Dŵr cnau coco ar gyfer cŵn: A yw'n ddrwg? Ga i roi diod iddo?

Dŵr cnau coco ar gyfer cŵn: A yw'n ddrwg? Ga i roi diod iddo?
Wesley Wilkerson

Ydy dŵr cnau coco i gŵn yn ddrwg?

Mae’n gyffredin iawn i berchnogion cŵn feddwl tybed pa fwydydd a diodydd y maent fel arfer yn eu bwyta neu eu hyfed y gellir eu rhoi i’w cŵn. Ymhlith diodydd, mae dŵr cnau coco yn dod i'r meddwl fel arfer, gan ei fod yn ysgafn ac yn naturiol.

Yn gyntaf oll, ateb y cwestiwn: na, nid yw dŵr cnau coco yn ddrwg i gi bach iechyd eich babi. Nid yw'n cynnwys unrhyw beth sy'n wenwynig i gorff eich ci, ac nid yw fel arfer yn sbardun ar gyfer adweithiau alergaidd. Yn wir, cyn belled â'i fod yn cael ei weini'n gymedrol, gall fod yn ffynhonnell wych o faetholion i'ch ci.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn darllen am rai o'r manteision y gall dŵr cnau coco eu cynnig i iechyd eich anifail anwes. , yn ogystal â sut mae'r risgiau a'r rhagofalon sy'n gysylltiedig ag ef.

Manteision dŵr cnau coco i gŵn

Mae dŵr cnau coco yn cynnwys set o fwynau a fitaminau rhagorol ar gyfer iechyd eich ci. O ystyried bod y rhan fwyaf o gŵn hefyd yn caru ei flas, mae gweini soda iddynt yn ffordd wych o reoleiddio swyddogaethau amrywiol eu cyrff, fel y rhai a gyflwynir isod.

Mae'n dda i'r arennau

Dŵr cnau coco yn gyfoethog iawn mewn electrolytau, set o fwynau sy'n ei gwneud yn dda iawn ar gyfer hydradu'ch anifail anwes. Felly, mae rhoi dŵr cnau coco i'r ci i'w yfed yn wych i osgoi problemau arennau.

Clefydau arennauMae clefydau cronig fel cerrig yn yr arennau yn broblemau sy'n gofyn am hydradiad uwch na'r cyffredin yn ffordd o fyw eich ci. Er bod dŵr yn ffordd well fyth o hydradu na dŵr cnau coco, mae llawer o gŵn yn gweld dŵr cnau coco yn flasus iawn, sy'n eu hannog i'w yfed.

Gweld hefyd: Allwch chi roi llaeth buwch, gafr neu laeth powdwr i gi?

Yn ogystal, mae dŵr cnau coco hefyd yn gyfoethog mewn fitamin C, sy'n helpu i gryfhau'ch fitaminau. system imiwnedd ci; ac mewn brasterau da, sydd â gweithrediad gwrthocsidiol yn eich corff.

Gwella'r system dreulio

Mae dŵr cnau coco yn gyfoethog mewn potasiwm, yn bwysig iawn ar gyfer gweithrediad cywir corff eich ci. Mae'r mwyn hwn yn cyflymu metaboledd eich anifail anwes, gan hwyluso amsugno maetholion a fitaminau yn y bwyd y mae'n ei fwyta.

Yn ogystal, mae rhoi dŵr cnau coco i'ch ci hefyd yn cryfhau ei fwa deintyddol. Mae hyn oherwydd bod cnau coco yn ffynhonnell dda o galsiwm, cyfansoddyn pwysig iawn ar gyfer esgyrn. Mae cael dannedd cryf ac iach yn helpu gyda chnoi, sy'n hwyluso'r broses dreulio.

Er mewn symiau llai, mae dŵr cnau coco hefyd yn cynnwys sinc a magnesiwm, dau fwyn hanfodol ar gyfer actifadu'r ensymau sy'n gyfrifol am dreulio a metaboledd carbohydradau, lipidau , proteinau a fitaminau.

Yn helpu i lanhau'r croen

A oeddech chi eisoes yn deall bod yfed dŵr cnau coco yn helpu metaboledd a hydradiad eich ci?cwn. Mae gweithrediad priodol metaboledd yn cyflymu'r broses o adnewyddu celloedd. Ar yr un pryd, mae corff sydd wedi'i hydradu'n dda yn golygu celloedd sydd wedi'u hydradu'n dda, sy'n cael eu cadw am lawer hirach.

Mae hyn yn helpu i gadw croen eich anifail anwes yn ifanc ac yn rhydd o amhureddau, gan ddileu celloedd epidermaidd sydd wedi treulio a chynhyrchu newydd. rhai a mwy gwrthsefyll. Yn ogystal, mae cryfhau'r system imiwnedd yn helpu yn y frwydr yn erbyn clefydau croen cyffredin mewn cŵn, fel rhai ffwngaidd.

