Kinguio cometa: pris, awgrymiadau bridio, chwilfrydedd a mwy!

Kinguio cometa: pris, awgrymiadau bridio, chwilfrydedd a mwy!
Wesley Wilkerson

Cyfarfod â'r Kinguio Cometa

Gyda bridio detholus y Kinguio cyffredin, mae amrywiaethau di-rif wedi dod i'r amlwg dros y blynyddoedd. Un ohonyn nhw yw Kinguio Cometa! Mae'r pysgodyn hwn o'r Teulu Cyprinidae yn un o anwyliaid dyfrwyr. Yn ogystal â bod yn fawr ac yn ddigynnwrf, gall y Kinguio Cometa gadw cwmni i chi am flynyddoedd lawer, gan fod ei hirhoedledd yn rhywbeth y mae acwarwyr yn ei edmygu'n fawr. Fodd bynnag, er mwyn i'w fywyd fod yn hir, mae angen gofal arbennig, a byddwch yn dysgu amdano yma!

Ar ben hynny, mae'n hanfodol adnabod y rhywogaeth yn dda er mwyn darparu amgylchedd digonol a chytbwys ar gyfer ei bysgod. . Edrychwch, isod, ar nodweddion a fydd yn eich helpu gyda gofal y Kinguio Cometa. Awn ni?

Taflen dechnegol Kinguio Cometa

Gyda nifer o nodweddion penodol y rhywogaeth, mae gan y Kinguio Cometa lawer o nodweddion rhagorol, o'i esgyll i'w liw a'i ymddygiad. Er mwyn darparu amgylchedd da iddo, mae angen deall nodweddion arbennig y pysgod. Edrychwch ar rai o'r nodweddion hyn sy'n gwneud y Kinguio Cometa yn bysgodyn anhygoel ac unigryw:

Nodweddion gweledol y Kinguio Cometa

Ymhlith holl amrywiaeth mawr Kinguio, mae'r Cometa yn un o'r rhai mwyaf gwrthsefyll pawb. Mae ei gorff hirgul yn debyg i'r Pysgodyn Aur Cyffredin, fodd bynnag, mae ei gynffon yn llawer hirach a fforchog.gwrthsefyll, tawel, rhyngweithiol ac sy'n addasu'n dda mewn acwariwm mawr ac mewn pwll. Mae'n gydymaith gwych i'w gael, fodd bynnag, mae'n bwysig talu sylw i'r pysgod eraill y byddwch chi'n eu rhoi yn yr acwariwm.

Ni allwch anghofio bod y Kinguio Cometa yn bysgodyn heddychlon iawn, felly os yw yn cael ei osod gyda physgod mwy cynhyrfus ac ymosodol, gall gael ei frifo. Gan gadw dŵr yn niwtral i alcalïaidd, glân ac ocsigenedig, bydd y Kinguio Cometa yn addasu'n dda. Ac, gyda diet cytbwys ac o ansawdd uchel, bydd y Comet yn byw'n hirach ac yn cael lliwiau dwys iawn. Yn ogystal, mae system wybyddol y Kinguio Cometa yn caniatáu iddo ryngweithio â'i berchennog, gan wneud y berthynas hyd yn oed yn fwy diddorol.

Gweld hefyd: Beth mae jabuti yn ei fwyta? Syniadau am ffrwythau, llysiau a bwydYn gyffredinol, mae gan y Kinguio Cometa smotiau oren-goch ar gorff gwyn fel arfer, ond gellir dod o hyd iddynt hefyd gyda lliwiau melyn, coch ac oren.

Mae'n werth cofio bod y Cometa yn rhan o'r grŵp Kinguio o fathau cyffredin ac, felly, ni ellir eu cymysgu â'r lleill, a elwir yn fathau egsotig.

Maint Kinguio Cometa

Yn gyffredinol, gall amrywiaeth Kinguio Cometa gyrraedd hyd at 20 cm. Gan fod y pysgod yn gadarn, gall dyfu ychydig yn fwy, gan fesur hyd at 30 cm. Gyda chydbwysedd bwyd da a thrwy ddiet maethlon, bydd yr anifail yn gallu datblygu'n well, fel y bydd yn gallu cyrraedd ei lawn faint.

Tarddiad a chynefin y Kinguio Cometa

Mae pob math Kinguio, gan gynnwys y gomed, yn ddisgynyddion carp gwyllt sy'n wreiddiol o Tsieina, a elwir yn Gibel carp. Trwy fridio detholus dros y blynyddoedd, mae gwahanol Kinguios wedi dod i'r amlwg, gan gynnwys y Cometa. Fe'i datblygwyd yn y 19eg ganrif o'r Common Kinguio, yn yr Unol Daleithiau, ond ar hyn o bryd mae i'w gael ledled y byd.

