Ci cysgu: popeth am ystumiau, ystumiau a gofal

Ci cysgu: popeth am ystumiau, ystumiau a gofal
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Mae ci cysgu yn dynodi sawl peth!

Gall cwsg ddatgelu llawer o bethau amdanyn nhw. Mae ci oedolyn iach fel arfer yn cysgu tua 12 i 14 awr y dydd. Ar y llaw arall, gall cŵn bach a chŵn oedrannus gysgu ychydig yn hirach, sy'n naturiol ar gyfer y cyfnodau hyn o fywyd ci.

Ond nid amser cwsg y ci yn unig sy'n gallu dweud rhywbeth amdano, y ffordd y gall cwsg anifeiliaid anwes ddweud llawer hefyd, o'i iechyd i hyd yn oed pa mor gyfforddus y mae'n teimlo yn ei gartref. Rhaid i warcheidwad sylwi llawer ar ei gi, ac mae sylwi sut mae'n cysgu yn un ohonyn nhw. Gall hyn eich helpu i ofalu am eich anifail anwes yn well fyth, boed hynny mewn perthynas ag iechyd neu les emosiynol yr anifail. Dysgwch fwy amdano yn yr erthygl hon!

Cŵn sy'n cysgu mewn gwahanol leoliadau

Gall y gwahanol leoliadau y mae cŵn yn cysgu ynddynt ddweud llawer amdanyn nhw. Mae'r sefyllfa fel arfer yn dweud pa mor dda y mae'r ci yn teimlo wrth gysgu yn yr amgylchedd hwnnw. Gweler isod y prif ffyrdd y mae cŵn yn cysgu a beth yw eu hystyr.

Bol i fyny neu i'r ochr

Mae ci sy'n cysgu â'i fol yn agored yn dangos ei fod yn teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel lle rydych chi a gyda'r bobl a'r anifeiliaid o'ch cwmpas. Mae'r bol yn lle bregus, ac yn gyffredinol mae'n well gan gŵn amddiffyn eu horganau mewnol.

Os yw'r ci yn hoffi cysgu ar ei gefn neuamgylcheddol

Mae gweithgareddau cyfoethogi'r amgylchedd hefyd yn helpu'r ci i gysgu'n well, gan eu bod yn gweithio ar hunan-barch, hunanhyder, yn dod â chydbwysedd meddyliol a chorfforol ac yn dal i fod yn hwyl i gŵn.

Dechreuwch yn araf , gyda danteithion wedi'u taenu allan i'r ci ffroeni. Os nad yw'r anifail anwes wedi arfer â'r gweithgareddau hyn, mae'n bwysig ei annog, ond heb ei drosglwyddo ar blât. Mae datrys problemau a gweithgareddau chwareus hefyd yn dda i'r ci; Dros amser, cynyddwch yr heriau a gwnewch yn siŵr bod yr anifail anwes yn cael hwyl bob amser.

Gadewch i'ch ci dorheulo

Mae angen fitamin D ar gŵn, yn union fel bodau dynol, fel mai'r ffynhonnell orau o fitamin D yw yr haul. Dyna pam eu bod yn hoffi gorwedd i lawr i gael bath haul. Mae'n bwysig bod y tiwtor yn gadael i'ch anifail anwes dorheulo.

Gweld hefyd: Sgorpion babi melyn a du: pigiad, gwenwyn a mwy. Edrych!

Ond byddwch yn ofalus gyda chŵn gwyn, albinos neu'r rhai sydd â phroblemau croen. Mae'n bwysig iawn gwirio'r achosion hyn gyda'r milfeddyg, ac os yw hyn yn wir am eich anifail anwes, rhaid i chi ddilyn canllawiau'r milfeddyg.

Mae gan gi sy'n cysgu'n dda well ansawdd bywyd <1

Fel y gwelir trwy gydol yr erthygl, mae ci sy'n cysgu'n dda yn datblygu'n dda ac yn llwyddo i gael gwell ansawdd bywyd, iechyd a hefyd yn dod yn gi mwy cytbwys a heddychlon. Mae'n bwysig iawn gofalu am gwsg eich ffrind gorau fel ei fod yn dod yn anifail hapus ac iach.

