Great Dane: canllaw cyflawn gyda phroffil, pris a llawer mwy!

Great Dane: canllaw cyflawn gyda phroffil, pris a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Mae Great Dane yn gawr mwyn!

Mae'r ci yn un o'r hoff anifeiliaid ar gyfer bridio yng nghartrefi Brasil. Ym Mrasil yn unig, mae mwy na 37 miliwn o gŵn. Ymhlith y 344 o fridiau cŵn sy'n hysbys ledled y byd, mae'r Dane Fawr. Mae'r brîd hwn yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau mwyaf yn y byd ac yn un o'r rhai mwyaf cain a charismatig.

Mae'r Dane Fawr hefyd yn cael ei adnabod fel yr Apollo o gwn neu'r Dane Fawr. Mae mor dal fel y gall fod yn dalach na bod dynol oedolyn yn sefyll ar ei ddwy goes! Yn gyffredinol, er ei fod yn fawr iawn, mae'n anifail anwes cyfeillgar iawn.

Mae'r anifail anwes hwn yn ddewis ardderchog i anifail anwes. Felly, os ydych chi'n chwilfrydig am y brîd hwn ac yn ystyried cael Dane Fawr, parhewch i ddarllen yr erthygl hon i ddysgu mwy am yr anifail anwes!

Nodweddion y Dane Fawr

Y Mae gan Great Dane German lawer o nodweddion chwilfrydig a ffeithiau diddorol! Ydych chi eisiau gwybod mwy am y Dane Fawr? Felly, edrychwch ar brif agweddau'r anifail a'i darddiad hanesyddol!

Tarddiad a hanes

Crëwyd y Dane Fawr tua 3000 CC yn Tsieina trwy luniadau o gwn tebyg i'r Dane Fawr a ddarganfuwyd mewn temlau Babilonaidd. Fodd bynnag, mae'r anifail anwes presennol yn ganlyniad croesfannau. Mae ganddo yn ei DNA fridiau mastiff Lloegr, blaidd Gwyddelig a milgwn Gwyddelig.

Yn ôl data, ar ôl pasio drwoddof Great Dane. Fodd bynnag, er nad oes tystiolaeth o Ddenmarc yng nghreadigaeth y brîd, mae'r gwledydd Sbaeneg a Saesneg eu hiaith yn defnyddio'r enw Great Dane i gyfeirio at frid y Dane Mawr.

Croesfannau gyda'r brîd

Mae'n hysbys bod y Dane Fawr yn ganlyniad croesfannau. Mae rhai yn credu ei fod yn ganlyniad croesi'r Wolfhound Gwyddelig gyda'r Mastiff Seisnig. Eisoes mae rhai sŵau yn derbyn y byddai'r anifail anwes yn ganlyniad i groesi rhwng y Mastiff Tibet a'r Mastiff Seisnig. Ac y mae yna rai o hyd sy'n credu mai canlyniad croes rhwng Mastiff Lloegr a'r Milgi yw'r anifail anwes.

Mae eisoes wedi'i ddefnyddio i hela baedd gwyllt

Yn ôl haneswyr, mae'r Cafodd Great Dane ei fridio gyda'r pwrpas o hela baeddod gwyllt ac mae eisoes wedi'i ddefnyddio'n helaeth at y diben hwn. Cafodd eu clustiau eu tocio hyd yn oed i atal baeddod gwyllt rhag rhwygo eu hysglyfaeth. Oherwydd y gallu hwn i hela anifeiliaid eraill, yr enw ar yr anifail anwes i ddechrau oedd Boar Hounds, sy'n golygu ci hela baedd gwyllt.

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, newidiwyd enw'r ci i Saesneg Dogges, ond y Dane Fawr cynnal y nodweddion a gafwyd fel ci hela, megis cyflymder, dygnwch, cryfder a dewrder. Ar hyn o bryd, mae'r Dane Fawr yn dal i gael ei ddefnyddio fel anifail hela oherwydd ei alluoedd, ond mae hefyd yn gydymaith ardderchog ar gyfer amgylcheddau teuluol.

