Allwch chi roi llaeth buwch, gafr neu laeth powdwr i gi?

Allwch chi roi llaeth buwch, gafr neu laeth powdwr i gi?
Wesley Wilkerson

Ydy cŵn yn gallu yfed llaeth? Mae'n gwneud drwg?

Pe baech chi erioed wedi cael y cyfle i weld ci mewn cysylltiad â llaeth buwch, llaeth gafr, neu hyd yn oed laeth powdr, gallech weld yr archwaeth y mae'r ci bach yn cymryd y ddiod ag ef, yn ei ddigoni ei hun mewn a. ychydig eiliadau! Ond a yw'r bwyd hwn yn cael ei dderbyn yn dda gan organeb y ci?

Fel cŵn bach, mae cŵn yn dibynnu'n fawr ar laeth, ond maen nhw'n bwyta, y rhan fwyaf o'r amser, yr un sy'n dod oddi wrth eu mamau. Felly, mae'n gyffredin i lawer o diwtoriaid gredu y bydd llefrith yn parhau i fod yn fuddiol ac yn faethlon i'r ci.

Y gwir yw na all y ci yfed unrhyw laeth, neu ddeilliad llaeth, nad yw'n dod o un arall. ci bach a dim ond yn ystod ei gyfnod cŵn bach! Nawr, gadewch i ni ddarganfod y rhesymau pam na ddylech chi gynnig y bwyd hwn i'ch ci.

Pam ddylem ni atal y ci rhag yfed llaeth?

Mae cŵn yn rhoi'r gorau i yfed llaeth y fam ymhen ychydig, ac nid yw'n cael ei argymell iddynt yfed unrhyw laeth arall trwy gydol eu hoes. Rydych chi'n gwybod pam? Darganfyddwch nawr!

Anoddefiad i lactos

Ar ôl iddynt adael y cam cŵn bach, a rhoi'r gorau i yfed llaeth y fam, mae organeb cŵn, yn gyffredinol, yn dioddef gostyngiad mawr yng nghynhyrchiant yr ensym sy'n prosesu llaeth, mae hyn yn achosi i'r llaeth gael ei dreulio a'i droi'n broteinau a mwynau i'r corff.

Enw'r ensym hwn ywlactas. Hebddo, mae cŵn yn dioddef o anoddefiad i lactos, pan na all llaeth gael ei dreulio gan y corff ac yn y pen draw achosi problemau iechyd, sy'n amlygu gyda symptomau fel chwydu, anghysur yn yr abdomen a dolur rhydd dwys - a all arwain y ci i ddadhydradu os na chaiff ei drin yn gyflym .

Alergedd

Gall diffyg yr ensym sy'n prosesu llaeth - lactas - achosi i'r ci ddangos alergedd. Mae alergeddau'n cael eu hachosi pan na all yr organeb ddelio ag asiant allanol, ac mae'n ceisio diarddel y cyfrwng hwn trwy bob dull posibl.

Mae hyn yn golygu bod yr organeb yn defnyddio, weithiau, yn gallu achosi llid yn y croen, ffwr colli gwallt, twymyn, diffyg hylif, ymhlith symptomau eraill sy'n arwyddion o alergedd. Dyma reswm arall pam nad yw cynnig llaeth i gŵn bach yn cael ei argymell.

Gall achosi problemau berfeddol

Gall cŵn sy'n bwyta llaeth dderbyn y bwyd yn dda ar y dechrau, ond peidiwch â chael eu twyllo. Yn organeb y ci, ni fydd y llaeth yn cael ei amsugno, ac mae hyn yn achosi i'r llaeth aros yn llonydd trwy ei system dreulio: y stumog, y coluddion bach a mawr, a hefyd y rectwm.

Mae'n ymddangos bod y bwyd, pan na chaiff ei dreulio, gall fynd trwy bygythiad - pydru - y tu mewn i organeb unrhyw fod, gan gynnwys cŵn. Ac mae hynny'n gwneud cyfle i'r ci bach ddatblygu allid neu hyd yn oed problemau iechyd eraill, yn y coluddyn, yn fwy.

Gorfaethiad

Mae llaeth yn ffynhonnell gyfoethog o broteinau anifeiliaid a chalsiwm, yn bennaf. Gall cŵn sy'n yfed llaeth, ac nad ydynt yn cael adwaith niweidiol oherwydd bwyta lactos, ddatblygu problem arall, sy'n ymwneud â bwyta bwyd, uwch-faeth.

Gweld hefyd: Corryn arian: gweler y nodweddion ac a yw'n beryglus

Mae hyn yn digwydd pan fydd gormodedd o swm penodol. maetholion yng nghorff y ci , a gall achosi problemau amrywiol trwy gydol heneiddio megis gordewdra, colli neu groniad meinwe esgyrn, anhwylder, llid, ymhlith eraill. Felly, hyd yn oed os yw'ch ci yn derbyn y bwyd hwn heb ddioddef unrhyw anghysur, byddwch yn ofalus.

