Zorrilho yn possum? Dewch i gwrdd â'r anifail hwn a'i chwilfrydedd

Zorrilho yn possum? Dewch i gwrdd â'r anifail hwn a'i chwilfrydedd
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod beth yw zorriho?

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r skunk yn famal hollysol o'r teulu Mephitidae, sy'n perthyn yn agos i'r opossum. Fel ef, mae'n cael ei nodweddu gan yr arogl cryf ac annymunol y gall ei roi i ffwrdd pan fydd yn llonydd neu dan fygythiad. Mae wedi drysu braidd gyda skunks, ond peidiwch â phoeni, bydd yr holl wahaniaethau rhyngddynt yn cael eu hesbonio yn nes ymlaen.

Gweld hefyd: Ci bachyn yn crio yn y nos: beth i'w wneud i roi'r gorau iddi?

Yn ogystal, mae'r skunk yn anifail canolig ei faint sy'n hoffi byw mewn mannau prysur, lle mae'n byw. yn gallu cloddio tyllau a lloches. Mae ganddo liwiau cynnil, mewn arlliwiau tywyll, ac mae'n rhan o'r gadwyn fwyd y mae nadroedd ac anifeiliaid mwy eraill yn ysglyfaethu arni, er bod ei arogl cryf yn dychryn ysglyfaethwyr, sydd fel arfer yn ei osgoi.

Yn ogystal, mae yna llawer o nodweddion a chwilfrydedd Pethau diddorol am zorrilas. Hefyd, yn yr erthygl hon byddwch chi'n deall popeth amdanyn nhw: sut maen nhw'n gweithredu mewn eiliadau o berygl, ymddygiad cyffredinol, atgenhedlu, yn ogystal â'r holl nodweddion corfforol hanfodol i'w gwahaniaethu oddi wrth sgunks. Awn ni?

Nodweddion cyffredinol y zorrilho

Gadewch i ni ddeall yn fanylach yr anifail chwilfrydig hwn. Nesaf, byddwch yn dysgu am ei darddiad, yn darganfod ei faint, pwysau, nodweddion corfforol, ei ddosbarthiad, yn ogystal â'i ymddygiad a'i atgenhedlu. Dilynwch!

Enw

Nid yw llawer o bobl yn gyfarwydd â'r enw “zorrilho”. Dymaenw gwrywaidd a ddynodwyd i anifail penodol y teulu Mephitidae, ac mae iddo'r ystyr mewn Portiwgaleg fel "llwynog bach". Yn ôl yr iaith Sbaeneg, mae "zorrilho" hefyd yn cyfeirio at yr anifeiliaid llwynog, possum a racŵn. Yn Saesneg, mae ei enw yn perthyn yn fawr i'r possums.

Maint a phwysau'r anifail

Mae'r zorrilho tua'r un maint â'r possums, ond, oherwydd ei gôt fwy trwchus a mwy trwchus , gall ymddangos ychydig yn fwy. Felly, mae'n llwyddo i gyrraedd, ar gyfartaledd, 50 cm i 70 cm, gan gynnwys ei chynffon a'i trwyn.

Gall y benywod fod yn llai a gall fod â chynffon sydd ychydig gentimetrau yn llai. Mae gan eu pwysau wahanfuredd hefyd: gall gwrywod bwyso hyd at 40% yn fwy na benywod. Tra eu bod yn pwyso rhwng 2.5 kg a 3.5 kg, maent yn pwyso bron i 4.5 kg.

Gweld hefyd: Gwybod y 4 math o bwdl: safonol, tegan ac eraill

Nodweddion gweledol

Mae nodweddion gweledol y zorrila yn cwmpasu cotiau “llewog” a thrwchus trwy ei gorff, yn enwedig ei gynffon. . Gall gyrraedd bron i hanner ei hyd cyfan. Mae eu lliwiau'n seiliedig ar wyn a du. Fodd bynnag, gall rhai ohonynt ymddangos mewn arlliwiau brown-frown cryf.

Felly, yn dibynnu ar y rhywogaeth, gallant gael smotiau neu streipiau ar y corff sy'n mynd o'r pen i'r gynffon. Yn gyffredin, mae'r streipiau hyn yn wyn, ac mae gweddill y corff yn dywyll. Mae ei drwyn yn hir iawn, yn enwedigoherwydd bod y zorrilho yn bwydo ar bryfed, a'i glustiau a'i bawennau yn fach.

Dosbarthiad a chynefin

Mae'r anifail zorrilho i'w gael mewn gwahanol ranbarthau yn Ne America ac, yn bennaf, yn y De ac yn y De. dwyrain Brasil. Gwledydd eraill lle mae'r mamaliaid hyn yn gyffredin yw: Chile, yr Ariannin, Uruguay, Periw a Paraguay. Yn gyffredinol, nid ydynt yn addasu'n dda i leoliadau oer iawn, gan ffafrio hinsoddau cynnes. Ymhellach, maen nhw fel arfer yn mwynhau coedwigoedd agored heb lystyfiant tal iawn.