Dane Fawr: ciswynol!

Nawr rydych chi'n gwybod nodweddion y Dane Fawr, pris, ble i brynu a'r gofal angenrheidiol ar gyfer bywyd ci iach. Wrth brynu'r brîd hwn, gwnewch yn siŵr bod ganddo dystysgrif pedigri sy'n cadarnhau diet y ci.

Fel y gwelwch yn yr erthygl hon, mae'r Dane Fawr yn gi cyfeillgar, dof a chariadus iawn, a dyna pam ei mae enw da fel ci ymosodol yn annheg. Mae'n gwerthfawrogi'n fawr gydfodolaeth mewn amgylcheddau teuluol a hyd yn oed gyda phlant. Yn ogystal, mae'n datblygu cwlwm agos iawn gyda'i diwtor. Felly, mae'n ddewis ardderchog i anifail anwes.

Mae'n gydymaith gwych ac yn gi cytbwys. Ac oeddech chi'n gwybod? Y Dane Mawr yw ci brîd Scooby-Doo, o'r cartwnau. Ond, yn wahanol i'r ci yn y llun, sy'n llwfr, mae'r anifail anwes yn ddewr iawn.

sawl croesiad gyda bridiau mawr, mae'r Dane Fawr wedi cyrraedd ei nodweddion presennol. Dengys adroddiadau fod yr amrywiaeth a achosodd yr anifail anwes wedi'i fridio yn yr Almaen ar ddiwedd y 18fed ganrif Roedd yn gi ymosodol, ond ym 1880, perffeithiodd bridwyr Almaenig y Dane Fawr nes iddo ymddwyn yn garedig a dof.<4

Maint a phwysau'r cawr hwn

Mae brîd y Dane Fawr yn sefyll allan oherwydd ei faint enfawr, gan fod ganddo faint a phwysau enfawr. Mae'n pwyso rhwng 44 a 90 kg ac mae ei daldra rhwng 71 a 86 cm. Gan fod yr anifail anwes mor fawr, mae ganddo stamina uchel a chorff cyhyrol. Yn ogystal, mae ganddo goesau hir a chryf.

Mae hefyd yn bwysig dweud y gall maint y fenyw o frid y Dane Fawr amrywio o 72 i 84 cm a gall y pwysau fod rhwng 45 a 59 kg , pan yn oedolyn. Gall yr oedolyn gwryw fod rhwng 80 a 90 cm o hyd ac yn pwyso rhwng 54 a 90 kg. Oherwydd mor fawr yw'r Dane Fawr, mae'n rhaid bod ganddi ddigon o le i fagu'r anifail anwes!

Côt a Lliwiau

Mae gan The Great Dane amrywiaeth o liwiau. Gall fod â'r lliw a elwir yn brindle, sef lliw sy'n amrywio o aur golau i aur tywyll ac sydd â streipiau du. Gellir dod o hyd i'r anifail anwes mewn du dwfn a satin, ac efallai bod ganddo rai smotiau gwyn. Gall fod â'r lliw harlequin wedi'i gyfansoddi o liw gwyn pur fel sylfaen a smotiaudu ar hyd y corff.

Yn ogystal, gall y Dane Fawr hefyd fod â lliw glas dur gyda smotiau gwyn. Lliw nodweddiadol arall y brîd yw aur, sy'n amrywio o aur tywyll i aur ysgafn. Hefyd, gellir ei gadw'n ddu ar draws y corff gyda rhai rhannau gwyn ar y corff. Felly, mae sawl lliw i ddewis o’u plith wrth fabwysiadu Dane Fawr!

Disgwyliad oes y brid

Gan fod y Dane Fawr yn gi gwrthiannol iawn ac oherwydd ei fod yn gi maint cawr , mae gan y Great Dane ddisgwyliad oes byr iawn. Gall yr anifail fyw rhwng 8 a 10 oed. Fodd bynnag, adroddwyd eisoes am achosion lle bu'r anifail yn byw am 14 mlynedd, ond mae hwn yn achos prin.

