yn darllen erthygl gyflawn am y Kinguio, lle bydd gennych wybodaeth werthfawr am yr anifail. , megis nodweddion, cynnal a chadw, atgenhedlu, bwydo, gofal clefydau, atgenhedlu a llawer mwy! Awn ni?

Darganfod Kinguio: tarddiad, cynefin a dosbarthiad

Y dyddiau hyn, mae pysgod aur i'w cael ledled y byd ac mae eu bridio yn ennill mwy a mwy o ddilynwyr newydd. Felly, isod, byddwch yn dysgu ychydig mwy am ddosbarthiad daearyddol yr anifail hwn. Awn ni?

Gweld hefyd: Beth mae hwyaden yn ei fwyta? Pysgod, porthiant, ffrwythau a mwy mewn bwyd

Tarddiad y pysgodyn Kinguio

Er ei fod hefyd yn cael ei alw'n bysgod Japaneaidd, mewn gwirionedd, dogfennwyd y Kinguio gyntaf yn Tsieina, tua mil o flynyddoedd yn ôl! Yn y modd hwn, ef oedd un o'r pysgod cyntaf i gael ei ddomestigeiddio ac,tua $40.00 am becyn 1 kg, eginblanhigion technoleg isel (hawdd eu cynnal) ar gyfer acwariwm, a fydd yn costio tua $30.00 am becyn gyda 5 uned, a hidlydd i ocsigeneiddio'r amgylchedd, a fydd yn costio tua $80.00, er bod y pris yn amrywio yn dibynnu ar y model.

Beth yw'r amodau acwariwm delfrydol ar gyfer Kinguio?

Er bod Kinguios yn brydferth ac yn unigryw, nid yw cynnal acwariwm ar gyfer y pysgod aur hyn yn gymhleth iawn. Mae'n hanfodol bod yr amodau a gynigir yn cael eu monitro'n rheolaidd fel bod y pysgod bob amser mewn iechyd da. Hefyd, gellir addurno'r cynefin yn syml iawn. Dewch i ni weld rhai awgrymiadau ar sut i ofalu am eich pysgod:

Gofalwch am les y Kinguio yn yr acwariwm

Fel y soniwyd uchod, rhaid cael acwariwm o 80 litr o leiaf am un glas y dorlan. Felly cofiwch bob amser: ni ddylech byth gadw pysgodyn aur mewn powlen neu mewn cynefin bach. Hefyd, mae lle i nofio yn bwysig. Mae'r Kinguio yn anifail sy'n symud yn araf, felly ni argymhellir ei adael yn agos at bysgod cyflym a gweithgar iawn.

Gweld hefyd: Sut mae IBAMA yn awdurdodi gwerthu anifeiliaid gwyllt?

Felly, dewiswch yn ofalus pa bysgod fydd yn rhannu'r acwariwm ag ef fel, fel hyn, y Kinguio peidiwch â straen eich hun, bob amser yn aros yn dawel ac yn dawel. Felly byddwch yn ofalus i beidio â gorlwytho'ch acwariwm.

Peidiwch ag anghofio'r swbstrad

Er mwyn cadw pysgod aur yn y ffordd orau bosibl, mae angen rhoi sylw i'r swbstrad. Mae'n hanfodol, yn yr ystyr hwn, gosod haen o dywod, os yn bosibl yn fân iawn, neu raean crwn heb ymylon miniog, y mae'n rhaid ei osod ar waelod yr acwariwm i gyflawni nid yn unig addurniad y tanc, ond hefyd i planhigion planhigion yn yr acwariwm.

Gosod planhigion dyfrol ac addurniadau

Er mwyn i'r Kinguio fyw'n well, mae gosod planhigion dyfrol yn acwariwm yr anifail yn hanfodol. Er mwyn eu plannu, ar ôl dewis swbstrad organig, ffrwythlon ac addas, dewiswch blanhigion technoleg isel, hynny yw, yn hawdd i'w cynnal. Gan fod Kinguio yn bwyta llawer a phopeth, mae'n well plannu planhigion sy'n tyfu'n gyflym ac sydd â dail caled. Enghraifft glasurol fyddai rhai'r genws Anubia.

