Pomeranian: pris, costau a gofal am y ci

Pomeranian: pris, costau a gofal am y ci
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydych chi'n fodlon talu'r pris am Pomeranian?

Mae cŵn Pomeranaidd yn gymdeithion gwirioneddol i'w perchennog, yn ogystal â bod yn garismatig maent hefyd yn hynod brydferth, gyda gwallt meddal a sgleiniog. Fel cŵn pur eraill, ni fyddwch yn gwario arian yn prynu'r anifail anwes yn unig. Mae angen ystyried ansawdd bywyd yr anifail.

Nid yw'n ddigon prynu i ddangos bod gennych y Pomeranian enwog, mae angen bod yn ofalus hefyd cyn gwneud y penderfyniad. Wedi'r cyfan, mae angen sylw ar y ci bach hwn o ran bwyd, hylendid, cot, ymhlith ffactorau eraill.

Os ydych chi'n bwriadu talu'r pris i gael Pomeranian, lluniwyd yr erthygl hon i chi. Byddwch yn siwr i ddarllen a deall ychydig mwy am brisiau, costau a gofal!

Pomeranian Lulu price a ble i brynu/mabwysiadu

Ydych chi erioed wedi stopio i feddwl faint o gi bach costau'r brid Pomeranian? Yn y pynciau canlynol fe welwch bris bras yr anifail anwes hwn, gan ystyried y dylanwadau posibl ar y gwerth, megis lliw, llinach a nodweddion eraill. Gallwch hefyd wirio ble i brynu neu fabwysiadu'r ci bach hwn!

Faint mae Pomeranian yn ei gostio?

Gall pris Pomeranian amrywio'n fawr yn dibynnu ar rai elfennau megis llinach uchaf, lliw, maint a nodweddion eraill. Felly, Pomeraniangall gostio o 500 i 10 mil o ddoleri, hynny yw, rhwng 2,540 a 50,800 reais, yn dibynnu ar gyfradd gyfnewid y ddoler.

I'r rhai sydd am gael anifail anwes o'r brîd hwn, mae'n bwysig paratoi eich poced oherwydd eu bod angen llawer o ofal ! Mae'r costau'n parhau y tu hwnt i'r pryniant gyda ffactorau eraill sy'n dylanwadu ar iechyd eich anifail anwes.

Beth all ddylanwadu ar bris Pomeranian?

Y ffactor cyntaf sy'n dylanwadu ar y pris yw ansawdd yr anifail hwn, hynny yw, perfformiad yr anifail anwes mewn cystadlaethau a'r gallu i atgynhyrchu cŵn eraill o'r un siâp. Yn anhygoel fel y mae'n ymddangos, y ffactor hwn yw un o'r dylanwadau mwyaf ar bris y brîd hwn.

Mae'r llinach hefyd yn rhan o'r ansawdd, yn hyn o beth mae'n gyffredin gwirio a yw'r ci bach yn bur neu brid cymysg. Ystyrir bridiau cymysg yn gŵn o ansawdd is ac, am y rheswm hwn, maent yn rhatach.

Ffactor perthnasol arall sy'n dylanwadu ar bris yw lliw'r Pomeranian. Mae cŵn â lliwiau cot fel du neu wyn yn ddrytach, tra bod cŵn amryliw fel arfer yn rhatach. Gall hyn ddylanwadu ar hyd at $8,000 o reais yn y cyfanswm.

Ble i brynu ci bach Pomeranian?

Mae'n bosibl dod o hyd i Pomeranian Lulu i'w brynu mewn siopau anifeiliaid anwes, gwefannau neu fridwyr. Mae cŵn bach sy'n cael eu gwerthu mewn siopau anifeiliaid anwes yn tueddu i gael eu prisio'n uwch nag eraill.lleoedd, ond maent eisoes wedi'u dosbarthu gyda'r holl frechlynnau angenrheidiol ac nid oes yn rhaid i chi dalu ymlaen llaw na dim byd tebyg.

