Allwch chi fwydo mango ci? Budd-daliadau, gofal a mwy!

Allwch chi fwydo mango ci? Budd-daliadau, gofal a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydy mango ci yn ddrwg i chi?

Mae mango yn ffrwyth maethlon iawn y mae gofalwyr a chŵn yn ei garu! Ond, yr amheuaeth sydd rhwng tiwtoriaid yw a allant gynnig y ffrwyth blasus iawn hwn i’w rhai blewog. Felly, gwyddoch y gallwch chi gynnig mango eich ci!

Mae gan y ffrwyth hwn lawer o fanteision a fydd yn ategu diet eich ci. Mae mango yn gyfoethog iawn o fitaminau a halwynau mwynol ac o'i ddarparu yn y ffordd gywir, mae'n fuddiol iawn i'r ci. Ac, wrth gwrs, yn union fel unrhyw fwyd, ni allwch orliwio'r swm, gan y gall fod yn niweidiol.

Fodd bynnag, cyn i chi ddechrau cyflwyno mangos i ddiet eich ci, mae angen i chi wybod mwy am y ffrwyth hwn ac am y ffrwythau hyn. y manteision sydd ganddo i'ch anifail anwes. Darllenwch ymlaen i ddarganfod!

Manteision Mangoes i Gŵn

Mae mangoes yn fwyd maethlon a buddiol iawn ar gyfer datblygiad eich ci. Nesaf, fe welwch pa fuddion y gall mangos eu cael ar gorff eich ci. Edrychwch arno!

Yn helpu i gynyddu imiwnedd

Mae gofalu am imiwnedd eich ci yn bwysig iawn. Mae sawl ffordd y gallwch ofalu am iechyd eich anifail anwes, megis brechlynnau, bwyd a gweithgaredd corfforol. Fodd bynnag, bwyd yw un o'r ffactorau pwysicaf i'ch imiwnedd blewog.

Mae mango yn ffrwyth cyfoethog iawnmewn fitaminau, felly, mae'n opsiwn bwyd gwych i'w gyflwyno yn neiet eich ci. Mae gan y ffrwyth hwn fitaminau A a C, a beta-caroten, maetholion sy'n helpu imiwnedd y ci ac atal dirywiad celloedd.

Yn gwella tramwy coluddol

Yn union fel bodau dynol, gall cŵn hefyd gael problemau coluddol. Cŵn bach a chŵn oedrannus yw'r rhai mwyaf tebygol o gael problem berfeddol, gan fod eu organeb yn fwy bregus ac angen mwy o ffibr a dŵr. Yn y trywydd hwn o feddwl, mae'r mango yn gynghreiriad gwych, gan ei fod yn gyfoethog iawn mewn ffibr.

Gweld hefyd: Mathau o feithrin pwdl: babi, cig oen, pompom a mwy

Bydd ffibr mango yn helpu i atal rhwymedd, dolur rhydd a chynyddu nifer y bacteria da yng ngholuddion y ci. Bydd gweithrediad da trafnidiaeth berfeddol hefyd yn dylanwadu ar eu himiwnedd.

Yn lleihau colesterol yn y gwaed

Gall cŵn hefyd gael problemau gyda cholesterol uchel, er bod hyn yn anghyffredin. Mae'r braster hwn yn hanfodol ar gyfer cellbilenni anifeiliaid, a dim ond pan fydd yn cronni yn y rhydwelïau y mae'n broblematig. Fel nad yw hyn yn digwydd i'ch ffrind blewog, cynigiwch fango iddo.

Mae gan mangoes ffibrau dietegol, a all fod yn hydawdd neu'n anhydawdd mewn dŵr, yn dibynnu ar y categori. Mae ffibr dietegol sy'n hydoddi mewn dŵr yn cael yr effaith o ostwng colesterol gwaed a gwella imiwnedd y ci. Mae ffibr dietegol anhydawdd yn atal canser y colon a'r rhefr.

Mangomae ganddo weithred gwrthocsidiol

Mae gan fitamin E swyddogaethau gwrthocsidiol. Mae'n gweithredu yn erbyn yr ocsigen gweithredol sy'n achosi problemau yn y gellbilen, hynny yw, mae'n ymladd radicalau rhydd. Yn ogystal â chael eich ystyried yn effeithiol wrth atal problemau croen, canser, anhwylderau treulio a hyd yn oed heneiddio eich ci.

Mae gan y ffrwyth hefyd fitamin C, sydd â gweithred gwrthocsidiol oherwydd y cyfansoddion polyphenolic sydd yn y ffrwythau, megis mangiferin, quercetin, kaempferol ac asid caffeic. Felly, mae mangos yn helpu i atal trawiad ar y galon, strôc a diabetes yn eich ci. Felly, mae'n ffrwyth maethlon iawn, yn fuddiol ac yn gyfoethog mewn fitaminau.