Sut a pha laeth y gall eich ci ei yfed

Peidiwch â phoeni, nid yw pob llaeth wedi'i wahardd ar gyfer y cŵn! Mae yna sawl un sy'n iach ac y gellir eu cynnig i'r anifail, gan roi eiliad o bleser iddo, yn llawn blas ac iechyd. Isod rydym yn rhoi rhai awgrymiadau ar sut a pha laeth y gellir ei gynnig i'r ci.

Llaeth i gŵn

Gan mai mamaliaid ydynt, y math cyntaf o faeth i gŵn yw llaeth eu mam. Ac mae hyn yn hanfodol ar gyfer datblygiad eich gwrthgyrff, ffawna a fflora berfeddol, esgyrn, dannedd a gwallt, yn fyr, eich corff cyfan. Felly, llaeth y fron ddylai fod yr unig ffynhonnell maeth ar gyfer 8 mis cyntaf bywyd yr anifail.

Ond os nad oes gan y cimynediad at y ffynhonnell hon rywsut, mae atchwanegiadau llaeth ar gyfer anifeiliaid. Maent yn cael eu gwerthu gan siopau arbenigol ar ffurf llaeth powdr. Mae'r atchwanegiadau hyn wedi'u cynllunio i ategu'r maeth y byddai cŵn bach yn ei gael o laeth y fam.

Llaeth gafr

Mewn rhai achosion, efallai y bydd llaeth gafr yn cael ei nodi ar gyfer bwydo'r ci bach, a gall fod yn opsiwn mwy ymarferol yn ariannol i rai tiwtoriaid. Gan ei bod yn bwysig iawn cynnal diet gyda llaeth yn y cyfnod cŵn bach, gall llaeth gafr gymryd lle.

Ond rhaid ei gyflwyno'n ofalus i ddiet y ci bach. Er gwaethaf cael llai o lactos na llaeth buwch, gall sbarduno adweithiau alergaidd. Pryd bynnag y byddwch chi'n gweini llaeth gafr i'r ci bach, ymgynghorwch ag arbenigwr a nodwch sut mae'ch ci yn dod ymlaen ag ef, os oes ganddo ddolur rhydd neu symptomau eraill o anoddefiad i lactos.

Rhowch laeth fesul tipyn gan gi bach

Yn gymaint â bod cŵn yn cael eu bwydo â llaeth yn ystod rhan dda o'u cyfnod cŵn bach, nid yw'n sicr y bydd parhad y defnydd o laeth, hyd yn oed mewn symiau bach, yn datblygu yn eu horganeb y gallu i brosesu lactos yn llwyr.

Gweld hefyd: Pam mae cŵn yn udo? Gweld beth all fod a sut i stopio!

Am y rheswm hwn, hyd yn oed os ydych chi'n cynnwys ychydig o ddognau bach o laeth yn neiet eich ci, efallai y bydd yn datblygu anoddefiad yn y pen draw. Felly, argymhellir cynnigmae llaeth ar gyfer ci bach yn cael ei atal ar ôl blwyddyn o fywyd. Ac eithrio mewn achosion arbennig, gyda goruchwyliaeth filfeddygol.

Rhowch ychydig neu wanhewch â dŵr

Gall y dull hwn o gynnig llaeth i gŵn fod yn ddewis arall sy'n ei gwneud yn bosibl yfed y ddiod. Ond ni ddaw hyn fawr o fudd i faeth y ci bach, a fydd yn sicr yn iachach ac yn fwy maethlon derbyn digon o fwyd, megis bwyd sych a gwlyb ac ychwanegion, pan fo hynny'n berthnasol.

Serch hynny, os oes gennych gi bach a he yn cael trafferth bwydo ei hun, gallwch wanhau ychydig o laeth mewn dŵr a chynnig y ci bach mewn powlen, os yw eisoes yn gallu bwydo, neu â chwistrell, os yw yn y cyfnod bwydo ar y fron.

Y cymhareb gwanhau yw un rhan o ddŵr i ddau o laeth, hynny yw, mewn chwistrell 30 ml mae'n rhaid i chi roi 20 ml o laeth a 10 ml o ddŵr.

Adnewyddwch eich ci gyda diod iachach.

Rydym wedi gweld yma y gall llaeth buwch, geifr neu laeth powdr cyffredin achosi risgiau difrifol i fywydau cŵn. Nid oes gan yr anifeiliaid hyn yr ensym lactas, sy'n prosesu bwyd. Felly, gallant gael eu heffeithio gan lid, problemau treulio a hyd yn oed pethau mwy difrifol.

Fodd bynnag, mae llawer o opsiynau llaeth iach eraill y gellir eu cynnig yn gymedrol, megis llaeth gafr, ond bob amser yn cymryd i ystyriaeth y gofalgyda'r dos a pheidio â gorwneud hi. Ond cofiwch, ni fydd dim yn cymryd lle ac yn iachach i gi na digon o ddŵr ffres, glân!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.