Ond yn ogystal, mae'rgall ci cysgu hefyd ddangos rhai pethau gyda'u safle a chyda signalau eraill wrth gysgu, fel y gwelir yn yr erthygl. Felly, mae'n hynod bwysig talu sylw i'r anifail anwes bob amser a gwneud yn siŵr ei fod yn cysgu'n dda. Bydd eich ffrind gorau yn sicr yn cael bywyd llawer gwell os rhowch yr awgrymiadau yn yr erthygl hon ar waith fel y gall gael noson dda o gwsg.

ochr, gan adael ei bol yn agored, o safbwynt ymddygiadol, mae'r ci hwn yn teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel iawn yn ei gartref. Ond mae hwn hefyd mewn sefyllfa dda i'r anifail osgoi gorboethi.

Cysgu gyda'r llygad ar agor

Nid yw ci sy'n cysgu â'i lygad ar agor neu ychydig yn agored yn arwydd larwm. Mae hyn yn ofn ar lawer o bobl, ond yn gyffredinol mae greddf yr anifail yn esbonio'r math hwn o sefyllfa.

Roedd angen i hynafiaid cŵn fod yn effro bob amser i oroesi. Felly, os yw'r ci weithiau'n cysgu gydag un neu ddau o lygaid yn agored neu'n hanner agored, cofiwch mai gweithred goroesi greddfol yw hon, a bod yr anifail yn ôl pob tebyg yn iawn. Mae ei gorff yn dilyn gweithredoedd greddfol na feddylir amdanynt.

Gyda'i ben ar ben ei bawennau

Mae'r ci sy'n cysgu fel hyn yn dangos, er ei fod yn gorffwys, y bydd yn barod i codi unrhyw bryd. Hynny yw, hyd yn oed pan fydd y ci yn cysgu, nid yw'n ymlacio llawer, yn cael cwsg ysgafn ac yn cadw ei hun yn effro. Mae fel bod yr anifail anwes yn cymryd nap byr. Mae'n gyffredin iawn i'r ci yn y sefyllfa hon godi'n fuan a pheidio â chysgu am oriau hir yn y sefyllfa hon.

Bol i lawr a phawennau wedi'u hymestyn

Fel arfer, mae cŵn sy'n cysgu fel hyn, a'u pawennau wedi'u hymestyn ar eu stumogau, yn anifeiliaid anwes mwy cynhyrfus. Maen nhw'n anifeiliaid bywiog iawn gyda phersonoliaeth gref sy'n hoffi bodbob amser yn barod ar gyfer animeiddio. Gyda'r sefyllfa hon, gallant godi'n gyflym a chwarae.

Mae llawer o gŵn bach yn cysgu fel hyn, fel arfer oherwydd bod ganddynt fwy o egni. Ond nid yw hyn yn rheol, oherwydd gall yr anifail gysgu yn y ffordd y mae'n ei gael fwyaf cyfforddus, waeth beth fo'i oedran.

Ci yn cysgu yn safle'r bêl

Gall y ci sy'n cysgu yn safle'r bêl dweud dau beth. Y cyntaf yw y gall fod yn oer ac mae'r sefyllfa hon yn eich helpu i gynhesu'r anifail. Ond os nad yw hi'n oer, efallai bod rheswm arall pam mae'r ci yn cysgu fel hyn.

Mae cŵn hefyd yn cysgu yn yr ystum crychlyd hwn pan nad ydyn nhw'n teimlo mor ddiogel. Felly, mae'r anifail yn cysgu yn y sefyllfa honno oherwydd ei fod yn ystum sy'n amddiffyn y bol ac felly'r organau mewnol. Felly, nid yw mor agored i ymosodiadau.

Coflwch

Gall cŵn sy'n cysgu yn y safle cwtsh ddangos ymlyniad i deganau, anifeiliaid anwes eraill yn y tŷ neu hyd yn oed y perchennog. Yn y sefyllfa hon, mae'r anifail yn cysgu ar ben neu'n pwyso yn erbyn gwrthrych, person neu anifail.

