Sut i wneud i'r ci roi'r gorau i grio: ci bach ac oedolyn!

Sut i wneud i'r ci roi'r gorau i grio: ci bach ac oedolyn!
Wesley Wilkerson

Eisiau gwneud i'ch ci roi'r gorau i grio?

Mae crio cwn yn ymddygiad sy'n poeni llawer o diwtoriaid, ond mae'n ymddygiad cyffredin, yn enwedig pan fo'r anifail anwes yn dal i fod yn gi bach. Serch hynny, gall cŵn oedolion grio hefyd, gan fod crio yn rhan o gyfathrebu cŵn. Ond mae rhai cŵn yn mynd y tu hwnt i'r terfynau ac yn treulio llawer o amser yn crio ac felly'n gwneud yr ymddygiad hwn yn anghyfleus ar gyfer byw gyda'i gilydd.

Os bydd eich ci yn crio a'ch bod am wneud iddo roi'r gorau i grio. Deall ei bod yn bwysig yn gyntaf adnabod achosion crio, a all fod yn ofn, newyn, diflastod neu hyd yn oed cyflwr o effro, er mwyn, oddi yno, allu penderfynu sut i ddelio â'r sefyllfa, sydd yn y rhan fwyaf o achosion rhaid ei ddatrys o wraidd y broblem. Deall yn yr erthygl hon y rhesymau dros grio cwn a sut i wneud i'r ci roi'r gorau i grio, boed yn gi bach neu'n oedolyn.

Gweld hefyd: Gwybod y mathau o Pitbull: tarddiad, nodweddion a mwy!

Pam nad yw fy nghi yn stopio crio?

Mae yna sawl rheswm pam mae cŵn yn crio, yn gyffredinol, mae crio yn fath o gyfathrebu cwn ac, felly, mae'r anifail fel arfer yn crio i roi gwybod i chi ei fod eisiau neu angen rhywbeth drwg. Y cam cyntaf yw deall pam. Gwybod yr achosion posibl dros grio cwn.

Ci bach ar ei ben ei hun ac yn ofnus

Y rhan fwyaf o'r amser y mae ci bach yn cael ei adael ar ei ben ei hun, bydd yn crio. Yn enwedig yn y dyddiau cyntaf yn y tŷ newydd. y ci bachmae wedi arfer treulio ei holl amser mewn pac, gyda'i fam a'i frodyr a chwiorydd ac yn aml gyda bodau dynol hefyd, felly yn sydyn mae'n cael ei hun ar ei ben ei hun mewn lle newydd.

Disgwylir yn y sefyllfa hon y ci bach yn mynd yn ofnus ac yn dechrau crio. Crio yw'r unig ffordd mae'n gwybod i ofyn am help. Mae rhai cŵn bach yn gallu crio'n dawel tra gall eraill wneud ffws go iawn.

Cais

Gall crio hefyd fod yn gais am ryw angen sylfaenol. Gall y dŵr fod wedi rhedeg allan neu fod yn fudr, yn ogystal â bod yr anifail yn newynog neu'n oer. A gall hyd yn oed y lle i wneud yr anghenion fod yn fudr iawn.

Gall yr anghysuron hyn yn wir greu cri i ofyn i rywun ddatrys y math hwn o broblem ac mae'r ci yn cael yr hyn sydd ei angen arno. Nid yw'r ci sy'n llefain am y pethau hyn bob amser mewn angen, weithiau mae newydd gael ei gyflyru, ac mae bob amser yn derbyn bwyd neu ddŵr ar ôl iddo grio.

Eisiau sylw

Mae sylw dynol yn iawn. adnodd pwysig ar gyfer cŵn. Gan fodau dynol y daw bwyd, dŵr ac anwyldeb. Yn ogystal, mae cŵn yn anifeiliaid sy'n byw mewn grwpiau, felly mae sylw aelodau'r teulu yn bwysig iawn ar gyfer cydbwysedd meddyliol yr anifail.

Felly os oes gan y ci yr ymddygiad cryf hwn, mae'n ennill sylw pryd bynnag y bydd yn crio. Mae'n naturiol iawn iddo ailadrodd yr ymddygiad hwn. Criopryd bynnag y byddwch eisiau sylw. Felly, lawer gwaith gwraidd y broblem mewn gwirionedd yw'r bodau dynol yn y teulu.

