Shih Tzu Ewropeaidd: gweler nodweddion, pris ac awgrymiadau bridio!

Shih Tzu Ewropeaidd: gweler nodweddion, pris ac awgrymiadau bridio!
Wesley Wilkerson

Mae'r Shih tzu Ewropeaidd yn edrych fel ci tegan!

O darddiad Tibetaidd, mae’r Shih tzu yn gi bach sydd wedi lledaenu ledled y byd oherwydd ei olwg a’i ymddygiad. Mae'n un o'r cŵn mwyaf annwyl ledled y byd. Hawdd i'w drin a'i greu, mae'n gydymaith i bob amser a lle. Yn mesur dim ond 25 cm o uchder, mae'r anifail annwyl hwn wedi gorchfygu uchelwyr a breindaliaid trwy gydol ei hanes.

Bach a dof, mae'n addasu'n dda mewn mannau bach. Mae'n gariadus iawn ac yn hoffi cael ei drin yn yr un modd, nodwedd drawiadol o'r brîd. Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl i ddarganfod hyn a gwybodaeth arall a dysgu mwy am yr anifail hwn sy'n edrych fel anifail wedi'i stwffio.

Nodweddion y Shih tzu Ewropeaidd

Yma byddwch yn dysgu ychydig mwy am y ci Shih tzu. Mae manylion ei nodweddion ffisegol yn bwysig i chi allu adnabod y brîd, yn ogystal â'i ymddygiad a'i ddisgwyliad oes. Darllenwch y pynciau isod i ddysgu mwy am yr anifail hwn!

Enw

Chrysanthemum Llew Tsieineaidd, dyma enw gwyddonol y ci bach hwn sy'n tarddu o Tibet. Er mai Tibetaidd yw ei darddiad, mae tarddiad Tsieineaidd i'w enw “Shih tzu” ac mae'n golygu “Ci Llew Bach”.

Rhoddwyd yr enw hwn i'r ci am ddau reswm: yn gyntaf, oherwydd ei ymddangosiad ac yn ail, mae'n cyfeirio i chwedl Tsieineaidd lle marchogodd y Bwdha y ddaear ar lew.bwyd, gan fod y Shih tzu yn frid sy'n tueddu i ordewdra, felly peidiwch â gorfwyta mewn byrbrydau!

Nawr rydych chi'n gwybod sut i ofalu am eich ci! Peidiwch ag anghofio rhoi llawer o hoffter iddo bob amser, felly bydd gennych chi Shih tzu hapus ac iach am flynyddoedd lawer i ddod.

Diddorol, onid yw?

Agweddau gweledol ar y Shih tzu Ewropeaidd

Mae'r Shih tzu yn fach gyda chorff cymharol hir. Mae'r ci llawndwf rhwng 20 a 25 cm o daldra, a gall fod ychydig yn hirach rhwng y gwywo a gwraidd y gynffon na'r American Shih tzu.

Fodd bynnag, gan fod yr amrywiad Americanaidd yn tueddu i fod ychydig yn dalach, y ddau pwyso rhwng 4 ac 8 kg. Mae'r pen yn grwn ac yn llydan a'r llygaid yn fawr gyda bwlch mawr rhyngddynt.

Mae ganddo drwyn fer ac mae'r dannedd yn wynebu ymlaen, gyda brathiad fel arfer mewn torques, hynny yw, top y mae dannedd uchaf ac isaf yn cyffwrdd â'i gilydd. Yn wahanol i'w berthynas Shih tzu Americanaidd, sydd â brathiad prognathaidd, lle mae ei ddannedd isaf yn fwy ymlaen na'r rhai uchaf. Gall y Shih tzu Ewropeaidd gael brathiad ychydig yn is, ond nid yw hyn mor gyffredin.

Mae eu clustiau'n fawr ac wedi'u gorchuddio â gwallt hir, gan gyrraedd uchder y pawennau byr a llydan. Gall y blew hyn fod yn syth neu ychydig yn donnog yn y Shih tzu Ewropeaidd, gan mai dim ond y cot llyfn sydd gan yr amrywiad Americanaidd. Yn olaf, mae'r gynffon yn flewog ac yn grwm dros gefn y ci.

Lliwiau'r Shih tzu Ewropeaidd

Mae gan y shih tzu lawer o liwiau cotiau. Gwyn, du, euraidd, beige, llwyd a chochlyd yw rhai o liwiau unlliw'r rhywogaeth hon.

Mae hefyd yn bosibl dod o hyd i gŵn o'r brîd hwn gydacyfuniadau lliw, megis gwyn a du, brown a gwyn, llwyd a gwyn, llwyd a du, aur a gwyn, ymhlith eraill. Ond y Shih tzu sy'n cael ei ystyried yn fwy gwerthfawr yw'r un sydd â blaen y gynffon mewn gwyn.

