American Staffordshire Daeargi: gweler y canllaw brid cyflawn

American Staffordshire Daeargi: gweler y canllaw brid cyflawn
Wesley Wilkerson

Cwrdd â'r brid Americanaidd Staffordshire Daeargi

Mae'r Daeargi Americanaidd Staffordshire, a elwir hefyd yn AmStaff yn gi cryf oherwydd ei faint. Er ei fod yn gyhyrog, mae'n anifail ystwyth a gosgeiddig. Yn yr erthygl hon fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y brîd hwn i ddatrys ei ddirgelion.

Gwiriwch isod ei nodweddion, personoliaeth, prisiau a ble i ddod o hyd i'r ci hwn. Ar ôl darllen y canllaw hwn byddwch yn gwybod llawer mwy am y brîd hwn, darganfyddwch beth sy'n eu gosod ar wahân i gŵn eraill ac ai dyma'r brîd cŵn delfrydol i chi a'ch teulu.

Nodweddion y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford

Mae gan y brîd hwn fel arfer glustiau codi a pigfain, llygaid tywyll, corff cadarn, ac nid yw ei gynffon fel arfer yn hir iawn. Yn ogystal â'r nodwedd hon, byddwn nawr yn darganfod mwy am ei darddiad, personoliaeth, disgwyliad oes a llawer mwy yn y canllaw hwn!

Tarddiad a hanes y ci

Er y cyfeirir at ei wreiddiau Swydd Stafford, sydd wedi'i leoli yn Lloegr, mae'r ci hwn yn frid Americanaidd. Daeth ei linach i'r amlwg rhwng y 15fed a'r 17eg ganrif. Fe'u datblygwyd yn wreiddiol i ymladd â theirw, ymhlith eraill.

The American Staffordshire Daeargi, yw'r fersiwn Americanaidd o'r groes rhwng cŵn o'r bridiau Bulldog a Daeargi a wnaed yn wreiddiol yn Lloegr. Yn 1972, AKC, sef y clwb mwyafwedi drysu.

Ond mae ganddynt eu gwahaniaethau, mae'r ci hwn yn annwyl, yn gyfeillgar ac mae ganddo wên fel ei nod masnach. Mae'n llai ac yn fwy cadarn a'i lygaid yn dywyllach na'r Pitbull.

Cymerodd ran yn Rhyfel Byd I

Na, ni wnaethoch chi gamddeall. Y ci Stubb, daeargi Americanaidd o Swydd Stafford, oedd ci rhyfel cyntaf America. Wedi cymryd rhan mewn 17 o frwydrau, wedi gwasanaethu am 18 mis a dyma'r unig gi a gafodd ei ddyrchafu'n rhingyll. Bu Stubby fyw rhwng 1916 a 4 Ebrill, 1926. Gwasanaethodd yn y Fyddin o 1917 i 1918 yn 26ain Adran Troedfilwyr Byddin yr UD.

Mae'r brîd wrth ei fodd â her feddyliol neu gorfforol

Mewn gwirionedd , mae'r brîd hwn yn caru'r ddau fath o her, oherwydd ei fod yn frid gyda maint corfforol a llawer o egni, mae'n caru heriau corfforol fel y gall wario egni. Ond ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'n rhaid i un ddod ynghyd â'r llall. Mae'n hoffi ymarfer corff, ond mae angen ysgogiad meddyliol arno. Felly, manteisiwch ar y ffaith bod y ci hwn yn hynod astud a deallus a heriwch ef i'w hyfforddi.

Rydych chi'n barod i gael eich Daeargi Swydd Stafford Americanaidd!

Rydych chi eisoes yn gwybod, er eu bod yn cael eu hadnabod fel brîd ffyrnig, nad yw'r cŵn hyn eisiau dim mwy na chartref gyda phobl sy'n eu caru ac yn treulio amser gyda nhw. Eu bod yn gallu byw gyda phlant, gydag eithriadau, eu bod yn byw yn dda gyda dieithriaid ac os ydynt yn cael eu haddysgu, hyd yn oed gydag anifeiliaid eraill.

