Chwilfrydedd am ymlusgiaid: Darganfyddwch a rhyfeddwch!

Chwilfrydedd am ymlusgiaid: Darganfyddwch a rhyfeddwch!
Wesley Wilkerson

Chwilfrydedd am ymlusgiaid: prif nodweddion

Mae ymlusgiaid yn anifeiliaid anhygoel a hynod iawn. Mae yna amrywiaeth wych o ran natur ac mae rhai mathau hyd yn oed wedi'u dofi'n gyfreithiol, fel crwbanod, crwbanod, tegus, igwanaod a boa constrictors. Yn ogystal, un o'i gynrychiolwyr mwyaf adnabyddus yw'r crocodeil, anifail sydd wedi bodoli ers 200 miliwn o flynyddoedd ac sy'n cydfodoli â deinosoriaid, yn perthyn i'r un dosbarth.

Mewn bioleg, mae pedwar gorchymyn i astudio hyn dosbarth. Y rhain yw: Testudines (crwbanod, crwbanod a chrwbanod), Squamata (nadroedd a madfall), Crocodilia (crocodeiliaid ac aligatoriaid) a Rhynchocephalia (y tuatara, o Seland Newydd, yw ei unig gynrychiolydd).

Eisiau gwybod mwy o ffeithiau hwyliog am ymlusgiaid a dysgu sut maen nhw'n byw? Parhewch â ni yn yr erthygl hon i ddysgu popeth am y rhywogaeth.

Prif nodweddion ymlusgiaid

Fel y gwyddoch eisoes efallai, esblygodd anifeiliaid dros filoedd o flynyddoedd nes iddynt gyrraedd eu cerrynt anatomeg. Ymddangosodd yr ymlusgiaid cyntaf fwy na 350 miliwn o flynyddoedd yn ôl fel rhan esblygiadol o amffibiaid, felly dyma'r dosbarth cyntaf o fertebratau i feddiannu'r amgylchedd daearol.

Anatomeg

Anatomeg y corff o ymlusgiaid Mae'n cynnwys pen, gwddf, torso a chynffon. Ei brif wahaniaeth corfforol i'w ragflaenwyr yw croen sych, wedi'i ddiogelu gan haen o raddfeydd neuglân iddo fyw, yn nesau at drefn yr anifail hwn â'r hyn a fyddai ganddo mewn natur. Dewch o hyd i le sy'n dod i gysylltiad da â'r haul, ond sydd hefyd â chysgod i'r anifail anwes deimlo'n fwy cyfforddus.

Bwydo

Cyn prynu anifail anwes egsotig, dysgwch am ei arferion bwyta. Mae yna ymlusgiaid sy'n bwyta planhigion tra bod eraill yn bwyta anifeiliaid eraill fel mamaliaid neu bryfed. Siaradwch ag arbenigwyr i ddarganfod pa fwyd sy'n ddelfrydol ar gyfer eich anifail anwes.

Mae ymlusgiaid yn anifeiliaid anhygoel!

Yn y gwyllt a’r tu mewn i gartrefi, mae ymlusgiaid yn fodau diddorol iawn ac yn llawn eu rhinweddau eu hunain. Mae rhai rhywogaethau ymhlith y rhai mwyaf cyntefig yn hanes y blaned, ac yn cario gwir olion y gorffennol yn eu hesblygiad.

Rhannwch yr erthygl hon o chwilfrydedd am ymlusgiaid gyda mwy o bobl sydd â diddordeb yn y pwnc!

tarianau.

Roedd rhai o nodweddion corff yr ymlusgiaid yn sylfaenol er mwyn caniatáu'r newid o ddŵr i dir. Yn eu plith, mae anadlu ysgyfaint gyda mwy o gynnydd mewn gallu anadlol a hefyd annibyniaeth o ddŵr ar gyfer atgenhedlu.

