Beth mae'r dylluan yn ei fwyta? Gweld ffyrdd o fwydo'r aderyn hwn

Beth mae'r dylluan yn ei fwyta? Gweld ffyrdd o fwydo'r aderyn hwn
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod beth mae'r dylluan yn ei fwyta?

Adar ysglyfaethus yw tylluanod. Hynny yw, mae ganddyn nhw bigau miniog a chrafangau sy'n hwyluso hela, wedi'r cyfan, mae tylluanod yn cael eu hystyried yn helwyr naturiol. Gyda'r wybodaeth hon, mae gennym eisoes syniad o'r hyn y mae diet tylluan yn seiliedig arno: mae ei diet yn gigysol yn gyfan gwbl.

Mae ei helgig yn amrywio o bryfed a larfa i hyd yn oed mamaliaid bach, fel ysgyfarnogod. Yn ogystal, mae rhai tylluanod yn bysgotwyr ardderchog ac yn dal pysgod hyd yn oed yn fwy na nhw.

Yn y bôn, mae'r amrywiad hwn yn dibynnu ar y rhanbarthau lle maent yn byw, y rhywogaethau presennol o dylluanod a'u meintiau priodol. Mae yna dylluanod sydd ychydig gentimetrau o daldra ac eraill sy'n gallu mesur dros hanner metr, a hyd yn oed yn pwyso mwy na 2.5 kg.

Gweler isod restr o'r anifeiliaid sy'n rhan o fwydlen yr ysglyfaethwyr hardd hyn. Byddwch yn sylweddoli ei bod yn fwydlen amrywiol iawn, a bod popeth yn fater o addasu.

Mae tylluanod yn bwyta mamaliaid a chnofilod

Mae'r bwydydd y mae tylluanod yn eu bwyta yn amrywiol, oherwydd eu gallu i addasu i ffynonellau bwydydd sy'n doreithiog yn y rhanbarth lle mae wedi'i leoli. Ymhlith y bwydydd hyn mae mamaliaid ac, fel ffafriaeth bron yn unfrydol ymhlith tylluanod, mae cnofilod. Gawn ni weld mwy o fanylion:

Llygod

Yn achos llygod, mae tylluanod yn y pen draw yn ddefnyddiol iawn i ni fodau dynol, gan y gall rhai llygod fodniweidiol i gnydau a chnydau. Ac oherwydd ei fod yn hoff bryd tylluanod, maen nhw'n gwneud ffafr fawr i ni trwy eu bwyta, ac mae pob tylluan yn bwyta mil o lygod y flwyddyn ar gyfartaledd.

Mae pob rhywogaeth o dylluanod yn bwyta llygod, hyd yn oed y rhywogaethau lleiaf , fel tylluanod tyrchu, sy'n bwydo ar lygod bach. Cnofilod yw'r ffynhonnell fwyd fwyaf cyffredin oherwydd rhwyddineb tylluanod i'w dal. Gyda'u synhwyrau dwysach, maen nhw'n dal llygod wrth y gynffon yn hawdd.

Pleidleisiau

Mae pleidleisiau'n fwy na llygod cyffredin, felly nid yw pob rhywogaeth o dylluanod yn bwydo arnyn nhw. Yn gyffredinol, tylluanod canolig neu fawr sy'n bwyta llygod pengrwn, er enghraifft y Tylluanod Hirglust.

Yr hyn sydd hefyd yn dylanwadu ar yr ardaloedd lle mae'r anifeiliaid hyn i'w cael, sy'n golygu bod y rhywogaethau o dylluanod yn bwyta llygod pengrwn yn fwy detholus. Cynefin yr adar hyn yw corsydd, coedwigoedd yn agos at afonydd a choedwigoedd. Yn ogystal, mae llygod pengrwn yn troi allan i fod yn ddewis maethol da iddyn nhw.

Pwylltlys

Rhywogaeth fach o famaliaid yw'r chwistlod. Er eu bod yn debyg iawn i lygod, maent yn gyffredinol yn anifeiliaid nosol ac yn byw mewn lleoedd llaith.

Mae'r anifeiliaid bach hyn wedi'u cynnwys yn y fwydlen eang o dylluanod, sydd hefyd yn meddu ar arferion nosol. Gyda'u golwg craff, maent yn llwyddo i hela heb anawsterau mawrchwistlod, gan eu llyncu'n gyfan ac yn ddiweddarach aildyfu'r hyn na all gael ei dreulio ganddynt.

Gweld hefyd: Ydy dy gath yn bwyta chwilod duon? Gwybod y perygl a'r awgrymiadau i'w hosgoi!