Yn ogystal, mae addurniadau wedi'u nodi i gyfansoddi'r cynefin: mae boncyffion, creigiau a phropiau eraill hefyd yn eithaf addas i'r pysgod guddio a llochesu.<4

Cadwch amgylchedd cytbwys ac iach yn yr acwariwm

Mae'r acwariwm pysgod aur yn cynnwys yr elfennau technegol arferol, megis hidlydd ar gyfer puro biolegol yr ecosystem ddyfrol a goleuo gan weithio rhwng 10 a 12 awr y dydd. Yn ogystal, rhaid i'r cynefin hefyd gynnwys gwresogydd i gadw tymheredd y dŵr yn uwch na 18ºC oherwydd, er y gall pysgod aur fyw o dan y tymheredd hwn, mae'refallai na fydd planhigion dyfrol trofannol yn gallu gwrthsefyll amodau oer iawn.

Hefyd gwnewch yn siŵr bod y pH, hy y mynegai sy'n rheoli asidedd neu sylfaenoledd y dŵr, yn cael ei reoli a'i gynnal rhwng tua 6.5 ac 8 , amrediad delfrydol ar gyfer y rhain anifeiliaid.

Newidiwch y dŵr yn rheolaidd

Gall dilyn y broses gywir o newid dŵr yn acwariwm Kinguio fod yn wahaniaeth mawr a phendant o ran cadw'ch pysgod yn gryf ac yn iach . Felly, fel rheol gyffredinol, dylech newid y dŵr acwariwm o leiaf unwaith yr wythnos. Defnyddiwch becyn prawf (sy'n mesur nitraid, nitrad a GH) a chadwch lygad ar baramedrau dŵr, gan ei newid yn amlach pan fyddwch chi'n sylwi ar bigau amonia neu nitraid.

Ni ddylech newid y dŵr i gyd. i gyd ar unwaith. Rhaid ei newid yn rhannol ac, i wneud y llawdriniaeth hon, defnyddiwch seiffon acwariwm i sugno'r gweddillion a adneuwyd yn y tywod, ond peidiwch â “malu” na thynnu'r swbstrad o waelod yr amgylchedd.

Kinguio: pysgodyn bach hapus hardd a hardd!

Drwy’r erthygl hon rydym wedi gweld pwy yw’r pysgodyn aur mewn gwirionedd, rydym wedi dysgu nifer o ffeithiau amdano ac rydym wedi darganfod sut i wneud iddo fyw mewn amodau da. Gan wneud popeth fel y dylid ei wneud, mae'n siŵr y bydd gennych ffrind bach hardd a hapus a all fyw am fwy nag 20 mlynedd.

Yn groes i'r gred gyffredin, nid pysgodyn syml sy'n byw yw Kinguiocynnwys gyda chynefin bach heb offer nac addurniadau. I'r gwrthwyneb, mae'n rhaid i chi adael iddo fyw mewn acwariwm mawr sydd â chyfarpar da iawn. Felly, os oeddech chi'n mwynhau cyfarfod â Kinguio ac yn dymuno ei fabwysiadu, gwnewch hynny'n gyfrifol ac yn gydwybodol!

dim ond yn ddiweddarach, yn 1502, y cyrhaeddodd yr anifail Japan ac ers hynny mae wedi cael ei adnabod yn fyd-eang fel y pysgodyn Japaneaidd!

Cynefin pysgod Kinguio

Gellir dod o hyd i'r Kinguio ym myd natur mewn llynnoedd neu mewn cyrff o ddwfr heb fawr o symudiad. Yn ogystal, mae'r pysgod hyn yn gwneud yn dda iawn mewn dŵr heb fawr o ocsigen a dŵr mwdlyd. Maent yn goddef lefelau hyd yn oed ychydig yn uwch o lygredd.

Dyma un o'r rhesymau pam mae Kinguio yn rhywogaeth a argymhellir ar gyfer dyfrwyr dechreuol. Oherwydd eu bod yn fwy goddefgar i amrywiadau amgylcheddol, mae'r pysgod hyn yn cael eu hystyried yn eithaf gwrthiannol.

Dosbarthiad pysgod Kinguio

Ymhlith y prif resymau a wnaeth Kinguio gael ei adnabod yn fyd-eang fel "pysgod Japaneaidd" yw'r rheswm dros hynny. i drylediad y pysgod i'r byd. Trwy Japan, yng nghanol y 1600au a'r 1700au, y dygwyd pysgod o'r fath i'r Gorllewin.

Ers hynny, er bod dosbarthiad daearyddol y Kinguio yn bennaf ar gyfandir Asia, mae'n bosibl caffael sbesimen o'r pysgodyn aur yma, yn Ne America, oherwydd trylediad cosmopolitan yr anifail hwn.