Gwahaniaeth rhwng Shih tzu Ewropeaidd ac America

Nid yw llawer o bobl yn gwybod, ond mae gwahaniaethau cynnil rhwng yr amrywiadau hyn o'r hil. Gadewch i ni ddechrau trwy siarad am y Shih tzu Americanaidd. Mae ganddo goesau talach, wedi'i leinio â brest diamedr bach, ac mae ei goesau blaen yn wynebu ymlaen yn gyfan gwbl. Mae gan y pen siâp mwy sgwâr ac mae'r llygaid ychydig yn llai.

Gweld hefyd: Pam mae cŵn yn brathu wrth chwarae? Deall pam!

Mae gan y Shih tzu Ewropeaidd goesau llai, i bob golwg wedi plygu, a'r coesau blaen ychydig yn troi allan. Mae gan ei frest ddiamedr mwy na'r amrywiad Americanaidd, gan roi mwy o fawredd i'r ci. Mae eu llygaid yn fawr a'u hysgwyddau ar lethr yn ôl.

Anian y Shih tzu Ewropeaidd

Er ei fod yn anifail tawel, mae'r Shih tzu weithiau'n arddangos ymddygiad amhriodol. Mae hyn yn digwydd pan na fyddant yn derbyn yr hoffter priodol, ond y peth cyffredin yw eu bod yn bwyllog, yn dawel ac yn serchog iawn.

Anifeiliaid hapus a chwareus iawn ydynt. Oherwydd eu bod yn gysylltiedig iawn â'r teulu, maent yn derbyn hoffter trwy'r dydd. Y peth diddorol am y ci bach hwn yw bod ei iechyd a'i hapusrwydd yn dibynnu'n uniongyrchol ar yr anwyldeb a dderbynnir gan aelodau ei deulu, felly rhowch eich gorau.Rhowch gymaint o hoffter ag y gallwch i'ch ffrind blewog.

Disgwyliad oes y Shih tzu Ewropeaidd

Gall y ci bach gwych hwn fyw rhwng 10 ac 16 mlynedd, yn dibynnu ar y ffordd o fyw y mae pob ci yn ei arwain . Mae'r Shih tzu yn frîd cryf a gwrthsefyll, er gwaethaf ei olwg anifeiliaid wedi'i stwffio. Nid yw'r brîd hwn bron yn mynd yn sâl os yw'n derbyn y gofal angenrheidiol a llawer o hoffter gan ei berchnogion. Po fwyaf o anwyldeb, y mwyaf o fywyd fydd ganddo!

Pris y Shih tzu Ewropeaidd

Darganfyddwch werth ci bach Shih tzu Ewropeaidd a pha nodweddion all ddylanwadu ar werth eich ci. Hefyd, dysgwch faint mae'n ei gostio i godi Shih tzu gartref a sut a ble i brynu ci bach da. Awn ni!

Faint mae Shih tzu Ewropeaidd yn ei gostio?

Gall ci bach Shih tzu gostio o $1,500.00 i $4,000.00. Mae'r amrywiad hwn oherwydd y sbesimen a ddymunir. Mae rhyw, llinach a tharddiad yn newidynnau a all newid pris y Shih tzu. Mae'n gi bach drud iawn, ond bydd y llawenydd a'r hoffter a gewch yn werth y pris.

Ble i brynu Shih tzu Ewropeaidd?

Y ddelfryd yw mabwysiadu anifail, ond gan fod y Shih tzu yn frîd masnachol iawn, mae bron yn amhosibl ei roi. Wrth ei brynu, edrychwch bob amser am gynelau dibynadwy ac ag enw da. Os yn bosibl, ewch i'r lleoliad i wirio sut y cafodd eich ci a'i linach eu bridio.

Osgowch brynu cŵn bach yn uniongyrchol gan unigolion preifat, siopau anifeiliaid anwes ac, wrth gwrs,ar y rhyngrwyd yn bennaf. Drwy brynu o le na allwch ymweld ag ef, rydych mewn perygl o gefnogi bridwyr anghyfreithlon neu’r rhai nad ydynt yn trin anifeiliaid â pharch dyledus. Felly byddwch yn ofalus os penderfynwch brynu fel hyn!

Y gost gyffredinol i fridio Shih tzu Ewropeaidd

Gall bag 7.5 kg o kibble ar gyfer ci o'r brid shih tzu gostio rhwng $180.00 i $250.00. Gall ci bach fwyta rhwng 17 a 180 g y dydd, gan amrywio yn ôl pwysau ac oedran, a gall ci oedolyn o'r brîd hwn fwyta rhwng 40 a 134 g y dydd.

