Ci yn brathu ei gynffon ei hun? Darganfyddwch pam a beth i'w wneud!

Ci yn brathu ei gynffon ei hun? Darganfyddwch pam a beth i'w wneud!
Wesley Wilkerson

Ydy eich ci yn brathu ei gynffon?

Os yw eich ci yn cnoi ei gynffon yn aml, rydych chi yn y lle iawn. Yma byddwch yn darganfod beth allai fod yn achosi i'ch ci ymddwyn fel hyn, boed hynny am resymau iechyd, diflastod neu hyd yn oed i gael eich sylw.

Fe welwch fod yna lawer o resymau pam fod eich ci blewog yn cael hyn. ymddygiad, ond byddwch yn dawel eich meddwl, oherwydd mae ateb. Mae yna ddulliau effeithiol iawn a all wneud i'r ci roi'r gorau i gael yr ymddygiad hwn, o roi sylw i'r anifail anwes i geisio cymorth gan weithiwr proffesiynol.

Daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon, oherwydd yma fe welwch yn fanylach beth sy'n achosi hyn ymddygiad a sut i helpu eich ffrind pedair coes. Darllen hapus!

Ci yn brathu ei gynffon ei hun: achosion ymddygiadol

Er ei bod yn gyffredin iawn i gi frathu ei gynffon ei hun, mae llawer o achosion y gellir eu cysylltu â hyn ymddygiad. Gweler isod am ragor ar y rhesymau pam mae anifail anwes yn brathu ei gynffon!

Gall brid neu oedran ddylanwadu

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae ci yn brathu ei gynffon ei hun yw oherwydd ei hil neu oed. Mae rhai bridiau yn fwy tueddol o fynd ar ôl eu cynffonau eu hunain, gan gynnwys y Daeargi Tarw a'r Bugail Almaenig.

Mae hyn yn bosibl oherwydd bod cŵn wedi etifeddu'r nodwedd ymddygiadol hon yn enetig. Yn ogystal, cŵngall ifanc iawn, fel cŵn bach, hefyd ddangos yr ymddygiad hwn. Yn yr achosion hyn, mae'n arferol i'r ci gael yr agwedd hon, bydd yn chwarae â'i gynffon ei hun yn unig.

Chwarae ar drywydd ei gynffon

Fel y soniwyd yn flaenorol, gall ddigwydd bod eich ci yn brathu ei gynffon ei hun dim ond am hwyl. Ond, byddwch yn ofalus, oherwydd ni fydd hyn ond y rheswm os nad yw'r ci erioed wedi gwneud hyn o'r blaen neu wedi ei wneud ychydig o weithiau ar hyd ei oes, os nad yw'r anifail yn fwy ymosodol. Hefyd, dylid ymchwilio cyn dod i gasgliad pendant pam.

Bod wedi diflasu allan o'u cynffon eu hunain

Ydy, gall cŵn hefyd deimlo'n ddiflas pan gânt eu gadael ar eu pen eu hunain a gwneud dim byd drwy'r dydd hir. Yn union fel bodau dynol, pan fydd cŵn yn mabwysiadu heb wneud unrhyw beth gallant fabwysiadu ymddygiadau nodweddiadol.

Gall diflastod wneud yr anifail anwes yn bryderus ac o dan straen, felly i roi terfyn ar y teimladau hyn, mae'r ci yn dechrau brathu ei gynffon ei hun. Felly, peidiwch byth â gadael llonydd i'ch ci neu heb wneud dim am amser hir, fel arall bydd yn mabwysiadu'r ymddygiad hwn i ddifyrru ei hun a lleddfu tensiwn.

Ceisio sylw

Yn ogystal â'r rhesymau hyn, bydd eich efallai y bydd ci yn dechrau ymddwyn fel hyn i gael eich sylw. os treuliwch y dyddtu allan ac nad ydych yn arfer cerdded neu chwarae gyda'ch anifail anwes, efallai y bydd yn dechrau cnoi ei gynffon ei hun.

Fodd bynnag, mae'n werth cofio mai dim ond os yw'ch ci yn gallu ystyried y rheswm hwn. nid yn yr arferiad o weithredu fel hyn. Os na, efallai mai'r rheswm yw un o'r rhesymau a nodir uchod neu'r canlynol.

Creu ynni

Os nad ydych wedi arfer mynd â'ch ci am dro, bydd yn sicr yn cael cronni egni, egni. Yn union fel y gall ci frathu ei gynffon ei hun pan fydd wedi diflasu, gall ddigwydd hefyd pan fydd ganddo lawer o egni.

Cofio y bydd lefel egni rhai cŵn yn uwch nag eraill. Yn fuan, bydd yn dibynnu ar frid yr anifail. Cŵn canolig a mawr yw'r rhai sydd angen ymarfer corff fwyaf, ond yn gyffredinol, gall pawb fod wedi cronni egni.