Tymheredd

Mae chwilfrydedd am ymlusgiaid yn cyfeirio at dymheredd eu corff. Mae crocodeiliaid, crwbanod a phob anifail arall yn y dosbarth hwn yn cael eu hadnabod fel poikilotherms. Mae'r term "pecile" yn golygu "amrywiol", felly defnyddir y gair i ddynodi'r corff â thymheredd afreolaidd ac anghyson.

Am y rheswm hwn, mae llawer o bobl yn dweud bod ymlusgiaid yn anifeiliaid “gwaed oer”. Mewn gwirionedd, mae tymheredd y corff yn dibynnu ar wres yr amgylchedd y cânt eu gosod ynddo. Mae hyn yn gwneud i'r dosbarth bob amser chwilio am leoedd cynhesach i fyw, gan fod yr haul yn helpu i gadw'r corff yn gynnes ac yn iach.

Anadlu

Mae gan ymlusgiaid anadlu ysgyfaint. Yn yr achos hwn, mae'r model hwn yn fwy datblygedig a chymhleth na model amffibiaid, gan ganiatáu mwy o effeithlonrwydd o fecanweithiau unigryw. Er enghraifft, hyd yn oed gyda'r ysgyfaint ac yn dibynnu ar ocsigen i anadlu, mae crwbanod y môr yn llwyddo i aros o dan y dŵr am oriau lawer, gan eu bod yn cadw'r aer y tu mewn iddynt.

Yn achos madfallod, y defnydd o gyhyrau cefnffyrdd i berfformio mae cyfnewid nwy yn gwneud dadleoli cyflym yn anodd. Yn y modd hwn, mae'r anifeiliaid hynni allant redeg ac anadlu ar yr un pryd, gan orfodi'r anifail i atal y symudiad rhedeg i adennill yr aer ac yna dychwelyd i symudiad yr ymsymudiad.

Atgenhedlu

Mae'r rhan fwyaf o fathau o ymlusgiaid yn oferadwy, hynny yw , pan fydd datblygiad yr embryo yn digwydd y tu mewn i wy a thu allan i gorff y fam. Fodd bynnag, mae yna rywogaethau o nadroedd a madfallod sy'n ofvoviviparous, pan fydd yr wy yn cael ei gadw o fewn system atgenhedlu'r fam a'i ddiarddel ar enedigaeth y ffetws.

Presenoldeb wyau gyda chregyn ac amlenni embryonig fel amnion , chorion, sach melynwy ac allantois yn sicrhau bod atgenhedlu ymlusgiaid yn digwydd yn yr amgylchedd daearol. Yn ogystal, mae'r anifeiliaid hyn yn ffrwythloni mewnol. Wrth ffurfio embryonau, mae'r rhain yn cael eu datblygu y tu mewn i'r wyau.

Sut mae corff ymlusgiaid yn gweithio?

Gwahaniaethir yn bennaf rhwng y pedwar dosbarth presennol o ymlusgiaid gan eu harferion a'u greddf, fel y byddwch yn gallu deall isod. Mae aligator yn bwydo mewn ffordd wahanol iawn i grwban, ond mae gweithrediad yr organeb bob amser yr un fath.

System Dreulio

Y math o system dreulio a geir yng nghorff ymlusgiaid yw'r un gyflawn.. Mewn geiriau eraill, mae gan yr anifeiliaid geg, ffaryncs, oesoffagws, stumog, coluddyn a chloaca, yn ogystal â atodiadau afu a phancreas.

Mae'r rhan fwyaf o ymlusgiaid yn gigysyddion, ond mae rhai rhywogaethau hefydllysysyddion a hollysyddion. Mae anifeiliaid fel crocodeiliaid a nadroedd yn ysglyfaethwyr rhagorol, gyda dannedd mawr, miniog sy'n dal bwyd ac yn hwyluso cnoi. Ar y llaw arall, nid oes gan grwbanod ddannedd, ac maent yn dibynnu ar big corniog gwrthiannol i gnoi.