Nodweddion pysgod y Kinguio

Er ei fod yn anifail poblogaidd iawn, ychydig o bobl sy'n gwybod y pysgodyn aur enwog mewn dyfnder . Mae ef, a elwir hefyd yn Kinguio, yn hynod ddiddorol ac amlbwrpas, gyda nifer o amrywiadau o ran maint, lliw a nodweddion.corfforol, yn plesio pob chwaeth. Isod, darganfyddwch ychydig o wybodaeth a nodweddion am y pysgodyn Kinguio!

Enw gwyddonol y pysgodyn Kinguio

Yn perthyn i'r teulu cyprinidae (Cyprinidae), enw gwyddonol y Kinguio yw Carassius auratus. Er bod croesfannau dethol, dros amser, wedi arwain at amrywiadau ffenoteipaidd yn Kinguios, mae'n bwysig pwysleisio, yn wyddonol, nad yw rhywogaeth yr anifail yn amrywio.

Er enghraifft, y dyddiau hyn, mae rhai mathau o bysgod aur yn hysbys. : Kinguio-oranda, Fantail, Tail-of-butterfly a Kinguio-telescope. Er eu bod yn gorfforol wahanol, maent i gyd yn gynrychiolwyr y rhywogaeth Carassius auratus!

Lliwiau pysgod Kinguio presennol

Un o'r rhesymau sy'n cyfiawnhau'r chwiliad cudd am y pysgodyn aur yw ei liw. Serch hynny, yr hyn y mae ychydig o bobl yn ei wybod, yn ei ffurf wyllt, yn Asia, yw bod y Kinguio yn bysgodyn llwyd gyda rhai naws aur llai amlwg. croesfannau, a darddodd amrywiadau egsotig a lliwgar. Enghraifft wych o hyn yw'r Telesgop Du, math du o Carassius auratus yn bennaf. Mae yna hefyd Weundir y Panda, sef Kinguio gwyn gyda smotiau duon trawiadol ac afreolaidd wedi'u gwasgaru o amgylch y corff.

Maint y pysgodyn Kinguio

Yn dibynnu ar faintamrywiaeth, gall Kinguio fesur rhwng 12 a 59 cm, ond yn gyffredinol nid yw'r mathau mwyaf poblogaidd a geisir gan acwarwyr yn fawr iawn, sef rhwng 12 a 25 cm. Yn ddiweddarach, pan fyddwn yn sôn am “fathau o bysgod Kinguio”, byddwn yn gadael data penodol am bob math o'r pysgod hwn, o'r rhai mwyaf poblogaidd i'r lleiaf rheolaidd.

Mae'n bwysig tynnu sylw at y ffaith bod ei dwf yn dibynnu ar a llawer ar faint yr acwariwm . Hynny yw, bydd acwariwm helaeth a digonol yn cyflwyno arwyneb ocsigeniad mwy a gwell i'r pysgod aur ddatblygu'n rhydd.

Ymddygiad Pysgod Kingray

Un o'r prif nodweddion sy'n plesio ac yn denu acwarwyr pysgod yw fod pysgod Kinguio yn anifeiliaid pwyllog, er eu bod yn weithgar iawn. Yn ogystal, maent yn hoffi byw mewn grwpiau mawr heb hierarchaeth ddiffiniedig.

Mae pysgod aur hefyd yn boblogaidd iawn ar gyfer acwaria cymunedol, cyn belled nad yw'r pysgod eraill yn rhy fach, oherwydd gallant eu bwyta. Yn ogystal, mae'n well peidio â chynhyrfu'r rhywogaethau eraill o bysgod, gan fod y Kinguio yn nofio'n araf.

Atgynhyrchu pysgod Kinguio

Yn ystod y tymor poeth, mae'r fenyw Kinguio yn cael ei dilyn gan y gwrywod sydd wedyn yn dodwy miloedd o wyau mân sy'n glynu wrth blanhigion dyfrol.

Tua dau neu dri diwrnod yn ddiweddarach, mae'r wyau'n deor a'r ffri bach yn dod i'r amlwg,waeth beth fo lliw'r rhieni, maen nhw'n frown. Ar ôl tua thri mis, maent yn dechrau caffael eu lliwiau nodweddiadol nodweddiadol: coch neu felyn.

Amcangyfrif Bywyd Pysgodyn Kinguio

Mae gan y Kinguio oes sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, weithiau hir. O ran natur, maen nhw'n byw, ar gyfartaledd, 25 mlynedd, ac mae sbesimenau sydd wedi cyrraedd mwy na 40 mlynedd eisoes wedi'u canfod gan rai astudiaethau!