Cyfathrebu prysur

Mae gan rai cŵn fath mwy prysur o gyfathrebu nag eraill. Er eu bod yn defnyddio'r un adnoddau: crio, cyfarth ac iaith y corff. Mae pob ci yn unigryw ac felly bydd ei ffordd o gyfathrebu hefyd. Yn ogystal, wrth gwrs, y dylanwadau a gafodd a sut y cafodd ei fagu.

Mae ci gyda mwy o gyfathrebu cynhyrfus yn tueddu i grio mwy, neidio a hyd yn oed sgrechian. Os yw'r tiwtor yn atgyfnerthu'r math hwn o gyfathrebu, mae'n tueddu i gael ei ailadrodd fwyfwy a hyd yn oed ennill mwy o rym.

Yn unig ac wedi diflasu

Fel y soniasom yn gynharach, mae cŵn yn anifeiliaid pecyn, gallant dod i arfer â bod ar eich pen eich hun yn y pen draw. Ond mae'r rhan fwyaf yn diflasu ac yn drist a gallant hyd yn oed ddatblygu iselder. Nid ydynt yn hoffi bod ar eu pen eu hunain, hyd yn oed os yw rhai yn goddef y sefyllfa hon yn eithaf da.

Felly mae'n bwysig dod i adnabod eich ci yn dda a deall a yw'n treulio llawer o amser ar ei ben ei hun ac wedi diflasu. Gallai hyn fod y rheswm dros y crio. Y rhan fwyaf o'r amser, mae cŵn sy'n cael eu hynysu mewn iardiau cefn neu sy'n treulio llawer o amser ar eu pen eu hunain gartref yn crio'n ormodol yn y pen draw.

Rhybudd

Gall cŵn hefyd ddefnyddio crio, sy'n gysylltiedig fel arfer â rhisgl i nodi rhai yn effro. Efallai ei fod wedi clywed rhywfaint o sŵn neu rywbeth yn ei ofn a hyd yn oed rhyw anifail neugallai rhywbeth arall fod gerllaw.

Mae'n fwy cyffredin i'r ci gyfarth yn y math hwn o sefyllfa. Ond mae crio hefyd yn ffordd o alw sylw’r pac i’w rhybuddio am rywbeth a allai achosi perygl iddyn nhw. Gan gofio y gall hyd yn oed cŵn bach wneud rhybuddion, nid cŵn gwarchod yn unig sy'n gwneud hyn.

Statws iechyd cŵn

Nid yw'r rhan fwyaf o gŵn yn hoffi dangos eu bod yn teimlo'n ddrwg. Fodd bynnag, gall crio fod yn arwydd bod y ci yn teimlo rhywfaint o anghysur iechyd. Fel rhywfaint o boen. Gall fod ganddo rai symptomau salwch, megis poen neu glwyfau ac mae'r crio yn cael ei achosi gan yr anghysur hwn.

Mae'n bwysig gwirio statws iechyd y ci bob amser a gwirio a yw'r crio yn cael ei achosi gan rhyw fath o salwch, anhwylder corfforol. Os sylweddolwch y gallai fod yn rhyw fath o boen neu os nad ydych yn siŵr a allai fod yn broblem iechyd, y peth gorau i'w wneud yw mynd â'r anifail at y milfeddyg.

Sut i wneud i'ch ci stopio crio

Nawr eich bod yn gwybod achosion posibl cŵn yn crio, dylech wybod sut i osgoi'r sefyllfa hon ac, yn anad dim, sut i wneud i'ch ci roi'r gorau i grio. Gwneud eich diwrnod i ddydd yn fwy pleserus a gofalu am eich ffrind gorau yn well. Dilynwch yr awgrymiadau isod i ddatrys y broblem hon.

Ceisiwch nodi'r rheswm dros y crio

Yn seiliedig ar y pynciau uchod, ceisiwch arsylwi ym mha sefyllfaoedd y mae eich ciyn crio a phan mae'n stopio crio. Arsylwi hyn i gyd yn ofalus iawn yw'r allwedd i ddeall a nodi'r rheswm pam fod eich ci yn crio.

Sicrhewch fod eich ci yn cael trefn dda a'ch bod yn bodloni holl anghenion eich ffrind gorau. Hefyd cadwch olwg ar iechyd y ci, er mwyn i chi allu adnabod achos y crio a delio'n well ag ef i wella'r ymddygiad hwn.

Osgoi annog y ci i grio

Fel y trafodwyd drwy'r amser. yr erthygl. Mae crio yn ymddygiad sy'n barhaus a gall gynyddu os caiff ei atgyfnerthu. Felly, yn dibynnu ar y sefyllfa, mae'n bwysig osgoi annog yr ymddygiad hwn. Peidio â rhoi sylw ac adnoddau tra bod y ci yn crio.