Llwynogod bach

Mae llwynogod yn byw mewn llawer man, gan osgoi dim ond anialwch a choedwigoedd trwchus iawn. Gan fod llawer o dylluanod hefyd yn byw mewn cynefinoedd gwahanol ac angen bwydo eu hunain, mae rhai tylluanod mawr yn bwyta mamaliaid bach. Mae hyn yn cynnwys llwynogod bach diymadferth.

Dwy enghraifft o rywogaeth o dylluanod sy'n ysglyfaethu ar lwynogod bychain yw'r Dylluan Eryr Ewrasiaidd, a geir yn bennaf yn yr Almaen, a'r Jacurutu, a elwir hefyd y Virginia Owl, yn bresennol iawn yn y Brasil. ffawna.

Gweld hefyd: Heeler Glas: pris, nodweddion, gofal a mwy am y brîd

Sgyfarnogod

Yn ogystal â chael golwg a chlyw da, mae gan dylluanod adenydd gyda phlu meddal, sy'n eu gwneud yn hynod dawel wrth hedfan. Fel y cyfryw, gallant nesáu at ysglyfaeth heb fawr o sŵn.

Oherwydd y rhinweddau hyn gan dylluanod, gallant hela hyd yn oed anifeiliaid cyflym fel ysgyfarnogod. Fodd bynnag, nid yw pob rhywogaeth o dylluanod yn bwydo ar ysgyfarnogod. Mae'r diet hwn wedi'i gyfyngu i dylluanod canolig a mawr, sy'n gallu dal ysglyfaeth sy'n pwyso hyd at ddwywaith eu pwysau.

Mae tylluanod yn bwyta infertebratau

Mae diet tylluan yn eang ac amrywiol, gan gynnwys anifeiliaid di-asgwrn-cefn . Isod, mae gennym enghreifftiau o infertebratau sy'n rhan o'r fwydlen o dylluanod.

Tenebrio

Larfa sy'n dod o chwilen gyffredin iawn yw'r pryfed genwair, a elwir hefyd yn fwydod. Mae tylluanod yn bwydo llawer ar yr infertebratau hyn, gan ein helpu i reoli'r larfâu hyn sy'n cael eu hystyried, i ni, yn blâu.

Mae gan fwydod y blawd lawer iawn o brotein, ymhlith elfennau eraill sy'n helpu tylluanod i gael diet cytbwys. Wrth gwrs, nid yw'r swm sy'n bresennol yn ddigon i'w bwydo'n llwyr, felly maen nhw'n chwilio am ffynonellau eraill o fwyd hefyd.

Gwyfynod

Mae gwyfynod yn debyg iawn i ieir bach yr haf, ond o arferion nosol. Mae hyn yn hwyluso gwaith hela tylluanod gan fod ganddynt yr arferiad hwn hefyd. Oherwydd eu sgiliau hela, mae tylluanod yn dal gwyfynod hyd yn oed wrth symud.

Mae prif ffynhonnell bwyd tylluan yn dibynnu ar rywogaethau pob un yn unig. Er eu bod i gyd yn gallu bwydo ar wyfynod, y tylluanod bach hyn sy'n bwyta'r trychfilod llai hyn fwyaf.

Chwilen

Mae pryfed sydd ag adenydd caled yn cael eu galw'n chwilod ac maen nhw i'w cael yn niferoedd mawr mewn rhanbarthau trofannol. Mae'r trychfilod hyn hefyd yn fwyd i dylluanod ac nid ydynt yn anodd iawn i'w dal.

Mae'r Dylluan Dyllu, a ystyrir yn fach oherwydd ei bod yn cyrraedd hyd at 28 cm ar y mwyaf, yn bwydo ar anifeiliaid bach yn y bôn. Mae'r dylluan hon yn byw hefydrhanbarthau trofannol, felly nhw yw prif helwyr y chwilod hyn. Yn ogystal â gwyfynod, ceiliogod rhedyn a thrychfilod eraill sy'n bresennol mewn niferoedd mawr yn yr ardaloedd hyn.

Pryfed cop

Mae pryfed cop, fel tylluanod, yn ysglyfaethwyr a chigysyddion ac yn bresennol ym mhobman . Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae'r pryfed cop bach, sy'n aml yn frawychus, yn newid safle ac yn dod yn ysglyfaeth i'r tylluanod ar ddyletswydd.

Fel pob pryfyn arall a grybwyllwyd, mae pryfed cop yn rhan o ddeiet pob tylluanod. Ond, er eu bod yn hawdd dod o hyd iddynt a'u dal, mae rhai tylluanod yn ffafrio anifeiliaid mwy eraill.

Mwydryn

Mae croeso mawr i bryfed genwair yn neiet tylluanod, yn enwedig yr ifanc. .

