Ffermio defaid: darganfyddwch y prif fridiau a sut i'w magu!

Ffermio defaid: darganfyddwch y prif fridiau a sut i'w magu!
Wesley Wilkerson

Beth sydd angen i chi ei wybod i fod yn ffermwr defaid

Sut i ddechrau fferm ddefaid? Mae magu defaid yn weithgaredd hynafol, mae tua deng mil o flynyddoedd oed, ond mae'r egwyddorion ar gyfer magu'r anifeiliaid hyn yn aros yr un fath. Mae gennym lawer i fanteisio arno pan fyddwn yn sôn am ffermio defaid. Gallwn gael gwlân ar gyfer y diwydiant tecstilau, cig â gwerth maethol da a llaeth. Fel y gwelwch, mae'n bosibilrwydd proffidiol i'r rhai sydd am fagu anifeiliaid sy'n cynnig buddion i fodau dynol.

Mae angen i chi wybod, er mwyn magu defaid, fod angen i chi gael blas ar anifeiliaid, fel da byw, yn ogystal â dewis yr anifeiliaid cywir fel bod y canlyniadau'n addawol o'r cychwyn cyntaf. Yn gyffredinol, mae'n bosibl dechrau magu defaid gyda buddsoddiad is nag y byddai'n rhaid i chi ddechrau magu pedwarplyg mawr, fel teirw a buchod.

Gweld hefyd: Pwdl: nodweddion, ci bach, pris, gofal a mwy

Am y rheswm hwn, yn yr erthygl hon, byddwch yn darganfod yr holl fanylion yn ymwneud â chreu'r mamaliaid blewog hardd hyn. Mae llawer o fanylion yn ymwneud â delio â defaid! I wirio nhw, daliwch ati i ddarllen. Awn ni?

Camau cyntaf i ffermio defaid

Ydych chi'n fodlon dechrau elwa o ffermio defaid? Byddwn yn dangos y camau cyntaf i chi os ydych yn ystyried dechrau ffermio defaid. Rhaid i chi chwilio am anifeiliaid â tharddiad genetig da, gwarantu y dacynhyrchu, gan ei bod yn ddiamau y gall magu defaid ddod yn fusnes proffidiol oherwydd y galw am gynnyrch sy’n deillio o’r anifeiliaid hyn.

Ond, mae’n werth pwysleisio pwysigrwydd cael y cyfrifoldeb o fod yn gynhyrchydd yn ymwneud â phawb gweithdrefnau sy'n angenrheidiol i gynnig cynnyrch i gwsmeriaid sy'n eu gwneud yn wirioneddol fodlon. Yn ogystal, pwynt pwysig arall i siarad amdano yw gofal am les yr anifeiliaid.

Yn ogystal, waeth beth fo'r brid, gofalwch bob amser o'ch defaid fel eu bod yn byw'n gyfforddus am oes !

bod yn anifail fel bod popeth yn digwydd yn ddiogel. Edrychwch arno:

Darganfod beth yw eich blaenoriaethau a'ch amcanion gyda ffermio defaid

Un o'r rhesymau cyntaf sy'n datrys y cwestiwn a ddylid magu defaid ai peidio yw'r gost angenrheidiol i gael defaid ac wrth adeiladu'r strwythur i'w cartrefu. Er enghraifft, byddai angen mwy o le ar fuwch sengl i oroesi, yn ogystal â bod yn anifail drutach, sy'n bwyta mwy o fwyd ac sydd â chyfnod beichiogrwydd hirach. Ar y llaw arall, o ran defaid, gan eu bod yn famaliaid llai, nid oes angen cymaint o le byw arnynt â gwartheg!

Felly, cyn dewis magu defaid, mae angen meddwl a gwerthuso beth eu blaenoriaethau. Os ydych chi'n chwilio am anifail proffidiol, cynhyrchydd gwlân, nad yw'n gofyn cymaint o gostau â gwartheg, ac a all ddod â manteision hirdymor, mae defaid yn ddelfrydol i chi!

Dewiswch y bridiau yn ôl eich nodau a/neu gynnyrch a gynhyrchwyd

Dewch i ni ddweud eich bod nawr yn penderfynu eich bod am fod yn ffermwr defaid. Ond beth yw eich amcan, hynny yw, beth ydych chi am ei gynhyrchu? Yno? Cig? Llaeth? Croen? Fel y gwelsom, gallwn elwa llawer o ddefaid. Bydd y dewis o gynhyrchion a gynhyrchir yn cael effaith wrth ddiffinio'r brîd gorau i fridio.

