Milgi Seisnig: nodweddion, pris, gofal a llawer mwy

Milgi Seisnig: nodweddion, pris, gofal a llawer mwy
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod ci Greyhound Lloegr?

Ci seciwlar yw'r Galgo neu'r Greyhound Seisnig sydd â chofnodion sy'n dyddio'n ôl i'r Hen Aifft. Er bod ganddo enw da iawn yn gysylltiedig â'i gyflymder, nid yw'n gi unigryw ar gyfer cystadlaethau, a gellir ei fridio mewn amgylchedd domestig.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu mwy am ei darddiad, ei broffil corfforol a'i bersonoliaeth o'r brid tawel a thawel hwn. Yn ogystal, byddwch yn dysgu am rywfaint o'r gofal angenrheidiol i'r Milgi oherwydd ei nodweddion unigryw, megis sensitifrwydd i oerfel.

Byddwch hefyd yn dysgu am y prif gostau sy'n gysylltiedig â'i greu, sut mae'r anifail yn cymdeithasu. gyda phlant ac anifeiliaid eraill, a rhai chwilfrydedd, megis cyfeiriadau at filgwn yn y Beibl a llenyddiaeth glasurol.

Nodweddion brîd y Milgwn

A dynnwyd mewn beddrodau yn yr Aifft filoedd o flynyddoedd yn ôl a chyda chysylltiadau â chyfriniaeth, mae gan y Milgwn Seisnig gorff main a lliwiau cotiau amrywiol. Edrychwch ar ragor o nodweddion y brîd hwn isod!

Tarddiad a hanes y Milgi

Mae gwreiddiau'r Milgi Seisnig wedi'u hadrodd 4 mil o flynyddoedd cyn Crist, yn yr hen Aifft, pan wnaed paentiadau o'r anifail hwn mewn beddrodau pharaoh. Fodd bynnag, datblygwyd safon y brîd yn Lloegr, a dyna'r rheswm dros ei enw. Yno, dechreuodd ei gyflymder gael ei ddefnyddio hyd yn oed yn fwy ar gyfer yllygaid yn agored

Gall ymddangos yn rhyfedd, ond mae rhai milgwn yn cysgu a'u llygaid ar agor. Gallai hyn fod yn rhywbeth naturiol neu hyd yn oed yn arwydd o broblem iechyd.

Mewn rhai achosion, gallai fod yn gwsg anihemisfferig, lle mae'r anifail yn llwyddo i aros yn rhannol effro tra'n gorffwys, rhywbeth a etifeddwyd gan gyndeidiau i'w amddiffyn. Ond os yw'r tiwtor yn sylwi ar newidiadau yn ardal neu ymddygiad y llygad, mae'n werth ymgynghori â milfeddyg a gwirio nad oes unrhyw broblemau fel brachycephaly neu lagophthalmos.

Mae tymheredd ei gorff yn uwch nag unrhyw gi arall

Yn ôl arbenigwyr, milgwn sydd â'r tymheredd corff uchaf ymhlith cŵn. Mae biolegwyr yn cysylltu'r cyflwr hwn â mwy o imiwnedd yn erbyn rhai afiechydon, gan fod y metaboledd cyflymach yn llai agored i ddal rhai heintiau bacteriol.

Cydymaith, mae'r Milgi yn aml yn defnyddio'r cyflwr hwn i gynhesu anifeiliaid eraill yn y tŷ neu eu tiwtoriaid, amser i gysgu. Ar y llaw arall, mae nodwedd o'r fath yn arwain at yr angen i'r tiwtor fod yn ofalus gyda'r risg o hypothermia yn yr oerfel.

Yr unig frid ci sy’n cael ei grybwyll yn y Beibl

Fel un o’r cŵn sydd â’r hanes hiraf o fodolaeth, mae’r Milgi yn ymddangos mewn cyfres o weithiau milflwyddol. Un o honynt yw y Bibl, lie mai dyna yr unig ci y sonir am dano. “Y milgi; yr afr hefyd; a'r brenin na ellir ei wrthwynebu," medd y darno Diarhebion 30:31, lle mae'r brid yn cael ei grybwyll.

Yn ogystal, hwn oedd y ci cyntaf a grybwyllir mewn llenyddiaeth, yn y llyfr "The Odyssey", gan yr awdur Odysseus, yn y flwyddyn 800 cyn Crist .