Y delfryd yw rhannu'r swm hwn yn dri dogn bob dydd i sicrhau bod eich anifail anwes yn cael ei fwydo'n dda trwy'r dydd. Addaswch yr amseroedd bwydo i drefn y ci ac ni fyddwch yn cael unrhyw broblemau.

Gofalu am y Shih tzu Ewropeaidd

Er ei fod yn gi bach bach, gall y Shih tzu Ewropeaidd syndod i chi. Dysgwch sut i ofalu am eich ci mewn ffordd gywir, gan sicrhau bod ei ymddangosiad bob amser yn brydferth ac yn iach. Isod, gallwch hefyd weld awgrymiadau ar hyfforddiant a pha fath o amgylchedd sydd orau i'r anifail.

Gweld hefyd: Ci bach Malteg: Pris, mabwysiadu, sut i ofalu a mwy o awgrymiadau!

Gofalu am fwydo'r Shih tzu Ewropeaidd

Mae gan y shih tzu coluddyn byr, felly byddwch yn iawn ofalus gyda faint o fwyd a'r math o fwyd rydych chi'n mynd i'w roi iddo. Mae angen diet cytbwys ar y shih tzu i'w gadw'n hapus, yn siriol ac yn iach. Dewiswch ddognansawdd uwch, i fod yn sylfaen bwyd i'ch ci bach, gan ufuddhau i'r cyfrannau a'r meintiau angenrheidiol a phriodol yn ôl pwysau ac oedran.

O ran byrbrydau, peidiwch â gorwneud y dos, gan eu bod yn gŵn sy'n dueddol o ordewdra. Ymgynghorwch â'r milfeddyg i ddarganfod pa fyrbrydau y mae'n eu hargymell ar gyfer eich ci bach!

Amgylchedd addas ar gyfer y Shih tzu Ewropeaidd

Mae'r Shih tzu wrth ei fodd yn chwarae, ond gan eu bod yn gymdeithion gwych, nid ydynt yn gwneud hynny. angen llawer o le. Gallant fyw mewn fflatiau ac mewn tai mawr gydag iardiau cefn. Maent yn gŵn sy'n caru cael eu dal, ond nid yw'n dda eu cam-drin. Gall glin gormodol achosi ymddygiad amhriodol a rhai problemau yng asgwrn cefn yr anifail.

Hylendid ac iechyd y Shih tzu Ewropeaidd

Yn ogystal â'r gôt hir, sydd angen gofal arbennig, rhaid cymryd gofal arall. cymryd a roddwyd i'ch shih tzu, gadewch i ni fynd iddynt? Fel arfer, mae bath yn cymryd amser oherwydd maint y gwallt, mae angen llawer o siampŵ a chyflyrydd, llawer o sgwrio a dŵr i rinsio popeth.

Ond y peth pwysicaf yw sychu, sy'n rhaid ei wneud yn dda i osgoi ffwng bridio ac achosi dermatitis. Yn ystod amser bath byddwch hefyd yn ofalus iawn gyda glanhau clustiau! Cymerwch ofal da o sychu'r ardal oherwydd y swm enfawr o wallt.

Peidiwch ag anghofio brwsio dannedd eich ci o leiaf unwaith yr wythnos. Mae ei dentition yn arbennig iawn ac, oherwydd eiffurfio esgyrn, mae dannedd y Shih tzu yn fwy ymlaen nag i fyny, gan eu bod yn agos iawn at ei gilydd yn hwyluso ffurfio ceudodau a phroblemau periodontol eraill.

Torrwch ewinedd yr anifail yn aml, yn enwedig y cŵn sy'n byw mewn fflatiau. Gan ei fod yn gi o ychydig o ymarfer corff, hyd yn oed yn byw gartref, nid oes llawer o draul ar yr ewinedd.

Yn olaf, gadewch i ni fynd i'r llygaid. Gan fod eu llygaid yn fawr ac yn amlwg, maent yn hawdd eu hanafu. Felly, nid addurniadau yn unig yw'r bwâu ar ben y boi bach hwn, oherwydd gall y gwallt ar yr wyneb achosi anafiadau ac felly rhaid ei glymu ar ben y pen neu ei dorri'n iawn.

Hyfforddiant priodol ar gyfer Shih european tzu

Dylid hyfforddi Shih tzu o oedran cynnar. Oherwydd eu diffyg ufudd-dod a'u diffyg ffocws, dylai sesiynau hyfforddi fod yn gyflym, heb fod yn hwy na 10 munud.

