Popeth am soflieir: rhywogaethau, sut i'w magu a llawer mwy!

Popeth am soflieir: rhywogaethau, sut i'w magu a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Beth ydych chi'n ei wybod am soflieir?

Adar gosgeiddig o deulu'r ffesant a'r betrisen yw soflieir. Nid yw'r adar “cudd” hyn yn hysbys am hedfan fel anifeiliaid eraill o'u genws. Fodd bynnag, maent yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr am fridio, bwyta cig ac wyau.

Mae gan yr anifeiliaid anhygoel hyn fwy na 100 o fathau o isrywogaethau sy'n cael eu lledaenu ledled y byd, ac mae rhai ohonynt wedi'u cysylltu'n llwyr â rhanbarthau penodol o y byd, y glôb a'i ddiwylliant, gydag enwau gwyddonol sy'n cyfeirio at y lleoedd hyn, er enghraifft.

Gweld hefyd: Crwban teigr dŵr: gweld sut i ofalu, pris a mwy

Yn yr erthygl hon, rydym wedi paratoi casgliad cyflawn i ddangos popeth am soflieir i chi. Daliwch ati i ddarllen, oherwydd yn sicr mae yna wybodaeth yma nad oeddech chi'n ei wybod am yr anifeiliaid bach hyn!

Nodweddion y sofliar

I ddechrau ein cylchlythyr yn y ffordd orau, mae gennym ni gwahanu chwe phwnc a fydd yn ymdrin yn arbennig â nodweddion soflieir. Yma byddwch yn dysgu am darddiad ac enw gwyddonol yr anifail, ei nodweddion gweledol, arferion bwyta a llawer mwy!

Tarddiad ac enw gwyddonol

Adar sy'n tarddu o Ogledd Affrica, Ewrop ac Ewrop yw soflieir. o Asia, o ba le y lledaenant dros y byd. Credir mai'r isrywogaeth bresennol sy'n perthyn yn fwy genetig i gyndeidiau'r ieir hyn yw'r coturnix delegorguei ( soflieir Affricanaidd) a'r coturnixyr ymborth, a rhan y tu mewn, lle gall yr aderyn gyrchu at y bwyd. Gellir gosod y cafnau dŵr yn rhan gefn uchaf yr offer, wedi'u codi, i'w gwneud yn haws i'r anifeiliaid “dorri eu syched”.

Cynnal a chadw'r amgylchedd

Yn achos y cynnal a chadw fferm sofliar, mae'r gofal sylfaenol yn hanfodol. Dylid glanhau cewyll o leiaf bob dau ddiwrnod. Rhaid gwirio lefelau dŵr a phorthiant yn ddyddiol, yn ogystal â'r angen i gasglu wyau newydd ai peidio.

Mae glanhau allanol yr amgylchedd lle mae'r cewyll hefyd yn haeddu sylw. Mae ysgubo'r llawr, gwirio nad oes bylchau a allai ganiatáu i ysglyfaethwyr fynd i mewn a gwirio bod yr adar yn iach yn arferion dyddiol hanfodol eraill.

Gofal soflieir

Nid oes unrhyw brotocolau milfeddygol cyfunol ar gyfer ymgyrchoedd brechu soflieir, fel sy'n wir am wartheg a chwn. Felly, mae angen i berchennog y fferm dalu sylw i'r calendr ymweliadau milfeddygol â'r lle, i wirio iechyd yr anifeiliaid.

Mae gan soflieir iechyd braidd yn fregus, felly mae'n bwysig cadw anifeiliaid eraill i ffwrdd. Rhaid cynnal trapiau ar gyfer cnofilod a phrotocolau glanhau llym er mwyn osgoi gosod plâu fel llygod a thrychfilod, fel chwilod duon a thermitau, yn y man lle mae'r adar yn cael eu magu.

Cynhyrchu cig ac wyau

Yn ogystal âharddwch clyweledol y soflieir, ffactor arall sy'n arwain at dwf parhaus y ffermydd ledled y byd yw proffidioldeb economaidd y gweithgaredd. Mae galw cynyddol am gig ac wyau soflieir mewn bariau a bwytai. Amcangyfrifir, rhwng 2018 a 2020 yn unig, bod mwy na 40 miliwn o unedau o wyau soflieir wedi'u bwyta ym Mrasil yn unig.