Ceir sôn amdanynt mewn 11 o ddramâu Shakespeare

Yn un o’r awduron mwyaf erioed, mae William Shakespeare yn sôn am filgwn mewn 11 drama a greodd drwy gydol ei oes. Mae un o'r rhai mwyaf enwog yn digwydd yn y llyfr "Henry V", yn araith y brenin ei hun cyn brwydr: "Rwy'n gweld eich bod yn sefyll fel milgwn ar y llethrau, gan wneud ymdrech ar y dechrau. Mae'r gêm ar y gweill" , medd y prif gymeriad.

Mae yna hefyd ddyfyniad yn y clasur "Macbeth", ac unwaith eto gan y prif gymeriad: "Ie, yn y catalog rydych chi'n mynd heibio i ddynion, fel cŵn gwaedlyd, milgwn, mwngrel, cŵn hela , bugeiliaid, cwn lap cwn, cwn dwr a hanner bleiddiaid", medd y dyfyniad.

Ci cyflym a thawel yw'r Greyhound Seisnig

Fel y gwelir yn yr erthygl hon, mae nad oes unrhyw rwystrau mawr rhag creu Milgi Seisnig yn yr amgylchedd domestig, cyn belled â bod amodau delfrydol yn cael eu darparu, megis ymarferion corfforol dyddiol a gofal iechyd.

Gallech hefyd ddeall nad yw'n frîd hawdd i ganfod mewn cenelau wedi eu cyfreithloni yn y wlad, a bod symudiadau i fabwysiadu Milgwn gadawedig. Ymhellach, fe welsoch chi fod ganddyn nhw lefel dda o gymdeithasu, er gwaethaf eu diogi.

Nawr, rydych chi'n gwybod hefydei bod yn well peidio â cheisio ei rasio, ond ei fod yn gydymaith ffyddlon, doeth a digynnwrf pan fydd gyda'i berchenogion.

hela anifeiliaid gwyllt.

Roedd cysylltiad cryf rhwng y cwn hyn hefyd a chyfriniaeth. Roedd Pharoaid yn eu hystyried yn estyniad o'u pŵer dwyfol. Ymhellach, daeth Milgi Seisnig yn enwog ymhlith arweinwyr megis Alecsander Fawr a'r Frenhines Elisabeth I.

Maint a phwysau

Yn ôl Cydffederasiwn Cinophilia Brasil (CBKC), mae gwryw milgwn yn mesur 71 i 76 centimetr, tra bod merched yn cyrraedd uchder o 68 i 71 centimetr. Mewn perthynas â phwysau, mae'r gwryw yn amrywio rhwng 27 a 40 kilo yn y cyfnod oedolyn, tra bod y fenyw rhwng 26 a 34 kilo.

Mae'r nodweddion corfforol hyn yn gysylltiedig, yn bennaf, â'r maint main a chyhyrol y brîd y gall ei gyrraedd oherwydd bod ganddo goesau hir a thorso, gyda phen tenau.

Côt

Mae cot y Milgi Seisnig yn iawn, caeedig a byr. Mae'r cydffederasiynau cynophilia swyddogol yn adrodd ar gyfres o liwiau cylchol: du, gwyn, coch, glas, elain, brown golau a brwyn.

Mae hefyd yn bosibl bod unrhyw un o'r lliwiau hyn yn gymysg â rhannau gwyn. Gall smotiau ddigwydd mewn mannau gwahanol ar y corff, o'r cluniau i'r torso a'r wyneb. Mae yna hefyd gôt brith yn digwydd eto. Oherwydd nodwedd y got, mae'r Milgi Seisnig yn frid sy'n teimlo'r oerfel yn fwy nag eraill.

Disgwyliad oes

Disgwyliad oes Milgi Seisnig yw 10 i 14 mlynedd. Mae amrywiadau mewn hirhoedledd ynsy'n gysylltiedig â gofal milfeddygol cyfnodol a bwyd sy'n rhydd o gadwolion a thrawsgeneg.

Mae amser bywyd hefyd yn gysylltiedig ag adnabod yn gynnar dueddiadau i glefydau fel niwroopathi, lle mae màs cyhyr yn gwanhau, gan wneud i chi limpio ac osgoi ymarfer corff. Hefyd yn gysylltiedig â hirhoedledd mae gofal i osgoi dirdro gastrig, sy'n gyffredin i'r brîd, gan osgoi ymarfer corff ar ôl bwydo neu yfed gormod o ddŵr yn ystod hynny.