Mae hefyd yn bwysig ystyried y gall gordewdra ci leihau disgwyliad oes y ci, oherwydd gall y ffactor hwn arwain at ddatblygiad afiechydon. Felly, mae angen gofalu'n dda am ddeiet y Dane Fawr a dilyn yr holl amodau angenrheidiol i'w gadw'n iach, gan y bydd hyn yn gwarantu disgwyliad oes uchel.

Personoliaeth brîd y Dane Fawr <1

Os ydych chi eisiau mabwysiadu anifail anwes, y Dane Fawr yw'r opsiwn perffaith i chi! Mae gan y ci bersonoliaeth ddeniadol ar gyfer byw mewn cartrefi. Dysgwch fwy am bersonoliaeth brîd y Dane Fawr.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae'r Dane Fawr yn gi sydd wediYmddygiad da dan do, ond gall fod yn flêr pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun am gyfnod rhy hir. Ar ben hynny, nid yw'r anifail anwes yn ymwybodol iawn o'i faint a gall, er enghraifft, neidio ar y soffa a siglo ei gynffon a tharo gwrthrychau sydd wedi'u gwasgaru o amgylch y tŷ.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Oherwydd ei natur dawel a'r ffaith nad yw'n ymosodol, mae'r Dane Fawr yn cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid eraill. Fodd bynnag, argymhellir dechrau ei gydfodolaeth ag anifail anwes arall o gyfnod cŵn bach y Dane Fawr. Peth pwysig arall yw bod yn ofalus am faint y dane o'i gymharu â chŵn llai.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Mae un o nodweddion y Dane Fawr i'w gadw. Felly, hyd yn oed os yw'n gyfeillgar iawn â thrigolion ei gartref, bydd yr anifail anwes bob amser yn cael ei gadw gydag ymwelwyr a dieithriaid. Er gwaethaf hyn, nid yw'r ci yn ymddwyn yn ymosodol gyda phobl anhysbys iddo. Felly, yn gyffredinol, mae'r Dane Fawr yn cyd-dynnu'n dda â dieithriaid!

A ellir ei gadael ar ei phen ei hun am amser hir?

Gellir gadael llonydd i'r Dane Fawr, ond am gyfnod byr. Mae hyn oherwydd ei fod yn gi cyfeillgar iawn, mae'n well ganddo gwmni ei berchnogion a chŵn eraill. Gall yr anifail anwes, pan gaiff ei adael ar ei ben ei hun am amser hir, achosi dinistr yn y tŷ a'r iard, trwy lid neu gemau a ddyfeisiwyd ganddo. Felly y maeMae bob amser yn dda gadael eich anifail anwes yng nghwmni pobl!

Prisiau a chostau cŵn Great Dane

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mabwysiadu Dane Fawr fel anifail anwes? Felly, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i ddysgu mwy am y pris, bwyd a chostau milfeddygol a gwybodaeth bwysig arall am y Dane Fawr!

Price of the Great Dane ci bach

Ydych chi wedi cael eich swyno gan y Great Dane? a meddwl am gael un fel anifail anwes? Felly, mae angen i chi baratoi eich hun yn ariannol i gael yr anifail anwes. Mae hynny oherwydd y gall pris Great Dane amrywio unrhyw le o $700.00 i $5,000.00. Fodd bynnag, wrth brynu Dane Fawr, argymhellir gwirio tarddiad y ci bach a pheidio â phrynu'r anifail ar sail ei werth er mwyn osgoi colledion yn y dyfodol.

Ble i brynu Dane Fawr?

Gellir prynu'r Dane Fawr o genel cŵn. Ar gyfer hyn, argymhellir sefydliadau rheoledig sy'n gysylltiedig â Chonffederasiwn Cinophilia Brasil. Awgrym yw osgoi cenelau sy'n gwerthu cŵn bach am bris llawer is na'r cyfartaledd a chynelau byrfyfyr, gan y gall y lleoedd hyn werthu brîd nad yw'n cyfateb i'r un a geisir.