Brwydro yn erbyn colesterol

Gall rhoi dŵr cnau coco i gŵn gyfrannu at reoli lefelau colesterol yn eich gwaed. I ddechrau, mae'n cynnwys sero colesterol yn ei gyfansoddiad. Ymhellach, mae dŵr cnau coco yn cynnwys asid laurig, potasiwm a sodiwm - sylweddau pwysig iawn yn y broses o hydoddi placiau brasterog yn y rhydwelïau.

Mae hyn yn gwneud dŵr cnau coco yn bwysig yn y frwydr yn erbyn problemau cylchrediad, a hyd yn oed gwaed uchel. pwysau. Wrth gwrs, ar gyfer hyn mae angen i chi ddod â'ch ci i arfer ag yfed dŵr cnau coco bob dydd.

Peryglon rhoi dŵr cnau coco i gŵn

Er nad yw’n cael ei ystyried yn wenwynig, gall dŵr cnau coco fod yn niweidiol i iechyd eich ci. Gall nifer o'r manteision a grybwyllir uchod ddod yn broblemau, yn enwedig mewn achosion o or-ddweud neu sefyllfa ffafriol. Edrychwch ar rai o'r risgiau posibl isod.

Cynyddupwysau

Nid yw dŵr cnau coco yn cynnwys llawer o siwgrau. Ond nid yw hynny'n golygu ei bod hi'n ysgafn, gan fod gan y ddiod gryn dipyn o galorïau. Os yw hyn ar y naill law yn ei gwneud yn opsiwn gwych i'w roi i'ch ci cyn ymarfer corff, mae hefyd yn ei wneud yn beryglus i orwneud.

Gall rhoi gormod o ddŵr cnau coco i'ch ci achosi problemau pwysau a hyd yn oed gordewdra. Yn ogystal, nid yw lefelau braster triglyserid yn ddibwys, sy'n cyfrannu at broblemau posibl yn y fflora berfeddol os caiff ei fwyta'n ormodol. Gall hyn beryglu'r broses dreulio, sydd hefyd yn hybu ennill pwysau.

Anghydbwysedd mwynau

Fel y soniwyd ychydig uchod, gall rhoi gormod o ddŵr cnau coco i'ch ci achosi anghydbwysedd yn y fflora berfeddol. Mae'r anghydbwysedd hwn yn digwydd yn union oherwydd y mwynau sydd wedi'u cynnwys mewn dŵr cnau coco, sydd yn gyffredinol yn helpu gyda threulio.

Gall gormodedd y mwynau hyn - yn enwedig potasiwm, sinc a magnesiwm - achosi poenau yn eich stumog, a hyd yn oed dolur rhydd difrifol yn eich corff. ci bach. Yn ogystal, mae'r braster mewn dŵr cnau coco, os caiff ei yfed yn ormodol, hefyd yn gallu achosi gofid berfeddol, gan achosi niwed mawr i'ch anifail anwes.

Dadhydradu

Nid yw dŵr cnau coco ei hun yn achosi dadhydradu. Yr hyn sy'n dod yn broblem yw amnewid dŵr mwynol am ddŵr cnau coco. Dŵr mwynol yw'r unig hylifanadferadwy yn neiet y ci (ac unrhyw fod byw), gan ei fod yn hanfodol ar gyfer gweithrediad priodol a hydradiad y corff.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am wyfyn? Melyn, du, cawr ac eraill

Yn y pen draw, mae rhai perchnogion yn rhoi dŵr cnau coco i'r ci bron yn gyfan gwbl ac yn gadael dŵr mwynol o'r neilltu. Mae hyn yn arwain at ddadhydradu a gall hyd yn oed arwain y ci i ddatblygu problemau arennau neu gyflyrau difrifol eraill.

Rhybuddion wrth roi dŵr cnau coco i gŵn

Rydych chi'n darllen uchod am rai o'r risgiau cysylltiedig â rhoi dŵr cnau coco i'ch ci. Nawr, os ydych chi am eu hosgoi, rhaid dilyn rhai rhagofalon a rheolau. Mae'r gwahaniaeth rhwng bod dŵr cnau coco yn dda neu'n ddrwg i'ch anifail anwes yno.

Peidiwch â gorliwio faint o ddŵr cnau coco

Dim ond rhai o'r problemau yw poenau yn y stumog, magu pwysau a phroblemau arennau a achosir gan roi gormod o ddŵr cnau coco i gŵn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi symiau cymedrol o ddŵr cnau coco. Os oes angen, gwnewch yn iawn am y calorïau ychwanegol y mae'r ddiod yn eu darparu trwy leihau ychydig ar brydau dyddiol eich ffrind.