Personoliaeth brîd y Milgi

Efallai ei fod yn swnio'n rhyfedd i unrhyw un sydd wedi ei weld mewn rasys, ond yn y cartref, mae gan y Milgi broffil llawer mwy hamddenol! Eisiau gwybod sut le yw eich anian? Darllenwch fwy isod.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Ci â phroffil tawel yw’r Milgi Seisnig sydd fel arfer yn cyfarth ychydig, ffaith sy’n ei wneud yn anaddas i’w warchod. Felly, ni ddylai achosi problemau sŵn gyda chymdogion.

Yn ogystal, er ei fod yn gi rhedeg ei natur, yn y cartref mae'n ddiog ac yn hoffi ei ofod, nid yw fel arfer yn gwneud llanast. Fodd bynnag, gall y math hwn o ymddygiad safonol newid os yw'r ci ar ei ben ei hun am gyfnodau hir heb ymarfer corff.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae'r Milgi Seisnig yn rhyngweithio'n dda ag anifeiliaid eraill, yn bennaf oherwydd ei broffil tawel a'i orffennol fel ci helamewn Grŵp. Rhoddir yr unig gafeatau mewn perthynas ag adar ac anifeiliaid bach, cwningod yn bennaf, y gellir eu hystyried yn ysglyfaeth i'r Milgi.

Mae rhyngweithio â bridiau eraill mwy annibynnol a thawel hefyd yn fwy addas ar gyfer y cŵn hyn, gan eu bod caru eiliadau diog. Fel yn achos bridiau eraill, mae cymdeithasu o oedran ifanc yn hwyluso cydfodolaeth.

Ydych chi fel arfer yn dod ymlaen yn dda gyda phlant a dieithriaid?

Mae’r Milgi yn cael ei ystyried yn anifail tawel a chariadus ac felly’n cael ei ystyried yn gydymaith da i blant. Fodd bynnag, gan fod ganddo hefyd broffil annibynnol, mae'n hoffi cael ei ofod a pheidio â chael ei aflonyddu'n aml, felly rhaid dosio'r cysylltiadau hyn.

Yn achos dieithriaid ac ymweliadau â'r tŷ, mae'r Milgi fel arfer yn gweithredu gyda difaterwch, a dyma hefyd un o'r rhesymau pam nad yw'n cael ei nodi fel ci gwarchod neu larwm.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Er ei broffil annibynnol a digynnwrf, nid yw'r Milgi yn hoffi cael ei adael ar ei ben ei hun am gyfnodau hir, gan ei fod yn gysylltiedig iawn â'i berchnogion. Oherwydd y proffil hwn, un o’r argymhellion ar gyfer teuluoedd heb lawer o amser gartref yw mabwysiadu cŵn eraill, ar gyfer cymdeithasu’n gynnar a chadw cwmni i’w gilydd.

Dewis arall yw mynd â nhw i lefydd sy’n derbyn anifeiliaid anwes o maint hwn , gan ei fod yn gi sy'n ymddwyn yn dda ac ni ddylai achosi problemau os ydywhyfforddwyd yn flaenorol ar gyfer y teithiau cerdded hyn.

Prisiau a chostau brid cŵn Milgwn Lloegr

Gall dod o hyd i filgi Seisnig ar werth yn y farchnad gyfreithlon ym Mrasil gymryd peth gwaith. Nesaf, gweler canllaw i'r costau angenrheidiol i fridio'r Milgi mewn ffordd iach.

Pris y Ci Bach Milgi

Nid yw'r Milgi Seisnig yn gi poblogaidd iawn ym Mrasil, gan fod yna mwy yma bridwyr Milgwn Eidalaidd. Mae hyn yn dylanwadu ar bris cyfartalog y ci bach, sy'n amrywio o $3,000.00 i $5,000.00. Y ffactorau sydd â’r dylanwad mwyaf ar y pris terfynol yw’r warant pedigri a’r cyflenwad o’r ci wedi’i ddiddyfnu, gyda dadlyngyru, brechlynnau cymhwysol a microsglodynnu.

