Beth i fwydo cath fach i'w fwyta? Gweler opsiynau a gofal

Beth i fwydo cath fach i'w fwyta? Gweler opsiynau a gofal
Wesley Wilkerson

Ddim yn gwybod beth i'w roi i gath fach?

Mae cath fach yn mynd trwy wahanol gyfnodau o enedigaeth nes iddi beidio â bod yn gath fach. Ym mhob un ohonynt, mae angen y symiau cywir ar y cathod bach ar gyfer datblygiad da a hefyd i osgoi cymhlethdodau yn eu hiechyd.

Dywedir yn gyffredin bod cathod bach yn hoffi rhai bwydydd, pan mewn gwirionedd gallant fod yn niweidiol iddynt. iechyd anifeiliaid, fel llaeth buwch. Mae yna amrywiaeth eang o fwyd y gallwch chi ei gynnig i'ch cath fach!

Yn yr erthygl hon byddwch chi'n dysgu popeth am fwydo cathod bach feline, fel beth allwch chi ei fwydo yn ystod babandod, pa fwydydd sy'n beryglus iddyn nhw a sut bwydo'n gywir ar bob cam cŵn bach. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod!

Beth i'w roi i gath fach i'w fwyta

Oherwydd eu bod yn dal i gael eu datblygu, nid yw'n dda cynnig bwyd caled iawn i'r cathod bach. Mae rhai bwydydd sy'n dda iddo ac sydd ag anystwythder i'w ddannedd cynyddol. Edrychwch ar yr hyn y gallwch chi ei roi i'ch cath fach i'w fwyta isod!

Llaeth y fron ar gyfer babanod newydd-anedig

Llaeth y fron y fam ddylai fod y bwyd cyntaf i gath fach. Mae gan y llaeth hwn eisoes yr holl faetholion a'r mesurau cywir ar gyfer datblygiad y ci bach, mae natur ei hun yn gofalu amdano

Ond os nad oes gan eich cath fach newydd-anedig fynediad at laeth ei fam am ryw reswm, y peth delfrydol yw prynu llaeth wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer cathod, a werthir fel arfer mewn siopau anifeiliaid anwes, a'i fwydo trwy chwistrell heb nodwydd.

Gweld hefyd: Ci bach Basset Hound: personoliaeth, pris, gofal a mwy

Bwyd i gathod bach

Mae yna fwydydd wedi'u gwneud ar gyfer cathod bach gyda'r maetholion angenrheidiol ar gyfer yr anifail. Daw'r porthiant hwn mewn bagiau bach gyda dangos maint yn ôl oedran yr anifail. Mae'n ddewis bwyd gwych wrth newid o laeth y fam i fwydydd mwy solet.

Fe'ch cynghorir i wneud y trawsnewid hwn yn raddol pan fydd y dannedd yn dechrau tyfu, gan ddysgu'r ci bach i adnabod yr hyn sy'n cael ei fwyta fesul tipyn. Gallwch ddod o hyd i fwyd cŵn bach mewn siopau anifeiliaid anwes ac archfarchnadoedd.

wyau

Mae wyau yn fwyd ardderchog ar gyfer cathod sy'n datblygu. Gallwch eu cynnig, bob amser wedi'u coginio ac mewn dognau bach (dim sesnin!). Mae'r wy wedi'i ferwi yn feddal ac yn squishy, ​​yn ddelfrydol ar gyfer anifeiliaid â dannedd sy'n datblygu, yn ogystal â bod yn fwyd sy'n llawn proteinau a maetholion pwysig ar gyfer twf y gath fach.

A does dim rhaid i chi gyfyngu'ch hun hyd yn oed i wyau cyw iâr yn unig! Mae wyau soflieir ac hwyaid hefyd yn opsiynau da i'ch babi. Gellir cynnig yr wy fel cyflenwad i'r dogn (sych neu wlyb), ei gael bob amser fel byrbryd a byth fel y prif bryd.

Pisces

Mae'rmae pysgod yn enghraifft dda arall sydd yn y dychymyg poblogaidd yn dda i gathod. Yn dechnegol nid yw'n anghywir, ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn wrth gynnig y bwyd hwn i gŵn bach. Nid yw cynnig pysgod amrwd yn ddelfrydol, y peth a argymhellir fwyaf yw ei goginio'n ysgafn a heb sesnin.