Ci yn brathu ei gynffon: achosion corfforol ac iechyd

Y tu hwnt i resymau ymddygiadol, gall eich ci frathu ei gynffon ei hun am resymau corfforol ac iechyd, felly gall yr anifail gael chwain neu hyd yn oed rhywfaint o anaf i'r corff. Gwiriwch ef isod!

Chwain yn gwneud i'r ci frathu ei gynffon

Os sylwch nad unrhyw un o'r rhesymau a grybwyllwyd uchod sy'n gwneud i'ch ci ymddwyn fel hyn, gallai'r achos fod yn chwain. Felly, i ddarganfod ai hyn yw'r achos, gwiriwch eichcynffon a'r corff cyfan.

Os dewch o hyd i'r pryfyn hwn sydd â chorff hir a lliw brown golau, gwaredwch ef. Mae gwneud hyn yn bwysig iawn fel bod y ci yn rhoi'r gorau i frathu ei gynffon ei hun, fel arall bydd yn amhosibl dileu'r ymddygiad hwn.

Efallai mai anafiadau yw'r rheswm

Mae cŵn bach yn fwy agored i anafiadau oherwydd bod eu hesgyrn yn fwy bregus. Yn ogystal, mae'n bwysig mynd ag ef at y milfeddyg o bryd i'w gilydd am archwiliad manylach, lle mae'n bosibl darganfod y math o anaf.

Yn gyffredinol, efallai y bydd eich ci yn dechrau brathu ei gynffon ei hun oherwydd bod ganddo anaf, fel sy'n wir yn achos toriad yn y coccyx, y mwyaf cyffredin. Felly, mae'r ci yn mabwysiadu'r ymddygiad hwn i gael eich sylw er mwyn gwella'r boen hon.

Chwarennau rhefrol

Os bydd eich ci yn dechrau brathu ei gynffon yn ddi-baid, mae'n bosibl bod yr anws chwarren yn llidus. . Bydd y broblem hon yn achosi llawer o boen yn ardal yr anws ac ar waelod y gynffon, gan achosi i'r ci ddechrau brathu'r gynffon i leddfu'r boen.

Mae'r chwarennau rhefrol yn rhanbarth sy'n Mae o gwmpas yr anws, sy'n Ei swyddogaeth yw rhyddhau sylwedd i iro tra bod yr anifail yn ysgarthu. Fodd bynnag, pan na fydd hyn yn digwydd, gall llid ddigwydd.

Statws iechyd

Yn ogystal â'r holl achosion a grybwyllwyd uchod, efallai y bydd gan eich ci broblem iechyd corfforol neumeddyliol. Mae'n gyffredin iawn i gŵn gael problemau croen, a all gael eu hachosi gan ffyngau, clefyd y crafu neu alergeddau, yn ogystal, gallant gael problemau asgwrn cefn.

Wrth i gi heneiddio, gall ddigwydd i gael rhai problemau niwrolegol sy’n effeithio ar eich iechyd meddwl. Mewn achosion o'r fath, gall eich anifail anwes ddatblygu obsesiwn â brathu ei gynffon ei hun.

Beth i'w wneud i atal y ci rhag brathu ei gynffon?

Fe welwch isod fod llawer o ffyrdd i atal eich ci rhag brathu ei gynffon ei hun. Dysgwch fwy isod!

Rho sylw i'ch ffrind

Mae cŵn yn anifeiliaid cymdeithasol iawn, felly roedden nhw bob amser yn byw mewn pecyn. Pan na fyddwch chi'n mynd â'ch ci am dro, dydych chi ddim yn talu sylw iddo, bydd yn arferol iddo frathu ei gynffon ei hun i gael eich sylw.

Hefyd, fe all ddigwydd i chi adael eich anifail anwes ei ben ei hun am amser hir , dros y blynyddoedd efallai y bydd y ci yn y pen draw yn datblygu darlun o bryder gwahanu a straen. Felly, peidiwch byth â rhoi'r gorau i dalu sylw i'r anifail.

Cadwch eich ci bach yn lân

Pan fydd gennych gi, rhaid i chi bob amser roi sylw i'r anifail a gofalu am ei hylendid. Gall cael yr arferiad o lanhau'r anifail bob pythefnos atal chwain a mathau eraill o afiechydon rhag cyrraedd yr anifail.

Pan fyddwch yn mynd i ymdrochi'r anifail anwes, bob yn ail rhwng siampŵnormal a gwrth-chwain. Hefyd, os yw eich ci yn brathu ei gynffon oherwydd chwain, mygdarthu'r tŷ i gael gwared arnynt.

