Sut i wybod a yw'r cocatiel yn fenyw? Edrychwch ar ddulliau didwyll!

Sut i wybod a yw'r cocatiel yn fenyw? Edrychwch ar ddulliau didwyll!
Wesley Wilkerson

Sut i wybod a yw'r cocatiel yn fenyw? Darganfyddwch sut i wahaniaethu rhwng y cocatiel benywaidd a'r gwryw!

Yn amlwg, bydd rhai eisiau gwybod rhyw eu cocatiel er mwyn dod o hyd i enw addas ar ei gyfer.

Ond gellir gwneud hyn hefyd i ddeall eu hymddygiad a'u gwahanol cyflwr meddwl, yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn. Ac os ydych am ddod o hyd i well cydymaith, gall hyn ddibynnu ar ryw yr aderyn.

Yn yr un modd, o safbwynt meddygol, mae'n well gwybod rhyw y cocatiel. Rhwng dyn a menyw, gall y diagnosis fod yn wahanol. Yn amlwg, ni all gwryw gael wy cadw, tra gall y sefyllfa hon fod yn eithaf cyffredin mewn benywod o rywogaethau bach.

Gall unrhyw broblem atgenhedlu arall hefyd, yn yr un modd, fod yn wahanol rhwng y gwryw a'r fenyw.

Prif nodweddion y cocatiel

Mae'r cocatiel yn aderyn cydymaith sy'n cael ei argymell yn fawr ar gyfer dechreuwyr ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr am ei rinweddau niferus. Felly, cyn mynd i mewn i'n pwnc ei hun, gadewch i ni weld rhai o nodweddion yr aderyn hardd hwn.

Nodweddion cyffredinol cocatiel

Mae'r cocatiel (Nymphicus hollandicus), a elwir ym Mhortugal cockatiel, yn aderyn sy'n yn rhan o'r urdd Psittaciformes (hynny yw, parakeets a pharotiaid) a'r teulu Cacatuidae (y mae cocatŵau hefyd, yn rhesymegol, yn perthyn iddynt).

O ran eu natur, mae cocatiaid yna geir yn Awstralia, lle maent yn frodorol. Yn y 18fed ganrif, pan wladychwyd Awstralia gan Ewropeaid, cludwyd adar cyntaf y rhywogaeth hon gan fforwyr. Yn hawdd i'w ddofi ac mewn iechyd da, mae cocatilau'n ymledu'n gyflym ac yn dod yn boblogaidd mewn rhannau eraill o'r byd.

Bridiau cocatiel

Ond nid yw cocatiel yn ymddangos mewn natur ar ffurf brid yn unig. Mae yna nifer ohonynt gydag amrywiadau mewn maint, arferion a lliwiau. Ymhlith y bridiau cocatil mwyaf cyffredin sydd gennym:

• gwyllt: mae ganddo gorff llwyd tywyll;

• sinamon: tebyg iawn i'r un blaenorol, ond llwyd ysgafnach;

Gweld hefyd: Cocker Spaniel o Loegr ac America: Canllaw Brid Cyflawn

3>• harlequin: mae ganddo gorff gwyn gyda smotiau tywyll;

• perl: mae ganddo gorff gwyn gyda manylion llwyd ar yr adenydd;

• lutino: mae ganddo gorff cwbl felyn ;

Gweld hefyd: Pa mor hen mae ceffyl yn byw? Gweler gwybodaeth a chwilfrydedd

• lutino wyneb gwyn: rhywogaethau prin iawn, albino.

Lliwiau cocatiel presennol

Yn ogystal â bridiau fel y rhain, a elwir yn fridiau cocatiel safonol, gall gwahanol fridiau cocatiel groesi pob un. arall , gan ganiatáu treigladau y mae bridwyr yn cael amrywiaethau o liwiau gwahanol â hwy, gan gynnwys eu cyfuniadau.

Ni fyddwn yn eu rhestru i gyd yma, oherwydd eu bod yn ddi-rif, ond fel enghraifft gadewch i ni ddweud hynny o groesi cocatiel “harlequin”. gyda “harlequin” perl yn ymddangos y “perl harlequin”. Yn ei dro, mae croesi hwn gyda “canela” yn tarddu o’r “canela pearl harlequin”, ac ati.ymlaen.

Ymddygiad cocatiel

Mae'r adar hyn yn tueddu i glwydo mewn grwpiau mewn coed. Maen nhw'n byw mewn heidiau sy'n cynnwys tua 50 o adar wedi'u rhannu'n gyplau sydd, fel adar cariad, yn aros gyda'i gilydd trwy gydol eu hoes, hyd yn oed y tu allan i'r tymor bridio.

