Beth mae cocatiel yn ei fwyta? Gweld y bwyd gorau ar gyfer cocatil

Beth mae cocatiel yn ei fwyta? Gweld y bwyd gorau ar gyfer cocatil
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Beth mae cocatiel yn ei fwyta?

Anifail â blas heriol yw'r cocatiel. Os ydych chi erioed wedi ceisio dod i arfer â bwyta rhyw fath o fwyd, rydych chi'n gwybod bod ganddi gyfnod addasu fel arfer. Ac weithiau, dyw hi ddim yn hoffi'r bwyd, y cyfnod.

Fel pe na bai hynny'n ddigon, mae edrychiad ac amrywiaeth y mathau o fwyd yn bwysig cymaint â'r blas. A'r gwaethaf: nid yw popeth y mae'r cocatiel yn fodlon ei fwyta yn iach i'w organeb, lawer gwaith mae hyd yn oed yn wenwynig.

Er mwyn i'ch cocatiel gael bywyd hir a hapus, mae diet wedi'i reoleiddio'n dda yn hanfodol o ran maeth. Gall y rhan fwyaf o faetholion ddod â phroblemau iechyd i'ch aderyn os cânt eu darparu yn y symiau anghywir.

Mae cocatil yn caru hadau!

O ran hadau, po fwyaf amrywiol yw diet cocatiel, gorau oll. Yn ogystal â'r cynnwys carbohydrad a phrotein, mae gan bob grawn ei fitaminau a mwynau ei hun, felly mae'n well defnyddio cymysgedd o hadau, bob amser yn chwilio am yr amrywiaeth ehangaf posibl o faetholion.

Chickpeas

Mae gwygbys yn gyfoethog mewn ffibr a phrotein, sy'n helpu iechyd perfeddol a thueddiad yr aderyn. Mae hefyd yn cynnwys nifer o broteinau a maetholion, gan gryfhau system imiwnedd eich cocatiel a helpu gyda rheoli colesterol, twf esgyrn ac atal anemia.

Rhoiy broblem yw'r braster: gan ei fod yn seimllyd iawn, rhaid gweini'r mwydion yn ofalus iawn a'i gyfuno â bwydydd heb lawer o fraster.

Had blodyn yr haul

Mae hadau blodyn yr haul fel siocled i'r cocatiel mae ar gyfer plentyn: os byddwch chi'n ei ollwng a pheidio â gosod terfynau, dyna fydd popeth y bydd eich cocatiel yn ei fwyta, bob amser. Mae'n gyffredin i'r aderyn hyd yn oed godi'r grawn yn y cymysgedd hadau.

Yn anffodus, ni allwn adael iddo fwyta cymaint ag y mae'n dymuno: mae gan hadau blodyn yr haul bron i 60% o'u cyfansoddiad mewn braster, sy'n gwneud maen nhw'n beryglus i gocatil sy'n byw mewn caethiwed, sy'n gwario fawr ddim egni drwy'r dydd.

Y ddelfryd yw cael ychydig ohono yn eich cymysgedd, er mwyn plesio'ch anifail anwes; ond cofiwch, dim gormodedd!

Mango

Mae mango yn ffynhonnell dda o garbohydradau, yn enwedig siwgrau, sy'n ei wneud yn ffynhonnell egni wych. Mae hefyd yn cynnwys lefelau sylweddol o fitaminau A a C.

Fodd bynnag, fel cnau coco, mae mangos yn seimllyd iawn a dylid eu gweini â gofal am gocateli mewn caethiwed.

Beth i'w osgoi mewn caethiwed bwydo cocatiel ?

Gall eich cocatiel ddod i arfer â bwyta unrhyw fath o fwyd, gan gynnwys rhai nad ydynt yn addas ar eu cyfer. Mae rhai bwydydd yn wenwynig i'r aderyn, tra nad yw eraill yn cael eu hargymell oherwydd sensitifrwydd ei berfedd.

Bwydydd wedi'u prosesu

Bwydydd wedi'u prosesu ywfel arfer yn uchel mewn sodiwm. Er bod sodiwm yn rhan o'r rhestr o'r hyn y mae'r cocatiel yn ei fwyta, y ddelfryd yw ei fod yn dod o ffynonellau naturiol ac yn y swm cywir.