Gweld hefyd: Maine Coon Cat: gweler nodweddion, lliwiau, pris a mwy

Mae'n bwysig gwybod nad yw pysgod yn fwydydd y dylech chi gael yr arferiad o'u rhoi i'ch cath, ac mae nid dim ond unrhyw fwyd y gall felines ei fwyta (gall penfras, er enghraifft, fod yn wenwynig). Mae pysgod yn gyfoethog mewn omega 3, sy'n atgyfnerthwr esgyrn gwych i'r anifail.

Ar gyfer eich cath fach, cynigiwch ychydig bach o bysgod gyda chig meddal, fel tiwna, sardinau ac eog. Cynigiwch y cig mewn darnau bach heb asgwrn.

Cig

Cig yw prif ffynhonnell maetholion a phrotein cathod. Maent yn bresennol yn y mesurau porthiant a gyfrifir ar gyfer iechyd yr anifail. Felly, nid yw cig pur yn disodli bwydo cathod yn briodol yn seiliedig ar fwyd anifeiliaid. Mae'n bosibl rhoi cig fel byrbryd, mewn symiau bach, i gathod bach.

Y ddelfryd yw eu coginio ychydig, i atal bacteria posibl, sy'n bresennol mewn cig amrwd, rhag niweidio'r gath fach. Gwnewch friwgig heb sesnin a'i ychwanegu at fwyd gwlyb eich ci bach! Yn ogystal â bod yn faethlon, mae'n helpu'r anifail anwes i ddarganfod arogleuon a blasau newydd.

Llysiau

Mae llysiau ynatchwanegiadau bwyd gwych ar gyfer cathod. Mae moron, ciwcymbrau, pys a phwmpen yn cyfoethogi bwyd yn dda iawn, yn ogystal â chael maetholion sy'n rheoli iechyd yr anifail.

Coginiwch y llysiau gwyrdd a'r llysiau mewn dŵr yn unig, eu torri'n dda a'u cynnig mewn dognau bach, yn gymysg a'r dogn. Bydd eich cath fach wrth ei bodd yn archwilio gwahanol weadau a blasau!

Beth i beidio â'i roi i gath fach i'w fwyta

Mae yna lawer o fwydydd sydd, o'u llyncu gan gath fach, yn dod yn wenwynig i'r anifail . Mae rhai hyd yn oed ar gam yn arferion poblogaidd cymdeithas. Gweler isod beth na allwch chi fwydo'ch cath fach a pham!

Llaeth powdr

Mae llaeth powdr yn gynnyrch sydd wedi'i brosesu'n ddwys iawn sy'n cynnwys sylweddau cryf a brofwyd i beidio â niweidio'r corff dynol, ac nid yw hynny'n wir yng nghyrff cathod, hyd yn oed yn fwy felly cŵn bach. Nid yw'r cydrannau sy'n bresennol mewn llaeth powdr, hyd yn oed ar ôl ei wanhau mewn dŵr, yn cael eu hargymell ar eu cyfer.

Ar ben hynny, mae llaeth yn gyfoethog mewn brasterau a all achosi problemau i'r coluddyn sy'n datblygu yn y gath fach. Yn lle llaeth powdr, edrychwch mewn siopau anifeiliaid anwes am laeth a wneir yn arbennig ar gyfer cathod bach, bydd hyn yn gwneud yn dda i dyfiant eich cath fach.

Llaeth buwch

Mae llaeth buwch, yn groes i'r gred gyffredin, yn niweidiol i gathod bach.Yn ogystal â bod yn wenwynig, ar ôl pasio trwy ddiwydiannu i gyrraedd ein cartrefi, mae llaeth yn gyfoethog mewn siwgrau ac yn isel mewn proteinau, rhywbeth y mae cigysyddion, fel cathod, ei angen.

Yn fyr, llaeth ni fyddai'n darparu'r maetholion angenrheidiol ar gyfer y gath fach a byddai'n dal i lenwi ei gorff â swm o fraster y byddai'n anodd ei ddileu yn ddiweddarach.