Mewn acwariwm, maen nhw'n byw llai fel arfer. Hyd yn oed o dan amodau delfrydol, mae'n arferol iddynt gyrraedd uchafswm o 15 mlwydd oed.

Mathau o bysgod Kinguio a'u prisiau

Gallwn nodi rhai mathau o'r pysgod aur yn seiliedig ar siâp y pen, y llygaid a'r corff. Yn ogystal, mae gwahaniaethau mawr yn ymwneud â phresenoldeb neu absenoldeb esgyll. Ffactor arall sy'n gwahaniaethu yw'r graddfeydd. Darganfyddwch, isod, hyn i gyd gan wybod rhai o'r prif fathau o Kinguio! Edrychwch arno:

Glas y Dorlan

Mae pysgod aur cyffredin yn "gefndryd" i garp Asiaidd, ond maen nhw'n llawer mwy lliwgar. Dim ond oherwydd cannoedd o flynyddoedd o ddetholiad dynol a hybrideiddio y bu modd cynnwys hyn. Mae'r anifail fel arfer yn cael ei gyflwyno mewn lliwiau amrywiol, fel coch, melyn ac oren. Yn ogystal, gall gyrraedd hyd at 30 cm o hyd! Mae'n bosibl dod o hyd i sbesimenau dibynadwy ar y rhyngrwyd o $190.00.

Kinguio Bolha

Mae Swigen Kinguio yn amrywiad hynod o ryfedd a nodweddiadol o'r Kingui: mae gan y pysgod hyn ddau fag amlwg iawn wedi'u llenwi â hylif o dan bob llygad. Felly, os ydych yn mynd i fridio anifail o'r fath, ceisiwch osgoi unrhyw addurniadau miniog a allai dyllu ei godenni bregus.

Hefyd, nid yw'r Bubble Kinguio yn nofiwr arbennig o gyflym, felly dim ond gyda chymdeithion eraill y bydd yn teimlo'n gyfforddus. araf. Mae sbesimenau ar werth ar wefannau yn dechrau ar $179.00.

Kinguio-oranda

Mae Kinguio-oranda yn amrywiaeth gryno o bysgod gyda chorff crwn. Mae ganddo "gap" siâp mafon neu "helmed" ar ei ben sydd weithiau'n gorchuddio ei wyneb cyfan ac eithrio ei geg a'i lygaid. Oherwydd yr amrywiadau a ddioddefwyd, mae sawl cyfuniad lliw o Kinguios-oranda: coch, du, gwyrdd a siocled yw rhai o'r arlliwiau presennol.

Amcangyfrifir gwerth Kinguio-oranda fel arfer rhwng $190.00 a $390, 00, a all fynd i fyny i $590.00!

Telescope Kinguio

Telescope Mae'n hawdd adnabod Kinguios gan eu llygaid chwyddedig, a dyna a roddodd eu henw iddynt. Mae'r nodwedd hon, mor anhygoel ag y mae'n ymddangos, mewn gwirionedd yn eich gadael â golwg gwael iawn. Gwyddys am ddau fath o liwiau: y Black Moor, sy'n cael ei wahaniaethu gan ei liw du, bron yn felfedaidd, a Gweunydd y Panda, du a gwyn.

The Telescope Kinguio ywmath o bysgodyn sy'n anodd iawn dod o hyd iddo oherwydd ei liwiau sy'n wahanol i Kinguios eraill. Serch hynny, mae fel arfer yn dechrau ar $300.00.

Kinguio-ranchu

Mae gan y Kinguio-ranchu gorff cryno iawn ac nid oes ganddo unrhyw asgell ddorsal. Yn ogystal, mae ganddo dyfiant ymwthiol ar ben ei ben sy'n achosi iddo gael ei alw'n Lionhead. Gall y pysgodyn bach hwn gyrraedd 15 i 20 cm yn hawdd, felly, mae angen, o leiaf, acwariwm sy'n dal tua 100 litr o ddŵr fesul pysgodyn.

Mae yna rai sy'n gwerthu Kinguio-ranchu am hyd at $1,200.00 ymlaen Rhyngrwyd. Serch hynny, mae pris cyfartalog yr anifail tua $400.00.