Ar adeg prynu, gallwch ofyn am dogfen swyddogol, tystysgrif pedigri'r anifail yn cadarnhau diet y ci. Mae'r ddogfen hon yn dangos pwy yw rhieni, neiniau a theidiau a hen daid y ci, gan dystio purdeb y llinach.

Treuliau gydabwydo

Nid yw'r gost o fwydo Dane Fawr yn ddrud neu nid yw'n swm sy'n uwch na'r hyn sy'n cael ei wario ar anifail anwes bach. Y prif fath o fwyd anifeiliaid anwes yw bwyd anifeiliaid, sy'n cyfrif am tua 95% o gostau bwyd yr anifail. Mae'r dognau premiwm super 15 kg, er enghraifft, yn costio tua $200.00. Mae'r dogn premiwm yn costio tua $120.00.

Milfeddygol a brechlynnau

Rhaid brechu'r Dane Fawr yn flynyddol gyda dau frechlyn. Un ohonynt yw gwrth-gynddaredd, yn erbyn y gynddaredd, sy'n costio tua $60.00. Y brechlyn arall yw'r V-10, sydd yn erbyn coronafirws, hepatitis, leptospirosis, parainfluenza, distemper, ymhlith eraill, sy'n costio $ 80.00 ar gyfartaledd. Fodd bynnag, mae'r gwerthoedd hyn yn dibynnu ar y man prynu.

Mae angen i'r anifail anwes hefyd gael archwiliadau blynyddol mewn clinigau milfeddygol. Mae apwyntiad milfeddyg yn costio tua $80.00. Ond, gan fod y ci yn fawr iawn, mewn rhai achosion, bydd angen ci tacsi arnoch chi neu hyd yn oed wirio argaeledd milfeddyg i ofalu am yr anifail anwes gartref. Yn y sefyllfaoedd hyn, gall y costau fod yn uwch.

Teganau, tai ac ategolion

Argymhellir bridio Great Danes yn yr awyr agored. Felly, dylid adeiladu cenel wedi'i orchuddio fel y gall yr anifail fwydo, gorffwys, chwarae a hefyd gael man agored i'r anifail anwes dorheulo. Rhaid i faint y tŷ cŵn fod yn 4 metr sgwâr ac un metr a hanneruchder. Gall tai symlach gostio tua $70 o reis. Gall y mwyaf moethus a'r deunydd mwy cadarn gostio hyd at $300 o reais.

Rhaid i'r Dane Fawr gael eiliadau o chwarae. Ar gyfer hyn gallwch ddefnyddio teganau sy'n darparu eiliadau o hwyl i'r anifail anwes. Mae'r bêl, er enghraifft, yn opsiwn tegan ardderchog gan ei fod yn dylanwadu ar y ci i ymarfer corff. Opsiwn arall yw'r ffrisbi, sydd hyd yn oed yn fwy effeithiol na'r bêl, gan ei fod hyd yn oed yn caniatáu hyfforddiant anifeiliaid anwes. Mae ffrisbi a pheli yn rhad iawn a gellir eu prynu mewn siopau anifeiliaid anwes, gan gostio tua $10 reais.

Sut i ofalu am Dane Fawr

Nawr rydych chi'n gwybod prif nodweddion y Dane Fawr a'r costau o godi'r anifail anwes. Yn ogystal, rhaid bod yn hysbys bod gofal am y brîd yn cynnal iechyd yr anifail. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy!

Gofal Cŵn Bach

Mae ci bach y Great Dane yn cyrraedd oedolaeth yn 8 mis oed, sy'n golygu ei fod yn datblygu'n gyflym iawn. Eisoes yn ystod misoedd cyntaf bywyd, rhaid i'r ci bach Great Dane ymarfer corff a derbyn bwyd digonol. Yn ogystal, rhaid bod yn ofalus gyda glanweithdra'r anifail, ei frechu a'i atal llyngyr i gadw'r anifail anwes yn iach.