Faith ryfedd arall yw, yn ystod y cyfnod atgenhedlu, yr epiliaid gwrywaidd yn ystod y dydd a benyw yn y nos. Mae rhieni'n parhau i fwydo'r cywion ar ôl magu am tua mis.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cocatiel benywaidd a gwrywaidd?

Mae gwybod a yw cocatiel yn fenyw neu'n wrywaidd yn fwy cymhleth nag y mae'n ymddangos. Yn anad dim, mae'n anodd iawn dweud y gwahaniaeth cyn 6 mis, oherwydd mae'r cŵn bach yn edrych yn debyg iawn ac mae eu plu yn newid. Felly'r peth cyntaf yw aros i'r cocatiel ddod yn oedolyn.

Sut i wybod a yw'r cocatiel yn fenyw: math a lliw y plu

Fel oedolion, cocatiel, yn dibynnu ar y lliw eu plu mwy neu lai o liw, byddant yn hawdd eu hadnabod fel gwryw neu fenyw. Yn ogystal, mae benywod yn dueddol o fod â smotiau neu streipiau ar ochr isaf yr adenydd, tra bod gan wrywod liw solet.

Fodd bynnag, mae cocatielau sy'n cadw lliw llwyd y corff a'r pen melyn. Sut i wneud hynny felly? Yn yr achos hwn, yr unig ffordd yw edrych am agweddau eraill ar wahaniaethu.

Lliwiau bochau'r cocatiel

Edrychwch yn ofalus iawn ar ben y cocatieleich aderyn. Mae clytiau cocos yn aml yn cael eu hadnabod gan eu clytiau boch, sy'n rhoi golwg rosy iddynt.

Ar y gwryw, mae'r clwt boch yn cyferbynnu â mwgwd yr wyneb, sy'n lliw gwahanol i weddill y corff. Ar fenyw, mae mwgwd wyneb yr un lliw â gweddill y corff neu'n agos iawn ato.

Sut i ddweud a yw'r cocatiel yn fenyw: Archwilio'r gynffon yn ofalus

Ffordd arall i ddarganfod rhyw eich cocatiel yn gwirio cynffon yr aderyn yn agos iawn. Yn gyntaf, sylwch ar ei safle: mae cynffon y benywod yn dilyn llinell y corff, tra bod cynffon y gwrywod yn ffurfio ongl â'r corff.

Manylion arall yw bod gan fenywod fel arfer streipiau ar y plu o dan y gynffon gydag amrywiad rhwng llwyd golau a llwyd tywyll neu wyn a llwyd, er enghraifft, tra bod plu'r gwrywod yn unffurf. Yn yr un modd, mae cynffon benywod yn dueddol o fod yn fwy crwn na chynffon gwrywod.

Cymharer maint y plu a'r arfbais

Mewn dau gogatiel o'r un llinach â'i gilydd, ceir eraill o hyd. mathau o wybod a yw'r cocatiel o'ch blaen yn fenyw neu'n wryw. Gellir gwneud hyn trwy arsylwi rhai nodweddion.

Mae hyn yn bosibl oherwydd bod cocateli gwrywaidd yn tueddu i fod â chorff mwy na merched. Yn yr un modd, mae'r crib a'r crib ar ben y pen fel arfer yn fwy ar aderyn gwrywaidd nag ar fenyw.

Sut i ddweudos yw'r cockatiel yn fenywaidd trwy ymddygiad?

Yn anffodus, mae'n aml yn anodd iawn darganfod rhyw cocatiel trwy ei agweddau corfforol. Yn ffodus, mae yna ffyrdd eraill ac un o'r rhai mwyaf cyffredin yw arsylwi ar rai ymddygiadau sy'n wahanol i fenyw neu wryw o'r rhywogaeth hon o adar.

Arsylwi ar y ddefod paru

Yn y ddefod paru , mae'r cocatiel benywaidd a gwrywaidd yn cymryd rhan, ond mae hyn yn digwydd mewn gwahanol ffyrdd. Yn yr ystyr hwn, pan fydd y gwryw yn dechrau caru, mae'r fenyw yn hisian ac yn cymryd osgo anhyblyg, gan agor ei hadenydd yn aml.

Yn ei thro, bydd y fenyw, pan fydd yn dechrau caru, yn ymddangos yn fwy swil ac yn tueddu i wneud hynny'n unig. porthwch y ceiliog y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Sut i wybod ai benywaidd yw'r cocatiel: lleisiad adar

Ffordd arall, hefyd, yw gwrando ar yr hyn sydd gan eich aderyn i'w ddweud. Nid yw cocatiel benywaidd yn canu, ond mae gwrywod fel arfer yn hoffi dangos eu sgiliau canu.