Mae'r zorrila hefyd yn hoffi byw yn y paith ac, os yw'n gweld unrhyw berygl, mae'n teithio i lefydd eraill heb unrhyw broblemau. Nid yw'n hoffi byw mewn coedwigoedd trwchus oherwydd ei ysglyfaethwyr, sy'n gallu ei guddio a'i hela pan fydd ei sylw'n cael ei dynnu.

Ymddygiad

Anifail unig yw'r zorrilho sy'n mynd at eraill yn unig yn y wlad. eu rhywogaeth yn ystod paru. Ar bob adeg arall o'r flwyddyn, mae'n gyfyngedig i'w diriogaeth. Ar ben hynny, mae ganddi arferion nosol ac mae'n chwilio am fwyd yn y nos, yn ddelfrydol pryfed, chwilod, pryfed cop neu wyau.

Yn ystod y dydd, mae'n gorwedd mewn tyllau creigiog. Mewn tymhorau oer, yn ystod y gaeaf oer, credir ei fod yn cysgu am gyfnodau hir iawn mewn tyllau, fel math o gaeafgysgu. Fodd bynnag, ar ddiwrnodau poethaf y gaeaf, mae'n gadael y twll hwn i chwilio am fwyd.

Atgenhedlu'r anifail

Er yn unigol yn ystod y flwyddyn, gwrywodmaent yn mynd i chwilio am benywod yn ystod y tymor bridio, sy'n digwydd rhwng diwedd Chwefror a dechrau mis Mawrth. Nid yw eu paru yn cael ei astudio'n dda gan ymchwilwyr, fodd bynnag, mae'n hysbys bod benywod yn gyffredinol yn beichiogi ym mis Mawrth ac yn rhoi genedigaeth i dorllwythi o 2 i 5 ifanc ddiwedd mis Ebrill neu ddechrau mis Mai. Mae'r cyfnod beichiogrwydd tua 2 fis, ac mae'r cywion yn aeddfed yn rhywiol rhwng 10 a 12 mis oed.

Rhywogaethau o Wiwer

Mae yna sawl rhywogaeth o wiwer, pob un â'i nodweddion penodol ei hun. . Dewch i ni ddarganfod beth ydyn nhw, sut maen nhw'n ymddwyn ac ym mha ffyrdd mae'r mamaliaid hyn yn wahanol i'w gilydd. Dilynwch!

Conepatus chinga

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r rhywogaeth Conepatus chinga yn ganolig ei maint, yn pwyso tua 2 kg i 4.5 kg ac yn mesur tua 50 cm i 90 cm o hyd hyd at ei drwyn. Mae ganddo liw nodweddiadol, gyda gwallt du yn gyffredinol a 2 streipen wen yn rhedeg o ben y pen i ochrau'r corff. Mae ei gynffon bron yn gyfan gwbl wyn.

Mae i'w ganfod yn nodweddiadol yn ne De America, gan gynnwys Chile, Periw, gogledd yr Ariannin, Bolivia, Paraguay ac, ym Mrasil, yn nhaleithiau'r de. Mae'n well ganddo ardaloedd o lystyfiant agored a phaith. Hoffi aros yn y coedydd prysur ar lethrau creigiog i gysgu neu orffwys.

Conepatushumboldtii

Mae ifanc y rhywogaeth hon yn pwyso tua 30 g adeg eu geni. Mae twf i fod yn oedolyn fel arfer yn cymryd 3 mis. Fe'u gelwir hefyd yn “possums trwyn moch”, mae'r sgwanciau hyn yn rhoi genedigaeth i 3 i 7 o rai ifanc. Credir mai'r rheswm pam fod y gwasarn mor fach yw'r nifer gymharol fach o ditw sydd gan fenywod.

Amrywia'r defnydd o gynefin ar gyfer yr anifail hwn o diroedd glaswelltog, llwyni a brigiadau creigiog. Gellir dod o hyd iddo hefyd o amgylch trigfannau dynol megis tai a siediau.

Conepatus leuconotus

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

A elwir hefyd yn “American possum”, mae gan y rhywogaeth hon gefn a chynffon gwbl wyn, tra bod gweddill y mae gan y corff ffwr du. Yn wahanol i possums eraill, nid oes ganddo ddot na streipen wen ger ei lygaid. Mae ei gorff yn fwy a'r gynffon yn fyrrach na rhywogaethau eraill.

Mae'r anifail hwn i'w ganfod yn gyffredin mewn amrywiaeth eang o gynefinoedd, gan gynnwys coedwigoedd, glaswelltiroedd, llethrau mynyddoedd, gwastadeddau arfordirol, ardaloedd trofannol, llwyni drain a hyd yn oed caeau ŷd . Mae cyfanswm hyd y corff fel arfer rhwng 68 cm a 80 cm.