Bwyd dynol

Mae bwyd dynol, yn gyffredinol, yn niweidiol i gathod bach oherwydd ei fod fel arfer wedi'i sesno â chynhwysion sy'n dod yn wenwyn yn organeb yr anifail. Ac eithrio rhai bwydydd, sy'n cael eu paratoi'n iawn a'u cynnig ar wahân gyda'r porthiant, ni ddylid rhoi ein bwyd i gathod bach.

Yn ogystal â chynnig risgiau iechyd, nid yw amsugno'r buddion hyn bron yn ddim maetholion ar gyfer mae'n. Mae angen sylw arbennig ar gathod bach yn eu trefn fwyd, ac yn bendant nid yw bwyd dynol yn ymrwymo i hynny.

Bwyd cathod ci neu oedolyn

Efallai na fydd bwyd cathod oedolion yn faethlon i gathod bach, ac mae bwyd ci hyd yn oed yn llai maethlon. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod gan gyfansoddiad y porthiant ar gyfer cathod llawndwf lefelau gwahanol o galorïau a maetholion, gyda'r swyddogaeth o gadw organeb cath sydd eisoes wedi'i datblygu'n gytbwys.

Os caiff ei roi ar gath sy'n tyfu, yn ogystal â'r anifail ddim yn amsugno'r hyn sydd ei angen arno, gall fod â chymhlethdodau yn y system o hydsystem dreulio trwy amlyncu mwy o garbohydradau nag y gall dreulio. Gall y sefyllfa hon waethygu gyda bwyd ci, gan fod cathod yn anifeiliaid hollol wahanol ac angen gwahanol fathau o fwyd i gadw'n iach.

Grawnwin neu afocados

Mae grawnwin ac afocados yn ddau ffrwyth sydd ar y rhestr waharddedig ar gyfer cathod, yn enwedig pan maen nhw'n gathod bach. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y bwydydd hyn yn cynnwys tocsinau sy'n achosi dolur rhydd, chwydu, dadhydradu a ffactorau risg eraill i'r anifail bach.

Ni wnaed organeb y gath i amsugno a threulio'r mathau hyn o ffrwythau sy'n eplesu yn y stumog. Wrth siarad am gath fach, gall y risgiau hyn hyd yn oed fod yn angheuol.

Ffrwythau sitrws

Ffrwythau sitrws yw un o'r peryglon bwyd mwyaf i gathod. Mae hyn oherwydd, fel y mae'r enw'n awgrymu, mae gan ffrwythau sitrws lefel uchel iawn o asidedd, sy'n gallu cyrydu waliau'r stumog feline.

Nid yw organeb cathod domestig mor ddatblygedig ag un bodau dynol, gan achosi bwydydd sydd ag asidedd uchel i beidio â chael eu treulio, gan ddod yn wenwyn i'r corff. Peidiwch byth â rhoi lemwn, oren nac unrhyw ffrwythau sitrws eraill i'ch cath o dan unrhyw amgylchiadau!

Bwyd gyda winwnsyn neu arlleg

Mae winwnsyn a garlleg yn sesnin nodweddiadol o'n bwyd, yn bresennol yn y mwyafrif helaeth o'r bwydydd rydyn ni'n eu bwyta. gan y cysonpresenoldeb yn ein bywydau, mae'n arferol meddwl tybed a all y gath fach fwyta.

Yr ateb yw na! Mae winwns a garlleg yn cynnwys sylweddau sy'n ymosod ar gelloedd gwaed coch y feline (celloedd gwaed coch sy'n llawn ocsigen), a all arwain at anemia difrifol. Peidiwch byth â bwydo unrhyw fath o sesnin dynol i'ch cath.

Sut i fwydo cath fach

Wyddech chi fod gan gath anghenion bwyd gwahanol ar bob cam o'i phlentyndod? Mae'r feline yn tyfu ac yn datblygu'n gyflym, gan olygu bod angen i'w fwyd gadw i fyny â'i newidiadau. Gweler isod sut i fwydo'r gath fach ym mhob oed!