Cyn gynted ag y byddwch yn dewis pwrpas penodol, rhaid i chi ddewis brîd y defaid yn ddoeth. Er enghraifft, os ydych chi'n dewis cynhyrchugwlân, efallai bod y brîd Merino yn ddelfrydol. Os dewiswch gynhyrchu llaeth, argymhellir y bridiau Bergamacia neu Milchschaf. Mae gan bob brid ei nodweddion arbennig!

Cyfrifo nifer y defaid yr hectar

Ffactor pwysig arall mewn ffermio defaid yw nifer yr anifeiliaid fesul hectar. Hefyd, yn hyn hefyd rydym yn dod o hyd i fantais wrth fagu defaid o gymharu â magu gwartheg, sef nifer yr anifeiliaid fesul ardal. Mae’n bosibl i 1 ych feddiannu 1 hectar, a gall hyd at 10 dafad ddefnyddio’r un arwynebedd tir!

Hefyd, gwnewch yn siŵr, cyn prynu defaid ar gyfer eich porfa, fod gennych ddigon o le i hynny. maent yn byw'n gyfforddus!

Nifer y mamogiaid fesul hwrdd

I'r rhai sy'n ystyried defnyddio ffermio defaid fel busnes, mae gwybod faint o famogiaid y gall un gwryw eu gorchuddio yn bwysig iawn wrth ddewis bridwyr da. Yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir, brîd a libido'r hwrdd, mae'n bosibl y bydd yn gallu gorchuddio o bump ar hugain i hanner cant o famogiaid. Felly, mae’n gyffredin i fridwyr defaid ddewis gadael nifer ohonynt gydag un neu ddau o hyrddod yn unig.

Am y rheswm hwn, mae penderfynu ymlaen llaw faint o famogiaid yr ydych yn bwriadu eu magu yn hollbwysig wrth ddewis nifer yr hyrddod. .

Bridio defaid: bridiau o ddefaid ar gyfer bridio

Ydych chi erioed wedi meddwl am ennillarian yn cynhyrchu gwlân? Gwyddom fod rhai bridiau o ddefaid yn darparu gwlân o ansawdd uchel ar gyfer y diwydiant tecstilau. Darganfyddwch, isod, rai bridiau sy'n gynhyrchwyr gwlân da i ddechrau cynhyrchu neu weithgynhyrchu tecstilau:

Merino

Mae defaid Merino yn cynrychioli brid o ddefaid sy'n wreiddiol o Bortiwgal, sy'n adnabyddus am ei ddefnyddioldeb mawr wrth gynhyrchu cot dda. Dywedir bod y brîd hwn yn effeithlon iawn o ran cynhyrchu gwlân, sydd â phriodweddau rhagorol, megis rhwyddineb cludo, meddalwch da a dwysedd edafedd isel. Yn ogystal, mae'r Merino yn ddafad sy'n ymwrthol iawn, felly mae'n byw'n dda mewn ardaloedd sydd â thymheredd mawr.

Mae yna hefyd amrywiaeth o'r brîd hwn a elwir yn Merino Awstralia. Mae'r enw ei hun eisoes yn awgrymu ei fod yn tarddu yn Awstralia o'r brîd Merino, a'i fod wedi etifeddu ansawdd ffibrau naturiol ei berthynas Ewropeaidd. Fe’i cyflwynwyd ym Mrasil gan yr Ariannin a’i henwodd yn “Patagonian Lamb”.

Rambouillet

Gallwn ddweud bod y brid Rambouillet yn “ferch” i'r Merinos, fe'i crëwyd o ddetholiad o enghreifftiau o'r brîd Merino o Sbaen, rhwng y blynyddoedd 1786 a 1799. Fel y dywed ei henw, y mae y ddafad hon yn frodorol i Ffrainc, yn nghymun Rambouillet.

Gan mai canlyniad croesau yw defaid Rambouillet sydd yn gwerthfawrogi detholusrwydd ac ansawdd y blewyn, y mae Mr.Mae'n naturiol iddynt gynhyrchu gwlân meddal iawn wedi'i dargedu. Yn y 19eg ganrif fe'i mewnforiwyd i'r Unol Daleithiau a hyd heddiw mae'n ganolbwynt cynhyrchu tecstilau i lawer o gynhyrchwyr yn y wlad.