Fel arfer, mae tylluanod yn llyncu ysglyfaeth llai yn gyfan. Fodd bynnag, mae'n gyffredin iawn arsylwi, yn y tymor bridio, tylluanod gyda mwydod yn eu pigau. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd y mwydyn hwn yn sicr o gael ei ddosbarthu fel bwyd i'w gywion.

Rhai anifeiliaid eraill y mae'r dylluan yn eu bwyta

Nesaf, byddwn yn gweld mwy o ddewisiadau bwyd ar gyfer yr adar ysglyfaethus hyn. Gan gofio mai dim ond oherwydd bod tylluanod yn byw mewn mannau agored neu'n agos atynt, sy'n caniatáu iddynt gael eu hela, y mae'r holl fath hwn o fwydo yn bosibl.

Adar bach

Coedwigoedd, ardaloedd amaethyddol a mae parciau coediog fel arfer yn bobloggan dylluanod. Yn y mannau hyn, mae eu bwyd fel arfer yn cynnwys adar bach, sydd hefyd yn byw mewn niferoedd mawr yn y mannau penodol hyn.

Mae rhai rhywogaethau o dylluanod, fel y Dylluan Caburé, yn llwyddo i hela adar ac adar llawer mwy na eu maint. Ar y llaw arall, nid yw'r Dylluan Wen mor fach a chaiff ei hadnabod hefyd fel y Dylluan Eglwysig, y mae ei diet yn cynnwys yr adar bach hyn sy'n dal yn ifanc o'r rhywogaethau mwyaf gwahanol.

Ymlusgiaid

Yn gyffredinol, mae ymlusgiaid yn anifeiliaid mwy, fel crwbanod, crwbanod, nadroedd, crocodeiliaid, chameleonau a madfallod. Yn amlwg, dim ond rhai o'r rhain a all fod yn rhan o ymborth tylluanod, neu dim ond pan fyddant yn dal yn ifanc.

Yn benodol, mae nadroedd, seirff a madfallod, ond mae cofnodion o rywogaethau o dylluanod eisoes wedi bod, megis y Jacurutu, sy'n bwyta crwbanod bach a hyd yn oed aligators babanod. Gwnaethpwyd cofnodion eraill o dylluan wen yn dal neidr tua un metr o hyd, llawer mwy nag unrhyw dylluan.

Amffibiaid

Mae’r dosbarth amffibiaid yn cynnwys brogaod, brogaod, brogaod coed, deillion nadroedd a salamanders. Gan fod rhai mannau lle mae tylluanod yn dewis byw yn cael eu ffinio gan afonydd, llynnoedd a chorsydd, maen nhw'n ardaloedd sydd â ffawna sy'n gyfoethog mewn amffibiaid.gyda'r rhanbarth. Felly, mae'r amffibiaid hyn yn rhan o'u diet, gan ategu helgig eraill.

Pysgod

O ran hela pysgod, mae rhai tylluanod yn arbenigo mewn technegau pysgota. Mae tylluanod sydd i'w cael yn Ynysoedd y Philipinau, Asia ac Affrica yn bwydo'n bennaf ar bysgod.

Gallant fod yn bysgod bach neu'n bysgod mawr, mae tylluanod yn bysgotwyr gwych ac nid ydynt yn cael eu dychryn gan faint y pysgod. Mae tylluan y rhywogaeth Bufo-de-Blakistoni, er enghraifft, yn dal pysgod hyd at deirgwaith ei bwysau ei hun. Er mwyn gwneud pysgota'n haws, mae'n cymryd gwreiddiau coed yn un o'i grafangau ac yn dal ei bwyd gyda'r llall.

Fel heliwr gwych, mae'r dylluan yn bwyta sawl anifail

Yma dysgoch chi am yr hyn y mae'r dylluan yn ei fwyta a pha mor amrywiol yw ei bwydlen. Mae tylluanod yn ysglyfaethwyr gwych, yn ogystal â hebogiaid a hebogiaid, fodd bynnag, yn ystod y nos y maent yn fwyaf gweithgar. Mae ei allu hela yn rhyfeddol iawn.

Yn gyffredinol, mae tylluanod bach yn bwydo'n bennaf ar bryfed, amffibiaid bach a llygod, a all amrywio yn ôl y rhanbarth y maent yn byw ynddi. Mae'r tylluanod canolig eu maint yn bwyta llygod mawr, chwistlod, nadroedd bychain ac adar.

Mae'r rhai mwy hyd yn oed yn bwydo ar aligators bach, ac yn amrywio o ysgyfarnogod, llwynogod bach, pysgod, ymhlith eraill. Mae gan bob rhywogaeth ei hoffterau o ran bwyta'n dda. Ond ywmae'n ddiddorol nodi bod tylluanod yn fanteisgar ac yn bwydo ar beth bynnag sydd ar gael yn yr ardal honno.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.