Y peth gorau yw annog yr ymddygiad dymunol. Gallwch wneud hyn trwy roi adnoddau pryd bynnag y bydd y ci yn dawel ac yn dawel. Yr adnoddau hyn yw: bwyd, sylw, hoffter, mynediad i'r tŷ neu fannau nad oes ganddo fynediad iddynt fel arfer.

Rhowch iddo beth sydd ei eisiau

Os yw'r ci yn newynog iawn, yn sychedig neu angen rhywbeth fel yn sownd am amser hir. Yr hyn sy'n cael ei argymell yw rhoi'r hyn sydd ei angen arno a'i adael dim ond i addysgu'r ci pan fydd yn iach a bod ganddo fynediad at yr holl ofal sydd ei angen arno i gael ansawdd bywyd.

Os, er enghraifft, caiff ei achub. ci yn crio am fod yn gadwynog neu newynog. Dim ond bwydo a thrin iechyd yr anifail. Mae angen gofal ar y ci hwn ar hyn o bryd,yna mae'n dysgu am ymddygiad dymunol a digroeso.

Anwybyddwch y cyfarth

Os yw'r crio a'r cyfarth yn ffordd i gael sylw a bod gan yr anifail bopeth sydd ei angen arno. Mae'n cael ei fwydo, mae ganddo fynediad at ddŵr a lle glân. Felly os mai dim ond am sylw y mae'r crio, y peth gorau yw anwybyddu'r ymddygiad nes iddo ddod i ben.

Pan nad yw ymddygiad yn cael ei atgyfnerthu, mae'n tueddu i farw allan. Felly, os am ofalu am y crio a'r cyfarth, mae'n bwysig peidio ag edrych, siarad na chyffwrdd â'r anifail nes ei fod yn dawel ac yn dawel.

Sut i atal y ci rhag crio

Os oes gennych gi bach mae'n haws addysgu'r ymddygiadau dymunol hyn. Ond mae hefyd yn bosibl os yw'n oedolyn. Atal crio yw'r un a nodir fwyaf, felly dysgwch sut i atal eich ci rhag crio a chael ci mwy cytbwys a thawel gartref.

Cadwch eich ci bach yn ddiogel pan fyddwch ar eich pen eich hun

Cŵn bach , yn enwedig , yn tueddu i grio pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun. Maen nhw'n mynd yn ofnus gan eu bod wedi arfer bod mewn pac gyda'u mam a'u brodyr a'u chwiorydd ac mae eu greddf yn dweud y dylen nhw fod mewn grŵp.

Felly mae'n bwysig gwneud yn siŵr pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun y bydd y ci mewn un. gosod yswiriant heb y risg o ddamweiniau. Trwy fod ar ei ben ei hun, gall y ci bach geisio rhedeg i ffwrdd neu symud gwrthrychau a allai fod o fewn ei gyrraedd a chael ei frifo yn y pen draw. Gwnewch yn siŵr nad yw'n mynd yn rhy hir hebddogoruchwyliaeth.

Dysgu gorchmynion eich ci

Gall dysgu gorchmynion helpu i atal ci rhag crio. Cŵn sy'n crio neu'n cyfarth wrth dderbyn prydau, er enghraifft. Gellir eu dysgu i eistedd ac aros cyn cael pryd o fwyd.

Felly gall y perchennog ofyn am y gorchymyn a dyma ffordd o addysgu'r ci trwy ddysgu'r ymddygiad mwyaf priodol. Wedi'r cyfan, mae angen dysgu'r ci pa ymddygiad y dylai ei ddilyn. Yn lle chwyrnu oherwydd ymddygiad digroeso.

Gosodwch drefn fel ci bach

Pan ddaw'r ci bach adref, mae angen gosod trefn ar gyfer y ci a'i ddilyn yn ffyddlon. Mae cŵn yn caru trefn arferol, maen nhw'n hoffi gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd a dydyn nhw ddim yn teimlo'n dda am ansicrwydd. Efallai y byddwch hyd yn oed yn sylwi pan fyddwch bob amser yn gwneud rhywbeth ar yr un pryd, mae'r ci fel arfer yn ei ddisgwyl.