Yn helpu i adnewyddu celloedd

Os yw'ch ci wedi blino wrth wneud ymarfer corff, neu'n blino hyd yn oed heb wneud dim, gallai hynny fod arwydd nad yw iechyd y blewog yn dda. Yn yr achosion hyn, efallai na fydd celloedd corff eich ci yn adnewyddu eu hunain yn iawn. Felly, mae cyflwyno mangos i ddiet eich ci yn bwysig iawn.

Yn ogystal, mae potasiwm, sy'n bresennol mewn mangos, yn fwyn a fydd yn helpu i adnewyddu celloedd eich ci. Mae ganddo'r swyddogaeth o gynnal pwysau osmotig cyson yn y gell, bob amser mewn gweithgaredd. Bydd hefyd yn helpu eich ci i wella ar ôl blinder, gan atal hypokalemia (swm isel o botasiwm yng ngwaed anifeiliaid).

Yn helpu i hydradu'r corff

Yn ogystal â'r holl fuddiona grybwyllwyd uchod, mae mango hefyd yn opsiwn da i'w roi i'ch ci ar ddiwrnodau poeth, gan fod ganddo 80% o ddŵr. Am y rheswm hwn, mae'n un o'r ffrwythau mwyaf addas i hydradu corff eich ci yn ystod gwres yr haf.

Sut i fwydo'ch mango ci

Cyn cyflwyno'r ffrwyth hwn i ddeiet eich ci, eich ci ci, mae angen i chi wybod bod yna ffyrdd i baratoi mango ar gyfer eich ci. Nesaf, byddwn yn dangos i chi sut i wneud hynny. Daliwch ati i ddarllen!

Byrbrydau mango sych

Mae byrbrydau'n cael eu defnyddio'n aml gan berchnogion cŵn pan fyddant yn hyfforddi eu hanifeiliaid anwes, gan gael eu cynnig fel gwobr. Gall y mango, yn ogystal â gallu cael ei amlyncu gan gŵn yn ei ffurf naturiol, hefyd gael ei gynnig ar ffurf byrbrydau dadhydradedig. A gallwch chi eu rhoi i'ch ci heb boeni, gan nad yw'r ffrwythau'n colli maetholion.

Mae'r dull paratoi yn syml. Bydd angen i chi blicio'r mango a'i dorri'n dafelli trwchus. Ar ôl eu torri, rhowch y tafelli ar blât a'i roi yn y popty ar dymheredd o 80 ° C, gan ei adael yno am 30 munud. A dyna ni, mae'r byrbryd mango dadhydradedig ar gyfer eich ci yn barod!

Mango Popsicle

Mae mango, fel ffrwyth sy'n uchel iawn mewn dŵr, yn cael ei gynnig i gŵn mewn tymhorau poeth. Yn ogystal â bod yn faethlon iawn, gall eich ci ei fwyta wedi'i rewi! Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i baratoi'r popsicle mango, gyda chi a'ch anifail anwesbydd anifeiliaid anwes yn gallu oeri.

I baratoi'r popsicle, bydd angen y cynhwysion canlynol arnoch: 1 cwpan o mangos wedi'u rhewi, 1/2 cwpan o laeth cnau coco heb ei felysu, mowldiau popsicle a ffyn. Cymer y mango a'r llaeth cnau coco, a churo nhw yn y blender; yna arllwyswch y cymysgedd i'r mowldiau a'u rhoi yn y rhewgell. Gadewch nhw yn yr oergell am o leiaf un diwrnod ac yna maen nhw'n barod!

Sudd mango i gŵn

Mae sudd mango hefyd yn ddewis arall ar gyfer diwrnodau poeth, oherwydd, yn ogystal â bod yn flasus , mae ganddo ddigon o ddŵr yn ei gyfansoddiad, gan gadw'ch ci wedi'i hydradu. A byddwch yn dawel eich meddwl, oherwydd gall pob brîd ci yfed sudd y ffrwyth hwn. Dysgwch sut i baratoi'r lluniaeth hwn ar gyfer eich ci.

I wneud y sudd, bydd angen dau fango a hanner litr o ddŵr arnoch chi. Torrwch y maga yn ddarnau bach a'u cymysgu mewn cymysgydd gyda dŵr. Sylw: peidiwch ag ychwanegu siwgr at y sudd, gan fod y ffrwyth hwn eisoes yn felys iawn. Ar ôl cymysgu, straeniwch y sudd a'i weini i'ch ci.

Mangoes fel dysgl ochr

Wrth gyflwyno mangoes i ddeiet eich ci, dylech fod yn ymwybodol mai dim ond y ffrwyth hwn ddylai fod. bod yn gyflenwad. O dan unrhyw amgylchiadau, bwydwch y ffrwyth hwn i'ch ci yn unig, gan fod angen maetholion eraill ar yr anifail anwes nad oes gan y mango. Felly, gallwch chi roi'r mango i'ch ffrind fel cyfeiliant i'r porthiant. Neuhynny yw, yn union ar ôl iddo fwyta'r bwyd, rhowch y mango fel pwdin.