Gweld hefyd: Ci bach Basset Hound: personoliaeth, pris, gofal a mwy

Gan fod hwn yn frîd a ddefnyddir yn helaeth mewn cystadlaethau, mater arall yw hwn. efallai mai cyflyru'r gwerth yw'r cynnig o gŵn bach â pherfformiad uchel.

Ble i brynu ci English Greyhound?

Oherwydd ei fod yn frîd nad yw'n boblogaidd iawn ym Mrasil, nid yw dod o hyd i filgi Seisnig ar werth yn gyffredin. Ymhlith endidau achrededig, un o'r ychydig sydd â bridwyr Milgwn cysylltiedig yw'r Clube Paulistano de Cinofilia.

Fel gydag unrhyw frid, argymhellir mabwysiadu cŵn bach mewn cenelau sydd wedi'u cofrestru gyda'r CPKC neu Sobraci, er mwyn osgoi bwydo'r farchnad. dirgel. Ar ben hynny, mae symudiadau byd-eang o blaid mabwysiadu milgwn rasio sy'n cael eu gadael ar ôl oedran penodol neu oherwydd gwendidau mewniechyd.

Treuliau bwydo

Mae pecyn 15 kg o fwyd cŵn bach o'r brand gorau yn dechrau ar $140.00 yn y farchnad anifeiliaid anwes bresennol. Mae'r dogn premiwm o 15 kilos ar gyfer oedolion yn dechrau ar $120.00, gyda hyd amcangyfrifedig o fis a hanner, gan fod yr anifail yn bwyta rhwng 200 a 320 gram y dydd.

Mae'r costau, yn y pen draw, fodd bynnag, yn amrywio yn ôl brand, pwysau ac oedran yr anifail, sy'n dylanwadu ar y swm dyddiol i'w gynnig. Mae'r pecynnau'n cynnig tablau gyda'r arwyddion hyn.

Milfeddygol a brechlynnau

Y brechlynnau hanfodol ar gyfer Milgwn yw'r gynddaredd ac amryfalent (V8 neu V10 yn gyffredinol), sy'n amddiffyn rhag clefydau fel distemper, parvovirus, hepatitis a ffliw. Mae eu ergydion yn costio rhwng $60.00 a $90.00. Yn achos gwrth-gynddaredd, yr arwydd yw cymryd y dos cyntaf ar ôl pedwar mis, gydag atgyfnerthiad blynyddol.

Rhoddir yr amryfalent rhwng 6 ac 8 wythnos, gyda'r atgyfnerthiad cyntaf rhwng 10 a 12 wythnos. , ac yna dosau blynyddol. Mae ymweliadau arferol â’r milfeddyg yn costio rhwng $100.00 a $200.00.

Gweld hefyd: Popeth am y Blue Arrow Frog: bwyd, chwilfrydedd a mwy

Teganau, tai ac ategolion

Mae’r Milgi Seisnig yn hoffi cael her i’w allu i redeg, felly mae teganau sy’n efelychu ysglyfaeth yn llwyddiannus gydag ef, yn ogystal â pheli a ffrisbi. Maent yn costio o $10.00.

Mae'n frîd sy'n teimlo'n eithaf oer, felly dylech fuddsoddi mewn dillad sy'ncost o $30.00. Mae gan y tŷ pren am ei faint, gyda matres i osgoi niwed i'r croen, brisiau'n dechrau ar $180.00.

Ar gyfer teithiau cerdded, y dennyn ôl-dynadwy gyda choler y frest yw'r un a argymhellir fwyaf ar gyfer y brîd ac mae'r gwerth yn ymwneud â $60.00.

Gofalu am y brid Milgwn Seisnig

Er nad yw'n dueddol o ddioddef llawer o afiechydon, mae'r Milgi Seisnig angen gofal gyda chyfyngiadau megis sensitifrwydd croen. Darllenwch y canllawiau ar hyn a materion eraill yn dilyn yr erthygl hon!

Gofal cŵn bach milgwn

Yn ogystal â'r brechlynnau angenrheidiol, mae'n bwysig sicrhau bod y Milgi yn cael ymarfer corff a bwyd o safon yn gynnar. oed, gan fod eich adeiladwaith yn athletaidd. Oherwydd ei broffil sbrintiwr a stelciwr, mae'n bwysig buddsoddi mewn microsglodynnu a choleri gwrthiannol ar deithiau cerdded, er mwyn osgoi anghyfleustra os yw'n rhedeg i ffwrdd i fynd ar ôl anifail bach.