O ran yr anifeiliaid a werthir ar wefannau, bydd angen i chi ystyried y gost o gludo, a all fod yn uchel yn dibynnu ar y lleoliad lle rydych chi'n dewis danfon. Mae bridwyr hefyd yn opsiwn gwych. Mae'r sefydliadau hyn yn gweithio gydag atgenhedlu rhai bridiau yn unig, felly maent yn ddibynadwy iawn, oherwydd bod ganddynt wybodaeth a phrofiad gyda'r anifail anwes.

A yw'n bosibl mabwysiadu Pomeranian?

Mae'n bosibl mabwysiadu Pomeranian. Er ei fod yn gi poblogaidd iawn, gallwch ddod o hyd iddo mewn llochesi, ond mae'n cymryd llawer o amynedd. Yn ogystal, mae yna berchnogion anifeiliaid anwes sy'n fodlon rhoi Pomeranian o sbwriel.

Gall achub anifeiliaid fod yn rhad ac am ddim neu ychydig yn rhatach na phrynu o siopau neu fridwyr. Yn gyffredinol, dim ond y ffi mabwysiadu a godir, sy'n cynnwys brechu ac ysbaddu'r anifail. Os dewiswch fabwysiadu, gwyddoch, yn ogystal â thalu swm llawer mwy fforddiadwy, y byddwch hefyd yn darparu cartref i'r ci bach sydd ei wir angen!

Costau byw i Pomeranian

Ymhlith y costau y gall Pomeranian ddod â nhw, mae angen ystyried yr apwyntiadau milfeddygol, bwyd, meddyginiaeth, ymhlith ategolion a sefyllfaoedd eraill. Gwiriwch isod y treuliau a allai fod gennych gyda'chci bach.

Pris porthiant ar gyfer Pomeranian Lulu

Gall pris porthiant ar gyfer Pomeranian Lulu amrywio yn ôl y brand ac anghenion eich anifail anwes. Ar hyn o bryd mae'n bosibl dod o hyd i becyn o fwyd am oddeutu $ 200.00 reais. Mae'r pecynnau 1kg fel arfer yn rhatach a gallant gostio tua $40.00 reais. Mae'r pecynnau mwy, sy'n pwyso 7.5kg, yn costio tua $191.00 reais.

Pris coler a phowlenni ar gyfer y Pomeranian

Gall pris coler a phowlenni ar gyfer eich Pomeranian amrywio hefyd yn dibynnu ar y brand a'r angen. . Gall y coleri symlaf gostio tua $ 20.00 reais, ond mae'r coleri a argymhellir, arddull y frest sy'n dod â mwy o gysur a diogelwch i'r ci, yn ddrytach a gallant gyrraedd gwerth $ 140.00 reais.

Yn achos bowls i bwydo'ch ci bach, gall prisiau amrywio hefyd. Mae'r bwydydd rhataf wedi'u gwneud o blastig ac yn costio tua $20.00, tra bod y powlenni drutaf yn borthwyr dwbl, gydag un rhan ar gyfer bwyd solet a'r llall ar gyfer hylif, gan gyrraedd pris $60.00 reais.

Pris teganau ar gyfer Pomeranian Lulu

Er mwyn i hapusrwydd eich Pomeranian Lulu fod yn gyflawn, ni allwch golli tegan fel y gall gael hwyl gyda chi! Dyna pam rydym wedi gwahanu rhai gwerthoedd ar gyfer teganau ar gyfer eich anifail anwes.

Os ydych chi eisiau untegan mwy hygyrch, mae'r awgrym yn anifail wedi'i stwffio a all hefyd fod yn gydymaith i'r Pomeranian. Mae gan y rhain bris rhatach fel arfer, o fewn tua $35.00 reais.

