A all Shih Tzu fwyta bara? Gweler y manteision, gofal ac awgrymiadau!

A all Shih Tzu fwyta bara? Gweler y manteision, gofal ac awgrymiadau!
Wesley Wilkerson

A all Shih Tzu fwyta bara?

Anifail hollysol yw’r shih tzu – fel unrhyw gi – hynny yw, rhaid amrywio ei ddeiet. Fodd bynnag, dylai sail y diet hwn fod yn fwy o brotein a llai o garbohydradau. Nid yw hyn yn eich atal rhag plesio'ch ci ag ychydig ddarnau o fara cynnes i frecwast neu fel byrbryd, cyn belled nad yw hyn yn arferiad.

Mae bara yn garbohydrad a phan gaiff ei lyncu, mae'n troi'n siwgr a yn cynhyrchu pigyn inswlin yn y corff. Nid yw bara diwydiannol, gan eu bod yn cynnwys cynhwysion a all fod yn niweidiol i'ch ci, yn cael eu hargymell ar ei gyfer. Gall bara diwydiannol gynnwys llawer o halen, siwgr, rhesins, garlleg a winwns, ymhlith eraill.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am pry cop? Mawr, du, gwenwynig a mwy

Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad â chi am y manteision y gall bara eu cael i'ch Shih Tzu, sut i dewiswch yr un opsiwn gorau iddo a'r rhagofalon y mae angen eu cymryd fel nad yw danteithion yn achosi problemau iechyd iddo.

Manteision bara i Shih Tzu

Bara, yn enwedig os caiff ei wneud gartref, gall ddarparu buddion i'ch shih tzu. Yn ogystal â ffibr a maetholion eraill, mae bara yn helpu i gryfhau deintgig a chynyddu archwaeth. Gweler isod sut i gael y gorau i'ch ci!

Ffibrau a maetholion eraill

Mae gan fara 3 i 8 gram o ffibr yn ei gyfansoddiad. Mae ffibrau'n wych ar gyfer rheoleiddio'r coluddyn a chydweithio yn yr amsugno acadw dŵr, sy'n cynorthwyo eich treuliad shih tzu. Fodd bynnag, mae angen i gymeriant ffibr fod yn gymedrol. Pan gânt eu bwyta'n ormodol, gallant achosi dolur rhydd.

Yn ogystal â ffibr, mae maetholion eraill yn rhan o gyfansoddiad y bara. Un ohonynt yw carbohydrad. Mae'n dda pan fyddant yn gymhleth, hynny yw, pan fyddant yn undeb polysacaridau. Mae'r math hwn o garbohydrad i'w gael mewn bwydydd cyfan.

Cryfhau deintgig

Un o fanteision bara yw cryfhau'r deintgig. Mae hyn oherwydd bod bwydydd cyfan o ansawdd yn maethu corff y ci ac yn cryfhau'r dannedd. Er mwyn cadw'ch shih tzu i ffwrdd o dartar a phroblemau deintyddol eraill, brwsiwch ddannedd eich ci o leiaf unwaith y dydd. Gwnewch hi'n arferiad! Os byddwch chi'n gweld llawer o wrthwynebiad i frwsio, defnyddiwch hancesi gwlyb.

Cynnydd archwaeth

Wyddech chi y gall darn o fara wneud eich archwaeth shih tzu? Felly, os yw'ch ci yn cael trafferth bwyta, gall rhoi darn bach o'r bwyd hwn iddo fod yn hwb mawr i gael ei archwaeth yn ôl. Os nad yw wedi cyffroi am y darn o fara, dyna faner goch i chi gael gweld milfeddyg. Nid yw cŵn, ar y cyfan, yn gwrthod darn o'r bwyd hwn.

Beth i'w osgoi mewn bara i Shih Tzu

Gall eich shih tzu rannu darn o fara gyda chi , ond y mae yn rhaid fodrhowch sylw i gynhwysion y bwyd hwn. Rydym wedi rhestru isod y prif gynhwysion y dylai eich ci eu hosgoi.

Siocled

Mae siocled yn fwyd hynod wenwynig i gŵn. Ac ni ellir ei gynnig o gwbl! Gall ei lyncu achosi symptomau fel: gorfywiogrwydd, dibyniaeth, twymyn a llawer o rai eraill.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod gan siocled ddau gynhwysyn niweidiol i iechyd eich ci: theobromine a chaffein. A pho fwyaf o goco mewn siocled, y mwyaf gwenwynig ydyw. Felly, peidiwch â rhoi bara melys sy'n cynnwys siocled, ac wrth sylweddoli bod eich shih tzu wedi bwyta unrhyw beth sy'n cynnwys siocled, ewch ag ef at y milfeddyg.

Garlleg a nionyn

Mae'r sbeisys hyn mor gyffredin yn bwydydd pobl, nad ydynt yn cael eu derbyn yn dda gan eich corff shih tzu. I'r gwrthwyneb: maent yn dod yn wenwynig. Oherwydd eu bod yn cynnwys disulfide n-propyl, gall winwns a garlleg ddinistrio celloedd coch y gwaed ci.

Mae'r celloedd gwaed hyn yn gyfrifol am gludo ocsigen trwy'r corff. Gall lleihau'r gallu i wneud y cludiant hwn achosi anemia yn eich ci bach. Mae gan lawer o fara wedi'i stwffio'r cynfennau hyn, felly byddwch yn ofalus!