Mae'n gyffredin iawn ym myd natur i anifeiliaid sy'n byw mewn grwpiau gysgu yn pwyso yn erbyn ei gilydd. Mae hyn yn sicrhau bod cyd-chwaraewyr yno, a gall fod yn fath o amddiffyniad grŵp. Ond, gall eich ci hefyd gysgu yn pwyso yn eich erbyn a theganau oherwydd ei fod yn teimlo'n dda yn y cwmni hwnnw.

Cŵn yn cysgu ar y llawr

Ar ddiwrnodau poeth, mae'n arferol iawn i gŵn beth bynnaggyda gwelyau cyfforddus well i gysgu ar y llawr. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y ddaear yn lle oerach, gan leddfu'r gwres y mae'r anifail yn ei deimlo. Gallwch chi helpu'ch anifail anwes trwy osod ffan iddo.

Ond mae yna hefyd achos o anifeiliaid nad ydyn nhw'n dod i arfer â chysgu mewn gwelyau ac sy'n well ganddyn nhw gysgu ar y llawr. Yn yr achos hwnnw, nid oes llawer y gallwch ei wneud. Mae'n werth parhau i gynnig y gwely, ond gadewch i'r anifail anwes gysgu lle mae'n well ganddo.

Gyda’i ben a’i wddf wedi codi

Mae ci sy’n gorwedd i lawr ond yn codi ei ben a’i wddf yn gorffwys ei gorff. Yn fwyaf tebygol, ni fyddwch chi'n cysgu. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl arsylwi ar yr anifail yn cau ei lygaid. Ond fel arfer, pan fydd y ci yn y sefyllfa hon, nid yw'n mynd i gysgu ac mae mewn eiliad o orffwys ac ymlacio. Ond, os byddwch chi'n ei alw'n anifail, mae'n debyg y bydd yn codi ac yn ateb.

Ci yn cysgu ac yn gwneud pethau gwahanol

Gall y ci wneud sawl peth tra bydd yn cysgu neu'n mynd. i gysgu. Mae llawer o bobl yn chwilfrydig am yr hyn y gallai'r pethau hyn ei olygu. Felly gwybod beth yw'r ffactorau hyn a beth maent yn ei olygu.

Chwyrnu

Gall unrhyw gi chwyrnu wrth gysgu, yr hyn sy'n digwydd yw bod rhai bridiau, fel y Pug a'r Ci Tarw, yn fwy tueddol o chwyrnu, gan fod rhai ffactorau sy'n ymyrryd, megis yrhagdueddiad genetig.

Yn gyffredinol, nid yw chwyrnu achlysurol yn broblem, ond os yw'n parhau, efallai y bydd problem iechyd. Yn yr achos hwn, mae'n well ceisio cymorth milfeddyg i ymchwilio i'r achos, fel y gall y gweithiwr proffesiynol benderfynu a yw chwyrnu yn broblem i'r ci ai peidio.

Cael cyfangiadau cyhyr

3>Mae'n arferol gweld y ci yn cael cyfangiadau cyhyr a symudiadau anwirfoddol sydyn wrth gysgu. Yr enw gwyddonol ar y symudiadau hyn yw myoclonus, ac mae hyn hefyd yn digwydd i fodau dynol.

Yn gyffredinol, ystyrir bod y symudiadau hyn yn ddiniwed ac nid ydynt yn peri unrhyw broblem i iechyd yr anifail anwes. Gall y symudiad hwn hefyd gael ei achosi gan freuddwydion y mae'r ci yn eu cael, gan achosi iddo symud yn y pen draw, fel yn ei freuddwyd.

Troi neu gloddio

Wrth baratoi i fynd i'r gwely, mae llawer o gwn yn gallu daliwch ati i droelli ar ben y gwely neu hyd yn oed tyllu'r lle maen nhw'n mynd i orwedd. Yn yr achos hwn, efallai y bydd yr anifail anwes hyd yn oed yn gorwedd i lawr ac yna'n codi, gan ailadrodd y broses hon eto.