Gall gormodedd o'r sylwedd hwn achosi sawl problem i organeb y cocatiel, megis yr aren a chymhlethdodau berfeddol. Chwiliwch bob amser am y bwyd mwyaf naturiol sydd ar gael ar y farchnad.

Ffrwythau gwenwynig ar gyfer cocateli

Fel rheol, dylai cocatielau osgoi hadau ffrwythau. Yn ogystal, mae afocado yn ffrwyth nad yw'n cael ei argymell, oherwydd gall achosi problemau gyda'r galon a'r afu.

Yn gyffredinol, dylid osgoi ffrwythau brasterog.

Llysiau a all fod yn niweidiol

Dylid osgoi letys yn arbennig, oherwydd gall hyd yn oed symiau bach achosi dolur rhydd yn eich cocatiel, oherwydd y crynodiad uchel o ddŵr a ffibr. Mae'r un peth yn wir am arlleg.

Mae winwnsyn yn llysieuyn arall nad yw'n cael ei argymell, oherwydd gall achosi anemia a straen anadlol os caiff ei gynnwys yn yr hyn y mae'r cocatiel yn ei fwyta.

Rhaid gweini tomatos yn ofalus iawn , oherwydd gall ei hadau, ei goesynnau a'i ddail achosi gwenwyno yn eich anifail anwes.

Bwydydd gwenwynig eraill ar gyfer cocatil

Gall y cocatiel ddod i arfer â bwyta unrhyw beth, ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn dda i ti . Mae nifer o fwydydd sy'n gyffredin i bobl yn niweidiol iawn i organeb eich aderyn.

Osgowch weini'ch cocatiel na'i adael yn ei gorff.cyrraedd caffein, siocled, ffa amrwd, madarch, llaeth a deilliadau, soda neu ddiodydd alcoholig.

Gofal arbennig wrth fwydo cocatiaid

Mae'r cocatiel a fagwyd mewn caethiwed yn fwy sensitif na'r cocatiel gwyllt. Rhaid i'w ddiet gael ei reoleiddio ac mae'n cynnwys peth gofal i leihau'r siawns o heintiadau.

Cadw bwyd y cocatiel yn ffres

Rhaid i bopeth mae'r cocatiel yn ei fwyta fod yn ffres: gwiriwch bob amser fod y bwyd yn y cawell yn ffres. nid yw'n hen. Rhaid cymryd hyn o ddifrif yn enwedig yn achos ffrwythau a llysiau, a all ddifetha'n hawdd os ydynt yn organig. Rhaid i'r rhain fod yn aeddfed a ffres iawn er mwyn peidio â niweidio coluddion eich aderyn.

Mae hylendid yn bwysig

Rhaid i'r holl fwyd organig rydych chi'n ei weini i'ch cocatiel gael ei olchi a'i lanweithdra'n dda iawn, fel petaen nhw ar gyfer eu bwyta gan bobl.

Mae'n bwysig gwirio'r dŵr a'r bwyd organig sydd yn y cawell bob amser, i wneud yn siŵr eu bod yn dal mewn cyflwr da neu y dylid eu newid.

Amrywio bwydo'r cawell Cockatiel

Gall diet y cockatiel gynnwys llawer o wahanol fathau o gynhyrchion, ac nid oes un diet cywir. Y ddelfryd yw arallgyfeirio bob amser, gan fod yr aderyn yn hoffi amrywio ei ddeiet, sy'n cyfrannu at ei hapusrwydd.

Bydd yr hyn y mae'r cocatiel yn ei fwyta ai peidio yn effeithio'n fawr ar ei iechyd, peidiwch ag anghofio!

Swm obwyd

Mae milfeddygon fel arfer yn awgrymu bod yr aderyn yn bwyta’r hyn sy’n cyfateb i 10% o fàs ei gorff bob dydd.

Yn ddelfrydol, dylai bwyd fod ar gael i’r cocatiel drwy gydol y dydd, gan fod gan yr aderyn y arfer o fwyta mewn dognau bach sawl gwaith y dydd. Eto, gan gofio bod yn rhaid i'r hyn y mae'r cocatiel yn ei fwyta fod yn ffres bob amser, felly peidiwch â gadael yr un dogn yn y cawell yn rhy hir.