Ond nid yw'n stopio yno, oherwydd gellir defnyddio pob agwedd o'r aderyn o gwbl . Oherwydd bod rhai mwy o rywogaethau soflieir addurniadol, fel y soflieir Tsieineaidd, mae eu plu yn cael eu gwerthfawrogi fel eitemau addurniadol mewn rhai gwledydd. Mae tail yr adar bach hyn, yn ei dro, yn wrtaith pwerus, tebyg i wrtaith ieir, ac mae hefyd yn cael ei werthu'n eang ledled y byd.

Soflieir: adar amlbwrpas a gosgeiddig

Sut rydym wedi gweld, mae'r soflieir godidog yn rhywogaeth arall o fodau anhygoel y mae gennym y pleser o fyw gyda'n gilydd. Mae ei amrywiaeth drawiadol yn canmol ei allu i addasu i unrhyw fath o amgylchedd, o anialwch i ymylon coedwigoedd. Ac, wrth gwrs, dyma wnaeth soflieir ennill y byd.

Ar y llaw arall, mae'r aderyn hwn yn gwasanaethu bodau dynol mewn gwahanol ffyrdd, gyda, er enghraifft, ei gig a'i wyau maethlon sydd, yn ogystal â darparu bwyd, yn dosbarthu ffyniant i nifer o deuluoedd ledled y byd. Nawr eich bod yn gwybod popeth am soflieir!

coturnix coturnix ( soflieir Ewropeaidd).

Fodd bynnag, yr isrywogaeth mwyaf cyffredin yn y byd yw'r coturnix coturnix japonica ( soflieir Japan). Amcangyfrifir bod y Japaneaid wedi dechrau croesi mathau eraill o soflieir yng nghanol y 1910au i gyrraedd isrywogaeth newydd. Poblogeiddiwyd y soflieir ar draws y byd gan y fenter hon, gan wneud creu'r aderyn i gyflenwi cig ac wyau yn gyffredin iawn.

Nodweddion gweledol

Adar bach yw soflieir, fel arfer nid ydynt yn pasio trwy faint cyw iâr ychydig ddyddiau oed ac, er gwaethaf y nifer fawr o isrywogaethau, nid yw eu nodweddion corfforol yn newid fawr ddim o un i'r llall. Bydd gwahaniaethau yn parhau mewn manylion yn unig mewn lliw plu a phlu, sydd yn gyffredinol yn gwahaniaethu rhwng isrywogaeth.

Fodd bynnag, wrth adnabod gwrywod a benywod, mae angen sylw. Mae gwrywod yn “addurno” ac mae ganddyn nhw liwiau llachar bob amser, ond mae menywod, yn eu tro, bob amser yn cael eu “paentio” â lliwiau sobr, yn ogystal â bod yn drymach a chael cefnau mwy cadarn na gwrywod. Mae gan rai isrywogaethau o soflieir ysbardunau, y maent yn eu defnyddio i ymosod ar ysglyfaethwyr.

Cynefin naturiol a dosbarthiad daearyddol

Adar ag arferion mudol yw soflieir sydd, fel y soniwyd uchod, yn tarddu o'r gogledd. Affrica ac ymledu i Ewrop ac Asia. Ar ôl ymddangosiad isrywogaethau fel y soflieir Japan, mae'r rhainmae rhai bach nodedig wedi ennill yr holl fyd.

Ym myd natur, tueddant i breswylio ar gyrion coedwigoedd a meysydd agored ar hyd a lled y byd. Eisoes mae mwy na 100 o isrywogaethau o soflieir wedi'u catalogio, ac mae'r aderyn i'w ganfod ledled y byd. Ym mhob man y cyrhaeddodd, addasodd y sofliar yn berffaith a llwyddodd i ffynnu'n goeth.

Bwydo

O'i ystyried yn aderyn daearol, gan nad oes ganddo adenydd â strwythurau ar gyfer teithiau hir, mae'r sofliar yn seilio ei Mae yn bwydo ar y ddaear mewn mannau agored a choedwigoedd glannau afonydd lle mae'n byw fel arfer. Gall dail, hadau, ffrwythau bychain a thrychfilod fod ar fwydlen yr adar hyn.