Rhisins

Efallai na fydd grawnwin neu resins, sef grawnwin sychion, yn dda iawn i gorff eich shih tzu. Yn ôl pob tebyg, presenoldeb mycotocsin yw'r prif droseddwr ar gyfer achosi rhai o'r effeithiausgîl-effeithiau ar eich ci bach. Mae'r symptomau posibl a all ddigwydd ar ôl bwyta'r ffrwyth hwn yn niferus, gan achosi problemau coluddol ac wrinol.

Osgoi bara gyda thoes amrwd neu wedi'i losgi

Pan nad yw'r bara wedi'i bobi'n dda a'ch shih tzu yn bwyta iddo, bydd eich stumog yn parhau i eplesu'r toes gan achosi chwyddo, poen ac anghysur. Gall eplesu wneud eich ci yn feddw ​​gan ei fod yn rhyddhau ethanol. Felly, pan welwch fod gan eich shih tzu boen stumog neu symptomau eraill, mae'n ddelfrydol eich bod yn mynd ag ef i glinig milfeddygol. Wedi'i losgi'n barod, gall y toes bara achosi anghysur yn yr abdomen.

Mwy o ofal wrth roi bara i'r Shih Tzu

Mae gofal pan fyddwch chi eisiau plesio'ch ci yn hanfodol i beidio â rhoi poen yn y pen iddo wedyn. Mae sut i gynnig y bara, y swm cywir i'w gynnig a'r bara y dylid ei osgoi yn cael eu cyflwyno i chi nawr.

Dysgwch sut i roi bara i Shih Tzu

Os ydych chi'n ofni prynu un bara yn barod am nad ydych yn gwybod y cynhwysion sy'n rhan o'ch rysáit, peidiwch â phoeni. Dewis arall delfrydol yw bara cartref. Gallwch ei wneud â blawd gwenith cyflawn, ceirch, bananas a/neu sinamon.

Os yw'n well gennych fara melys, peidiwch ag ychwanegu siwgr. Yn lle hynny, defnyddiwch fêl i'w felysu. Ac os nad oes gennych amser i baratoi bara cynnes, gallwch gynnig eich bara halen shih tzu. Ond cofiwch: rhaid i'r maint fodcymedrol a dylai'r darnau fod yn fach.

Byddwch yn ofalus gyda'r swm

Er mwyn osgoi dechrau diabetes a gordewdra yn eich ci, mae angen i chi gymedroli'r cynnig o fara. Gall gormodedd o halen, siwgr a lipidau orlethu'r galon, yr afu a'r arennau. Ni ddylai ci bach fwyta mwy na hanner bara halen y dydd.

Ni ddylai bara byth gymryd lle prif bryd. Gellir ei gynnig mewn dognau bach fel byrbrydau neu ddanteithion. A hyd yn oed wedyn, ni all y cynnig hwn fod yn arferiad!

Dylid osgoi rhai mathau o fara

Ni argymhellir rhoi bara wedi'i brosesu a bara wedi'i eplesu'n naturiol, a all gynnwys sbeisys amrywiol fel garlleg a nionyn, a hyd yn oed siocled a choco. eich ci. Yn union fel byns ci poeth, nid bara pizza, bara yakisoba yw'r opsiynau gorau chwaith. Mae'r mathau hyn o fara sy'n cael eu harddangos ar silffoedd y farchnad yn gyfoethog mewn halen, siwgr a menyn i ychwanegu blas.

Tynnwch y gramen o'r bara

Mae'r gramen yn galed, sy'n gallu achosi tagu ar eich ci bach ac mae'n gyfoethog mewn calorïau. Gellir cynnig y briwsionyn, gan ei fod yn feddal ac yn wlypach. Ar gyfer hyn, mae angen pobi'r bara yn dda. Felly, mae'n atal eplesu yng nghorff eich ci ac nid yw'n niweidio ei iechyd.

Ond byddwch yn barod! Bydd y briwsionyn o fara yn gwneud i'ch shih tzu ddod yn fwy heriol nag y mae eisoes. Ac i sicrhau hynnyni fydd hyd yn oed darn bach o'r briwsionyn yn ei frifo, rhowch ddarn bach iddo i ddarganfod a oes ganddo unrhyw fath o alergedd i glwten a blawd.

Ar gyfer byrbrydau, gadewch i ni fynd gyda bara halen...yn cymedroli!

Wrth y bwrdd brecwast neu fyrbryd y prynhawn, bara halen yw cariad Brasil, a elwir hefyd mewn rhai rhannau o Brasil fel bara Ffrengig. Yn yr un modd ag yr ydym yn caru'r bwyd hwn ac ni all fod ar goll o'n pryd boreol, fe'i haddolir gan eich shih tzu hyd at y pwynt o gaethiwed.

I beidio â gwneud iddo fod eisiau bwyta, rho fach iddo darn iddo. Yn ddelfrydol heb fenyn! A pheidiwch â gorwneud hi. Fel y gwelsom, gall y gormodedd o fara achosi problemau iechyd ac nid dyna'r hyn yr ydych ei eisiau i'ch partner.

Osgowch fara diwydiannol a'r rhai sy'n llawn cynhwysion gwenwynig iddo. Bydd bara halen, neu hyd yn oed bynsen cartref a wneir gennych chi yn cynhesu'r galon ac yn gwneud i'ch ci bach glafoerio. Bydd yn helpu eich shih tzu i dreulio, cryfhau deintgig, cynyddu poer a chynyddu archwaeth.

Gweld hefyd: Mochyn cwta Periw: canllaw gofal, pris a mwyWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.