Columbia

Yn wreiddiol o'r Unol Daleithiau, roedd yn un o'r bridiau cyntaf i gael ei fridio yn y wlad honno. Canlyniad croesi'r brid Rambouillet gyda'r brîd Lincoln oedd brîd Columbia, gan greu dafad sy'n amlbwrpas o ran cynhyrchu gwlân a chyfaint cig. Mae manteision brîd Columbia yn seiliedig ar ddatblygiad cyflym yr epil, yn ogystal â'r ffaith bod y mamogiaid yn darparu tua 7.5 kg o wlân ym mhob cneifio.

Maen nhw'n ddefaid mawr a chadarn, gyda'r gwrywod yn pwyso tua 100 i 130 kg a benywod yn pwyso 70 i 100 kg. Mae wˆ yn yn datblygu'n gyflym o dderbyn gofal da, yn bennaf oherwydd gallu mamol gwych y benywod.

Corriedale

Fel y bridiau blaenorol, mae brîd defaid Corriedale yn gynhyrchydd gwych o ffibrau tecstilau naturiol sy'n gorchuddio ei gorff cyfan. Yn Rio Grande do Sul, dyma'r brîd sydd â'r ganran gynhyrchiol uchaf ymhlith y gauchos, fel bod 60% o gynhyrchiad y wladwriaeth yn dibynnu arno. Ymhellach, mae mamogiaid Corriedale hefyd yn gynhyrchwyr cig gwych.

Mae marwoldeb isel ŵyn yn nodwedd o frid Corriedale, ffaith sy’n cyfuno â nodwedd gynhenid ​​arall: gallu mamogiaid y mamogiaid. Ar ben hynny, maen nhw'n ddefaid ffrwythlon ac yn un o'r goreuonbridiau ar gyfer y rhai sydd am wneud elw yn y farchnad cynhyrchu gwlân.

Bridio defaid: bridiau defaid cig eidion

Dewis arall i'r rhai sydd am fagu defaid ac elw o'r anifeiliaid hyn yw torri cynhyrchiant defaid. Yn yr un modd ag y gellir gwario llai o arian yn buddsoddi mewn defaid nag mewn gwartheg, mae modd gwneud mwy o elw o gynhyrchu cig dafad, gan fod pris cig dafad yn uwch yn y farchnad. Gweler, felly, pa rai yw’r bridiau gorau o ddefaid ar gyfer cig:

North Country

Dafad o darddiad Albanaidd yw’r North Country, sy’n cael ei gwerthfawrogi’n fawr am ei chig, gan ei bod yn frid cadarn, gyda hyrddod yn pwyso o 100 i 120 kg. Mae'n adnabyddus am fod yn frîd cryf a gwrthsefyll, wedi addasu i amgylcheddau hinsawdd garw, a gall fod â gwell siawns o oroesi ar ôl genedigaeth, hefyd oherwydd gallu mamol y benywod.

Southdown

<13

Mae'r Southdown yn frid o ddefaid cig eidion a ddatblygwyd ym Mhrydain Fawr, fel bod fersiynau'n tarddu o'r Unol Daleithiau a Seland Newydd. Fel y North Country, mae mamogiaid Southdown yn wych o ran cynhyrchu protein anifeiliaid, gyda hyrddod yn pwyso rhwng 85 a 106 kg. Mae'r defaid hyn hyd yn oed wedi cael eu defnyddio i ddatblygu bridiau eraill, megis yr Hampshire.

Pôl Dorset

Daeth brid defaid Poll Dorset i'r amlwg yn Seland Newydd a llwyddodd i ddod yn garcas da. cyflenwr oherwyddei welliant genetig cyson. Mae gan frid defaid Poll Dorset gynhyrchu cig fel pwynt cryf, er ei fod yn cynhyrchu gwlân gweddol dda. Mae'n frid gwrthiannol gyda chanran isel o fraster.

Hampshire

Dysgwch fwy am y brîd defaid hwn, yr Hampshire. Mae o darddiad Seisnig, a adwaenir hefyd fel Hampshire Down.Cododd trwy groesi brîd Southdown gyda bridiau eraill nad oedd cystal â charcas, gan arwain at amrywiaeth o ddefaid cadarn, toreithiog a chynhyrchwyr cig da. Maent yn datblygu'n gyflym ac yn gallu addasu i wahanol amgylcheddau.

Santa Inês

Mae bridiau Brasilaidd wedi addasu i hinsawdd ardal arbennig. Dyma achos brîd defaid Santa Inês, a grëwyd yn y Gogledd-ddwyrain, felly mae wedi addasu'n dda i hinsawdd y rhanbarth hwnnw o'r wlad. Efallai nad gwlân yw ei bwynt cryf, ond mae'r ddafad hon yn gynhyrchydd cig da, sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr am ei dreuliad hawdd. Yn ogystal, mae defaid Santa Inês hefyd yn cynnig lledr o ansawdd rhagorol.