Dewis arall arall i osgoi problemau mawr mewn perthynas â hyn yn perfformio hyfforddiant ufudd-dod syml i'r perchennog pan gaiff ei alw.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Swm y porthiant a argymhellir ar gyfer Milgwn yw 184 i 265 gram y dydd yn achos cŵn bach, hyd at 12 mis, gan gynyddu i 265 i 399 gram yn y cyfnod oedolyn.

Ar gyfer cŵn bach hyd at 4 mis oed, yr arwydd yw rhannu'r swm yn bedwar pryd y dydd. O hynnydylai'r cyfnod hyd at 8 mis fod yn dri phryd ac, wedi hynny, dau. Mae'n bwysig cadw at gyfarwyddiadau pecyn o ran pwysau ac oedran penodol y ci, gan y gall gorfwydo achosi dirdro gastrig mewn Milgwn.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae gan y Milgi Seisnig gŵn hela fel hynafiaid, felly mae anifeiliaid y genhedlaeth bresennol yn dal i gymryd rhan mewn rasys proffesiynol, felly, mae angen llwyth uchel o ymarferion ar eu bioteip a'u personoliaeth.

Arwydd o hyfforddwyr ac mae bridwyr i chwilio am fannau agored a diogel (heb unrhyw risg o gael eu rhedeg drosodd neu redeg i ffwrdd) fel y gall ddatblygu'r potensial hwn. Argymhellir o leiaf dwy daith gerdded ddyddiol o hanner awr yr un. Gall hyfforddi'r anifail i chwilio am ysglyfaeth fod yn ddewis dymunol ac ysgogol yn lle chwarae gemau.

Gofal gwallt milgi

Oherwydd ei fod yn denau ac yn fyr, nid oes angen llawer o ofal ar gôt y Milgi. ddim yn disgyn llawer. Dylai brwsio ddigwydd yn achlysurol, gyda brwsh meddal, gan fod eu croen yn sensitif. Ni ddylai ymdrochi fod yn rhy aml oherwydd sensitifrwydd dermatolegol. Gan nad yw eu ffwr yn mynd yn fudr yn hawdd, yr argymhelliad yw aros i hyn ddigwydd neu ei wneud o leiaf 15 diwrnod.

Awgrym arall ar gyfer cadw cot iach yw prynu bwyd â fitaminau B5 , A ac E, omegas 3 a 6, biotin, sinc neucystin.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Mae'n bwysig bod y perchennog yn aml yn gwirio tyfiant ewinedd y Milgi er mwyn eu tocio pryd bynnag y byddant yn dechrau bwa neu'n achosi swn ymlaen y llawr. Gall yr oedi cyn torri achosi seibiannau a phoen i'r anifail yn ystod rasys ac ymarferion eraill. Rhaid i'r dasg gael ei chyflawni gyda chlipiwr penodol neu gan siop anifeiliaid anwes.

Mae angen glanhau'r dannedd bob dydd, gyda brwsh a phast addas, i osgoi tartar a cheudodau, sy'n cynhyrchu anadl ddrwg ac yn gallu sbarduno. afiechydon.

Chwilfrydedd am frid y Milgwn Seisnig

A wyddech chi am ddyfyniadau'r Milgi Seisnig yn y Beibl Sanctaidd ac yng ngweithiau William Shakespeare? Ac, wedi'r cyfan, pa gyflymder mae'r anifeiliaid hyn yn ei gyrraedd? Dysgwch fwy am y rhain a chwilfrydedd eraill isod!

Yr ail anifail cyflymaf yn y byd!

Ystyrir y Milgi Seisnig yr ail anifail tir cyflymaf yn y byd, gan gyrraedd cyflymder o hyd at 72 cilometr yr awr mewn ychydig eiliadau. Yn y safle, dim ond anifail gwyllt y mae, y Cheetah, sy'n cyrraedd 115 cilometr yr awr.

Mae'r Milgi Seisnig yn y lle cyntaf yn y safle cyflymder o'i gymharu â chŵn eraill, ac yn ail mae hefyd. yn cael ei feddiannu gan aelod o deulu'r milgi. Dyma'r Whippet, sy'n cyrraedd hyd at 56 cilometr yr awr.

Mae rhai milgwn yn cysgu gyda'u
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.