Felly mae cael amser i bopeth y mae'r ci yn mynd i'w wneud, boed yn daith gerdded, yn fwyd neu'n chwarae, yn gallu eich helpu i deimlo'n llai pryderus ac felly hefyd ffordd o osgoi crio a hyd yn oed cyfarth gormodol. Tawelu'r ci a gwella iechyd meddwl yr anifail anwes.

Bwydo'r ci cyn mynd i'r gwely

Os ydych chi'n bwydo'ch ci yn rhy gynnar cyn mynd i'r gwely, efallai y bydd y ci yn newynu yn ystod y nos ac yn dechrau crio. Neu hyd yn oed crio yn gynnar iawn yn y bore, gan ddeffro chi a phobl eraill yn y tŷ yn gofyn am fwyd.

Bwydo'r anifail anwes ar amser penodolcyn mynd i'r gwely yn ffordd wych i'w gadw rhag deffro chi ar adegau anghyfleus oherwydd ei fod yn newynog. Yn dilyn blaen y pwnc blaenorol, cadwch amser penodol ar gyfer prydau bwyd a hefyd ar gyfer amser gwely.

Gadewch ddŵr a theganau dros nos

Adeg gwely mae'n bwysig gadael y ci â mynediad i deganau a bwyd. Mae cŵn sy'n cysgu drwy'r nos hyd yn oed yn yr ystafell gyda'u tiwtor, ond mae angen iddynt gael eu haddysgu a dod i arfer ag ef.

Fel arall, neu os yw'n well gennych beidio â chysgu gydag ef yn yr ystafell, gwnewch yn siŵr hynny bydd gan yr anifail anwes fynediad at ddŵr glân a gadael teganau iddo ddifyrru ei hun yn y nos. Gwnewch yn siŵr nad yw'r teganau rydych chi'n eu gadael yn beryglus a hefyd eu bod yn deganau y mae'n hoffi treulio amser gyda nhw. Mae danneddwyr neilon yn ddelfrydol.

Anogwch y ci i ddefnyddio egni

Mae ci sy'n chwarae, cerdded, ymarfer a gwario egni meddyliol a chorfforol yn gi mwy cytbwys ac felly'n gi sy'n tueddu i grio llai. Oherwydd bod gwariant ynni yn helpu cŵn i osgoi straen. Cynyddu'r siawns y bydd yn dawelach mewn sefyllfaoedd a allai greu straen.

Cymerwch am dro bob dydd a chwarae gyda'r anifail anwes, ond hefyd cael dannedd i ymlacio a hefyd annog gwariant egni meddwl. Gellir gwneud hyn gyda hyfforddiant, gweithgareddau sniffian a chyfoethogi'r amgylchedd.

Gweld hefyd: Puma concolor: gweler gwybodaeth, chwilfrydedd a llawer mwy!

Aer DiffuserGall fferomon helpu

Mae'r fferomon synthetig yn efelychu'r sylwedd sy'n cael ei ryddhau gan gŵn benywaidd ar ôl rhoi genedigaeth. Mae'r fferomon hwn yn helpu i dawelu a lleihau lefelau straen mewn cŵn. Felly os nad yw'r awgrymiadau blaenorol yn gweithio, gall gwyddoniaeth hefyd helpu gyda thryledwr fferomon.

Os oes gennych chi gŵn bach gartref neu gi sydd dan straen mawr ac yn crio'n ormodol, gallai hyn fod yn ffordd o ddelio ag ef. y broblem. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn buddsoddi mewn addysg anifeiliaid anwes a darparu popeth sydd ei angen arno, o ddŵr a bwyd o safon i hamdden.

Mae’n gwbl bosibl gwneud i’r ci roi’r gorau i grio

Hwn math o sefyllfa yn y pen draw yn achosi pryder hyd yn oed yn y tiwtor. Gan fod crio gormodol yn poeni a gall hyd yn oed ddod ag anghysur rhwng cymdogion. Ond os ydych chi'n mynd trwy hyn, cofiwch ei bod hi'n gwbl bosibl cael eich ci i roi'r gorau i grio. A gwnewch eich ci yn fwy heddychlon a chytbwys.

Fel y gwelsom drwy gydol yr erthygl, cadwch olwg i ddarganfod achos y crio a bydd yn llawer haws datrys y broblem, gan y byddwch yn gallu cymhwyso'r atebion mwyaf priodol. Hefyd, cydymdeimlo â'ch ffrind gorau, ni fydd gweiddi na gwylltio byth yn helpu. Peidiwch â chynhyrfu bob amser i roi hyder iddo ac i wneud iddo deimlo'n ddiogel a bydd popeth yn cael ei ddatrys.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.