Ydy'ch ci'n pei ym mhobman? Dyma awgrymiadau i reoli hyn!

Ydy'ch ci'n pei ym mhobman? Dyma awgrymiadau i reoli hyn!
Wesley Wilkerson

Ydy'ch ci'n pei ym mhobman?

Mae cŵn yn anifeiliaid anhygoel sy'n dod â llawer o lawenydd i'w perchnogion, ond, gadewch i ni ei wynebu, gall rhai ymddygiadau fod yn eithaf annifyr. Gall cŵn droethi ym mhobman os nad ydynt yn cael eu cyfarwyddo, fodd bynnag, mae'r ymddygiad hwn yn gymhleth a gall fod â sawl newidyn, sy'n cynnwys llawer o gwestiynau.

Os yw'ch ci yn troethi ym mhobman, ac nad ydych yn gwybod beth i'w wneud mwyach, mae'r erthygl hon yn eich helpu i ganfod pam mae hyn yn digwydd a sut i ddatrys y broblem. Mae yna nifer o strategaethau ac addasiadau y gellir eu gwneud i newid yr ymddygiad hwn a dysgu'ch ci i ddefnyddio'r lle iawn iddo leddfu ei hun.

Pam mae fy nghi yn sbecian ym mhobman?

Cofiwch efallai fod eich ci yn dod i adnabod y lle ac yn ymgyfarwyddo ag ef. Nesaf, fe welwch y prif resymau pam ei fod yn gwneud hyn, felly gallwch chi asesu a yw unrhyw un o'r gweithredoedd hyn yn gydnaws â rhai eich ci. Mewn unrhyw achos, arsylwch eich ci, os ydych yn amau ​​​​nad yw'n iach, peidiwch ag oedi cyn mynd ag ef at filfeddyg. Dilynwch.

Peeing i nodi tiriogaeth

Os yw eich ci yn troethi mewn smotiau penodol ac mewn symiau bach, y cyfan y mae'n ei wneud yw marcio tiriogaeth. Gall hyd yn oed cwmni cŵn neu anifeiliaid anwes eraill gydweithio iddo i nodi'r lleoedd.

Gweld hefyd: Cyfarfod â Griffon Brwsel: pris, nodweddion a mwy

Mae cŵn yn nodi tiriogaeth yn reddfol i gyd-dynnu.rhoi eu hunain yn berchenogion y lle. Mae hyn yn gwbl reddfol ac mae bob amser yn digwydd gyda gwrywod, gan gynnwys llawer, ar ôl troethi, yn crafu yn yr ardal er mwyn cynnal eu harogl. Pan ddônt ar draws arogl cŵn eraill, maent yn piso arno fel ffordd o ddangos eu goruchafiaeth diriogaethol. I reoli hyn, ceisiwch ei ddisgyblu'n gariadus cyn gynted â phosibl.

Ystafell ymolchi anneniadol

Arogleuon cryf yn gwrthyrru cŵn. Os byddwch chi'n gadael blwch gyda thywod neu bapur newydd yn eich ystafell ymolchi, ac yn annog eich ci i leddfu ei hun yno, gwyddoch mai'r ddelfryd yw nad oes gan y lle unrhyw arogl amlwg. Mae defnyddio cyflasynnau cryf a diheintyddion yn gwneud addysgu yn anodd, gan eu bod yn anghyfforddus iawn i gŵn oherwydd eu synnwyr arogli sensitif.

Peidiwch byth â gosod ystafell ymolchi eich ci yn agos at lefydd fel y gegin a'r ystafelloedd gwely. Rhowch ffafriaeth i leoedd nad ydynt yn cael eu mynychu ac nad ydynt yn daith o leoedd eraill. Peidiwch â gadael i'ch gwastraff gronni yn y lle na dal yr anifail anwes yno. Mae hyn yn ei annog i beidio â gwneud ei fusnes yno.

Gall cŵn sydd heb eu hysbaddu droethi ym mhobman

Mae cŵn heb eu hysbaddu yn dueddol o farcio a baeddu'n fwy ar hap. Gan nad ydyn nhw wedi'u sbaddu, maen nhw'n ceisio dominyddu'r diriogaeth gyda'r nod o beidio â chaniatáu i wrywod eraill o gwmpas. Os oes gennych ddiddordeb, soniwch am y posibilrwydd o ysbaddu gyda milfeddyg a gweler ei farn isod.parch.

Llawer gwaith, y mae ysbaddiad, yn ychwanegol at atal eich ci i farcio gwahanol leoedd, yn cydweithredu ag iechyd y ci yn gyffredinol. Mae cŵn sydd wedi’u hysbaddu yn llai tebygol o ddatblygu canser yn eu henaint.

