Pysgod Labeo: rhywogaethau, bridio, atgenhedlu a llawer mwy!

Pysgod Labeo: rhywogaethau, bridio, atgenhedlu a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Mae'r labeo yn siarc bach ar gyfer eich acwariwm

Ydych chi erioed wedi dychmygu cael pysgodyn gwahanol iawn yn acwariwm eich cartref? Mae'r labeo yn darparu profiad unigryw i'r rhai sy'n caru anifeiliaid anwes dyfrol ac yn chwilio am opsiynau sydd allan o'r cyffredin.

Yn perthyn i'r teulu cyprinidae, mae'r pysgodyn labeo yn naturiol o ddŵr croyw a gall oedolyn fod tua 12 oed. centimetr o hyd. Mae'r llysenw siarc bicolor yn deillio o siâp rhyfedd yr esgyll a'r corff, sy'n debyg i'r anifail mwy, ond nid yw'r rhywogaeth yn perthyn.

Y rhywogaeth Labeo Bicolor, a'i henw gwyddonol yw Epalzeorhynchos bicolor, yw'r mwyaf poblogaidd yn y byd acwariwm. Fodd bynnag, mae yna fathau eraill y gallwch ddod i'w hadnabod yn well trwy gydol ein herthygl. Darllenwch ymlaen i ddysgu popeth am bysgod labeo!

Mathau o bysgod labeo ar gyfer eich acwariwm

Mae'r rhywogaethau o bysgod labeo y gellir eu bridio mewn caethiwed yn debyg iawn o ran siâp, ond yn siâp iawn. amrywiol mewn lliwiau. Mae'n haws dod o hyd i rai mewn siopau acwariwm a chredir bod nifer ohonynt wedi darfod yn y gwyllt.

Ydych chi'n chwilfrydig? Dysgwch fwy am y prif fathau isod.

Bicolor Labeo Fish

Mae'r rhywogaeth hon o labeo hefyd yn cael ei hadnabod fel y siarc deuliw neu'r siarc cynffon goch. Mae cyferbyniad y corff tywyll gyda'r gynffon fywiog a chochlyd yn gwarantu golwg unigryw i'r pysgod, gan mai dyma'r ffefryn.llawer.

Gall cyweiredd lliwiau'r labeo bicolor amrywio yn ôl ansawdd bywyd y pysgod. Hynny yw, po iachaf ac agosach at amodau naturiol, cryfaf yw lliw'r clorian a'r esgyll. Os yw'r pysgodyn yn ddiflas, yn ddiflas, mae'n debyg ei fod dan straen neu'n sâl.

Pysgod Labeo Frenatus

Mae'n gyffredin i labeo frenatus gael ei gymysgu â labeo bicolor. Fodd bynnag, mae gan y math cyntaf liw coch neu oren tywyll ar bob asgell ac nid y gynffon yn unig. Hefyd, mae'r corff fel arfer yn ddu, yn las tywyll neu'n las golau. I wahaniaethu rhwng y naill a'r llall, dadansoddwch liw'r pysgodyn.

Enw poblogaidd arall ar y frenatus yw siarc enfys, yn union oherwydd amrywiaeth yr arlliwiau yn y rhywogaeth.

Fish Labeo Frenatus Albino

Yn ogystal â'r frenatus cyffredin, mae'r labeo hefyd i'w gael gyda chorff cwbl wyn. Yn yr achos hwn, caiff ei ddosbarthu gan yr enw frenatus albino. Mae'r rhywogaeth hon yn parhau i fod â'r gynffon a'r esgyll mewn oren cochlyd neu hyd yn oed goch llachar.

Mae gan y llygad arlliwiau coch pan mae gan y pysgodyn ansawdd bywyd da. Yn y modd hwn, mae'n arwain at olwg unigryw ac anhygoel i'r labeo!

Black Labeo Frenatus Fish

Tra bod y pysgodyn blaenorol yn cael ei alw'n albino oherwydd bod ganddo gorff gwyn, y labeo du frenatus yn ddu i gydrhannau. Y llysenw a roddir i'r rhywogaeth hon yw siarc du.

Y math hwn o labeo yw'r lleiaf cyffredin ar gyfer acwariwm oherwydd y maint mawr y mae'n ei gyrraedd fel oedolyn. Mae rhai yn cyrraedd 90 centimetr ac yn pwyso hyd at 7 kilo. Yn ogystal, gall ei ymddygiad fod yn fwy ymosodol.

Nodweddion pysgod labeo

Nawr eich bod yn gwybod y rhywogaethau labeo mwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, edrychwch ar rai nodweddion a chwilfrydedd yn y pynciau nesaf am y pysgodyn rhyfeddol hwn. Fel hyn, gallwch chi ddarganfod a yw'n wirioneddol ddelfrydol ar gyfer eich acwariwm.