Conepatus semistriatus

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Mae'r rhywogaeth hon i'w chael yn aml yn rhanbarthau dwyreiniol Brasil a arfordiroedd. Yn ystod tymhorau sych, gall eu cynefin amrywio a chynnwysglaswelltiroedd, coedwigoedd collddail, coedwigoedd prysglwyni a mannau agored. Mae lliw ei gorff yn ddu yn bennaf, gydag arwynebedd gwyn sy'n cychwyn o'r gwddf ac yn ymestyn i'r cefn.

Yn ogystal, mae gan y zorrilla ganghennog mewn dwy streipen wedi'u gwahanu gan streipen ddu gul. Mae'r gynffon wedi'i gorchuddio â chyfres o flew du a gwyn sy'n fyrrach nag mewn rhywogaethau eraill o'r genws.

Chwilfrydedd am y zorrilho

Yn olaf, mae sawl chwilfrydedd yn ymwneud â'r zorrilho. Gadewch i ni ddeall beth yw'r gwahaniaethau gwirioneddol rhyngddo ef a skunk, os ydynt yn anadlu allan yr un arogl a sut mae cyflwr sgwrs y rhywogaeth. Darllenwch!

Gwahaniaeth rhwng sgunc a sgunc

Yn gorfforol, mae siarad, sgync a sgunc yn hynod o debyg ac mae'n eithaf hawdd eu drysu. Fodd bynnag, mae'r opossum yn marsupial ac yn tarddu o Ogledd America. Yn y cyfamser, mae gan y zorrilho darddiad De America. Ymhellach, mae gwahaniaeth sylfaenol rhwng y sgunc a'r sgync yn ymwneud â'r gynffon.

Mae cynffon sgunc yn drwchus a blewog, yn debyg iawn i gynffon gwiwer. Ar y llaw arall, gellir adnabod sgunc gan ei gynffon noeth nodweddiadol. Gyda ffwr trwchus yn gorchuddio'r corff cyfan i lawr at y gynffon, mae'r creadur hwn yn edrych yn debycach i lygoden fawr na'r skunk mwyaf fflwffi.berdys. Mae gan yr anifail hwn chwarennau arogl ger yr anws. Felly, maent yn cynhyrchu arogl eithaf annymunol a chryf. Pan fyddant yn teimlo dan fygythiad, maent yn diarddel yr arogl hwn ar yr anifail neu'r person sy'n eu dychryn. Fodd bynnag, nid yw’r arogl yn achosi niwed i iechyd ac fe’i defnyddir yn syml i bellhau risgiau posibl.

Statws cadwraeth y rhywogaeth

Yn ffodus, mae’r wiwer yn cael ei dosbarthu fel y “pryder lleiaf” gan y Rhyngwladol Undeb er Gwarchod Natur (IUCN). Yn gymaint â bod ei gynefin naturiol yn cael ei ddatgoedwigo, ei ddiraddio a'i drefoli, mae'n llwyddo i addasu'n dda i arferion dynol a gellir ei ddarganfod mewn mannau cudd y tu mewn i dai a thyllau.

Oeddech chi'n hoffi gwybod mwy am y zorrilhos?

Fel y gwelwch, mae zorrila yn anifeiliaid tawel iawn, ac eithrio pan fyddant yn teimlo dan fygythiad. Mae ganddyn nhw chwarennau arogl sydd ag arogl cryf i gadw gelynion neu ysglyfaethwyr i ffwrdd. Yn ogystal, maent yn anifeiliaid unig iawn ac yn byw ar eu pen eu hunain yn eu tyllau heb broblemau mawr.

Mae'r zorrilho i'w gael yn aml ym Mrasil, ac mae'n gymysglyd hefyd â'r possum. Ei brif wahaniaeth yw ei gynffon, sy'n flewog, tra bod gan possums gynffon denau a hir, heb lawer o wallt. Yn ffodus, mae zorrilhos yn anifeiliaid sydd mewn perygl o ddiflannu oherwydd eu bod yn addasu'n dda i foderniaeth a'r gostyngiadNid yw ei gynefin wedi effeithio'n ddifrifol ar y rhywogaeth eto.

Yn gyffredinol, nid yw'r mamal hwn yn niweidio bodau dynol ac anifeiliaid eraill, mae'n cymryd rhan yn y gadwyn fwyd ac yn ei fwynhau, gyda phryfed, wyau ac yn enwedig pryfed cop. Felly, nawr, os byddwch chi'n dod o hyd i skunk allan yna, rydych chi'n gwybod yn barod na fydd yn brifo chi a gallwch chi ei ddweud ar wahân i skunk!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.