Cydbwyso yw popeth

Nawr eich bod yn gwybod popeth y gall eich cocatiel ei fwyta neu beidio, cofiwch mai'r peth pwysig yw sicrhau diet cytbwys, o ran maeth ac egni.

Er bod rhai bwydydd sy'n addas i'w gweini'n ddyddiol, felly fel cymysgedd hadau wedi'u paratoi ymlaen llaw, -yn barod a dognau, y ddelfryd ar gyfer iechyd a hapusrwydd eich cocatiel bob amser yw amrywio a sicrhau ei fod yn bwyta yn y mesur cywir.

Mae'n ddoeth ymgynghori ag arbenigwr milfeddyg o bryd i'w gilydd i sicrhau bod eich aderyn yn iach ac yn faethlon, neu os oes angen unrhyw newidiadau dietegol.

gwygbys ar gyfer y cocatiel, rhaid ei goginio mewn dŵr, heb ychwanegu unrhyw sesnin.

Cobys

Mae corbys yn gyfoethog mewn potasiwm a magnesiwm, dau fwyn sy'n hanfodol ar gyfer iechyd cellog cocatil: tra bod potasiwm yn bwysig ar gyfer celloedd cyhyrau, mae magnesiwm yn hanfodol ar gyfer celloedd esgyrn.

Mae'r hedyn hwn hefyd yn cynnwys cryn dipyn o galsiwm, mwyn hanfodol yn natblygiad esgyrn adar wrth dyfu a chyfansoddiad cregyn wyau. Mae'r ffacbys hefyd yn helpu i gydbwyso system dreulio'r aderyn, gan sicrhau nad yw'r hyn y mae'r cocatiel yn ei fwyta yn achosi anghysur.

Fel gwygbys, rhaid ei goginio mewn dŵr heb ychwanegu sesnin.

Chia <7

Mae Chia yn hanfodol yn neiet y cocatiel am sawl rheswm: dyma'r hedyn cyfoethocaf mewn braster omega-3 o ansawdd uchel sy'n cryfhau'r system imiwnedd ac mae ganddo weithred ocsideiddiol. Hefyd, mae chia yn gyfoethog mewn ffibrau, proteinau a mwynau (yn enwedig calsiwm) ac mewn fitamin B1, sy'n hanfodol wrth drawsnewid glwcos yn egni.

Ac yn olaf, mae'r cocatiel yn gweld y grawn hwn yn flasus! Beth mae cocatiel yn ei fwyta heb achosi trafferth? Beth mae hi'n ei hoffi!

Had Canari

Dyma'r hedyn mwyaf poblogaidd i adar, felly dyma'r rhan fwyaf o gymysgeddau grawn.

Ond mae rheswm da yn defnyddio had adar felly: mae'n gyfoethog iawn mewn carbohydradau a phroteinau. Ar ben hynny, mae hefydsy'n gyfoethog mewn fitaminau B1 ac E, gan helpu treuliad, cyflwr ac iechyd niwrolegol a chardiofasgwlaidd eich cocatiel.

Flaxseed

Mae'r grawn hwn yn gyfoethog mewn proteinau a ffibrau, gan ei fod yn bwysig i'r coluddyn.

Mae dau fath o had llin, brown ac euraidd. Mae'r ddau yn gyfoethog mewn omega 3. Mae'r merfog hefyd yn gyfoethog mewn omega 6, braster rhagorol arall ar gyfer iechyd eich aderyn.

Millet

Mae millled yn cyfrif am tua hanner cyfansoddiad y cymysgedd o rawn eich bod yn dod o hyd yn y farchnad bod cocatil yn bwyta. Mae'n hedyn sy'n gyfoethog iawn mewn carbohydradau ac yn hawdd ei dreulio, sy'n ei wneud yn ffynhonnell egni bwysig ar gyfer cocatiel.

Mae sawl math o miled, yn amrywio rhyngddynt y cynnwys carbohydradau: fel arfer, y mwyaf tywyllach yw'r had miled, po uchaf yw'r crynhoad.