Gwrthrychau anhysbys neu aelodau o’r cartref

Mae rhai cŵn yn piso ar goesau bwrdd, coesau gwely, ar rygiau, ac ati. Mae'r ymddygiad hwn yn dangos ei fod yn credu ei fod yn dominyddu'r lle hwnnw. Rhaid i chi ei geryddu a'i annog i beidio â gwneud hyn. Os yw'r ci yn ceisio troethi pan fydd ymwelwyr neu'n piso cyn gynted ag y bydd dieithriaid yn cyrraedd, gall yr achos fod yn un arall.

Efallai ei fod yn ceisio dangos i'r ymwelydd mai ei barth yw'r lle hwnnw, neu efallai ei fod yn orfoleddus. ac yn hapus. Mae yna sawl ci sy'n gwneud hyn, gan gynnwys, oherwydd eu bod ar eu pen eu hunain, mae llawer yn piso pan fydd eu perchnogion yn cyrraedd. Dewch ag ef i arfer â chael ymwelwyr gan ei fod yn gi bach, bydd hyn yn sicr yn helpu.

Peing o gysylltiad ag anifeiliaid eraill

Os oes gennych chi sawl ci, gall hyn eu hannog i dagio a chystadlu am lleoliadau. Er eu bod yn cyd-dynnu'n dda, maen nhw'n gwneud hyn yn reddfol, felly mae eu haddysgu i ddefnyddio'r un lle bob amser yn dueddol o fod yn dasg anoddach na dysgu un ci yn unig.

Os ydych chi'n byw mewn tŷ gyda giât i'r stryd lle mae llawer o gwn yn mynd heibio, mae'n debyg y bydd yr holl wrywod sy'n mynd heibio yno yn nodi eu giât, a bydd eich ci yn poeni. O ganlyniad, bydd eich porth yn cael ei beledu â'rtroeth sawl ci. Dewis arall yn lle hyn yw chwistrellu ymlidydd arogleuol ar y safle o bryd i'w gilydd.

Statws iechyd ci

Ffactor a all fod yn ei gwneud yn anodd i'ch ci ddysgu yw ei gyflwr iechyd. Edrychwch yn gyffredinol ar ymddygiad eich ci, a yw'n yfed llawer iawn o ddŵr a beth mae ei ddeiet yn seiliedig arno. O bryd i'w gilydd, ewch ag ef at y milfeddyg i gael archwiliadau arferol.

Gall haint y llwybr wrinol, cymhlethdodau'r arennau, anafiadau oherwydd cwympiadau neu ddamweiniau, neu hyd yn oed diabetes achosi problemau troethi. O ganlyniad, efallai y bydd yn troethi mewn mannau amhriodol oherwydd yr anghysur mawr.

Beth i'w wneud i atal y ci rhag troethi ym mhobman

Hyd yn hyn, rydych chi wedi gweld y prif achosion sy'n arwain cŵn i droethi mewn gwahanol leoedd. Ond, beth i'w wneud i wneud iddynt ddysgu troethi yn y lle a nodir gan y perchennog? Fe welwch nawr y prif strategaethau a fydd yn eich helpu chi, a llawer, i ddysgu a disgyblu eich ci i droethi yn y mannau rydych chi wedi'u sefydlu ar ei gyfer.

Trefnwch ystafell ymolchi'r ci yn iawn

Eng blêr fel y maent, nid yw cŵn yn hoffi gwneud eu busnes mewn mannau budr. Os ydych yn defnyddio blwch sbwriel, pad pee, neu bad tafladwy, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gadw'n lân. Clowch ef yn y mannau hyn, gadewch y cenel a'r dysglau bwyd a dŵr gyda'rNid yw'r ystafell ymolchi yn ddiddorol chwaith.

Mae opsiynau eraill mwy soffistigedig ac arloesol sydd hefyd yn gweithio'n dda iawn. Maent yn blatfformau gyda dyfais ynghlwm wrth y draen sy'n dileu wrin trwy'r llif dŵr sy'n dod o ddefnyddio'r basn ymolchi. Mae'n ddewis ymarferol ac ymarferol iawn, ond mae'r pris hefyd yn uwch.

Ystyriwch ysbaddu i atal y broblem

Gall ysbaddu fod yn opsiwn ardderchog i atal y broblem hon o farcio cŵn bach yn diriogaethol . Mae'n feddygfa sy'n cynnwys ychydig iawn o risgiau ac sy'n darparu buddion i gŵn, fel llai o siawns o gael canser. Ceir achosion prin o gŵn wedi’u hysbaddu sy’n piso ar hap.

Os oes gennych anifail anwes sy’n dal i fod yn gi bach, gall hwn fod yn opsiwn hyd yn oed yn fwy diddorol, oherwydd, oherwydd ei fod yn gi bach, bydd yn gwella’n gyflymach ac, hyd yn oed os yw'n mynnu marcio tiriogaeth, bydd yn llawer haws ei ddysgu i droethi yn y lle a nodir.