Rydych chi'n gwybod yn barodhefyd faint yw gwerth daeargi Swydd Stafford Americanaidd, gwerthoedd bwyd ac iechyd. Y gallwch ei gael yn eich tŷ neu fflat, cyn belled â'ch bod yn mynd ag ef i chwarae ac ymarfer corff. Nawr, edrychwch am y cenel agosaf a phrynwch eich un chi!

Roedd bridiwr cŵn Americanaidd yn cydnabod y brîd hwn fel y Daeargi Swydd Stafford Americanaidd er mwyn eu gwahaniaethu oddi wrth eu hynafiaid.

Maint a phwysau'r brid.

Gall pwysau cŵn bach y brîd hwn amrywio yn ôl eu hoedran. Yn gyffredinol, erbyn eu bod yn 6 mis oed, gallant bwyso rhwng 19.8 kg a 26.7 kg. Pan fyddant yn cyrraedd 12 mis, gallant gyrraedd rhwng 27 kg a 37.8 kg.

Gall maint y Daeargi Swydd Stafford Americanaidd, fodd bynnag, amrywio yn ôl eu rhyw, pan fyddant yn dod yn oedolion, mae benywod fel arfer yn cyrraedd rhwng 43 a 46 centimetr. Yn y cyfamser, gall gwrywod dyfu ychydig yn dalach a chyrraedd uchder o rhwng 46 a 48 centimetr.

Côt y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford

Mae cot y ci hwn yn fyr, yn galed ac yn sgleiniog. Mae'r brîd hwn fel arfer yn gollwng ei gôt yn gyfan gwbl ddwywaith y flwyddyn ac mae colli'r gwallt bob dydd fel arfer yn gymedrol.

Gweld hefyd: Ci cysgu: popeth am ystumiau, ystumiau a gofal

Pan fyddwn yn sôn am ei balet lliw, gallant fod, gyda smotiau, yn solet neu'n lliw lliw. Gall lliwiau'r Daeargi Swydd Stafford Americanaidd fod yn: ddu, coch, lliw haul, hufen, brown, gwyn, llwyd neu las. Gan fod hynny, mae 80% ohonynt yn wyn, yn ddu ac yn lliw haul.

Disgwyliad oes y brîd

Yn gyffredinol, gall cŵn o'r brîd hwn gyrraedd rhwng 12 ac 16 oed. Fodd bynnag, mae pob ci yn unigolyn unigryw gyda gwahanol ffactorau iechyd. Felly, gall ddigwydd bod rhai o’r unigolion hyn, yn byw llaio 10 mlynedd neu hyd yn oed mwy nag 16.

I bennu disgwyliad oes daeargi Americanaidd Swydd Stafford mae angen i ni feddwl am broblemau iechyd posibl. Er bod hwn yn frîd cryf a bywiog yn gyffredinol, gall y cŵn hyn fod yn agored i rai afiechydon. A gall rhai afiechydon amharu'n uniongyrchol ar y disgwyliad oes hwn.

Personoliaeth Brid Daeargi Americanaidd Swydd Stafford

Gan iddo gael ei greu yn wreiddiol i fod yn gi ymladd, byddwn yn gwybod ychydig mwy am y brîd hwn a'i bersonoliaeth. Darganfyddwch a ydyn nhw'n gymdeithasol ag anifeiliaid eraill, dieithriaid, plant a llawer mwy. Dewch i ni ddarganfod felly!

A yw'n frîd swnllyd neu flêr?

Mae'r American Staffordshire Daeargi, er gwaethaf y wyneb cymedrig hwnnw, mor nodweddiadol o'r brid, yn gi hynod o chwareus a chyfeillgar, mae'n teimlo llawenydd mawr wrth chwarae gyda'r bobl y mae'n eu hoffi. Felly, gellir ystyried y ci hwn yn dawel, cyn belled â bod eu hanghenion corfforol yn cael eu diwallu, nid ydynt yn cael eu hystyried yn flêr.