Gofalwch wrth roi mango i gŵn

Fel unrhyw fwyd, mae angen bod yn ofalus wrth roi mango i gŵn eich ci, gan y gallai ei gynnig yn y ffordd anghywir niweidio'r anifail. Isod, byddwn yn dysgu pa ragofalon sy'n angenrheidiol!

Byddwch yn ofalus gyda'r swm

Y peth cyntaf i fod yn ofalus yn ei gylch yw'r swm, gan fod mango yn ffrwyth sy'n llawn siwgr. Os yw'r ci yn amlyncu'r mango yn helaeth, gall gael diabetes. Yn ogystal, ni all cŵn sydd eisoes â'r afiechyd, dros bwysau neu'n ordew fwyta'r ffrwyth hwn.

Yn y modd hwn, mae angen i faint o mango y dylai ci iach ei fwyta fod yn ôl ei bwysau a dim ond unwaith wythnos. Os yw'ch ci yn pwyso hyd at 4 kg (maint bach), gall fwyta hyd at 10 g o mango; os ydych chi'n pwyso 10 kg (maint canolig), 30 g yw'r swm delfrydol; ac, os ydych chi'n pwyso 20 kg (maint mawr), gallwch chi fwyta uchafswm o 45 g. Fodd bynnag, os yw eich ci yn pwyso mwy nag 20 kg, cyfrifwch y canlynol: pwysau x 2.5 = gram o borthiant a argymhellir.

Ni allwch fwydo mangos gyda hadau

Mae hadau mango yn beryglus iawn i'r ci, gan ei fod yn gallu tagu wrth geisio bwyta y ffrwyth. Y ffordd honno, peidiwch byth â chynnig y rhan honno o'r mango i'ch ci. Os oes gennych goeden mango yn eich iard gefn, gofalwch bob amser nad yw'n bwyta unrhyw fango pan fydd yn cwympo.

Gweld hefyd: Ci sy'n edrych fel Pitbull: cwrdd â 15 brid!

Mae hynny oherwydd bod yMae pwll mango yn wenwynig i gŵn a gall eu lladd. Mae'r pwll mango yn cynnwys sylwedd o'r enw cyanid, a all fod yn angheuol. Ar ôl amlyncu'r sylwedd, mae'r arwyddion cyntaf o wenwyno yn y ci yn ymddangos o fewn 15 i 20 munud, ac mae'n hanfodol mynd ag ef i'r ystafell argyfwng anifeiliaid anwes yn ystod y cyfnod hwn.

Gall bwyta'r rhisgl fod yn niweidiol <7

Yn union fel y gall y pwll mango niweidio ci, gall y croen niweidio'ch anifail anwes hefyd. Mae croen y ffrwyth hwn yn anodd i gŵn ei dreulio, a gall achosi anghysur a hyd yn oed problemau iechyd eraill. Os yw'r ci yn bwyta'r croen, yn tagu neu'n teimlo'n sâl, ewch ag ef ar unwaith at filfeddyg a dywedwch wrtho beth fwytaodd y ci.

Osgoi rhoi mango wedi'i brosesu

Cynigiwch mango neu unrhyw fath arall o ffrwythau yn ei ffurf naturiol fydd yr opsiwn gorau bob amser. Felly, ceisiwch osgoi rhoi mangos wedi'u prosesu ar ffurf pwdin neu rew i gŵn, er bod y pecyn yn dweud ei fod yn ddiogel.

Mae gan mangos, yn eu ffurf wedi'i brosesu, lawer iawn o siwgrau, melysyddion artiffisial a llaeth crynodedig. swm. Gall y sylweddau hyn achosi gordewdra yn y ci. Yn ogystal, gall bwyta mango oer, wedi'i brosesu roi dolur rhydd i chi, felly os ydych chi am gynnig mango oer ar ddiwrnodau poeth, argymhellir cadw'r mwydion mango yn yr oergell neu ychydig bach wedi'i rewi. Fel arall, dim ond osgoi y math hwn o brosesu icwn.

Mae'n iawn cynnig mangos i'ch ci!

Gwelsom, yn yr erthygl hon, faint o fango all fod o fudd i iechyd cŵn. Gall gryfhau'ch imiwnedd a'ch tramwy berfeddol, hydradu'ch corff a hyd yn oed atal afiechydon fel canser a cholesterol uchel.

Fe wnaethoch chi hefyd ddysgu sut i baratoi'r ffrwyth hwn i'ch ffrind heb golli ei faetholion, a all fod yn ar ffurf popsicles, sudd, byrbryd neu fel dilyniant i'r porthiant. Hefyd, dysgasoch y dylid rhoi'r ffrwyth i'r ci yn ôl ei bwysau, wedi'r cyfan, mae popeth dros ben yn ddrwg.

Yn ogystal, gall mwydion mango neu sudd hefyd fod yn lluniaeth gwych i'ch ci. ffrind cwn pan fydd y tywydd yn gynnes. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i roi mango i'ch ci, prynwch y ffrwyth hwn i weld a fydd yn ei hoffi!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.