Pam mae cŵn yn cloddio? Gweld beth all fod a sut i roi'r gorau iddi

Pam mae cŵn yn cloddio? Gweld beth all fod a sut i roi'r gorau iddi
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod pam mae cŵn yn cloddio?

Nid yw llawer o diwtoriaid yn hoffi'r arfer hwn, gan ei fod bron bob amser yn awgrymu mewn planhigion, gerddi neu iardiau cefn sydd wedi'u dinistrio. Felly, nid yw'r tiwtor yn deall pam mae cŵn yn cloddio, ac mae rhai hyd yn oed yn meddwl ei fod yn ffordd i'r anifail anwes gyrraedd y tiwtor, gan geisio gwneud rhywbeth allan o strancio. Fodd bynnag, nid dyna'r rheswm!

A dweud y gwir, mae cloddio yn reddf naturiol cŵn. Serch hynny, sawl gwaith gall y weithred olygu bod y ci yn wynebu problem. Yn gyffredinol, mae'n ddelfrydol bod y tiwtor bob amser yn ymwybodol o drefn y ci ac asesu'r rheswm pam mae'r ci yn cloddio, gan osgoi dinistr.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn deall yr holl brif resymau y tu ôl i'r cŵn ' arfer cloddio, a darganfod sut i atal eich ffrind gorau rhag cloddio gormod. Dilynwch!

Pam mae cŵn yn tueddu i gloddio?

Mae yna rai rhesymau pam mae cŵn yn cloddio, ac mae angen nodi'r rheswm dros allu lleihau'r cloddio a helpu'r ci i dawelu. Nesaf, byddwch chi'n deall y prif gymhellion ar gyfer yr arfer hwn. Gweler!

Gallant gloddio allan o arferiad neu reddf

Gall cŵn gloddio am wahanol resymau, ac ydy, gall fod allan o arferiad neu reddf. Efallai bod cloddio wedi dod yn rhan o drefn arferol eich ffrind gorau, gan ddod yn weithred arferol.

Gweld hefyd: Popeth am y Macrobrachium amazonicum neu berdys Amazon

Yn ogystal, gall cŵn gloddio oherwyddi'r reddf wyllt i gladdu bwyd a'r cyffelyb. Gallant hefyd gloddio yn y baw neu'r tywod oherwydd eu bod yn arogli arogl penodol yn yr ardal, neu i storio rhywbeth o dan y ddaear.

Oherwydd pryder neu ddiflastod

Mae gorbryder a diflastod hefyd yn rhesymau i gŵn i gloddio , felly mae hwn yn ymddygiad y gall y ci ei weld fel hobi.

Os yw'n treulio llawer o amser ar ei ben ei hun, nid oes ganddo drefn ac nid yw'n gwneud y gweithgareddau corfforol cywir ar gyfer ei lefel egni, mae'n datblygu ffyrdd eraill o ddifyrru'ch hun. Hynny yw, mae rhai cŵn yn rhedeg o gwmpas y tŷ ar eu pen eu hunain, eraill yn cyfarth yn y stryd ac eraill yn cloddio.

Oherwydd diffyg teganau neu wrthdyniad

Yn ogystal, mae diffyg teganau addas, yn tynnu sylw ac yn tynnu sylw. gall galwedigaeth yn nhrefn y ci hefyd wneud i'r anifail anwes ddatblygu arferion i dynnu sylw ei hun.

Os nad oes ganddo ddigon o deganau i gael hwyl, gall ddechrau tynnu ei sylw ei hun trwy gnoi gwrthrychau yn y tŷ neu hyd yn oed balu. Felly cofiwch gynnig peli, disgiau, dannedd gosod ac opsiynau eraill er mwyn i'ch ci gadw ei sylw ei hun.

Gallant gloddio i ddianc rhag y gwres

Mae cloddio hefyd yn helpu i oeri'r ddaear, a dyma fe. yn weithred reddfol, felly mewn natur mae'n arferol i'r anifail gloddio'r ddaear i'w gwneud yn oerach yn ystod dyddiau poeth iawn. Yn gyffredinol, nid yw'r ci yn gwahaniaethu rhwng lloriau ceramig, teithiau cerdded na baw. Os yw'r diwrnod yn rhy boethie, gallant gloddio yn y ddaear neu hyd yn oed yn eu gwely.

Gallant gloddio i hela anifeiliaid ymledol

Gall ddigwydd, yn syml iawn, fod arogl anifail goresgynnol yn y ddaear yn deffro y reddf hon o hela yn y ci, yn peri iddo gloddio yn ddi-baid i chwilio am yr anifail.

