Pam mae cŵn yn cerdded i ffwrdd pan fyddant ar fin marw? Gweler y rhesymau a'r awgrymiadau!

Pam mae cŵn yn cerdded i ffwrdd pan fyddant ar fin marw? Gweler y rhesymau a'r awgrymiadau!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

A yw cŵn yn symud i ffwrdd pan fyddant yn marw?

Mae cŵn yn fodau doeth ac yn ffyddlon i’w perchnogion tan eiliadau olaf eu bywyd. Fodd bynnag, mae cryn bellter oddi wrth eu gwarcheidwaid pan sylweddolant fod eu marwolaeth yn agos. Beth yw'r achosion posibl am hyn? Fe gewch chi wybod am hynny trwy ddarllen yr erthygl hon!

Gall ymddygiadau gwahanol fel digalonni, atgasedd a diffyg newyn ymddangos yn rhyfedd, ond mae rhai cŵn yn eu cael yn ystod y cyfnod hwn.

Chi' ll gweld y symptomau isod o gi sydd ar fin gadael a pha weithdrefnau i'w cymryd; pa ofal sydd ei angen a sut i ffarwelio â chi sydd ar fin marw.

Pam mae cŵn yn cerdded i ffwrdd pan fyddant yn marw? Esboniadau posibl

Yn yr adran hon fe welwch hwn a gwybodaeth arall am arferion cŵn yn y cyfnod hwn o fywyd. Mae'n werth pwysleisio bod y rhain yn wybodaeth a welwyd mewn rhai cŵn, hynny yw, ffactorau cyffredinol. Felly, arweiniad ac nid diagnosis ydyw.

Aeth i rywle ac ni allai ddod yn ôl

Mae'r rhan fwyaf o gŵn sâl yn symud yn reddfol oddi wrth eu perchnogion. Roedd yr arferiad hynafol hwn yn caniatáu amddiffyn y pac, pan oedd cŵn gwyllt yn cerdded ar hyd llwybrau hir gyda'u pac. Pan oedden nhw'n teimlo'n ddrwg, roedden nhw'n dal i fod yn reclus i amddiffyn eraill, rhag ofn i ysglyfaethwyr ymddangos.

Wrth iddyn nhw ddod yn ddof, gall cŵn fynd i rywle a pheidio âllwyddo i ddychwelyd adref. Pan fyddant yn sâl, gall cŵn ddrysu: gall eu golwg gael ei niweidio neu gallant deimlo'n benysgafn ac yn ddryslyd yn feddyliol. Os yw'n aros y tu fewn, mae'n gyffredin iddo chwilio am leoedd ymhell o gwmni ei berchnogion, megis iardiau cefn neu leoedd eraill a methu dychwelyd.

Greddf amddiffynnol naturiol

Mae greddf anifeiliaid yn gyntefig. Byddai greddf i'r anifail fel greddf i'r bod dynol. Fe'i defnyddir i ddod o hyd i fwyd, rhedeg i ffwrdd o dan fygythiad, a chanfod pan fydd rhywbeth o'i le. Mae'r arferiad hwn fel arfer yn gysylltiedig â ffactor hunan-amddiffyn.

Gweld hefyd: Chwilen: gwiriwch ddata technegol a chwilfrydedd am y chwilen hon!

Mae ysgolheigion yn credu bod cŵn yn defnyddio eu greddf naturiol i guddio a rhedeg i ffwrdd pan fyddant yn synhwyro marwolaeth. Er ei fod yn ddof, mae'r weithred hon yn un o weddillion ochr wyllt yr anifail.

Anghydbwysedd osmotig yn y corff

Gyda marwolaeth ar fin digwydd, mae organeb cŵn yn newid. Mae anghydbwysedd osmotig yn un ohonyn nhw. Mae dosbarthiad dŵr trwy gelloedd y corff yn cael ei ddadreoleiddio. Gall hyn achosi problemau berfeddol, arennau ac ymennydd.

Symptom gweladwy iawn yw syfrdanol y ci. Fel pe bai'n gysglyd neu o dan effaith gwrthfiotigau, mae'n camu yn ôl ac ymlaen, gan ddangos anhawster gyda chydsymud modur. Dyna pam efallai y byddai'n well ganddynt ynysu eu hunain fel na fyddant yn cael eu haflonyddu ar yr adeg anghyfforddus hon.

Nid yw am darfu ar ei berchennog!

Mae'rMae'r ffaith bod ci sy'n agos at farwolaeth yn dod yn fwy atgas fel arfer yn gysylltiedig â gofalu am ei berchennog. Nid yw cŵn yn deall y teimlad o dristwch wrth eu gweld yn sâl, ond maent yn dirnad dioddefaint galarus eu gwarcheidwaid.