Fodd bynnag, gallant fod yn flêr os na chaiff ei egni ei wario. O ran y sŵn, dim ond os yw'n teimlo unrhyw arwyddion rhybudd y mae'r anifail hwn yn tueddu i gyfarth yn ormodol. Ar wahân i hynny, mae nosweithiau da o gwsg yn cael eu gwarantu, gan nad yw'r ci hwn yn cyfarth llawer.

Cydnaws ag anifeiliaid eraill

Pan fyddwn yn siarad am y cicydnawsedd y Daeargi Swydd Stafford Americanaidd â chŵn eraill neu rywogaethau eraill o anifeiliaid, rhaid inni bob amser gadw mewn cof bod y cŵn hyn wedi'u bridio ar gyfer ymladd rhwng anifeiliaid. A dyna rywbeth a arhosodd ar eu proffil.

Gyda hynny, mae'r anifeiliaid hyn yn dal i weld eraill fel rhyw fath o fygythiad. Ond, nid yw'n amhosibl i'r cŵn hyn gymdeithasu ag anifeiliaid eraill. Er mwyn i hyn fod yn bosibl, rhaid i'r cymdeithasoli hwn ddechrau pan fydd y ci yn dal yn faban.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Yn gyffredinol, mae'r brîd hwn yn tueddu i ddod ymlaen yn dda gyda phlant. Oherwydd ei bersonoliaeth ddofn a chwareus. Ond, fel gyda bridiau cŵn eraill, nid yw'n ddoeth iddynt gael eu gadael ar eu pen eu hunain gyda phlant bach.

I gi gwarchod, mae hyd yn oed y Daeargi Swydd Stafford Americanaidd yn cyd-dynnu'n dda â dieithriaid, sy'n ymddangos ychydig yn groes. Ond, peidiwch â chael eich twyllo. Os bydd y bygythiad yn codi, bydd eich ffrind yn wyliadwrus a gallwch ymddiried yn eich barn am gymeriad.

A allwch chi gael eich gadael ar eich pen eich hun am hir?

Na, ni ellir gadael y Daeargi Swydd Stafford Americanaidd yn hir ar ei ben ei hun. Os oes angen i chi fod i ffwrdd am gyfnodau estynedig, ceisiwch wneud iawn am yr absenoldeb hwn gyda theganau rhyngweithiol. Nid eu gadael ar eu pen eu hunain yw’r opsiwn gorau i’r cŵn hyn.

Gweld hefyd: Cath Siamese: pris, ble i brynu a chostau bridio

Mae angen i anifeiliaid y brîd hwn dreulio llawer o amser ar eu pen eu hunain,efallai y bydd ganddynt deimlad o gadawiad, ac oherwydd hynny, maent yn datblygu ymddygiadau dinistriol yn y pen draw.

Pris a chostau ci Americanaidd Daeargi Swydd Stafford

Pan fyddwn yn sôn am brisiau a chostau'r brîd hwn, mae sawl ffactor i'w hystyried. Yr ydym yn sôn am bris prynu’r anifail ei hun, nad yw bellach yn gost mor boblogaidd, gan symud ymlaen at gostau brechlynnau, bwyd, iechyd, ymhlith eraill. Gwiriwch y cyfan isod!

Pris ci bach Daeargi Americanaidd Swydd Stafford

Gall Daeargi Americanaidd Swydd Stafford gostio rhwng $500.00 a $3500.00. Mae'r amrywiad mewn gwerth yn bodoli oherwydd sawl ffactor, megis hanes eich teulu, geneteg, rhyw y ci bach ac ardystiad pedigri. Po orau yw tarddiad yr anifail, yr uchaf yw cost y ci bach hwnnw i'w brynu.

Mae cŵn benywaidd, fel gyda'r rhan fwyaf o gŵn brid, fel arfer yn costio 15 i 25% yn fwy na chŵn gwrywaidd. Mae'r amrywiad hwn fel arfer yn digwydd mewn cŵn â phedigri a hebddynt, waeth beth yw tarddiad y ci.

Ble i brynu ci o'r brîd hwn?