Felly os yw'ch cocatiel yn canu, mae'n debyg mai dyn ydyw. Os nad yw ei repertoire yn llawer mwy datblygedig na chirpio a gwichian, mae'n debyg mai benyw yw eich aderyn.

Dulliau Mastyrbio: Gwahaniaeth Rhwng Gwrywod a Benywod

Arsylwad Nad yw Fel arfer yn Methu , ac nid yw'n syndod y bydd merched a gwrywod mewn oed yn cyflawni'r hyn a elwir yn ddefodau paru.mastyrbio, ond mewn ffordd wahanol.

Yn achos y gwryw, gwneir y broses hon fel arfer gyda'r cocatiel yn rhwbio ei fol yn erbyn gwrthrych, tra bydd y fenyw yn aml yn pwyso ar wrthrych o'r tu ôl wrth ei chodi cynffon.

Gwyliwch os ydyn nhw'n dawel neu'n dueddol o fynd yn grac

Gwyliwch sut mae eich aderyn yn ymddwyn. Wrth i wrywod heneiddio a’u hormonau ddechrau cynddeiriog, gallant fynd yn fwy ymosodol, gan wneud pethau fel neidio, cnoi, a thapio’u pigau’n wyllt.

Mae benywod, ar y llaw arall, yn tueddu i fod yn dawelach, gan ddewis a deor tawel, rhwygo papurau yn eu cewyll a chwilio am leoedd cysurus i wneud eu nythod.

Sut i wybod a yw'r cocatiel yn fenyw neu'n wryw pan fyddant dal yn ifanc?

Fel y dywedasom o'r blaen, mae'n anodd iawn gwybod ar yr olwg gyntaf y gwahaniaeth rhwng cocatiel benywaidd a gwryw cyn chwe mis. Fodd bynnag, i'r rhai sydd â diddordeb mawr mewn gwybod, mae yna ffyrdd eraill.

Ewch ag ef at y milfeddyg

Os ydych chi wir eisiau gwybod rhyw ci bach cocatiel neu fod yn wir am ryw reswm. Yn sicr am oedolyn, un o'r ffyrdd diogel yw chwilio am bobl gymwys.

Yn amlwg, un o'r gweithwyr proffesiynol hyn yw'r milfeddyg a fydd, gyda golwg brofiadol, yn gallu dweud wrthym beth yw rhyw eich aderyn yn seiliedig ar yr astudiaeth a gwybodaeth ymarferol .

Sut i wybod a yw'rmae cocatiel yn fenyw neu'n wryw: prawf rhyw

Ffordd hawdd i filfeddyg bennu rhyw cocatiel yw dadansoddi DNA yr aderyn gan ddefnyddio prawf PCR. Mae'r prawf hwn yn nodi rhyw aderyn yn seiliedig ar ei bâr o gromosomau (ZW mewn benywod a ZZ mewn gwrywod).

Mae'r prawf hwn yn anfewnwthiol, nid oes angen dim mwy na diferyn o waed neu ychydig o blu wedi'u tynnu a Gellir ei berfformio ar adar o unrhyw oedran. Canran y sicrwydd yw 99.7%.

Gofyn i'r Bridiwr

Mae arbenigwr arall y gallwch chi ofyn am help i bennu rhyw eich cocatiel yn fridiwr adar. Gyda'i brofiad ymarferol, ef yw'r person cywir i ddadansoddi'ch aderyn dim ond trwy ei deimlo â'i ddwylo.

Mae'r weithdrefn yn bennaf yn cynnwys arsylwi â chyffyrddiad rhai esgyrn o'r pelfis sy'n wahanol rhwng benywod a gwrywod. Ond er mwyn diogelwch yr aderyn, peidiwch â rhoi cynnig ar y weithdrefn hon ar eich pen eich hun.

Am aderyn bach hardd!

Boed yn fenyw neu'n wrywaidd, mae cocatiaid yn adar anwes ciwt iawn ac felly dyma'r ffefrynnau. Maent yn ddeallus, yn swynol, yn rhyngweithiol ac yn hardd.

Yn ogystal, mae gan yr aderyn bach hwn rai agweddau unigryw yn ei bersonoliaeth a gall eu gwerthfawrogi fod yn allweddol i bobl fyw mewn cytgord nid yn unig â'r aderyn hwn, ond hefyd gyda bodau dynol eraill.

A thithau, pa ddullYdych chi'n credu mai dyma'r ffordd orau i ddweud a yw eich cocatiel yn fenyw neu'n wrywaidd? Ydych chi'n gwybod am ddulliau eraill? Gadewch eich sylw!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.