Mae'r anifail yn gwneud y pethau hyn i drefnu'r man lle bydd yn gorwedd a hefyd i benderfynu pa un yw'r safle mwyaf cyfforddus. . Mae cloddio'r gwely neu'r man lle mae'n mynd i gysgu yn gyffredin iawn mewn amseroedd cynhesach. Mewn natur, mae anifeiliaid yn cloddio'r ddaear i orwedd ar wyneb meddalach ac oerach, felly gall yr anifaildim ond bod yn boeth, ac felly cael yr arferiad o gloddio.

Rhedeg

Yn ogystal â symudiadau anwirfoddol, gall cŵn hefyd symud yn anwirfoddol fel pe baent yn rhedeg tra'n cysgu. Mae'n bosibl eu bod yn symud eu pawennau blaen a chefn, ac mewn rhai sefyllfaoedd, hyd yn oed yn symud allan o le neu'n deffro oherwydd y symudiad.

Mae hyn yn digwydd pan fo'r ci yn breuddwydio ac yn y diwedd yn ailadrodd y symudiadau, fel bod pwy bynnag sy'n gweld yr olygfa yn deall bod yr anifail yn breuddwydio ei fod yn rhedeg. Pan fydd hyn yn digwydd yn y pen draw, nid yw'n broblem.

Gweld hefyd: Pris coch y berllan: beth yw gwerth a threuliau'r aderyn hwn?

Cyfarth

Gall cŵn sy'n breuddwydio eu bod yn cyfarth gyfarth yn eu cwsg. Fel yn y pwnc blaenorol, mae'n bosibl gweld ci yn breuddwydio ac yn symud, a hyd yn oed cyfarth. Mae anifeiliaid yn gwneud hyn yn anwirfoddol, a gall fod yn fath o hwyl i'w wylio. Yn yr un modd â chwn sy'n symud, nid yw ci sy'n cyfarth tra'n cysgu ychwaith yn dynodi problemau iechyd, os yw'n digwydd yn y pen draw.

Mae cyfarth o'r math hwn yn fwy dryslyd, ac nid yw'r ci fel arfer yn agor ei geg i gyfarth tra'n cysgu . Y cyngor yw peidio byth â'i ddeffro: gadewch i'r anifail anwes gysgu ac mae'n debyg y bydd yn ymdawelu gydag amser neu fe ddeffro ar ei ben ei hun.

Ci'n cysgu llawer? Gweld achosion posibl

Mae cŵn yn cysgu'n hirach na bodau dynol trwy gydol y dydd. Ond mae angen bod yn astud i wybod, rhag ofn bod eich anifail anwescysgu yn fwy na digonol. Gweler isod beth sy'n achosi i'r ci gysgu'n fwy nag arfer ac i ofalu am eich ffrind yn yr achos hwn.

Mae cŵn bach a chŵn oedrannus yn cysgu llawer

Cŵn yn y cyfnod oedolion peidiwch â chysgu cymaint â chi bach a chi oedrannus. Tra bod oedolyn yn cysgu rhwng 12 a 14 awr, gall ci bach gysgu'n llawer hirach. Yn gyffredinol, mae angen i'r ci bach gysgu mwy i ddatblygu'n well.

Gall ci oedrannus gysgu rhwng 12 a 18 awr y dydd. Mae hyn yn normal, wedi'r cyfan, mae'r anifail anwes mewn cyfnod lle nad oes ganddo gymaint o egni mwyach ag yn y cyfnod oedolion ac iau. Mae'r oriau hyn o gwsg fel arfer yn cael eu rhannu'n sawl naps trwy gydol y dydd, ac mae hefyd yn ddelfrydol i'r ci gysgu'n dda trwy'r dydd.

Mae rhai bridiau yn cysgu llawer

Mae bridiau sy'n cysgu mwy nag eraill ac, felly, gall ci oedolyn o fridiau fel Lhasa Apso a Pekingese gysgu mwy na'r hyn a ystyrir yn normal. Os ydych yn pryderu am hyn, cadwch arholiadau'r anifail anwes yn gyfredol i ganfod unrhyw broblemau.

Ond, gan ei fod yn fater o ragdueddiad genetig, yn gyffredinol, nid oes problem sy'n golygu bod gan yr anifail anwes broblemau i fod yn cysgu mwy nag arfer ar gyfer bridiau eraill.