Mae cenelau yn arbenigo mewn Daeargi Swydd Stafford Americanaidd. Gellir gwneud chwiliadau ar y rhyngrwyd, nad ydynt yn anodd dod o hyd iddynt. Defnyddiwch beiriant chwilio cyffredin, gydag enw'r brid + cenel, ble i brynu.

Gallwch hefyd edrych am y cŵn hyn ar werth ar rwydweithiau cymdeithasol,dilynwch yr un cynllun chwilio. Ond peidiwch ag anghofio, os mai'r hyn yr ydych am ddod o hyd iddo yw Daeargi Swydd Stafford Americanaidd, gwerthuswch ei darddiad yn bwyllog. Gan fod cŵn eraill â bioteipiau tebyg iawn.

Costau bwydo’r ci

Pan fydd cŵn bach, rhaid bwydo’r cŵn hyn â dognau ar gyfer eu grŵp oedran, tan 12 mis rhaid iddynt fwyta bwydydd penodol ar gyfer cŵn bach. Mae rhai brandiau o borthiant penodol ar gyfer y Daeargi Swydd Stafford Americanaidd ar y farchnad. Y pris cyfartalog fesul cilogram o borthiant ar gyfer y ci bach hwn yw $20.90. Bydd hyn yn dod â chost fisol fras o $100.00 i chi.

Ar ôl blwyddyn, mae'r ci hwn eisoes yn cael ei ystyried yn oedolyn. Felly, bydd yn dechrau bwyta bwyd ar gyfer cŵn sy'n oedolion. Gwerth cyfartalog y bwyd iddo yw rhwng $ 185.90 a $ 345.90, y pecyn gyda 15 kg o fwyd, a fydd yn costio $ 130.00 yn fisol iddo.

Costau brechlyn a milfeddygol

Yn Brasil , mae gennym 3 brechlyn sy'n hanfodol ar gyfer pob ci. Maent yn V8 (aml-bwrpas) i V10, ac yn Gwrth-gynddaredd. Fel cŵn bach maen nhw'n cymryd 3 dos o V8 neu V10. Mae'r brechlyn atgyfnerthu yn cael ei wneud yn flynyddol ac mae gwerth y brechlyn hwn rhwng $50.00 a $100.00 y dos.

Nid oes gan gostau milfeddygol swm penodol, mae'n dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Ond gall gostio rhwng $100.00 a $250.00 yr ymgynghoriad. Nid yw'r gwerth hwn yn cyfrif rhag ofn y bydd cais amarholiadau.

Costau gyda theganau, tai ac ategolion

American Staffordshire Daeargi Mae angen teganau caled a gwrthiannol, er enghraifft: esgyrn rwber a ffrisbi y gallwch ddod o hyd iddynt am $9.90, teether a all gostio $35.90 ymhlith eraill.

Mae gwerth ci am gi o'r uchder cyfartalog hwn yn costio rhwng: $120.00 a $400.00. Ar gyfer y dewis o ddeunydd, mae angen i chi ystyried lle bydd yn aros. Ac mae yna ategolion eraill y bydd eu hangen ar eich ci. Coler- $42.90, cit plwm + harnais Americanaidd- $129.90 a phowlenni bwyd a dŵr - $22.90 yr un.

Gofalu am y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford

Nid yw hwn yn frid sydd angen cymaint gofal, ond mae angen llawer o sylw. Ond gallwn wybod yn fanwl yr holl wybodaeth ac unrhyw wybodaeth sy'n ddefnyddiol ar gyfer eich twf. Dewch i ni ddysgu mwy am hyn i gyd yma!

Gofal Cŵn Bach

Pan fyddwn yn derbyn y ci bach hwn gartref, mae'n rhaid i ni fod yn amyneddgar. Ie, gall ei wahanu oddi wrth ei fam achosi straen, ac efallai nad y nosweithiau yw'r gorau. Mae angen diffinio lle iddo gysgu, a rhaid iddo fod yn gynnes ac yn glyd, fel ei fod yn teimlo'n gartrefol.