Faint ddylwn i ei fwydo

Cwestiwn sy'n codi wrth godi'r anifail anwes great dane yw faint o fwyd sydd ei angen. Ar gyfer y dane ci bach dylech gynnig ymaetholion angenrheidiol ar gyfer ffurfio esgyrn, cymalau a chyhyrau. Dylai'r anifail anwes yn ystod y misoedd cyntaf gael ei fwydo â 3 dogn o fwyd bob dydd, a dylai'r cyfanswm amrywio o 95 i 400 gram y dydd.

Gweld hefyd: Beth mae'r dylluan yn ei fwyta? Gweld ffyrdd o fwydo'r aderyn hwn

Eisoes yn y cyfnod oedolyn, rhaid bwydo'r Dane Fawr â bwyd gyda swm o 350 i 560 gram y dydd. Yn ogystal, ar unrhyw adeg o fywyd, rhaid i'r anifail bob amser gael mynediad at ddŵr glân a ffres. Mae'n bwysig iawn gofalu am ddeiet y ci fel nad yw'n mynd yn ordew a datblygu afiechydon sy'n gysylltiedig â bod dros bwysau.

A oes angen llawer o weithgaredd corfforol ar y brîd hwn?

Er bod y Dane Fawr yn anifail sy'n symud llawer, dim ond ychydig o ymarfer corff dyddiol sydd ei angen ar y Dane Fawr i ddatblygu'n iach. Ymhellach, ni argymhellir bod yr anifail anwes yn ymarfer yn ormodol, gan y gall hyn achosi iddo ddatblygu afiechydon, megis dysplasia clun.

Gweld hefyd: Cwrdd â'r Chwippet: pris, gwybodaeth a mwy am y brîd!

Gofalu am got y Dane Mawr

Mae gan yr anifail anwes Great Danes fyr. , ffwr trwchus iawn, a'r lliwiau mwyaf cyffredin yw brindle a llwydlas. Nid yw ci'r brîd fel arfer yn taflu gwallt mewn symiau mawr ac mae'r anifail anwes yn sied ddwywaith y flwyddyn. Argymhellir brwsio ffwr yr anifail anwes gyda brwsh gwrychog meddal neu faneg rwber i'w gadw'n iach.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Gofalu am ewinedd y ciMae hylendid y Dane Fawr yn sylfaenol. Felly, dylai un hefyd ofalu am ewinedd yr anifail anwes. Dylent gael eu torri unwaith neu ddwywaith y mis gan rywun profiadol neu weithiwr proffesiynol. Ceisiwch osgoi gor-dorri, gan y gall hyn achosi gwaedu.

Gofal pwysig arall i'ch ci yw ei ddannedd. Mae'n bwysig iawn brwsio dannedd eich anifail anwes o leiaf ddwywaith yr wythnos i gael gwared â bacteria a thartar sy'n bresennol y tu mewn i'r dant. Yn ogystal, mae brwsio dannedd yn atal clefyd y deintgig ac anadl ddrwg yn y Daniaid Mawr, gan ei fod yn cael gwared ar y micro-organebau sy'n achosi'r problemau hyn. anifail anwes gyda nodweddion anhygoel! Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael ci o'r brîd hwn fel anifail anwes? Felly, parhewch i ddarllen yr erthygl hon i ddysgu mwy am y ci.

Tarddiad enw'r brîd

Yn ôl haneswyr, crëwyd y brid presennol o gi yn yr Almaen ar ddiwedd y 18fed ganrif. Dangoswyd y brîd am y tro cyntaf yn y sioe gŵn gyntaf mewn hanes yn ninas Hamburg, yr Almaen. Yn y digwyddiad hwnnw, cofnodwyd y dant dan ddau enw gwahanol: Dane Fawr ac Ulm Dane Fawr, gan eu bod yn cael eu hystyried yn ddau frid gwahanol.

Gan ei bod yn amhosibl gwahaniaethu rhwng un brid a'r llall, y Ffederasiwn Cynolegol Rhyngwladol yn benderfynol fod y ddwy ras yn unedig dan yr enw
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.