Gall y teganau rhyngweithiol sy'n ysgogi emosiynau a deallusrwydd yr anifail gyrraedd $200.00. Gyda'r nodweddion hyn, gallwch ddod o hyd i teethers am tua $80.00, esgyrn neilon am $115.00 reais, anifeiliaid wedi'u stwffio, dannedd rwber, hambyrddau, ymhlith teganau eraill y bydd eich ci yn eu caru!

Pris tŷ a gwely ar gyfer y Pomeranian 7>

Er mwyn cysuro eich Pomeranian, y mae arnoch hefyd angen lle clyd i orffwys. Mae prisiau gwelyau yn amrywio yn ôl y brandiau a chwaeth y perchennog, gydag isafswm gwerth o $80.00 ac uchafswm gwerth o fwy neu lai $280.00 reais.

Gellir gwneud y tai bach o bren neu blastig ac maent fel arfer yn fach mewn maint. Ond, gan fod y brîd hwn yn cael ei fagu dan do, argymhellir mai dim ond un gwely sydd ganddo. Gall gwelyau fod yn arddull igloo neu ddim ond yn fatres. Mae'r tai mwyaf fforddiadwy yn costio tua $160.00 reais. Gall y rhai drutaf gyrraedd $280.00 reais.

Pris brechlynnau ar gyfer Pomeranian Lulu

Mae gan bob math o frechlyn ei gost, a all hefyd amrywio yn ôl y rhanbarth lle rydych chi'n byw. Ym Mrasil mae yna 3 brechlyn syddyn cael ei ystyried yn anhepgor, nid yn unig ar gyfer y Pomeranian, ond ar gyfer unrhyw gi, y V8 (polypurpose), y v10 a gwrth-gynddaredd.

Mae cost pob un o'r dosau hyn rhwng $50.00 a $90 go iawn. Bydd y brechlynnau hyn yn amddiffyn eich ci rhag afiechydon fel distemper, ffliw cwn, parainflueza, coronafeirws, y gynddaredd ac eraill.

Pris cynhyrchion glanhau a hylendid ar gyfer y Pomeranian

Fel unrhyw gi, y Pomeranian Mae angen gofal hylendid ar Pomeranian Lulu hefyd. Mae rhai tiwtoriaid yn hoffi mynd â'r anifail anwes am dro a gwneud ei fusnes ar y stryd, ar gyfer hyn mae angen eitemau fel bagiau a wipes gwlyb, nad yw'n fwy na $ 50.00.

Gweld hefyd: Panther gwyn: edrychwch ar y chwilfrydedd am y feline hwn a llawer mwy!

Mae'n hanfodol bod y Pomeranian bob amser bod yn lân a brwsio. Er yr argymhellir ymweld â'r siop anifeiliaid anwes i gymryd bath, nid yw'n dafladwy i gyflawni'r dasg hon eich hun. Mae siampŵau a chyflyrwyr ar gyfer y brîd hwn yn costio tua $60.00.

Eitem hanfodol arall i'r rhai sy'n magu cŵn gartref yw'r mat toiled, y mae ei brisiau'n amrywio o $70.00 i $280.00. Wrth i'ch ci bach wneud ei anghenion, efallai na fydd yr amgylchedd yn arogli'n ddymunol iawn. Dyma lle mae dilëwyr arogl yn dod i mewn. Mae yna offer tynnu arogl o wahanol fathau ac aroglau, mae'r prisiau fel arfer tua $10.00 i $20.00 reais.

Syniadau ar gyfer gofalu am Pomeranian

Yn y pwnc hwn fe welwch rai awgrymiadau sy'n ymwneud â'r ci Pomeranian, sut i ofalu am y gôt, y diet cywir, hylendid, ymarferion corfforol a hyd yn oed cymdeithasu a hyfforddiant. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar sut i gynnig gwell ansawdd bywyd i'ch ci bach!

Gofalu am ffwr y Pomeranian

Mae angen gofal ar bob ci blewog, gyda'r Pomeranian Lulu ni allai fod gwahanol. Mae angen cynnal a chadw'r bath a brwsio ei ffwr bob dydd, mewn ffordd sy'n osgoi clymau a hyd yn oed anafiadau posibl yn eich ci bach.