Atgynhyrchu'r Comet Kinguio

Mae'r Comet Kinguio yn atgynhyrchu'n hawdd iawn , yn nodweddiadol o bob math Kinguios. Fodd bynnag, er gwaethaf rhwyddineb atgynhyrchu, er mwyn cynnal y patrwm lliw mae angen cynnal ysafon y brîd.

Ar gyfer y ddefod paru, mae'r gwrywod yn erlid y benywod ac yn pwyso ar eu cyrff er mwyn gwneud iddynt ryddhau eu hwyau i'w ffrwythloni. Cyn gynted ag y cânt eu rhyddhau, mae'r gwrywod yn eu ffrwythloni a'r wyau wedi'u gosod yn y llystyfiant dyfrol sy'n bresennol yn yr amgylchedd, ac, o fewn 48 a 72 awr, byddant yn deor.

Pris a chostau gyda physgod Kinguio Cometa

Cyn gwerthuso'r posibilrwydd o gael Kinguio Cometa yn yr acwariwm, mae'n hanfodol gwybod y prif gostau sy'n gysylltiedig â'i gaffael. Felly, isod fe welwch beth yw gwerth y pysgod, faint mae'n ei gostio i'w fwydo a beth yw pris sefydlu'ch acwariwm. Gweler:

Pris pysgod Kinguio Cometa

Gan fod Kinguio Cometa yn amrywiaeth brin ac yn boblogaidd iawn gan acwyddion, efallai bod ei bris ychydig yn uwch na gwerth marchnad Kinguios eraill. Trwy gyflenwyr dibynadwy mae'n bosibl dod o hyd i sbesimen o'r pysgod o $250.00. Fodd bynnag, mae epil wedi'u mewnforio o Japan a all gostio hyd at $500.00! Gallwch ei brynu lle bynnag y dymunwch, ond rhowch flaenoriaeth i'w brynu trwy fridiwr arbenigol a chymwys.

Pris bwyd ar gyfer pysgod Kinguio Cometa

Er ei fod yn bysgodyn hollysol, mae'r Kinguio Cometa angen a diet cytbwys ac o ansawdd oherwydd ei stumog gwahaniaethol. Y pysgodyn esgyll hardd hwnNid oes gan gathod hir stumog swyddogaethol, felly ni fydd porthiant o ansawdd isel yn cael ei dreulio'n dda ganddo, sy'n cynhyrchu cynnydd mawr mewn feces yn yr acwariwm a all achosi llawer o afiechydon.

Mae'n bosibl prynu a premiwm ac ansawdd porthiant pelenni (pelenni) ar wefannau Brasil ac mewn rhai siopau anifeiliaid anwes am tua $25.00 y pot o tua 200 g. Mae angen bwydo'r Kinguio gyda dognau bach o fwyd, dair i bedair gwaith y dydd.

Pris cyffredinol ar gyfer sefydlu acwariwm ar gyfer pysgod Kinguio Cometa

Fel y mae Kinguio Cometa fel arfer yn tyfu hyd at 20 cm, mae angen i chi brynu acwariwm cyfforddus a helaeth. Mae dimensiynau sy'n gallu dal o leiaf 80 litr o ddŵr yn ddelfrydol ar gyfer un Kinguio. Felly, mae gwerth acwariwm sylfaenol a sefydlog o 80 litr yn dechrau ar $300.00, tra bod opsiynau symudol gyda'r un cynhwysedd yn costio $500.00 ar gyfartaledd.

Yn ogystal, yn ogystal â phrynu'r acwariwm, bydd yn Mae angen i mi ei gyfarparu. Dyma rai eitemau angenrheidiol: swbstrad ar gyfer acwariwm wedi'i blannu, a fydd yn costio tua $40.00 am becyn 1 kg, eginblanhigion technoleg isel (hawdd eu cynnal) ar gyfer acwariwm, a fydd yn costio tua $30.00 am becyn gyda 5 uned, a hidlo allanol i ocsigeneiddio'r amgylchedd, a fydd yn costio tua $80.00.