Yn ogystal, mae'n well dechrau gweini mewn symiau bach. Mae hyn nid yn unig yn helpu'r ci i gyfarwyddo ei organeb â'r ddiod newydd, ond mae hefyd yn sicrhau na fydd yn ymateb yn wael iddo.

Peidiwch â rhoi dŵr cnau coco i'r ci â dolur rhydd

Un o achosion posibl dolur rhydd yw gormodedd mwynau yn ycorff. Oherwydd ei fod yn gyfoethog iawn mewn potasiwm, gall rhoi dŵr cnau coco i'r ci ei yfed tra bod ganddo ddolur rhydd waethygu'r cyflwr, yn dibynnu ar yr asiant sy'n achosi'r broblem.

Yn ogystal, nid yw cynnwys sylweddol triglyseridau yn ddoeth. , a gall hefyd fod yn niweidiol i'ch ci. Rhowch ddŵr cnau coco i'ch ci â dolur rhydd dim ond os yw'r milfeddyg yn ei ragnodi (os nad yw'n ei waethygu, mae'n ffordd dda o ailhydradu yn ystod yr argyfwng).

Peidiwch â rhoi dŵr cnau coco i'ch ci o a. blwch

Mae'r tebygolrwydd isel o achosi adweithiau alergaidd yn un o'r ffactorau sy'n gwneud rhoi dŵr cnau coco i gŵn yn ddiogel. Ar wahân i'r mwynau a'r fitaminau a grybwyllir yma, nid yw'r ddiod yn cynnwys llawer (ac eithrio'r dŵr ei hun, wrth gwrs). Ond ni ellir dweud yr un peth am ddŵr cnau coco mewn bocs, sy'n cynnwys ychwanegion a chadwolion.

Gall y sylweddau hyn sbarduno prosesau alergaidd ac ymfflamychol yng nghorff eich ci. Bydd y prosesau hyn yn niweidiol iawn yn y tymor hir, yn enwedig ar gyfer cŵn mwy sensitif.Mae hyn yn wir yn achos y rhan fwyaf o gwn brid bach, a hyd yn oed nifer o gwn canolig a mawr.

Cofiwch fod dŵr cnau coco yn ddiod darfodus

Mae dŵr cnau coco naturiol yn cael ei weini'n uniongyrchol o'r cnau coco neu ychydig ddyddiau ar ôl iddo gael ei dynnu, cyn belled â'i fod yn cael ei gadw yn yr oergell. Rwy'n siŵr nad ydych chi'n hoffi bwyta unrhyw beth sydd wedi'i ddifetha, iawn? Felly yn gwybod bod eich anifail anwesna chwaith.

Rhaid gweini dŵr cnau coco ar gyfer cŵn cyn gynted ag y bydd y cnau coco yn agor. Gall yfed y dŵr sydd wedi'i ddifetha achosi problemau berfeddol i'ch ci a hyd yn oed heintiau a allai fod yn ddifrifol i'w iechyd.

Rhowch y dŵr yn unig i'ch ci, nid y cnau coco cyfan!

Mae llawer o gwn mawr yn hoffi chwarae cnoi cnau coco, ac mae eu perchnogion yn aml yn gweld hyn yn ddoniol. Ond gallwch chi gredu nad yw hyn yn arfer da. Gall naddion cnau coco achosi anafiadau difrifol - hyd yn oed a allai fod yn angheuol, yn dibynnu ar sut maen nhw'n mynd i mewn i berfeddion y ci - yn ogystal â bod yn anhreuladwy.

Felly, p'un a ydych chi'n rhoi dŵr cnau coco i'ch ci neu gig cnau coco i'ch ci, mae'n ei fwyta, fe'ch cynghorir i dynnu'r rhain o'r cnau coco er mwyn osgoi cymhlethdodau.

Dŵr cnau coco ar gyfer cŵn: iach yn gymedrol, niweidiol dros ben

Gradd diogelwch dŵr cnau coco Nid yw cnau coco ar gyfer cŵn yn gonsensws ymhlith arbenigwyr. Er gwaethaf hyn, mae pawb yn cytuno ar un peth: cyn belled â'i fod yn cael ei wneud yn gymedrol, mae rhoi dŵr cnau coco i'ch ci yn iach ac yn fuddiol iawn i'w iechyd.

Erbyn diwedd yr erthygl hon, mae'n rhaid eich bod wedi sylweddoli hynny y peth pwysig yw deall yr amgylchiadau a faint o ddŵr cnau coco y gallwch ei roi i'ch ci i'w yfed. Y cyngor yw eich bod yn mynd â'ch anifail anwes at filfeddyg ac yn cael eich cynghori i baratoi diet cytbwys sy'n cynnwysDŵr Cnau Coco. Mae'r rhan fwyaf o gwn wrth eu bodd â'r blas, felly mae'n werth ei gynnwys yn eich bwydlen.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.