Nodwedd bwysig o fwydo soflieir yw'r gwahaniaeth rhwng oedolion a chywion. Mae'r soflieir mwyaf aeddfed yn tueddu i fwyta popeth, tra bod yr ifanc yn bwydo ar bryfed a larfa yn unig, gan fod angen llawer iawn o brotein arnynt i ddatblygu'n well.

Arferion soflieir

Mae arferion yr adar hyn yn amrywio rhwng isrywogaeth, gyda rhai yn arferiad nosol ac eraill yn ddyddiol. Yn gyffredinol, maent yn adar tawel a heddychlon iawn, ond gallant redeg, hedfan bach neu hyd yn oed ymosod â'u sbardunau os ydynt dan fygythiad.

Un o arferion mwyaf diddorol soflieir yw eu ffordd o gael gwared ar chwain a pharasitiaid eraill, yn taflu eu hunain yn y tywod i “chwistrellu”. Maen nhw'n anifeiliaid anodd eu darganfod, oherwyddmaent yn byw ynghudd mewn llwyni, bob amser yn cerdded ar eu pen eu hunain neu mewn parau. Fodd bynnag, mae eu galwad traw uchel nodweddiadol fel arfer yn rhoi'r gorau i'w lleoliad.

Atgenhedlu a hyd oes

Mae nythod soflieir fel arfer wedi'u lleoli ar y ddaear, yn agos at gnydau a phorfeydd, lle mae digon o fwyd i'w gael. bwydo nhw.y cŵn bach. Gall benywod ddodwy rhwng 4 a 40 o wyau ym mhob cydiwr, yn dibynnu ar yr isrywogaeth dan sylw, ac yn fuan ar ôl deor, gall y cywion ddilyn eu rhieni yn cerdded.

O ddau fis oed, mae cyw sofliar eisoes wedi bod cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol a gall ddechrau paru. Hyd oes amcangyfrifedig soflieir gwyllt yw 3 i 5 mlynedd. Mewn caethiwed, gall yr amser hwn fod yn hirach neu hyd yn oed yn fyrrach, yn dibynnu ar y gofal a gymerir gan y bridwyr.

Prif rywogaeth soflieir

Fel y dywedasom, mae sawl isrywogaeth o soflieir ac yma yn hwn adran, rydym wedi ymdrin â'r manylion ar y saith uchaf. Darganfyddwch nawr y soflieir Japaneaidd, yr Ewropeaidd, yr Affricanaidd, yr Americanwr a mwy!

Sofliar Japaneaidd (Coturnix Coturnix japonica)

Y soflieir Japaneaidd hynod enwog a phoblog, enw poblogaidd aderyn yw'r coturnix coturnix japonica a darddodd o groesfannau rhywogaethau soflieir eraill a ddigwyddodd yn Japan ar ddechrau'r 20fed ganrif.

O'r arbrofion a gynhaliwyd gan ffermwyr dofednod Japaneaidd, cafodd y rhywogaeth hon fynediad i'r Dwyrain Pell Asia ay byd, yn cael ei allforio ledled y byd. Heddiw soflieir Japan yw prif isrywogaeth yr aderyn a geir mewn gwledydd fel Tsieina a Brasil, gan arwain at isrywogaethau eraill o soflieir gwyllt.

Ewropeaidd sofliar (Coturnix coturnix coturnix)

Y soflieir Ewropeaidd, a elwir hefyd yn soflieir cyffredin, yw'r isrywogaeth a darddodd llawer o rai eraill, megis y sofliar Japaneaidd. Canol Ewrop yw ei darddiad, ond creodd mewnfudo boblogaethau ledled Dwyrain Asia a Gogledd Affrica.

Mae nodweddion ffisegol y rhywogaeth soflieir hon yn peri i lawer o bobl eu drysu â soflieir Japan a rhai isrywogaethau adar gwyllt. Dyma'r math mwyaf poblog o soflieir ar y blaned a dim ond trychineb byd-eang fyddai'n gallu eu diffodd.