Yn aml, daw anifeiliaid bychain i'n tir, naill ai yn yr iard gefn neu hyd yn oed y tu mewn i'r tŷ. Mae chwilod duon a madfallod yn gyffredin iawn hyd yn oed mewn ardaloedd trefol a gallant ddeffro greddf hela cŵn. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n gyffredin iawn i gŵn hela a hyd yn oed gloddio mannau i geisio dod o hyd i'r anifail.

Ystyr cŵn yn cloddio

Gweld beth mae'n ei olygu i gŵn gloddio rhai lleoedd a deall yr ymddygiad cwn hwn yn well i wybod sut i leihau gweithgaredd eich ci. Dilynwch!

Cŵn yn cloddio'r wal

Efallai y bydd cŵn sy'n cloddio'r wal wedi diflasu ac yn ceisio cael sylw'r perchennog. Pan fydd cŵn am gael sylw'r perchennog, efallai eu bod yn ceisio nodi eu bod am adael neu fynd i mewn i ystafell, neu efallai eu bod yn ceisio cael rhywfaint o sylw os nad yw'r perchennog yn neilltuo llawer o amser i chwarae gyda nhw.

Felly, ceisiwch chwarae gyda'ch ci a'i anwesu mor aml â phosibl fel nad yw'n teimlo ei fod yn cael ei esgeuluso, gan ddechrau cloddio'r wal.

Cŵn yn cloddio llawr tŷ

As gwelsoch rai pynciau uchod, cwn namaent yn gwahaniaethu'r math o lawr, hynny yw, nid ydynt yn gwybod nad yw'r llawr ceramig neu ddeunydd arall, y tu mewn i'r tŷ, yn adnewyddu fel y ddaear, pan gaiff ei gloddio.

Felly, mae'n debygol iawn bod yr anifail anwes p'un a ydych chi'n ceisio gwneud y lle yn oerach neu hyd yn oed yn fwy cyfforddus, gan fod symud y pridd hefyd yn ei wneud yn fwy llyfn ac yn fwy meddal. Gwerthuswch pa reswm sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr: os yw'r diwrnod yn boeth iawn, mae'n debyg mai'r gwres yw'r broblem.

Cŵn yn cloddio'r ddaear yn yr iard gefn

Os yw'r ci yn cloddio'r ddaear yn yr iard gefn, mae rhai esboniadau. Y cyntaf yw y gallai fod yn ceisio cuddio rhywbeth, fel tegan. Mae'r ymddygiad hwn yn gyffredin iawn, gan mai dyma sut roedd eu hynafiaid yn storio pethau a bwyd i'w ddarganfod yn ddiweddarach.

Esboniad arall yw bod eich ci yn chwilio am anifail goresgynnol, neu wedi arogli rhywbeth gwahanol ac yn ymchwilio. A'r rheswm y mae'n cyd-fynd, fel arfer, yw bod yr anifail anwes wedi diflasu, felly mae cloddio yn ffordd hwyliog o archwilio'r amgylchedd, llosgi egni a throsglwyddo'r amser.

Sut i atal eich ci rhag cloddio'n ormodol

Mae ymddygiad palu yn anghyfforddus iawn i'r rhan fwyaf o diwtoriaid, gan ei fod yn aml yn achosi dinistr yn yr iard gefn, yr ardd neu hyd yn oed gartref. Felly, darganfyddwch beth ddylech chi ei wneud i leihau neu atal yr ymddygiad hwn isod.

Dangos pam mae'r ci yn cloddio

Yn gyntaf oll,mae angen nodi beth yw achos y broblem, gan ddeall y rheswm pam mae'ch ci yn cloddio. I wneud hyn, dadansoddwch yr holl achosion a grybwyllwyd uchod ac aseswch ym mha sefyllfa y mae eich ci yn ffitio orau.

Y rhan fwyaf o'r amser, mae diffyg trefn a gormodedd o egni'r ci bach yn tueddu i achosi'r broblem o gloddio . Yn y pen draw, nid yw llawer o bobl yn gallu cysoni'r drefn waith ag arferion digonol o weithgareddau a rhyngweithio â'r ci. Felly, y peth mwyaf cyffredin yw bod angen i'r anifail anwes chwarae a chael mwy o hwyl er mwyn peidio â chael gwared ar arferion drwg eraill.