Mae cŵn yn deall beth sy'n digwydd trwy gyfateb sŵn i deimlad: mae crio neu chwerthin yn arwydd o sut mae eich gofalwyr yn teimlo. Er mwyn “sbario” eu perchnogion, maent yn ynysu eu hunain.

Mae'n werth cofio bod yn rhaid ystyried y ffactor hwn gyda symptomau eraill gyda'i gilydd. Ar ei ben ei hun, gall y ci fod wedi blino, gydag oerfel neu wres gormodol neu rywfaint o lid ysgafn.

Arwyddion bod cŵn ar fin gadael

Mae'n bwysig sylwi ar rai arwyddion o bod y ci yn agos i farw. Gweler isod beth yw'r prif ffactorau a all olygu bod y ci yn agos at farwolaeth.

Diffyg archwaeth

Un o'r prif symptomau a welir gan y rhai sy'n gofalu am anifeiliaid anwes, y newid archwaeth yn hysbyswedd clefyd. Y rhan fwyaf o'r amser, nid yw ci sâl yn bwyta fel arfer. Os yw'r ci bach yn gwrthod y pryd yr oedd ei eisiau cymaint, efallai y bydd ganddo broblemau iechyd difrifol.

Gall diffyg archwaeth ddigwydd oherwydd poen, trogod, meddwdod, llid yr iau, problemau deintyddol, ymhlith eraill. Hefyd, materion emosiynol fel gorbryder. Gall cyflwr iselder ymsefydluyn yr anifail yn peri diffyg newyn yn y ci sydd yn agos i farwolaeth.

Yn ymddwyn yn wahanol

Y mae gan y ci sydd yn agos i farwolaeth ymddygiadau anarferol. Digalonni yw'r prif un. Yn dibynnu ar sut yr ymatebodd y ci i ysgogiadau, mae'r ffactor hwn yn bryderus. Er enghraifft, mae'r anifail bob amser wedi cynhyrfu ac mae bellach yn eistedd yn llonydd drwy'r dydd.

Gweld hefyd: Gwartheg Tabapuã: tarddiad, nodweddion a bridio'r brîd!

Sylwch hefyd a oes gormod o ofn neu ymddygiad ymosodol yn gyson. Yn ogystal, mae melancholy yn edrych, clustiau a chynffon drooping, symud pawennau, crio a chwyno. Mae rhywbeth cyffredin, fel yr arferiad o lyfu'ch hun, yn dod yn obsesiynol pan fo'r ci mewn cyflwr gwael, er enghraifft.

Dim diddordeb mewn gweithgareddau hwyl

Mae unrhyw un sydd â chi yn gwybod faint maen nhw wrth eu bodd yn chwarae. Maent yn ysgogiad ac yn gysylltiad â'u perchnogion ac anifeiliaid anwes eraill. Gydag oedran, mae'n arferol i rai fynd yn llai cynhyrfus. Fodd bynnag, os yw eich ci yn osgoi rhywfaint o weithgaredd hamdden yr oedd yn ei wneud yn gyson, gallai hyn ddangos nad yw rhywbeth yn iawn gyda'i iechyd.

Mae diffyg diddordeb ci yn arwydd o anhwylder, straen a hyd yn oed fod ei fywyd mewn cyflwr gwael. cyrraedd y diwedd. Er enghraifft, byddai'n cerdded o gwmpas y gymdogaeth ar ei ben ei hun, yna'n dychwelyd ac yn awr mae'n well ganddo aros gartref, neu byddai'n brathu asgwrn tegan ac yn colli diddordeb yn y gwrthrych yn llwyr.

Gofalu am gi sy'n agos at farwolaeth 1>

Ci oedrannus neu un sydd wedi contractio unrhyw unmae salwch yn agos iawn at farwolaeth ac mae angen gofal. Gweld sut i symud ymlaen fel y gall eich eiliadau olaf fod yn llai o boen a dioddefaint. Isod, awgrymiadau ar sut i ddarparu llesiant i’r ci ar yr adeg hon.

Cadw apwyntiadau’n gyfredol

Hyd yn oed gyda diagnosis o salwch terfynol neu oherwydd henaint, dylai’r ci peidio â methu ymweld â'ch meddyg. Hyd yn oed os yw'n foment dyner, efallai y bydd hi'n bosibl gwneud eiliadau olaf bywyd y ci yn llai poenus.

Rhaid brechu hyd ddiwedd oes. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud apwyntiadau milfeddyg rheolaidd. Bydd y meddyg yn dweud wrthych beth yw'r mesurau priodol ar gyfer y ci ar yr adeg hon.