Yn achos nadroedd, mae pedwar math o ddeintiad. Yn achos rhywogaethau gwenwynig, maen nhw'n defnyddio'r gwenwyn i atal eu hysglyfaeth rhag symud, sy'n eu gwneud yn ysglyfaethwyr peryglus iawn.

System Gylchredol

Mae gan ymlusgiaid system gylchrediad caeedig, dwbl a dwbl wedi'i chwblhau. Chwilfrydedd yw bod yr organebau mewnol yn cyflwyno gwahanol ffurfiannau yn dibynnu ar y rhywogaeth. Er enghraifft, mae gan galon crocodeiliaid un fentrigl yn fwy nag anifeiliaid fel nadroedd a chrwbanod.

Mae gan grocodeil felly ddau atria datblygedig a dwy fentrigl. Mae gan nadroedd a chrwbanod, ar y llaw arall, ddau atria a fentrigl anghyflawn.

System Synhwyraidd

Mae system synhwyraidd dosbarthiadau ymlusgiaid wedi'i datblygu'n dda, gan ganiatáu ar gyfer synhwyrau amlycach fel arogl a clyw. Yn ogystal â'r organau synhwyraidd a grybwyllwyd uchod, mae gan nadroedd hefyd y pydew lreal, darddiad sy'n gallu synhwyro tymheredd yr hyn sydd o'u cwmpas.

Gweld hefyd: Atgenhedlu cockatiel: gofal, nyth, cywion a mwy.

Er bod gweledigaeth ymlusgiaid yn llai datblygedig, mae yna amrannau sy'n amddiffyn y llygaid llygaid pan o dan y dŵr. Ar y llaw arall, pan fyddant i mewnamgylchedd daearol, mae'r corff yn cynhyrchu'r chwarren lacrimal i wlychu'r llygaid yn gyson.

Beth yw'r mathau o ymlusgiaid sy'n bodoli?

Ymysg y prif chwilfrydedd am ymlusgiaid, rydym hefyd yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o fathau a ganfyddir. Er bod rhai yn fach ac yn ddiniwed, mae eraill yn uchel yn y gadwyn fwyd. Dysgwch fwy am amrywiaeth y dosbarth hwn isod.

Ard Crocodilia

Mae'r ymlusgiaid mwyaf yn perthyn i'r urdd Crocodilia. Yma, mae crocodeiliaid a alligators yn dod i mewn fel y cynrychiolwyr mwyaf adnabyddus, ond mae mwy nag 20 o rywogaethau eisoes wedi'u nodi. Mae'r anatomi crocodeilaidd yn dal yn debyg iawn i'r hyn a geir yn ei darddiad.

O ran y cynefin, mae'r anifeiliaid hyn yn lled-ddyfrol, gan eu bod yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn y dŵr, ond gallant hefyd ymddangos ar dir . Maen nhw'n byw mewn corsydd, llynnoedd ac afonydd mewn rhanbarthau cynnes o gwmpas y byd fel Asia, Affrica, Oceania a chanol America.

Orchymyn Rhynchocephalia

Y urdd hon yw'r mwyaf cyntefig o ymlusgiaid a llawer o mae ei rywogaethau eisoes wedi diflannu. Y tuatara yw'r unig gynrychiolydd byw ar hyn o bryd a'i gynefin yw rhanbarth Seland Newydd. Enw arall a ddefnyddir hefyd i'w adnabod yw'r term gwyddonol Sphenodon.

Yn gorfforol, mae'r tuatara yn debyg iawn i'r fadfall ond mae ganddo sawl ecsgliwsif yn ei organeb. Mae gan yr anifail hwn, er enghraifft, dwllrhwng y llygaid â therfynau nerfau, retina a lens, ond nid oes ganddo swyddogaeth gweledigaeth.