Beth yw pris y labeo bicolor a frenatus

Mae'r pysgod labeo yn gyffredinol fforddiadwy i'r rhan fwyaf o bobl sydd eisiau gwneud hynny. caffael un anifail anwes dyfrol. Fodd bynnag, yn ogystal â chost yr anifail, dylech hefyd gynnwys yn eich cyllideb y treuliau gyda'r acwariwm delfrydol, bwyd ac ategolion, ymhlith gofal sylfaenol arall.

Mae'r rhywogaeth labeo bicolor ar gael mewn symiau mwy ar y farchnad, tra bod y llall yn fwy prin mewn siopau cyffredin. Mae'r ddau ar hyn o bryd yn costio rhwng $10 a $20. Ymhellach, mae'r ddau yn cael eu gwerthu pan maen nhw dal yn ifanc, gyda maint a all fod yn 2 neu 3 centimetr.

Ymddygiad y pysgodyn labeo

Gall y pysgodyn hwn byddwch yn heddychlon iawn, ond mae yna achosion hefyd pan fydd ymddygiad ymosodol yn cael ei amlygu. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n tueddu i ymladd dros diriogaeth wrth rannu gofod ag unigolion o'r un peth

Fodd bynnag, hyd yn oed gydag ymosodol o bryd i'w gilydd, cofiwch mai pysgodyn bach yw'r labeo. Felly, byddwch yn ofalus i beidio â chasglu anifeiliaid eraill sy'n llawer mwy nag ef yn yr un acwariwm.

Gweld hefyd: Pysgod dymunol: acwariwm, porthiant a llawer mwy o'r "glanhawr ffenestri" hwn

Ar y llaw arall, gyda rhywogaethau eraill, gall cydfodolaeth fod yn dda. Yn ddelfrydol, dylai'r perchennog fod yn ymwybodol o ryngweithiad y labeo â physgod eraill yn gyson, yn enwedig yn y cyswllt cyntaf.

Gweld hefyd: A yw wrin cwningen yn ddrwg i iechyd? Gweler awgrymiadau a gofal!

Cydnawsedd â physgod eraill

Y rhai sy'n dymuno cael acwariwm llawn o dylai pysgod Talu sylw i gydfodoli. Gan fod labeo yn cael ei ystyried yn diriogaethol, gall niweidio cymdogion. Gyda llaw, mae'n bwysig peidio â rhoi pobl ifanc ac oedolion at ei gilydd, neu hyd yn oed rywogaethau o feintiau gwahanol iawn.

Ar wahân i hynny, gofal sylfaenol arall yw cydnawsedd tymheredd y dŵr a lefel pH. O wybod hyn, yr hyn a argymhellir ar gyfer pysgod labeo yw pysgod gyda pH niwtral a physgod Asiaidd yn gyffredinol.

Dimorphism rhywiol y labeo

A oes gwahaniaeth rhwng pysgodyn labeo benywaidd a physgodyn Asiaidd yn gyffredinol. ? Yr ateb yw ydy, a gellir adnabod maint y corff yn syml.

Er bod gan y labeo benywaidd bol mwy a mwy crwn, mae'r labeo gwrywaidd yn fwy main. Mae'r nodweddion hyn yn fwy gweladwy pan fydd y ddau fath ochr yn ochr. Ar ben hynny, mae'r gwahaniaeth yn fwy amlwg yn ystod y cyfnod oedolyn.

Sut i ofalu'n dda am eich pysgod labeo

Er ei fod yn llai cyffredin ar gyfer dyfrwyr dechreuwyr, mae pysgod labeo angen gofal sy'n cael ei ystyried yn syml. Mewn cyfnod byr, mae'r perchnogion yn dod i arfer ag anghenion y rhywogaeth. Beth bynnag, mae'n hanfodol talu sylw i ofalu amdanynt bob amser.

Bwydo'r labeo bicolor a frenatus

Mae'r labeo yn hollysol. Hynny yw, gall fwydo ar fodau byw eraill neu ar blanhigion. O ran natur, mae'r rhywogaethau hyn yn bennaf yn bwyta algâu, larfa pryfed, cramenogion bach a deunydd planhigion a geir yn yr amgylchedd.

Rhaid i'r rhai sy'n magu labeo mewn caethiwed fod yn ofalus i ddarparu'r holl faetholion angenrheidiol i'r anifail. Mae'r dognau priodol ar gyfer pysgod gwaelod yr acwariwm yn bwysig, ond nid bob amser yn ddigonol. Gyda hynny mewn golwg, ceisiwch gydbwyso'r diet â phys, ciwcymbrau, pwmpen, zucchini, sbigoglys, ymhlith llysiau eraill.