Ffrwythau y mae cocateli yn eu hoffi

Mae llawer o ffrwythau'n ddymunol i'r daflod i'r daflod. Ceisiwch brynu'r ffrwythau mwyaf naturiol y gallwch chi bob amser, er mwyn osgoi plaladdwyr. Hefyd, peidiwch byth ag anghofio eu golchi'n dda iawn cyn eu cynnig i'ch cocatiel. Dylid eu cynnig mewn darnau bach a'u cynnwys mewn ffordd gyflenwol yn neiet eich aderyn.

Afal

Fel arfer, yr afal yw'r ffrwyth y mae'r cocatiel yn ei fwyta ac yn addasu'n haws. Mae hefyd yn un o'r rhai mwyaf maethlon, gan fod y mwydion a'r croen yn llawn fitaminau C, halwynaumwynau, ffibrau a gwrthocsidydd pwerus, quercetin.

Mae'n ffrwyth sy'n ymladd clefydau cardiofasgwlaidd a niwrolegol, yn atal canser, yn cryfhau'r system imiwnedd ac yn helpu gyda threulio. Byddwch yn ofalus, gan fod hadau'r afal yn wenwynig i gocateli os cânt eu llyncu mewn symiau mawr, felly mae'n rhaid eu tynnu.

Banana

Mae banana yn ffrwyth maethlon iawn, sy'n gyfoethog mewn ffibr mwynau a fitaminau. Yn y modd hwn, mae'n bwysig i gyhyrau eich cocatiel, yn helpu i gydbwyso fflora'r berfeddol, yn brwydro yn erbyn anemia a phroblemau methiant yr arennau.

Gellir gweini'r banana gyda'r croen, cyn belled â'i fod wedi'i dyfu'n rhydd o blaladdwyr a chael eich golchi'n dda.

Papaya

Ffrwyth iachus a blasus iawn yw papaia y mae cocotiels wrth eu bodd yn ei fwyta. O dan sylw, mae'n gyfoethog mewn ribofflafin, asiant pwerus wrth drawsnewid carbohydradau, brasterau a phroteinau. Mae Papaya hefyd yn helpu i frwydro yn erbyn canser, problemau llygaid, anemia a heintiau yn gyffredinol.

Mae hyd yn oed ei had yn iach, yn gweithredu fel vermifuge naturiol, yn ogystal â meddu ar nodweddion gwrthlidiol ac iachau a diwretigion lleddfol.

Dylid cynnwys papaia yn neiet eich aderyn yn ofalus oherwydd ei fod yn cael effaith garthydd.

Grawnwin

Mae grawnwin yn gyfoethog mewn carbohydradau a fitaminau . Os caiff ei gynnwys yn gymedrol yn neiet eich cockatiel, mae'n helpu i atalproblemau'r galon a'r golwg, yn cryfhau'r system imiwnedd ac yn helpu i gydbwyso glwcos yn y gwaed.

Mae hefyd wedi'i nodi ar gyfer cocateli sy'n mynd trwy sefyllfa straen (cyfnod ar ôl brechu, salwch, ac ati) fel y mae ffynhonnell egni sy'n cael ei amsugno'n hawdd.

Byddwch yn ofalus i'w gweini heb hadau, gan eu bod yn cynnwys cyanid, sylwedd gwenwynig i organeb yr aderyn yn y tymor hir, na all ei amsugno.

Watermelon

Mae watermelon yn ffrwyth adfywiol a blasus, yn gyfoethog mewn fitaminau sy'n cryfhau system imiwnedd eich aderyn ac yn ymladd yn erbyn heneiddio.

Oherwydd bod ganddo grynodiad uchel o ddŵr, mae watermelon watermelon hefyd yn cael effaith ddiwretig ac mae'n opsiwn gwych mewn cyfnodau poeth.

Mae'n ffrwyth yn hawdd ei gynnwys ymhlith yr hyn y gall eich cocatiel ei fwyta, a gellir ei weini â hadau a phopeth hyd yn oed. Byddwch yn ofalus gyda gormodedd, oherwydd gall yr aderyn gael feces hylif iawn a chael problemau gyda lefelau glwcos yn y gwaed, oherwydd ei fynegai glycemig uchel.