Cynigiwch fwyd maethlon

Mae manteision maeth cŵn da yn cynnwys croen iachach, iachach, llai tebygol o gael bwyd maethlon. alergeddau a chôt feddal. Unwaith y byddwch chi'n gwybod yr holl fanteision hyn, mae'n bryd cynnig y bwyd iawn i'r anifail.

Gall diet eich ci gynnwys 70% o fwyd sych a 40% o ffrwythau a byrbrydau. Os nad oes gan ddiet eich ci y maetholion angenrheidiol i gynnal ei iechyd corfforol, bydd yn dechrau dangos problemau iechyd ac ymddygiad.

Darparu ysgogiad corfforol a meddyliol

Darparu ysgogiad corfforol a meddyliol mae'n hynod pwysig. Pan fydd gormod o egni yn achosi'r ymddygiad, bydd yn rhaid i chi ysgogi'r anifail yn fawr, hynny yw, mynd ag ef am dro a gwneud gweithgaredd corfforol.

Yn ogystal, gall eich anifail anwes gael ei bwysleisio gan peidio â gwneud dim neu am fod ar eich pen eich hun gartref am amser hir. Yn yr achos hwn, cynigiwch deganau sy'n annog y ci i feddwl, megis cuddio pêl ynghyd â danteithion a gadael iddo chwilio amdani.

Osgoi sgaldio neu gosb

Mae'ch ci yn brathu'r gynffon nid yw ei hun oherwydd ei fod eisiau, wedi'r cyfan, gall ei frifo. Felly, ceisiwch osgoi scolding neu gosbi'r ci gymaint â phosibl, gan y bydd y gweithredoedd hyn ond yn gwneud yr anifail yn fwypwysleisiodd.

Yn lle hynny, gwnewch rai o'r dulliau a grybwyllwyd uchod, ond cofiwch na fydd y ci yn atal yr ymddygiad hwn dros nos. Ar gyfer hyn, mae angen i chi fod yn amyneddgar, oherwydd dros amser bydd yr anifail anwes yn cysylltu'ch gorchymyn â'r ymddygiad.

Gweld hefyd: Chihuahua longghair: Gweld sut olwg sydd arno, pris, gofal a mwy

Rhowch goler Elisabethaidd

Os hyd yn oed ar ôl profi'r holl ddulliau a grybwyllir uchod Os gallwch Peidiwch â gwneud i'r ci roi'r gorau i frathu ei gynffon ei hun, y peth delfrydol yw rhoi coler Elisabethaidd ar yr anifail anwes. Ac nid oes rhaid i chi boeni, nid yw'r math hwn o goler yn brifo.

I wneud hyn, dewiswch ddeunydd sy'n feddal neu'n glustog, fel nad yw'r anifail anwes dan straen. Defnyddir y math hwn o ymyriad yn aml pan fydd gan y ci gosi ar ei gynffon neu os oes ganddo anaf ar y safle yn barod.

Ceisiwch gymorth proffesiynol

Hyd yn oed ar ôl darllen yr holl awgrymiadau hyn i helpu eich ci ac Os nad ydych yn teimlo'n barod i'w perfformio, y peth delfrydol yw eich bod yn ceisio cymorth gan weithiwr proffesiynol. Efallai eich bod yn rhoi cynnig ar un o'r dulliau a ddysgir yma ac nad ydych yn cyflawni unrhyw ganlyniadau, yn yr achosion hyn ceisiwch gymorth gweithiwr proffesiynol.

Gall ddigwydd bod y ci yn dechrau dangos yr ymddygiad hwn yn amlach. Yn ystod ymgynghoriad gyda'r milfeddyg neu hyfforddwr, bydd yn gallu rhoi gwybod i chi os yw'r achos oherwydd problemau iechyd ai peidio.

Peidiwch â gadael i'ch ci frathu ei huncynffon!

Os yw eich ci wedi dechrau brathu ei gynffon ei hun, byddwch yn ofalus, gan nad yw hyn yn normal a gallai gael ei frifo dros amser. Trwy gydol yr erthygl hon rydych chi wedi darganfod beth all achosi'r ymddygiad hwn, yn amrywio o'r ci eisiau tynnu eich sylw at groniad egni.

Yn ogystal, rydych chi wedi dysgu y gall yr ymddygiad hwn ddatblygu oherwydd iechyd corfforol a meddyliol problemau. Gall cŵn hefyd gael anafiadau ar eu corff, felly i geisio lleddfu'r boen gallant ddechrau brathu eu cynffon.

Gweld hefyd: Agouti: gweler chwilfrydedd, mathau, bwyd a bridio!

Yn fuan fe ddysgoch chi beth ddylech chi ei wneud i helpu'ch anifail anwes, fel na fydd yn dioddef yn y dyfodol gyda briw yn y gynffon. Felly, rhowch yr holl awgrymiadau ar waith a pheidiwch â gadael i'ch ci aros yn yr ymddygiad hwn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.