Gofalu am yr acwariwm

Rhaid i dŷ eich anifail anwes fod â gofal penodol yn dibynnu ar pa bysgod a ddewiswch. Yn achos y labeo, mae'n bwysig iawn efelychu'r amodau y byddai'n dod o hyd iddynt yn ei gynefin naturiol.

Felly, bydd llawer o foncyffion ac algâu yn gwneud i'r rhywogaeth hon deimlo'n gartrefol. Gan y bydd y gofod yn cael ei lenwi ag ychydig o eitemau, ceisiwch gynnig cynhwysydd mawr, gyda thua 150 litr. Yn ogystal, mae tymheredd y dŵr delfrydol rhwng 22ºC a 26ºC.

Nid yw pysgod Labeo yn ddimheddychlon

Fel y soniwyd yn gynharach, nid yw rhai rhywogaethau o labeo yn cydfodoli'n dda pan gânt eu gosod yn yr un amgylchedd. Beth bynnag, wrth gasglu gwahanol bysgod sy'n gallu cydfyw, mae'n hanfodol darparu digon o le ar eu cyfer.

Mae addurno planhigion, algâu ac ategolion acwariwm eraill yn lloches i'r anifeiliaid pan fo rhywfaint o straen. . Felly, os dewiswch fridio'r labeo gyda physgod eraill, cofiwch beidio ag anwybyddu maint y tanc a cheisiwch gynnwys mannau sy'n gweithredu fel cuddfan.

Gofalwch am atgenhedlu pysgod labeo <1

Does dim rhaid i chi boeni am atgenhedlu labeo os ydych chi'n mynd i gaffael un ar gyfer hobi yn unig. Fodd bynnag, mae'n werth nodi rhai ffeithiau diddorol am sut mae'r anifeiliaid hyn yn atgenhedlu.

Dylech eu cadw'n ynysig

Mewn caethiwed, mae'n haws pan fydd y pysgod yn cael eu gosod mewn acwariwm eu hunain i yr atgenhedliad. Pan fydd y fenyw yn cael bol mwy, bydd yn dodwy wyau i'r gwryw i'w ffrwythloni.

Ar ôl hynny, mae angen tynnu'r rhieni o'r cynhwysydd i'w hatal rhag bwyta eu plant eu hunain.<4

Mae angen atgyfnerthu bwydo

Bydd y ffrio yn deor ymhen tua 36 awr. Er mwyn iddynt dyfu'n iach, mae'n gyffredin i ffermwyr pysgod ysgogi datblygiad gyda hormonau a bwydydd cyfnerthedig. Mae'r cam hwn yn fwy cain, yn gofyn am brofiad aymarfer, felly, nid yw'n cael ei argymell ar gyfer amaturiaid.

Disgwyliad oes

Bydd angen llawer o ofal a sylw ar gyfer 45 diwrnod cyntaf bywyd siarc deuliw. Yn ystod y cyfnod hwn, nid oes gan gŵn bach liwiau mor fyw ag oedolion o hyd ar eu cyrff. Ymhellach, mae'r esgyll a'r gynffon mor welw nes iddyn nhw ddod yn dryloyw cyn cymryd arlliwiau nodweddiadol y rhywogaeth.

Mae'r labeo mewn caethiwed yn tueddu i fyw am 12 mlynedd ar gyfartaledd. Fodd bynnag, mae'n werth pwysleisio bod y disgwyliad hwn yn dibynnu ar yr amodau y mae'n dod i arfer ag ef. Y gorau y byddwch chi'n gofalu am eich labeo anifail anwes, gan barchu'r holl nodweddion, po hiraf y bydd yn byw yn eich acwariwm.

Labeo: amrywiaeth ar gyfer eich acwariwm

Yma yn yr erthygl hon rydym siarad am brif nodweddion pysgod labeo a'r amrywiaeth o rywogaethau sy'n bodoli ar gyfer bridio domestig. Ni waeth pa fath ydyw, mae'r anifail anwes hwn yn gwarantu golwg unigryw a thrawiadol yn eich cartref.

Mae'r siarc deuliw yn nofiwr gwych ac wrth ei fodd yn archwilio'r acwariwm cyfan. Mae'n sicr yn anifail a fydd yn dod â bywyd ac animeiddiad i'r amgylchedd. Os ydych chi'n ystyried prynu pysgodyn, peidiwch ag anghofio'r holl ragofalon rydyn ni wedi'u crybwyll hyd yn hyn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.