Hyd at bythefnos

Ar gyfer cathod newydd-anedig hyd at bythefnos oed, dim ond gyda llaeth y fam y dylid bwydo. Yn ddelfrydol, mae'r bwyd hwn yn cael ei wneud 100% gan y fam, sy'n darparu'r holl faetholion angenrheidiol ar gyfer y gath fach.

Mae llaeth y fam yn rhoi gwrthgyrff imiwnolegol i'r ci bach sy'n ei amddiffyn rhag bacteria a firysau, yn ogystal â darparu twf iach. Os yw eich cath fach hyd at bythefnos oed ac nad oes ganddi fam i'w bwydo, dylech brynu llaeth cath a'i gynnig mewn potel addas, ar dymheredd cynnes.

Rhwng tair a chwe wythnos

Ar ôl tair wythnos o fywyd, mae dannedd y gath fach yn dechrau tyfu ac mae'n bosibl cyflwyno bwydydd yn ychwanegol at laeth y fron yn raddol. Tigallwch brynu bwyd gwlyb i'r gath fach a'i gynnig yn raddol dros amser, neu brynu bwyd sych a hydoddi ychydig mewn dŵr cynnes.

Dyma'r cyfnod pan fydd y trawsnewid ym mywyd y gath yn dechrau dod yn fwy annibynnol ar y fam, lle mae nifer y prydau bwyd tua 6 gwaith y dydd, gyda chyfnodau o 3 i 6 awr.

Rhwng mis a chwe mis

Rhwng mis a chwe mis, gall y gath ddechrau bwyta mwy o fwyd sych. Ar ôl tri mis, mae'n werth cyflwyno mathau eraill o fwyd, yn raddol iawn, i ysgogi synhwyrau'r gath fach. Cyfnod bywyd yr anifail yw ei fod eisoes yn annibynnol ar y fam ac mae angen ei fwydo'n aml o hyd. Dyna pam ei bod yn beth da, cymaint â phosibl, i amrywio'r diet.

Rhowch ffafriaeth i fwydydd sy'n helpu twf y ci bach, trwy ddognau arbenigol yn y maes hwn, a byrbrydau bach yn ystod yr wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, mae angen i'r gath fach fwydo 4 neu 3 gwaith y dydd, a gall droi ddwywaith y dydd yn chwe mis oed.

O chwe mis

Ar ôl chwe mis, mae'r ci bach yn dechrau cael diet mwy cadarn a chyson. Mae'n debyg y bydd eisoes yn gwybod beth yw ei drefn fwydo, hyd yn oed os yw'n cael byrbrydau gwahanol ar rai dyddiau o'r wythnos.

Mae angen gweld angen y gath am fwyd, fel ei fod yn parhau i ddatblygu, ond heb gynhyrchu gormod o bwysau. . Mae angen i bob anifail atrefn fwyd benodol, felly argymhellir i chi gael gwybod beth yw anghenion eich cath fach gyda milfeddyg dibynadwy.

Mae cyfoethogi bwyd yn fuddiol iawn i gathod bach

Yn yr erthygl hon, fe welwch beth allwch chi ei gynnig i'ch cath fach a sut i'w bwydo yn ôl ei hoedran, yn ogystal â gwybod y prif fwydydd gwaharddedig ar gyfer felines. Fel gydag unrhyw anifail, mae diet sy'n llawn protein a maetholion da yn gwneud byd o wahaniaeth.

Gan wybod pa fwydydd sy'n cael eu gwahardd a pha rai sy'n cael eu hargymell, mae'n haws llunio amserlen fwyd ddelfrydol. Mae'r manteision yn niferus, yn enwedig mewn perthynas â datblygiad eich cath fach, a fydd yn tyfu'n llawer cryfach ac iachach.

Mae rôl y fam yn bwysig yn y diet delfrydol hwn, ond gallwch chi, fel gwarcheidwad, ei ddisodli os oes angen. Dilynwch yr awgrymiadau a ddarperir yn yr erthygl hon a cheisiwch gymorth milfeddygol os bydd unrhyw gwestiynau'n codi. Mae gwybod sut i ofalu am eich cath fach ar bob cam o'i phlentyndod ac yn y ffordd gywir, yn cynyddu'r siawns na fydd yn cael problemau iechyd a byw'n hirach gyda chi.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.