Guava

Yn gyfoethog mewn fitamin C, lycopen, caroten a phroteinau, mae guava yn gyflenwad ardderchog i ddeiet eich aderyn. Mae hefyd yn gyfoethog mewn ffibr o wahanol fathau. Ymhlith y rhain, mae pectin yn doreithiog, sydd hefyd yn helpu i reoli lefelau siwgr yn y gwaed.

Gwyrddion a llysiau ar gyfer cocatiaid

Mae llawer o lysiau a llysiau gwyrdd yn rhan o'r diet.rhestr o fwydydd y mae'r cocatiel yn eu bwyta, ac fel arfer mae'r aderyn yn addasu'n hawdd.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am gorila? Du, blin, marw, cawr a mwy

Mae'n werth cofio ei fod yn fath o fwyd i'w weini mewn modd cyflenwol, a bob amser yn amrywio'r cyfuniadau. Byddwch yn ofalus hefyd i olchi'n dda iawn bob amser ac osgoi cynhyrchion sy'n cael eu tyfu â phlaladdwyr yn y broses.

Moonen

Mae moron yn un o hoff lysiau cocatiel a dylid ei weini'n amrwd ac mewn darnau bach. Mae'n ffynhonnell wych o ffibr a photasiwm, yn ogystal â fitamin A. Mae hyn yn ei wneud yn un o'r opsiynau bwyd gorau i sicrhau gweledigaeth berffaith ar gyfer eich cocatiel.

Brocoli

Mae brocoli yn enwog am bod yn faethlon iawn i fodau dynol. Wel dyfalu beth? Nid yw'n wahanol i'ch cocatiel.

Mae'r croeslif hwn yn gyfoethog iawn mewn ffytonutrients amrywiol sy'n cyflymu prosesau gwrthlidiol, gan gryfhau system imiwnedd eich aderyn yn fawr. Ymhlith y maetholion hyn, mae sulforaphane yn arbennig hefyd yn cyfrannu at reoli glwcos yn y gwaed mewn anifeiliaid.

Yn ogystal, mae hefyd yn cynnwys mwynau sy'n cyfrannu at reoli pwysedd gwaed yn eich aderyn.

Mae'n dylid ei weini'n amrwd, a'r hyn y mae'r cocatiel yn ei fwyta yw'r pecyn yn unig, ac ni ddylai dderbyn y coesyn.

Pods

Mae'r codennau'n ffynhonnell wych o fitamin K, sy'n bwysig i iechyd yr esgyrn o'r eich cockatiel. Yn ogystal, mae hefyd yn gyfoethog mewn carotenoidau, sylwedd sy'n helpu i frwydro yn erbyn llid,heneiddio croen a golwg eich aderyn, a hyd yn oed wrth atal rhai mathau o ganser.

Dylid gweini'r codennau'n amrwd, wedi'i gratio ac mewn symiau bach.

Bodfresych <7

>Mae'r croeshoffiwr hwn yn fwyd iach iawn i'ch cocatiel. Dylid ei gynnig yn amrwd, wedi'i dorri'n ddarnau bach.

Mae'n godlys sy'n gyfoethog mewn ffibr a fitaminau B a fitamin C. Mae blodfresych hefyd yn ffynhonnell magnesiwm, ffosfforws a photasiwm.

Y Dim ond y pecyn y gall cocatiel ei fwyta, ni ddylid cynnig y coesyn.

Cwcymbr

Mae ciwcymbr yn fwyd gwych oherwydd ei fod yn cynnwys llawer o ddŵr ac ychydig iawn o fraster, gan ei fod yn fwyd y gall cocatiel bwyta heb gyfyngiadau ac sy'n bodloni'ch newyn, er ei fod yn ysgafn. Mae'n cael effaith ddiwretig, gan helpu i ddileu hylifau gan organeb yr aderyn.

Bwydydd eraill ar gyfer cocatil

Gall yr hyn y mae cocatil yn ei fwyta neu beidio amrywio. Tra bod cocatiel yn eu hamgylchedd naturiol yn bwydo ar hadau a ffrwythau, mewn caethiwed mae'n gyffredin ategu'r diet hwn â chynhyrchion eraill.

Gweld hefyd: Allwch chi fwydo mango ci? Budd-daliadau, gofal a mwy!