Gorchymyn Squamata

A elwir hefyd yn squamates, mae anifeiliaid y urdd Squamata yn cynnwys madfallod, nadroedd a amffisbaeniaid (nadroedd dall). Fel y mae'r enw'n ei ddangos eisoes, mae'r prif wahaniaeth ffisegol yn y croen, sy'n cael ei ffurfio gan raddfeydd arbennig iawn.

Ac eithrio Antarctica, gallwn ddod o hyd i gynrychiolwyr Squamata ym mhob rhan o'r blaned. Y grŵp hwn o anifeiliaid sydd â'r amrywiaeth fwyaf o rywogaethau, sef cyfanswm o fwy na 10,000 o fathau hyd yma.

Archebu Testudines

Yn olaf, trefn olaf y dosbarth ymlusgiaid yw'r Testudines. Mae hyn yn cynnwys pob crwban morol, daearol neu ddŵr croyw, gyda gwahanol rywogaethau'n bresennol yn y rhan fwyaf o'r byd.

Nodwedd fwyaf gweladwy Testudines yw eu cragen, rhan o'r corff a ffurfiwyd gan asgwrn cefn ac asennau'r anifail. Yn wrthwynebol iawn i ysglyfaethwyr, mae'r cysgod hwn yn amddiffyn y crwbanod, sy'n cilio i'w “cartref” pan fyddant mewn perygl.

Chwilfrydedd am ymlusgiaid: Sut mae atgenhedlu yn digwydd?

Fel yr eglurwyd yn gynharach, roedd y system atgenhedlu o ymlusgiaid yn hanfodol ar gyfer tra-arglwyddiaethu’r amgylchedd daearol. Digwyddodd hyn oherwydd nad yw creu wyau yn dibynnu ar ddŵr, fel sy'n wir am amffibiaid. Gweld mwy am chwaraeisod.

Ffrwythloni Mewnol

Yn dirnod pwysig i'w hesblygiad, mae ymlusgiaid yn gweithredu mewn ffrwythloniad mewnol i warantu atgenhedlu'r rhywogaeth. Yn yr achos hwn, mae'r gwryw yn mewnosod y sberm yn union y tu mewn i gorff y fenyw i gyrraedd yr wy.

Mae anifeiliaid llai datblygedig yn dibynnu ar ddŵr i atgenhedlu, ac mae hyn yn gyfyngol iawn o ran datblygiad. Diolch i ffrwythloniad mewnol yn unig, mae ymlusgiaid wedi goresgyn yr amgylchedd daearol.

Datblygiad Uniongyrchol

Pan gaiff yr ymlusgiad ei eni, mae eisoes yn gorfforol debyg iawn i'w fersiwn oedolion, ond mewn fersiwn lai. Gyda hyn, dywedwn fod y math o ddatblygiad y dosbarth hwn yn uniongyrchol, gan na fu unrhyw newidiadau yn y corff a'r organeb hyd ei dyfiant.

Ar ôl cael eu ffrwythloni, mae'r anifeiliaid hyn yn cael eu gwarchod gan gragen drwchus a mandyllog , sy'n atal sychder ond yn dal i alluogi cyfnewid nwy. Mae'r rhan fwyaf o ymlusgiaid yn cael eu geni'n naturiol y tu mewn i wyau yn yr awyr agored, ond mae yna fathau sydd â'r embryo wedi'i ddiogelu gan wy sy'n cael ei gadw y tu mewn i gorff y fam.

Wyau Telolecithous

Gellir dosbarthu anifeiliaid asgwrn cefn ofiparaidd yn ôl y swm y melynwy, pilen faethol fewnol sy'n amrywio yn ôl y math.

Yn yr achos hwn, dosbarthiad ymlusgiaid o ran wyau yw telolecitum (neu megalecitum). Mae gan y categori hwn grynodiad mawr omelynwy trwy y tu fewn i'r wy, sef y gyfran fwyaf mewn perthynas i'r lleill. Dosbarthiadau eraill sydd â'r nodwedd hon hefyd yw adar a physgod.