Sofliar Affricanaidd (Coturnix delegorguei)

Y sofliar harlequin, enwir hynny hefyd yn cael ei roi i'r sofliar Affricanaidd, mae'n aderyn hardd gyda phlu sy'n cymysgu streipiau brown, gwyn a du. Yn wahanol i'w gefndryd, mae'r soflieir Affricanaidd yn cael ei ystyried yn nerfus a sgitsh, ac mae'n cael ei argymell yn llai ar gyfer bridio.

Nodwedd arall sy'n gwahaniaethu'r rhywogaeth hon yw dodwy wyau. Amcangyfrifir bod benywod yn dodwy pedwar i wyth wy, tra gall benywod o rywogaethau eraill ddodwy hyd at 40 o wyau. Gellir dod o hyd i'r soflieir harlequin ledled de-ddwyrain Affrica ac ar ynys Madagascar.

Sofliar gogledd-ddwyrain(Nothura boraquira)

Enwyd y sofliar gogledd-ddwyreiniol ar ôl ei ranbarth mwyaf cyffredin, Gogledd-ddwyrain Brasil. Mae ei enw gwyddonol yn cyfeirio at yr arferiad o gloddio tyllau sydd gan y rhywogaeth hon o aderyn. Yn wahanol i rywogaethau eraill sofliar, mae gan y soflieir gogledd-ddwyreiniol gorff mwy a main, gyda gwddf hirach.

Fe'i gelwir hefyd yn soflieir penddu, sofliar troed-melyn ac enwau eraill. Mae ganddo grib ar ei ben ac mae gan ei blu gymysgedd o arlliwiau o frown, gwyn a melyn. Mae'r rhywogaeth hon yn teithio mewn heidiau bychain ac yn bwydo ar rawn, trychfilod a ffrwythau bychain a geir ym mhridd mannau agored a phlanhigfeydd.

Sofliar (Nothura minor)

Y sofliar -miúda , fel y'i gelwir hefyd, yn digwydd ym mron y cyfan o Brasil ac mewn rhai rhannau o Paraguay, ond mae ganddo lawer mwy o bresenoldeb yn nhaleithiau Minas Gerais a Goiás. Yn gorfforol, mae bron yn union yr un fath â'r sofliar o'r gogledd-ddwyrain, ac eithrio'r gwddf, sydd, yn y soflieir o Minas Gerais, yn fwy “styfnig” ymlusgiaid bach a morgrug, yn ogystal â chasglu hadau, ffrwythau a dail ar gyfer bwyd. Mae'r rhywogaeth hon yn dos iawn, ond mae'n ffoi'n gyflym pan fydd yn gweld perygl yn dod. Gyda hynny, mae'n dod yn anodd i ddal a chofnodi y sofliar o Minas Gerais, oherwydd unrhyw bachsymudiad maent yn hedfan neu'n cuddio mewn tyllau armadillo.

Sofliar Americanaidd (Colinus virginianus)

Mae'r sofliar Americanaidd, a elwir yn serchog BobWhite, yn rhywogaeth dof a gosgeiddig o adar. Mae gan wrywod BobWhite blu tebyg i blu'r sofliar harlecwin, ac eithrio streipen ddu sy'n sefyll allan ar y pen. Yn y cyfamser, mae gan y benywod bob amser blu brown, hufen neu ocr.

Mae'r rhywogaeth hon o aderyn i'w ganfod ym mron pob rhan o Ogledd America ac mae ei ymddygiad dof yn caniatáu iddi fridio'n eang, gan allu cyd-fyw hyd yn oed ag adar eraill. rhywogaeth. Yn ogystal, mae'r sofliar Americanaidd yn wych ar gyfer atgenhedlu, gyda benywod bob amser yn dodwy dros 12 wy fesul cydiwr.

Sofliar Tsieineaidd (Coturnix adansonii)

Mae'r soflieir Tsieineaidd yn rhywogaeth sy'n digwydd yn bennaf yn Ne-ddwyrain Asia ac Oceania. Gan fesur hyd at 13 cm ar y mwyaf, mae'r sofliar Tsieineaidd yn un o rywogaethau lleiaf yr aderyn hwn. Yn ogystal, maent hefyd yn dos iawn ac yn ffrwythlon iawn, sy'n eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer bridio.