Mae’r galw am eu cig yn uchel ac mae chwilio am gynhyrchwyr sy’n cynnig brîd Santa Inês. Beth amdani?

Suffolk

Mae'n ymddangos mai Lloegr yw man geni llawer o fathau o ddefaid o groesfridiau. Mae'r brid Suffolk yn tarddu o'r groes rhwng Norfolk a Southdown; mae'r un hwn wedi'i grybwyll yma eisoes. Mae'n adnabyddus am ei hwyneb a'i bawennau lliw tywyllach.na gweddill y corff. Ym Mrasil, mae rhan dda o'r brîd hwn i'w gael yn Rhanbarth y De, felly mae'n ffynhonnell dda o gig heb lawer o fraster.

Gofal angenrheidiol wrth fagu defaid

Rydym yn dangos y bridiau gorau o ddefaid i gael cig, gwlân a deilliadau eraill. Nawr, dylech chi wybod sut i ofalu am eich defaid, beth sy'n rhaid i chi ei wneud i sicrhau bod ganddyn nhw amodau cysgodol a bwyd da. Gwiriwch ef:

Gweld hefyd: Pysgod sy'n bwyta algâu: cwrdd â 15 rhywogaeth ar gyfer acwariwm

Bwydo'r defaid

Rhaid i borthiant y defaid fod yn gytbwys ac yn unol ag anghenion dyddiol pob anifail, gan gymryd i ystyriaeth ei bwysau corff. Fel arfer mae defaid yn cael eu bwydo â gwair a glaswellt. Amcangyfrifir y dylai dafad fwyta tua 0.5 kg o borthiant am bob 45 kg o bwysau'r anifail. Mae hefyd angen cymryd i ystyriaeth hinsawdd a chyflwr y borfa.

Cae defaid

Rhaid i amgylchedd y defaid fod yn ddymunol iddynt. Bod â chylchrediad aer da, golau, cysgod a chysgod fel eu bod wedi'u hamddiffyn yn dda. Byddai ysgubor yn cael ei nodi iddynt gysgodi, gan y byddai ffordd well o wahanu'r anifeiliaid sâl a'r defaid beichiog. Gall amgylchedd coediog roi cysgod da ar ddiwrnodau poeth, gan amddiffyn y defaid rhag yr haul.

Mae rhai lleoliadau ymhellach i ffwrdd ac mae'n gyffredin bod ysglyfaethwyr yn yr ardal, a all beryglu'rcyfanrwydd corfforol y fuches. Mae angen amgylchynu'r ardal bori'n dda gyda ffensys o leiaf 1.5 metr, yn dibynnu ar faint yr ysglyfaethwyr arferol yn yr ardal honno.

Dŵr i'r defaid

Does dim ffordd i anghofio hydradiad y defaid! Mae'n rhaid i chi roi cyflenwad da o ddŵr iddynt er mwyn sicrhau eu bod wedi'u hydradu a'u hadnewyddu'n dda. Dylai dafad yfed tua 7.5 litr o ddŵr y dydd. Yn ogystal â gwerthfawrogi maint, gofalwch am ansawdd: sicrhewch fod y dŵr a gyflenwir i'r defaid bob amser yn lân ac yn ffres. Cofiwch hefyd lanhau'r cronfeydd dŵr unwaith yr wythnos.

Gofalu am iechyd y defaid

Mae gofalu am iechyd y defaid yn rhywbeth hollbwysig. Ar gyfer defaid sy'n cael eu rhyddhau, mae angen eu cneifio cyn yr haf er mwyn osgoi anghysur thermol. Dylai bridiwr sy’n ymwneud ag iechyd y fuches sylwi ar ymddygiad y mamogiaid, gan fod anifeiliaid sâl bob amser yn dangos ymddygiad annormal, gan ddylanwadu ar y gweddill.

Hefyd, gwiriwch ansawdd carnau’r mamogiaid, hynny yw, dylech arsylwi cyflwr y pawennau yn aml. Mae'n rhaid i chi eu tocio bob 6 wythnos, gan eu hatal rhag sychu.

Byddwch yn fridiwr defaid, ennill arian a chyfrannu ansawdd!

Mae’r farchnad ddefaid ym Mrasil yn addawol ac mae’n werth pwysleisio pwysigrwydd nwyddau traul y gall yr anifeiliaid hyn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.