Cynnig digon o fwyd

Yn dibynnu ar salwch yr anifail, mae angen cynnig diet iach, ysgafn a digonol ar gyfer ei anifail. cyflwr. Dylid osgoi bwydydd wedi'u blasu, er enghraifft, oherwydd gallant achosi ocsidiad yng nghorff y ci. Nid yw bwydydd brasterog yn addas ychwaith.

Os bydd problemau berfeddol, fe'ch cynghorir i atal bwydo am oriau nes bod y ci yn gwella. Mae cymeriant hylif yn hanfodol. Os ydych chi'n wan iawn, gall chwistrellau a photeli helpu.

Cymdeithaswch eich ci bach

Mae cŵn yn hynod annwyl. Mae cymdeithasu ag aelodau eraill o'r teulu neu ag anifeiliaid anwes eraill, os oes gennych chi rai, yn bwysig i'r teuluci yn teimlo bod croeso iddo ac yn emosiynol sefydlog. Canfod os nad yw'n cael rhyngweithiad rhywiol neu os yw'n ynysu ei hun rhag cŵn eraill.

Gan wybod ei fod yn agos, efallai y bydd angen mwy o ofal ac anwyldeb ar y ci. Rhyngweithio ag ef gymaint ag y gallwch. Os oes gennych anifeiliaid anwes eraill, integreiddio gyda'r anifeiliaid eraill. Mae chwarae a sylw yn gwneud gwahaniaeth pan fydd ci yn dechrau dangos arwyddion y bydd yn ffarwelio yn fuan.

Rheoleiddio oriau cysgu

Un o'r ffyrdd o ofalu am gi sâl yw cynnal a chadw o'i gwsg. Gall diflastod aros yn yr un lle drwy'r dydd eich gwneud hyd yn oed yn dristach. Os na chaiff symudedd y ci ei beryglu, nodir teithiau cerdded byr fel bod cwsg y ci yn cael ei reoleiddio yn y modd hwn. Gellir eu gwneud y tu mewn i'r tŷ neu'r condominium.

Mae'r defnydd o therapi cerdd hefyd yn cael ei nodi i ymlacio'r anifail anwes munudau cyn mynd i gysgu. Gall caneuon tawel neu offerynnol gyfrannu at ostyngiad yng nghyfradd curiad y galon, gan arwain yr anifail i nap da.

Rhoi cysur i'r ci

Rhaid i'r amgylchedd i'r ci sy'n agos at ymadael fod. cyfforddus. P'un a yw ar y llawr, ar ei wely ei hun neu yn rhywle arall, gall creu amgylchedd clyd eich helpu i deimlo'n well. Osgoi defnyddio goleuadau llachar o dan y man lle mae'n cysgu fel arfer.

Yn nyddiau olaf ei fywyd, mae'n bwysig cynnigllonyddwch. Mae'n hanfodol nad yw'r amgylchedd, yn ei gyfanrwydd, yn cael llawer o gylchrediad gan drigolion y tŷ, na bod synau cyson, megis y gegin.

Rhowch i'r ci oedrannus a llawer o gariad ac anwyldeb

Gweld anifail anwes yn dweud hwyl fawr ddim yn hawdd. Byddwch yn bresennol gyda'r ci, gan ddychwelyd yr holl gariad a hoffter a ddangosodd mewn bywyd. Mae ci oedrannus yn clywed ac yn gweld yn anodd, yn ogystal â bod yn symud yn arafach.

Cyffyrddwch yn ysgafn, defnyddiwch dôn dawel eich llais ac ailadroddwch ymadroddion calonogol: bydd hyn yn gwneud y ci yn hapus a bydd yn teimlo hynny deellir ef. Os oes angen, clymwch lliain wedi'i glymu'n rhydd o amgylch yr anifail. Mae'n dechneg a ddefnyddir yn helaeth ar Nos Galan, oherwydd y defnydd o dân gwyllt. Mae cŵn yn teimlo'n ddiogel.

Ffarwelio â ffrind gorau dyn

Yn yr erthygl hon, fe welwch wybodaeth am yr arferion y mae cŵn yn eu cael pan fydd marwolaeth ar fin digwydd. Ar ôl darllen, mae'n bosibl deall yr arwyddion a roddir i'r tiwtor bod bywyd yr anifail anwes yn agos at y diwedd. Tynnwyd sylw at y gofal sydd ei angen i gynnal lles yr anifail, er gwaethaf y diagnosis.

Mae hefyd yn werth cofio na ddylid gadael cŵn oedrannus neu sâl. Parchu ymddygiad llai gweithgar y ci a hyd yn oed ymbellhau. Chwiliwch am ddewisiadau eraill fel bod eich eiliadau olaf mewn bywyd yn llawn atgofion da.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.