Mae siâp gwastad eu trwyn yn gwneud i'r ci gael anawsterau anadlu. Felly, argymhellir na ddylai eich gweithgareddau corfforol fod yn fwy na 30 munud y dydd.

Cymdeithasoli'r Shih tzu Ewropeaidd

Fel brîd nad yw'n taflu gwallt, mae'r Shih tzu yn addas ar gyfer magu mewn fflatiau a theuluoedd â phlant. Maent yn gymdeithasol iawn, hyd yn oed gyda dieithriaid. Ond os bydd yn gweld rhywbeth nad yw'n ei hoffi, bydd yn cyfarth ar unwaith, fel unrhyw gi hwnnwos yw'n parchu ei hun.

Os ydych chi'n mynd i fridio'r Shih tzu gyda chŵn eraill, dylai fod o oedran ifanc, gan ei fod yn gi cenfigenus iawn. Hefyd, osgowch lapiau gormodol, oherwydd gall ci sy'n aros ar eich glin am amser hir gael problemau cymdeithasoli â phobl ac anifeiliaid eraill.

Chwilfrydedd am y Shih tzu Ewropeaidd

Darganfod gwybodaeth am darddiad y Shih tzu Ewropeaidd a'i hanes. Dysgwch pam ei fod yn gi bonheddig a sut y bu bron iddo ddiflannu. Gweler yma beth sy'n gwneud y Shih tzu Ewropeaidd yn hoff gi enwogion ledled y byd.

Tarddiad a hanes y Shih tzu Ewropeaidd

Mae hanes y brîd hwn yn gymysg â hanes y brîd hwn. Lhasa Apso a Pekingese. Er bod yr enw Tsieineaidd yn golygu "ci llew bach", ei darddiad yw Tibetaidd gyda hynafiaid a allai fod wedi byw yn yr 800au CC. Ond mae eu hadnabyddiaeth hanesyddol yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif.

Yn y dechrau dim ond mynachod Bwdhaidd a breindal Tsieineaidd oedd yn eu creu, sy'n dal i fod yn rhan o ddiwylliant Asiaidd heddiw. Dim ond yn Ewrop y cyflwynwyd y Shih tzu yn y 1930au, yn fwy penodol yn Lloegr. Derbyniodd yr Unol Daleithiau, ar y llaw arall, y brîd hwn o'r 1960au a thros y blynyddoedd roedd y gwahaniaethau rhwng y ddau yn ymddangos.

Arbedwyd y Shih tzu Ewropeaidd rhag difodiant

Fel yr ydym wedi gweld, mae'r brîd yn hen iawn, gyda phaentiadau ogof o'r 6ed ganrif a dogfennau o'r Ymerodraeth Fysantaidd, ond mae'rNid yw union ddyddiad ei darddiad yn hysbys.

Y Shih tzu oedd ci swyddogol llinach Ming ac fe'i hystyriwyd yn gysegredig gan fynachod Tibetaidd, felly roedd yn frid heb fawr o gopïau. O'i sefydlu yn Ewrop, daeth y Shih tzu yn boblogaidd, gan gynyddu niferoedd y rhywogaethau a'u hatal rhag diflannu.

Mae'r Shih tzu Ewropeaidd yn annwyl i lawer o enwogion

Eng Oherwydd eu maint ac ymddangosiad anifeiliaid stwffio annwyl, nid yn unig enwogion, ond mae pawb sy'n caru cŵn yn edmygu'r brîd hwn. Ond yn achos arbennig enwogion, oherwydd gwerth y Shih tzu, mae'n dod yn brawf o statws yn y pen draw.

Yn ogystal, oherwydd ei fod yn docile ac yn hoffi cael ei ddal, y Shih tzu yw'r ci bach delfrydol i gadw cerdded drwy'r sbotolau. Rydych chi'n sicr wedi gweld nifer o enwogion yn gwneud hyn, onid ydych chi?

European Shih Tzu: cariad y byd

Gallwch wirio yma bopeth am y ci bach gwych hwn yw'r Shih tzu Ewropeaidd. Mae'n frîd sy'n dibynnu ar lawer o anwyldeb a gofal, gan fod tawelwch a llawenydd yn un o'i brif nodweddion. O darddiad Tibetaidd, mae'r Shih tzu yn adnabyddus ac yn cael ei garu ledled y byd, oherwydd ei ymddangosiad a'i ymddygiad.

Er ei fod yn anifail drud, nid yw ei greadigaeth yn dibynnu ar baratoadau mawr, er mwyn addasu'n dda yn mannau bach. Ond cofiwch ofalu am eich
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.