Bwyd anifeiliaid cocatiel

Cynhyrchir a chynllunnir porthiant cocatiel yn unol â'r gofynion maethol. anghenion y cocatiel a hyd yn oed ei chwaeth. Felly, mae'n opsiwn ardderchog i fod yn sail i ddeiet eich aderyn.

Byddwch yn ymwybodol bod dau fath ar y farchnad: pelenni, sy'n cadw'n well, ac yn allwthiol, sy'nmae cocatiel yn amlyncu'n haws, gan ei fod yn cynnwys darnau llai. Waeth beth fo'r math o borthiant, ceisiwch osgoi cynhyrchion â llifynnau a cheisiwch brynu'r rhai mwyaf organig.

Wy wedi'i ferwi

Mae wy wedi'i ferwi yn hoff ffynhonnell protein i bobl, ond mae'n hefyd yn opsiwn gwych i ategu diet eich cockatiel. Osgowch ormodedd, oherwydd y lefelau uchel o golesterol a braster sydd ynddo.

Dail

Dail cocatil yn ddail cariad cyffredinol, gan gynnwys, mae'n fwyd y maent yn ei fwyta yn eu cynefin naturiol. Yn benodol, mae dail bresych, moron a betys yn iach iawn ac yn cael derbyniad da. Yr hyn y mae'r cocatiel hefyd yn ei fwyta yw rhai perlysiau sych, fel camri, rhosmari a ffenigl.

Wrth brynu, gwnewch yn siŵr bod y dail hyn wedi'u tyfu'n organig.

Blodeuog

Mae prydau blawd yn ryseitiau gwahanol yn seiliedig ar wyau a blawd sy'n atodiad bwyd rhagorol i adar. Yn benodol, mae'n cynnwys popeth y mae'r cocatiel yn ei fwyta mewn ffordd gyflenwol yn ystod cyfnodau o atgenhedlu, plu neu straen. Chwiliwch bob amser am flawd sy'n benodol i rywogaethau ar y farchnad.

popcorn naturiol

Mae popcorn yn ffynhonnell gyfoethog o ffibr y mae cocatiaid yn tueddu i'w charu. Rhaid ei wneud heb olew na halen i'w atal rhag dod yn niweidiol, a rhaid ei fewnosod rhwng yr hyn y mae eich cocatiel yn ei fwyta ar y mwyaf unwaith y flwyddyn.wythnos.

Dylid ei weini mewn dognau bach ac ar dymheredd ystafell.

Atchwanegiad mwynol

Adar yn gyffredinol fel ychwanegion mwynol i amlyncu a chynorthwyo'n fecanyddol yn y broses dreulio.

Mae'n hanfodol yn bennaf mewn dietau sy'n seiliedig ar hadau. Os oes angen, cadwch asgwrn pysgodyn cyllyll, tywod mwynol neu raean, carreg galsiwm neu hyd yn oed ddarnau bach o blisgyn wy ar gael yn y cawell.

Bwydydd y gellir eu rhoi yn gymedrol

Mae yn wir y dylai'r rhan fwyaf o'r bwydydd a grybwyllir yma gael eu gweini i'ch cocatiel yn gymedrol. Fodd bynnag, mae rhai yn arbennig y gellir eu cynnwys yn y fwydlen yn ofalus iawn ac mewn diet wedi'i reoleiddio'n dda, fel arall gallant wneud llawer o niwed i'ch aderyn.

Mefus

> Mefus mae'n flasus ac mae ganddo ymddangosiad sy'n denu'r rhan fwyaf o gocatiels. Mae'n cynnwys fitaminau a mwynau o safon, sy'n ei wneud yn wych i'ch aderyn. Fodd bynnag, oherwydd ei grynodiad uchel o ffibr, gall gormodedd o fefus achosi dolur rhydd a phroblemau berfeddol eraill.

Beth mae'r cocatiel yn ei fwyta yw mefus organig, fel arall gall fod yn niweidiol i'ch iechyd.

Coco

Beth mae'r cocatiel yn ei fwyta yn y cnau coco yw'r mwydion. Torrwch y cnau coco aeddfed a rhowch ddarn o'r plisgyn i'ch aderyn.

Mae cnau coco yn fwyd da o ran maeth gan ei fod yn cynnwys fitaminau A, B a C, yn ogystal â llawer o ffibr. O
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.