Gweld hefyd: Pysgod Mato Grosso: gweler nodweddion a chwilfrydedd y rhywogaeth hon!

Enghreifftiau o rywogaethau ymlusgiaid

Mae amrywiaeth yr ymlusgiaid sy'n bodoli heddiw yn eithaf trawiadol. Mae'r rhywogaeth i'w chael bron ym mhobman yn y byd, ac eithrio amgylcheddau oer iawn. Boed yn y dŵr neu ar y tir, mae'n bosibl dod o hyd i fathau diddorol iawn o'r anifeiliaid hyn.

Iguana Gwyrdd

Mae'r igwana gwyrdd, neu'r igwana yn syml, yn bresennol mewn sawl rhan o'r Brasil. tiriogaeth. Mae'n byw yn bennaf ger coed a dŵr, gydag arfer dyddiol yn flaenoriaeth. Yn ogystal, mae'r anifeiliaid hyn yn unig ac yn ceisio dod o hyd i rywogaethau eraill ar gyfer paru yn unig.

Er eu bod yn byw ar eu pen eu hunain ym myd natur, roedd yr igwana gwyrdd yn ddof ac mae'n dost tuag at fodau dynol. Gallant gyrraedd hyd at 1.80 m o hyd, bwydo ar blanhigion a gellir eu lliwio rhwng brown a gwyrdd.

Cameleon

Gyda'r gallu anhygoel i newid lliw y croen, mae'r chameleon yn math arall eto o ymlusgiaid o'r urdd Squamata. Nodwedd arall o'r anifail hwn yw annibyniaeth symudiad y llygaid, gosod un ochr tra bo'r llall yn symud, rhywbeth a wneir fel arfer i ganolbwyntio ar ysglyfaeth wrth ddadansoddi'r amgylchoedd.

Mae cameleon yn nofwyr ystwyth a gwych iawn gyda chorff sy'nyn gallu cyrraedd tua metr o hyd. Mae'r gynffon dorchog yn ddefnyddiol i'r anifail hongian o ganghennau neu fachu ysglyfaeth.

Boa constrictor

Math o neidr yw'r boa constrictor sy'n byw yn ardaloedd trofannol Gogledd, Canolbarth a Sul , gyda dau isrywogaeth wedi'u canfod ym Mrasil. Nid yw'r anifail hwn yn wenwynig ac mae ganddo ymddygiad dof tuag at fodau dynol.

Crwban

Ymlusgiaid dof yw crwbanod ac maent yn ddaearol yn unig. Yn gyffredinol, mae cynrychiolwyr o'r urdd Testudines yn byw am ddegawdau lawer, felly gall y crwban fyw hyd at 80 mlynedd o dderbyn gofal da.

Cynefin: Beth sydd ei angen i fagu ymlusgiaid yn Nhŷ?

Mae llawer o bobl sy’n chwilio am anifeiliaid anwes yn dewis ymlusgiaid oherwydd eu bod yn hawdd gofalu amdanynt ac oherwydd eu nodweddion chwilfrydig. Os ydych yn ystyried prynu un, cofiwch dalu sylw i'r rhagofalon canlynol.

Tymheredd ystafell

Byddwch yn ymwybodol o wres ac oerfel bob amser. Mae ymlusgiaid yn anifeiliaid na allant reoli tymheredd eu corff eu hunain, felly maent yn dibynnu ar yr hinsawdd allanol i oroesi. Os yw'r haul yn gryf iawn neu os nad yw'r terrarium wedi'i warchod yn dda yn y gaeaf, er enghraifft, bydd yr anifail yn dioddef a gall hyd yn oed farw.

Lle

Mae'n ddiddorol cynnig y cysur mwyaf posibl i yr ymlusgiad eich anifail anwes. Creu terrarium eang a
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.