Mae hefyd angen cadw llygad am barasitiaid allanol, megis fel chwain a throgod, gan eu bod yn hoffi cŵn blewog. Mae angen pob gofal ar gyfer iechyd a bywiogrwydd y brîd hwn.

Bwyd Cywir ar gyfer Pomeranian

Bwyd yw sail eich iechyd Pomeranaidd, felly rhaid meddwl amdano a'i wneud yn gywir fel ei fod ddim yn achosi anghysur i'ch anifail anwes. Argymhelliad yr arbenigwyr yw bwydo'r ci bach â bwyd yn unig, gan fod y maetholion angenrheidiol yn bresennol yn y math hwn o fwyd. Yn ddelfrydol, dylai eich Pomeranian gael ei fwydo dognau rhwng 260 a 320 gram y dydd.

Gweld hefyd: Popeth am soflieir: rhywogaethau, sut i'w magu a llawer mwy!

Hylendid ar gyfer y Pomeranian

Dylid gwneud hylendid ar gyfer y Pomeranian yn gywir ac mewn cyfnodau o 15 i 15 diwrnod. Y pwynt yw bodEwch â'ch anifail anwes at arbenigwyr i gael bath a'r pryd a argymhellir. Yn ogystal, mae angen glanhau'r clustiau a thorri'r ewinedd. Er diogelwch yr anifail anwes, mae'n well i'r tasgau hyn gael eu cyflawni gan weithwyr proffesiynol yn y maes.

Tasg bwysig arall yn hylendid eich anifail anwes yw brwsio ei ddannedd. Mae'n hanfodol bod gan y Pomeranian iechyd y geg yn gyfredol, gan mai trwy'r geg y mae llawer o afiechydon yn dod i mewn i gorff eich ci.

Ymarferion corfforol ar gyfer Pomeranian

Mae brîd y Lulu Pomeranian yn llawn O egni, mae cŵn fel arfer yn mwynhau rhedeg o gwmpas y tŷ a chwarae gyda'u perchennog. Mae'n hanfodol neilltuo amser i chwarae gemau a cherdded gyda'ch anifail anwes bob dydd, gan gadw cyflwr corfforol eich ci bach yn iach. Mae ymarferion corfforol ar gyfer y Pomeranian yn weithgaredd sylfaenol i gynnal ansawdd bywyd a'i wneud yn hapus!

Cymdeithasoli a hyfforddi'r Pomeranian

Mae'r Pomeranian yn gi hynod gymdeithasol, wrth ei fodd yn chwarae a cwmni ei berchennog yw'r peth pwysicaf iddo, ond mae hyfforddiant yn gymharol anoddach oherwydd ei ystyfnigrwydd. Mae angen rhoi mwy o sylw hefyd wrth dderbyn ymweliadau gan blant.

Er hynny, yn gyffredinol, mae'r Pomeranian yn gi bach dof iawn ac os caiff ei hyfforddi o oedran cynnar, yn hawdd.bydd yn dysgu ac yn rhoi ar waith yr holl orchmynion sy'n ofynnol gan ei athro.

Barod i godi Pomeraniad?

Nawr eich bod wedi dysgu a gwybod ychydig mwy am y brîd Pomeranaidd, a ydych chi'n barod i greu'r anifail anwes hwn? Nid yw'n anodd addysgu'r ci bach hwn ac, heb amheuaeth, byddwch yn derbyn llawer o gariad, hoffter a hwyl yn gyfnewid. Mae'r Pomeranian yn oddefgar ac yn annwyl gan lawer o bobl.

Felly, os ydych chi'n fodlon ac yn gallu prynu neu fabwysiadu ci o'r brîd hwn, yn sicr ni fyddwch yn difaru'r penderfyniad hwn. Bydd cyfeillgarwch Pomeranian yn para am oes!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.