Ewch â'ch ci am dro dyddiol

Y cyntaf y ffordd i atal cŵn rhag cloddio yw eu cael i wario eu hynni'n iawn. Felly, yn ddelfrydol, cyn cymryd unrhyw gamau, mae gennych drefn gerdded ddyddiol iawn gyda'ch ci.

Os oes ganddo lawer o egni, cynhwyswch loncian ac ystyriwch fynd am fwy nag un daith y dydd, mae hyn yn bwysig iawn. . Gallwch hyd yn oed ddewis llogi cerddwr cŵn os nad oes gennych amser. Yn ogystal, dewiswch gyfnodau oerach o'r dydd bob amser, yn y bore neu gyda'r nos. Ceisiwch osgoi cerdded yn y prynhawn, gan fod y ddaear yn mynd yn boeth iawn a gall frifo pawennau'r anifail anwes.

Chwarae gemau

Ffordd arall o wario egni meddwl sy'n osgoi diflastod, y straen a'r straen sy'n dod i ben, neu o leiafllai sylweddol yn lleihau'r arfer o gloddio, yn y gemau a gemau y gellir eu gwneud gartref. Gall y gemau hyn gynnwys rhedeg o gwmpas, nôl peli, chwarae teganau smart, a rhoi teganau wedi'u stwffio i'r cŵn.

Mae rhai gweithgareddau fel gemau chwilota hefyd yn wych ar gyfer gwariant egni meddwl ac felly'n atal diflastod, gan leihau arferion digroeso, megis fel cloddio.

Peidiwch â gadael llonydd iddo yn rhy hir

Mae diflastod bod ar ei ben ei hun yn rhy hir hefyd yn ddrwg i gŵn. Mae aros ar ei ben ei hun am amser hir yn gwneud i'r ci edrych am agweddau lle gall gael hwyl a gwario egni. Felly, gall ddechrau cloddio neu hyd yn oed cnoi ar wrthrychau. Felly, ceisiwch beidio â gadael eich ci ar ei ben ei hun yn rhy hir.

Awgrym yw talu cerddwr ci neu ffrind i fynd â'ch ci am dro. Opsiwn arall yw canolfan gofal dydd ar gyfer cŵn, gan eu bod yn gwneud llawer o weithgareddau yno ac yn treulio eu hegni corfforol a meddyliol. Os oes rhaid ichi adael llonydd i'ch ci, dysgwch iddo sut i ddelio ag unigrwydd am y cyfnod hwnnw. Sicrhewch fod gennych deganau wedi'u stwffio, peiriannau dannedd, a phethau hwyliog eraill ar gael.

Cael help gan filfeddyg

Hyd yn oed os ydych chi wedi gwneud pob un o'r uchod, efallai y bydd angen i chi gael cymorth gan filfeddyg , wrth i gŵn ddod i gysylltiad â bacteria a mwydod pan fyddant yn cloddio yn y baw. Yn bennaf mewn mannau anhysbys neu mewn iardiau cefn lleanifeiliaid bach, megis pryfed, a all fod wedi'u halogi â chlefydau.

Y peth delfrydol yw mynd â'r anifail at y milfeddyg os yw'n arfer cloddio mewn tywod a baw. Dylech bob amser gael archwiliad cyffredinol bob blwyddyn i osgoi problemau iechyd.

Mae cŵn yn cloddio am lawer o resymau!

Mae cloddio yn ymddygiad naturiol a all gael ei ysgogi gan wahanol resymau mewn cŵn. Fel y gwelsom drwy'r erthygl, gall cŵn gloddio am lawer o resymau ac fel arfer mae'r ymddygiad gormodol hwn yn arwydd o broblem yn nhrefn yr anifail, sy'n awgrymu ei bod yn debygol nad yw'n cael yr holl sylw sydd ei angen arno.

Ond, mae'n bwysig nodi y gellir rheoli ymddygiad cloddio gormodol pan fo'r perchennog yn fodlon gofalu am ei gi yn well. Mae darparu mwy o weithgaredd corfforol i'r anifail anwes, gemau, eiliadau o ymlacio a hefyd trefn ddigonol nad yw'n achosi pryder a diflastod yn y ci yn rhai dewisiadau eraill.

Trwy wneud hyn i gyd, mae'n gwbl bosibl y bydd cŵn yn gwneud hynny. cloddio gormod lleihau llawer o ymddygiad hwn neu hyd yn oed roi'r gorau i'w wneud.

Gweld hefyd: Bath sych i gathod: gweld sut i'w roi mewn 5 ffordd syml!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.