Kinguio Ryukin

Pysgodyn cryf yw'r Kinguio Ryukin neu bysgodyn cefngrwm gyda phen trionglog a chyda cheg ychydig yn bigfain. . Mae gan ei gorff chwydd nodweddiadol o flaen esgyll y ddorsal, ffaith sy'n achosi iddo gael ei alw'n gefn grwyn. Mae'r Ryukin, ynghyd â'r Ranchu, yn amrywiaeth o bysgod aur Japaneaidd sy'n cael eu hedmygu a'u hedmygu'n fawr, ac sy'n gallu cyrraedd 20 i 25 cm o hyd.

Os ydych chi eisiau prynu Kinguio Ryukin, bydd gennych chi buddsoddi tua $400, 00.

Kinguio Véu

Pysgodyn ag esgyll mawr a hardd yw Kinguio Véu neu Veiltail sydd, oherwydd eu hyd, yn tueddu i fod yn drymach, gan wneud y nofio anifail yn anodd, hyd yn oed yn arafach. Ar ben hynny, mae eraillnodweddion corff rhagorol: mae gan y pysgod bledren nwy yn yr abdomen ac mae ganddo siâp corff crwn. Mae modd dod o hyd i Kinguio Véu am tua $290.00 ar y rhyngrwyd.

Kinguio Cometa

Mae pysgodyn Kinguio Cometa yn debyg iawn i'r Common Kinguio o ran siâp y corff. Mae'r prif wahaniaeth yn ymwneud â'r esgyll, sydd yn Comets yn llawer hirach, yn ogystal â bod yn ddeufurcated. Ar ben hynny, mae'n ddiymwad bod lliwiau'r pysgod hyn yn tynnu llawer o sylw, gan fod gan yr anifail smotiau lliw, cochlyd neu oren fel arfer.

I gael Kinguio Cometa yn eich acwariwm, bydd angen i chi fuddsoddi yn leiaf $250, 00.

Kinguio: gwybod prisiau a chostau pysgod

Mae pawb yn breuddwydio am gael un o'r pysgod bach godidog hyn, ond, yn ogystal â meddwl am ei gael i mewn eich cartref, yn union fel unrhyw anifail anwes arall, mae angen cyfrifo faint sydd ei angen arnom nid yn unig i gaffael un, ond hefyd i ofalu amdano. Gwiriwch bopeth isod!

Faint mae Kinguio yn ei gostio?

Mae prisiau Kinguio yn tueddu i amrywio llawer, yn dibynnu ar y gwerthwr a'r amrywiaeth. Ym Mrasil, gellir dod o hyd i Kinguio-oranda, er enghraifft, trwy gyflenwyr dibynadwy, gan ddechrau ar $190.00. Eto i gyd, mae epil wedi'u mewnforio o Japan a all gostio cymaint â $590.00! Yn ogystal, edrychwch am fridiwr arbenigol a chymwys i gaffael y pysgodAur yn allweddol.

Pris bwyd i Kinguio

Nid yw bwydo Kinguio mor anodd â hynny, gan fod yr anifail yn hollysol, hynny yw, mae'n gallu bwyta sawl dosbarth bwyd heb broblemau mawr. Fodd bynnag, argymhellir cynnig diet cyflawn a maethlon iddo, sy'n cael ei hwyluso gyda gweithredu'r porthiant, y dull bwydo mwyaf diogel a chywir.

Ar wefannau Brasil ac mewn rhai siopau anifeiliaid anwes, mae'n bosibl i brynu tua 200 g o belenni premiwm, hynny yw, o ansawdd rhagorol, am $25.00. Dylai'r Kinguio gael ei fwydo â dognau bach o fwyd, dair i bedair gwaith y dydd.

Pris acwariwm i'r Kinguio

Wrth feddwl am godi pysgodyn aur, y peth cyntaf a ddylai ddod i'ch meddwl yw caffael acwariwm cyfforddus a helaeth. Mae dimensiynau sy'n gallu dal o leiaf rhwng 80 a 100 litr o ddŵr yn ddelfrydol ar gyfer un Kinguio. Ar gyfer pob unigolyn a ychwanegir, bydd angen ychwanegu 40 litr arall, hynny yw, bydd angen ehangu'r acwariwm.

Mae gwerth acwariwm sylfaenol a sefydlog o 80 litr yn dechrau o $300.00, tra'n symudol mae opsiynau gyda'r un capasiti yn costio $500.00 ar gyfartaledd. Felly cynlluniwch ymlaen llaw.

Treuliau eraill gydag acwariwm Kinguio

Yn ogystal â phrynu acwariwm, bydd angen i chi ei gyfarparu. Dyma rai eitemau hanfodol: swbstrad ar gyfer acwariwm wedi'i blannu, a fydd yn costio
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.