Ar amser pee, ffoniwch sylw'r ci

Os treuliwch swm rhesymol o amser gyda'ch ci, mae gwneud hyn hyd yn oed yn haws. Nid oes unrhyw ddiben ei ysfa funudau neu oriau ar ôl iddo droethi, ni fydd yn gallu cysylltu hyn â'i weithred flaenorol o droethi. Mae'n bwysig eich bod yn bresennol pan fydd yn mynd i droethi i'w gyfeirio i'r lle cywir.

Peidiwch â chaniatáu hynny, siaradwch yn gadarn a hyd yn oed gwthio ef yn ysgafn. Ond cofiwch, gall ymosodol greu trawma anes i'r sefyllfa waethygu. Dangoswch iddo ar unwaith y lle cywir i droethi, a dysgwch ef bob amser gyda chariad ac amynedd.

Rhowch wobr wrth ddysgu

Mae cŵn yn anifeiliaid deallus a llawn cymhelliant. Cysylltwch ymddygiadau da â gwobrau. Pa bryd bynnag y bydd yn pechu yn y lle iawn, anifeilwch ef a chynigiwch iddo y mae'n ei hoffi.

Trwy ei hudo yn y mannau anghywir a'i wobrwyo yn y lleoedd cywir, bydd yn dysgu mewn ffordd fwy pleserus a hwyliog. Mae cŵn yn dysgu'n llawer haws fel hyn, peidiwch byth ag ymddwyn yn dreisgar nac yn ymosodol. Mae addysgu ci yn weithred barhaus, felly byddwch yn amyneddgar a dyfalbarhau!

Gweld hefyd: Pris ci Bernese: gweld ble i brynu, costau ac awgrymiadau

Cymerwch fwy o deithiau cerdded a chwarae gemau

Efallai mai mater o roi ychydig mwy o sylw i'ch ci yw hi. Os ydych chi'n gweithio neu'r tu allan trwy'r dydd, bydd cymryd mwy o amser, teithiau cerdded dyddiol yn sicr o helpu. Os na allwch chi fynd am dro neu os ydych chi'n treulio peth amser y tu allan, llogwch rywun i gerdded gyda chi. Mae llawer o gwn yn troethi yn agos at eu perchnogion dim ond i gael sylw.

Mae chwarae a cherdded, yn ogystal â bod yn iach i'ch ci, yn ysgogiadau iddo leddfu ei hun mewn lleoedd addas ac allanol. Bydd hyn hyd yn oed yn gwneud iddo yfed digon o ddŵr a chael ei hydradu'n iawn bob amser, sy'n wych!

Cynigiwch ddiet iach iddo

Bwydwch ef yn iawn, cynigiwch borthiant o ansawdd da sy'n addas ar gyfer y post ac arei hil. Mae sawl math o ddognau, a gall darparu un annigonol a heb gymwysterau niweidio gweithrediad organeb eich ci.

Mae bwydydd seimllyd, sy'n llawn siwgr a sodiwm yn wenwynau gwirioneddol i'ch ci. Mae yna nifer o opsiynau cytbwys i'ch ci fod yn iach. Dewiswch ffynonellau ffibr, protein a charbohydradau iach. Peidiwch ag anghofio cael dŵr glân, ffres bob amser.

Rheolwch fynediad i ddrysau a ffenestri

Mae'n bwysig bod gan eich ci rywfaint o ryddid a gofod, ond rhowch sylw i'r drysau a ffenestri eich cartref. Os yw wedi arfer mynd allan a dod i gysylltiad â chŵn eraill, yn ogystal â bod yn dueddol o ymladd a phatholegau, bydd yn sicr yn nodi gwahanol leoedd yn eich tŷ.

Ac os bydd yn llwyddo i fynd allan, fel arfer arall. gall cŵn fynd i mewn , a all fod yn eithaf annymunol. Dim ond caniatáu iddo fynd ar deithiau cerdded gyda'r defnydd o dywysyddion, neu o leiaf ei oruchwylio. Cerddwch gydag ef bob dydd a bydd yn eich gweld fel arweinydd, sydd hefyd yn helpu llawer gyda'i ddisgyblaeth a'i addysg.

Gwerthuswch yr achos a dysgwch yn amyneddgar

Wel, gwelsoch chi hyd yn hyn pa fathau o sefyllfaoedd sy'n annog cŵn i droethi mewn mannau amhriodol. Ymhellach, peidiwch ag oedi cyn gofyn am help gan filfeddyg os sylwch nad yw eich ci yn gwneud yn dda iawn neu os nad yw wedi cael arholiadau ers peth amser.

Ymosodwch ar y broblem mewn ffyrdd gwahanol, neu yn mhob modd, ac wediamynedd a chysondeb. Os nad oes gennych lawer o amser neu os ydych wedi rhoi cynnig ar bopeth ac nad yw wedi gweithio, gofynnwch am help gan hyfforddwr. Mae cŵn yn gwmni gwych! Gyda'r awgrymiadau hyn yn cael eu rhoi ar waith, bydd yn sicr yn dysgu gennych chi i ddefnyddio'r lle cywir.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.