Sut i baratoi'r acwariwm a chodi'r Kinguio Cometa

I baratoi'r acwariwm ar gyfer y Kinguio Cometa, mae rhai rhagofynion i fodcyflawni. Er enghraifft, mae maint yr acwariwm, y pH, tymheredd y dŵr, yr hidlydd a'r goleuo yn hanfodol i'r Comet fyw'n dda a chydag ansawdd bywyd. Felly, edrychwch ar yr offer delfrydol a gofalu am y pysgod isod:

Maint acwariwm

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae Kinguios wedi'u rhannu'n fathau cyffredin ac egsotig. Er mwyn cael cydfodolaeth dda yn yr amgylchedd, mae'n bwysig nad ydynt yn gymysg. Rhaid cadw egsotig mewn acwaria gyda'r gyfran o 80 litr ar gyfer y pysgodyn cyntaf a 40 litr ar gyfer pob Kinguio egsotig wedi'i fewnosod. Dylai'r rhai cyffredin ddilyn y gyfran o 120 litr ar gyfer y litr cyntaf a 60 litr ar gyfer pob Kinguio cyffredin a ychwanegir.

pH a thymheredd dŵr ar gyfer pysgod Kinguio Cometa

Yr acwariwm delfrydol ar gyfer y Kinguio Cometa rhaid cael gwresogydd allanol i gadw tymheredd y dŵr yn uwch na 18ºC oherwydd, er bod y pysgod yn gallu byw o dan y tymheredd hwn, efallai na fydd planhigion dyfrol trofannol yn gallu gwrthsefyll amodau oer iawn.

Hefyd gwnewch yn siŵr bod y pH, mynegai sy'n rheoli asidedd neu sylfaenoledd y dŵr, yn cael ei reoli a'i gynnal rhwng tua 6.5 ac 8, amrediad delfrydol ar gyfer yr anifeiliaid hyn.

Hidlo a goleuo

Yn ogystal, rhaid bod gan gynefin y Kinguio Cometa hidlydd ar gyfer puro biolegol yr ecosystem ddyfrol a goleuo sy'n gweithio rhwng 10 a 12 awr y dydd. Mae ynallawer o opsiynau hidlo ar gyfer acwariwm yr anifail, ond mae un allanol o'r math Hang On yn ddewis gwych.

O ran goleuo, mae gan lampau LED, yn ogystal â bod yn hirhoedlog, gymhareb cost a budd wych a gall oleuo'n eang eich acwariwm.

Cydnawsedd â rhywogaethau eraill o bysgod

Yn ogystal, mae dadansoddi cydnawsedd Kinguios Cometa â rhywogaethau eraill o bysgod yn hanfodol er mwyn sicrhau cydfodolaeth dda â physgod eraill. Yn aelodau o'r grŵp amrywiaeth cyffredin, maent yn bysgod tawel iawn, felly ni ellir eu gosod gyda physgod ymddygiad ymosodol, cynhyrfus neu wahanol iawn eraill. Y ddelfryd yw cadw'r Kinguio Cometa gyda Kinguio Cometa yn unig.

Gofalu am danc pysgod Kinguio Cometa

Mae gofal arall ar gyfer acwariwm pysgod Kinguio Cometa yn golygu newidiadau cyfnodol i ddŵr yr acwariwm. O leiaf unwaith yr wythnos mae'n rhaid newid hylif yn rhannol neu'n gyfan gwbl i gael gwared ar faw neu fwyd dros ben. Yn ogystal, mae'n bwysig mesur lefelau nitraid, nitrad a GH. I wneud hyn, defnyddiwch becyn prawf a chadwch lygad ar baramedrau dŵr, gan ei newid yn amlach pan sylwch ar bigau amonia neu nitraid.

Hefyd, dewiswch swbstrad eich tanc yn ddoeth. Mae angen deall bod y Kinguio Cometa yn bysgodyn bregus y gellir ei anafu mewn swbstrad gyda cherrig miniog neu garw. Felly, y mwyaf addas ar gyfer pysgodmaent yn dywod ffrwythlon mân ac felly, yn ogystal â swyddogaethau sylfaenol y swbstrad, mae'n bosibl plannu planhigion technoleg isel heb frifo'r anifail.

Rhyfeddod am y Kinguio Cometa

Mae'r Kinguio Cometa yn bysgodyn sydd, yn ogystal â chael lliwiau hardd a thrawiadol, yn dal rhai chwilfrydedd. Er enghraifft, rhaid gwybod hanes yr anifail, ei alluoedd a'i silwét chwilfrydig. Gweler:

Hanes a tharddiad y Kinguio Cometa

Mae'r Kinguio Cometa yn amrywiaeth diweddar o Kinguio, yn wreiddiol o Asia yn y 19eg ganrif. Bryd hynny, dechreuodd Comisiwn Pysgod Llywodraeth yr Unol Daleithiau fewnforio glas y môr o Japan a’u codi mewn pyllau ar hyd y Washington Mall. Er mwyn annog Americanwyr i ymarfer acwariaeth, dechreuodd y Comisiwn groesi'r pysgod er mwyn cynhyrchu llinach newydd a gwahanol.