Rhaid i'r ci gysgu yn y lle hwnnw a ddewisir iddo. Ni waeth ble mae e. Mae'n rhaid iddo wybod o'r oedran hwnnw mai chi sydd â gofal ac nid ef. Gan fanteisio ar y ffaith ei fod yn dal yn fach i ddod i arfer ag efgydag anifeiliaid eraill a phlant. Mae angen eu haddysgu o'r cam hwn.

Faint ddylwn i ei fwydo

Ydych chi'n gwybod yn barod faint ddylai eich ci ei fwyta? Pan fydd yr American Staffordshire yn dal i fod yn gi bach, y swm delfrydol o fwyd i'w amlyncu ganddo yw rhwng 90g a 290g y dydd, nes iddo gwblhau 12 mis.

Ar ôl yr oedran hwn, gall y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford fod yn barod. cael ei ystyried yn oedolyn. Yna'r swm delfrydol o borthiant yw 235g i 270g y dydd, gan gofio bob amser mai'r bwydydd gorau i'ch cŵn yw bwydydd o ansawdd uchel.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae gan gŵn o'r brîd hwn lawer o egni i'w wario ac yn yr achos hwn mae'n angenrheidiol iawn iddo ymarfer gweithgareddau corfforol bob dydd. Y peth delfrydol yw eu bod yn gwneud y gweithgareddau hyn am o leiaf 40 munud y dydd fel ei fod yn teimlo'n fodlon.

Os nad yw'ch ci yn ymarfer gweithgareddau gall hyn ddod yn broblem, oherwydd ni fydd yn gwario'r holl egni. yr ymarferion, bydd yn treulio yn y cartref. A thrwy hynny, gall ddod yn ddrylliwr eich cartref yn y pen draw. Felly, mwynhewch y cwmni ac ewch allan gyda'ch ffrind gorau am dro.

Gofal gwallt

Mae gan y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford wallt byr, anystwyth, felly ni fydd gofalu am ei got yn hawdd mor galed. Does ond angen i chi frwsio unwaith yr wythnos, felly mae'n cael gwared ar unrhyw faw ac yn lledaenu'r olew naturiol.o'i ffwr.

A dim ond pan fydd ganddo arogl drwg eisoes, neu yn y diwedd yn fudr, y bydd angen y baddonau. Mae angen i'r cŵn hyn gael eu golchi mewn dŵr cynnes, nid yn boeth ac nid yn oer. Yn ogystal, rhaid bod yn arbennig o ofalus nad yw dŵr yn mynd i mewn i'w glust, i osgoi heintiau.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Mae angen torri ewinedd ar y Daeargi Americanaidd Staffordshire â pheth rheolaidd, oherwydd pan na fydd hyn yn digwydd, a'r ewinedd yn rhy hir, gall achosi anghysur ac anhawster iddo gerdded neu redeg.

Mae angen brwsio dannedd y Daeargi Americanaidd Staffordshire o leiaf ddwywaith yr wythnos, gan eu bod eisoes yn dueddol o gael problemau deintyddol. Opsiwn arall ar gyfer gofalu am ddannedd y ci hwn yw'r esgyrn sy'n lladd llyngyr ac fe'u defnyddir hefyd i frathu'ch ci.

Chwilfrydedd am frid y Daeargi Americanaidd Swydd Stafford

Yn y flwyddyn 1903 a ci o'r brîd hwn o'r enw Bud, gwnaeth y daith gyntaf a groesodd yr Unol Daleithiau mewn car. Daeth y ffaith hanesyddol hon yn ffilm ddogfen: Ken Burns. Nawr gadewch i ni ddarganfod mwy o chwilfrydedd am y ci hwn!

Mae llawer yn ei ddrysu â pitbull

Ar ryw adeg yn hanes y cŵn hyn, roedden nhw'n rhan o'r un brid: American Pitbull Terrier. Ond yn 1972, cawsant eu gwahaniaethu a heddiw mae gennym y Daeargi Americanaidd Staffordshire, a dyna pam y maent felly.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.