Mae diflastod yn gwneud i'r ci gysgu llawer

Mae llawer o gŵn hefyd yn cysgu mwy oherwydd diflastod, ac mae hyn yn adwaith y mae hyd yn oed pobl yn ei gael wrth basio gan hir stopio heb gael bethgwneud. Gall ci heb drefn neu heb fawr o weithgaredd, ydy, gysgu mwy nag arfer oherwydd diflastod.

Fel arfer, mae cŵn nad ydynt yn mynd am dro yn tueddu i gysgu mwy oherwydd eu bod yn treulio llawer o amser yn cartref. Efallai y byddant hefyd yn chwilio am weithgareddau heblaw cysgu i wneud iawn am ddiflastod.

Cŵn Dros bwysau

Mae cŵn gordew yn cael problemau egni yn y pen draw. Mae angen llawer o egni ar y corff i symud ac, felly, efallai y bydd y ci yn cysgu'n hirach i allu storio egni.

Mae gordewdra hefyd yn gofyn am fwy o anadlu a chalon, yn ogystal, gall pwysau ysgogi cymalau problemau. Felly, yr opsiwn gorau i'r ci â'r broblem hon yw gorffwys ac arbed ynni.

Gall cyflwr iechyd ymyrryd

Yn ogystal â'r ffactorau a grybwyllir uchod, gall cyflwr iechyd y ci ymyrryd â'r amser y mae'r anifail yn cysgu trwy gydol y dydd. Mae'n gyffredin iawn i gŵn nad ydyn nhw'n teimlo'n dda gysgu mwy.

Yn union fel rydyn ni'n gallu bodau dynol yn gallu cysgu mwy pan rydyn ni'n sâl, mae cŵn hefyd angen amser i wella, ac am hynny mae'n well bod y corff yn gorffwys, arbed ynni. Os yw'r ci yn dangos arwyddion nad yw'n iach, y peth delfrydol yw mynd at y milfeddyg.

Sut i wneud i'r ci gysgu'n well

Fel y soniwyd drwy'r erthygl, cwsg o safon yw bwysig iawn ar gyfer y datblygiad aam ansawdd bywyd eich ci. Felly, dysgwch sut i helpu'ch anifail anwes i gysgu'n well a thrwy hynny roi mwy o iechyd ac ansawdd bywyd i'ch anifail anwes. Dilynwch!

Anogwch ymarfer corff a chymdeithasu

Ym myd natur, byddai cŵn yn treulio’r rhan fwyaf o’u diwrnod yn cerdded, felly mae’n bwysig iawn eu bod yn gwneud gweithgareddau corfforol i gynnal iechyd corfforol a meddyliol. Mae cynnwys hyn yn helpu'r anifail i gysgu'n dda. Dyna pam ei bod hi'n bwysig iawn mynd â'ch ci am dro.

Ond, yn ogystal â cherdded a gwastraffu egni, mae angen i chi addasu'r amlder yn unol â'r brîd ac i achos pob ci. Mae hefyd yn bwysig annog yr anifail i gymdeithasu â chŵn a phobl eraill. Felly, os yw'ch anifail anwes yn gymdeithasol, mae'n werth mynd ag ef yn rheolaidd i feysydd cŵn, ac os nad yw, gwyddoch fod hyn yn rhywbeth y gellir gweithio arno.

Cynigiwch ddigon o fwyd i'r ci

Mae ci maethlon sy'n bwyta'n dda, boed o ran maint neu ansawdd y bwyd, hefyd yn fwy tebygol o gysgu'n well. Felly, os yw'n bosibl, cysegrwch eich hun i gynnig y bwyd gorau posibl i'ch anifail anwes.

Os ydych chi'n cynnig bwyd, mae'n briodol chwilio am fwyd â gwerth maethol uchel, gyda premiwm super yw'r opsiwn gorau. Os ydych chi'n cynnig bwyd naturiol, mae'n bwysig ceisio cymorth proffesiynol gan filfeddyg dibynadwy.

Hyrwyddo cyfoethogi
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.