Felly, credir mai swyddog, o'r enw Hugo Mulertt, greodd y Kinguio Cometa cyntaf. Yn ddiweddarach, addaswyd ei chynffon trwy groesfannau rhwng yr anifail a charp Prwsia.

Galluoedd gwybyddol y Kinguio Cometa

Mae galluoedd gwybyddol y Kinguio Cometa yn nodweddiadol iawn o'r rhywogaeth. Oherwydd bod ganddynt y gallu gweledol i wahaniaethu rhwng bodau dynol, dros amser, mae pysgod yn y pen draw yn adweithio i berson penodol sy'n agosáu at yr acwariwm.

Yn dibynnu ar berthynas y person â'r Kinguio yn yr acwariwm.acwariwm, gall ymateb yn gadarnhaol, nofio yn gyffrous, neu'n negyddol, gan guddio rhag unrhyw un sy'n dod ato. Ar ôl ychydig wythnosau neu fisoedd o fyw gyda'i gilydd, gall perchennog y Kinguio Cometa hyd yn oed ei fwydo'n uniongyrchol o'i law, heb iddo symud i ffwrdd.

Silwét chwilfrydig y Kinguio Cometa

A Mae silwét Kinguio Cometa mor unigryw fel ei fod yn gwneud i'r pysgodyn edrych fel gwydr awr o'r ochr. Ar ben hynny, mae asgell gynffon y pysgod yr un hyd â'i gorff. Felly, bydd gan Kinguio Cometa sy'n mesur 20 cm, er enghraifft, tua 10 cm o gynffon yn unig! Diddorol, onid yw?

Darganfyddwch fathau eraill o Kinguio ar wahân i'r Comet Kinguio

Fel y soniwyd eisoes, mae'r amrywiaeth o bysgod Kinguio yn enfawr. Mae yna nifer o liwiau, siapiau a meintiau i'w cael ledled y byd. Yn ogystal â'r lliwiau niferus, mae'r gwahanol siapiau cynffon yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy deniadol. Darganfyddwch Kinguio Oranda, Kinguio Bolha a Kinguio Bolha isod:

Kinguio Oranda

Yn aelod o grŵp egsotig Kinguio, mae Kinguio Oranda yn un o'r rhywogaethau mwyaf poblogaidd, a hefyd un o'r rhai mwyaf nodweddiadol. Gyda bwmp cigog ar ben ei phen o’r enw “wen”, mae’r Oranda yn sefyll allan ymhlith y gweddill. Yn ogystal, mae ganddo hefyd gynffon hir, hollt hardd a graddfeydd symudliw. Fe'i ceir yn fwyafAsia, yn bennaf yn Japan, lle mae hefyd yn cael ei adnabod fel Oranda Shishigashiri.

Gweld hefyd: Zorrilho yn possum? Dewch i gwrdd â'r anifail hwn a'i chwilfrydedd

Kinguio Bolha

Mae Kinguio Bolha hefyd yn un o'r Kinguio egsotig, ac mae'n wahanol iawn i bob math arall . Nid oes gan y Swigen asgell ddorsal, ac mae'n cymryd ei enw o fod â dau fag yn llawn hylifau o dan y llygaid. Mae'r nodwedd benodol hon yn gwneud y Kinguio Bolha yn bysgodyn unigryw, sy'n golygu bod angen llawer o ofal arno, gan fod y bagiau hyn yn byrstio'n hawdd, felly mae angen ei gadw mewn dyfroedd tawel.

Kinguio Pérola

Gyda chorff siâp wy, mae'r Kinguio Pérola yn Kinguio egsotig arall sy'n achosi effaith pan gaiff ei arsylwi. Yn ogystal â'i siâp hirgrwn a'i gynffon ddwbl hardd, mae gan ei gorff raddfeydd trwchus, sgleiniog, tebyg i berlog.

Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus gyda'r pysgod, fel pe bai'n cael ei drin neu ei gyffwrdd yn arw. gyda rhywbeth miniog, gall byrstio eich "perlau". Mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth o liwiau bywiog fel coch, calico, siocled, ymhlith eraill.

Nawr rydych chi'n adnabod Kinguio Cometa, Kinguio cyffredin sy'n llawn swyn!

Er ei fod yn rhan o’r Kinguio cyffredin a heb fod ganddo nodweddion penodol iawn fel y rhai egsotig, mae gan y Kinguio Cometa ei swyn ac mae’n gorchfygu acwarwyr ledled y byd. Gan gyrraedd hyd at 20 cm, pysgodyn yw'r Comet
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.