Nodwedd drawiadol arall o Coturnix adansonii yw chwarae'r lliwiau yn blu gwrywod y rhywogaeth. Mae ganddyn nhw fath o glogyn glas cobalt sy'n mynd o'u pen i gefn eu corff bach. Yn olaf, gelwir y soflieir Tsieineaidd yn “lanach” oherwydd ei fod yn bwyta pob math o hadau neu ganghennau sydd ym mhridd eicynefin.

Awgrymiadau ar sut i godi soflieir

I orffen, fe ddaethom â thiwtorial go iawn i chi gydag awgrymiadau i chi sydd am wneud fferm soflieir. Yma cewch wybodaeth am brisiau a chostau magu'r adar hyn, sut i gynnal a chadw'r fferm, sut i ofalu am yr anifeiliaid a llawer mwy!

Prisiau soflieir a chodi costau

Caffael ac yn bendant nid yw cadw soflieir mewn caethiwed yn gostus. Un o'r rhesymau sy'n arwain at rhad y gweithgaredd yw'r helaethrwydd a'r amrywiol rywogaethau ac isrywogaethau sydd ar gael ar gyfer bridio. Rhywogaethau soflieir Japan ac Ewropeaidd yw'r rhai mwyaf addas ar gyfer bridio.

O ran prisiau, amcangyfrifir bod aderyn llawndwf mewn amodau bridio yn costio rhwng $7.00 a $15.00. Mae cywion yn costio uchafswm o $3.00. Bydd prisiau'n amrywio yn ôl rhanbarth o'r wlad. Rhaid i gostau magu gymryd i ystyriaeth anghenion penodol pob fferm ac maent yn amodol ar nifer o ffactorau, ac mae'n anfanwl gosod gwerthoedd.

Amgylchedd delfrydol

Yr amgylchedd y mae'n rhaid i'r soflieir ei ddefnyddio. aros, mae angen ei awyru, yn dawel, yn sych ac yn rhydd o bresenoldeb anifeiliaid eraill a allai achosi afiechydon i'r adar. Ni all y tymheredd delfrydol fod yn uwch na 24ºC a rhaid cadw'r lleithder aer ar 60%.

Gweld hefyd: Sut i gofrestru parot? Gweler awgrymiadau ar gyfer cyfreithloni'r anifail anwes

Mae bridwyr soflieir mawr yn dewis cadw eu meithrinfeydd mewn siediau. Yn wirmae ffenestri wedi'u gorchuddio â ffabrigau glas neu wyrdd, er mwyn atal yr haul rhag cwympo'n uniongyrchol ar y soflieir. Ni all pelydrau UV ddisgyn yn uniongyrchol ar yr adar, felly mae'n bwysig bod yna hefyd oleuadau artiffisial wedi'u rhaglennu i weithio rhwng 2 pm a 4 pm y dydd.

Cetsys neu adardy

Y cewyll a fydd yn gweithio. darparu ar gyfer y soflieir angen i gael ffilm addas. Yn gyffredinol, mae cewyll gwifren galfanedig (annealed) yn cael eu ffafrio. Rhaid i'r maint fod o leiaf 30 x 30 x 30 (30 cm o uchder, 30 cm o ddyfnder a 30 cm o led).

Yn ogystal, rhaid iddynt gael y compartment llithro ar y gwaelod, sy'n hanfodol er mwyn atal yr adar rhag dod i gysylltiad â'u carthion ac i hwyluso tynnu'r wyau.

Mae'r offer hwn i'w gael mewn storfeydd cynnyrch amaethyddol ac mae angen ei osod ar ffurf tŵr neu byramid, un ar ben y llall . Mae angen gwneud y cynulliad yn gywir, er mwyn osgoi damweiniau a all anafu neu hyd yn oed ladd yr adar.

Pwydydd ac yfwr

O ran porthwyr ac yfwyr soflieir, mae gennym enghreifftiau yn magu adar eraill. Y model delfrydol yn yr achos hwn yw'r math deth, sy'n fodel mwy hylan ac ymarferol o wasgarwyr bwyd ar gyfer adar caeth.

Rhaid gosod y porthwyr ar flaen y cawell, bob amser gyda compartment ar y ochr y tu allan, lle mae wedi'i osod
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.