Nodweddion amffibiaid: edrychwch ar y prif rai.

Nodweddion amffibiaid: edrychwch ar y prif rai.
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod nodweddion amffibiaid?

Mae'r dosbarth Amffibia, o'r Groeg “amphis” = y ddau, a “bios” = bywyd, wedi'i enwi felly oherwydd bod gan y rhan fwyaf o'i gynrychiolwyr fywyd wedi'i rannu'n ddau gyfnod, sef un cyfnod o fywyd yn dwr ac un arall ar y tir. Cânt eu cynrychioli gan dri urdd, yr Anuros, yr Urodela a'r Gymnophiona a daethant i'r amlwg yn y cyfnod Defonaidd.

Cynrychiolant tua 6,500 o rywogaethau yn y byd, y mae rhai enghreifftiau ohonynt yn gyfarwydd iawn, megis llyffantod, brogaod. a brogaod coed, ac eraill llai cyfarwydd, fel salamanders. Mae llawer o sbesimenau o rywogaethau amffibiaid, megis llyffantod, yn bwydo ar amrywiaethau o bryfed, gan eu bod yn bwysig iawn i'r cydbwysedd naturiol.

Felly maent yn cynrychioli ffurfiau dyfrol a daearol o fywyd, sy'n gofyn am addasiadau, gan eu bod yn amgylcheddau gyda nodweddion gwahanol. Felly, sut mae'n bosibl i amffibiaid fyw mewn dau amgylchedd gwahanol?

Arhoswch yma, byddwch chi'n gwybod beth yw prif nodweddion amffibiaid.

Nodweddion cyffredinol amffibiaid

3> Mae amffibiaid yn cwmpasu amrywiaeth eang o anifeiliaid, a gellir dod o hyd i lawer ohonynt mewn biomau Brasil, fel coedwig law yr Amazon a Choedwig yr Iwerydd. Byddwn yn siarad isod am lawer o'u nodweddion, yn ogystal â phwysigrwydd yr anifeiliaid hyn yng nghydbwysedd naturiol ecosystemau.

Tarddiad esblygiadol

Mae ynai'r galon trwy y vena cava. Er mai dim ond un fentrigl sydd ganddo, mae'n atal y gwaed rhag dod o'r corff rhag cymysgu â'r gwaed sy'n dod o'r ysgyfaint.

Nodweddion eraill amffibiaid

Yn ogystal â'r holl nodweddion a welir hyd yn hyn, mae amffibiaid yn anifeiliaid â llawer o hynodion. Fe welwn ni rai ohonyn nhw isod:

Bwyd

Mae amffibiaid yn anifeiliaid rheibus, yn amrywio'r math o ysglyfaeth a'r modd o ddal, mewn gwahanol rywogaethau. Mae ffurfiau larfal amffibiaid yn gyffredinol yn llysysol ac yn bwydo ar blanhigion bach sydd mewn daliant yn y dŵr; ac mae'r ffurfiau oedolion, yn gyffredinol, yn gigysol. Mae'r oedolion yn bwydo ar bryfed, mwydod a fertebratau bach.

Metamorffosis

Metamorffosis yw'r trawsnewidiad o larfa i gyfnod oedolyn. Mewn amffibiaid, fel brogaod, mae metamorffosis yn digwydd. Ar ôl ychydig ddyddiau, mae'r penbwl yn cael ei ryddhau o'r capsiwl gelatinous ac yn dechrau ei drawsnewid. Mae'r penbwl sydd newydd ddeor yn byw ynghlwm wrth lystyfiant dyfrol trwy gyfrwng disgiau gludiog sydd wedi'u lleoli yn rhan flaen y corff.

Mae gan y penbwl gynffon a thagellau ac mae'n bwydo ar blanhigion ac algâu. Yn ystod metamorffosis, mae'r coesau ôl yn ymddangos yn gyntaf ac yna'r coesau blaen. Mae'r gynffon a'r tagellau yn cael eu hail-amsugno, ac mae'r ysgyfaint yn datblygu. Ar yr adeg hon mae'r amffibiad yn dod yn oedolyn. Mae metamorffosis hefyd yn cynnwys trawsnewid y geg a'r llwybr treulio.i addasu i arferion cigysol oedolion.

Locomotion

Un o ryfeddodau ymsymudiad amffibiaid yw presenoldeb coesau a chynffonau mewn rhai cynrychiolwyr. Mae yna amffibiaid sy'n symud gyda llamu, fel llyffantod, llyffantod a brogaod y coed, eraill yn cerdded, fel salamanders a madfallod, ac eraill fel caeciliaid, gydag ymsymudiad tebyg i nadroedd.

Brogaod, Brogaod a Brogaod a mae brogaod coed yn symud yn wahanol iawn i'r rhan fwyaf o anifeiliaid eraill. Gyda'r corff wedi'i addasu ar gyfer neidio, mae ei goesau ôl yn hirach na'r rhai blaen ac yn cael eu defnyddio i yrru'r anifail. Ystyrir y math hwn o ymsymudiad yn ffurf ar esblygiad i'r anifeiliaid hyn, fel dihangfa rhag eu hysglyfaethwyr daearol.

Dosbarthiad ac enghreifftiau o amffibiaid

Mae amffibiaid yn perthyn i'r Phylum Chordata a dosbarth Amffibia, wedi'i ddosbarthu mewn tri gorchymyn, a nodweddir gan bresenoldeb cynffon a phawennau. Fe welwn isod y tri gorchymyn sy'n perthyn i'r dosbarth hwn:

Gorchymyn Urodela:

Nodweddir y gorchymyn hwn gan bresenoldeb cynffon (oura=cynffon), a elwir hefyd yn “ caudados”. Cynrychiolir gan amffibiaid gyda chorff hirgul, gyda phedair coes yn cael eu defnyddio ar gyfer symud.

Ei esiamplau gorau yw salamanders, fel y rhywogaeth Brasil Bolitoglossa altamazonica. Yn gyffredinol, maent yn mesur llai na 15 cm o hyd, yn bennaf yn ddaearol ac yn gigysol, gydarhai rhywogaethau gyda choesau elfennol neu absennol. Atgenhedlu fel arfer trwy ffrwythloni mewnol.

Archeb Anura

Dyma’r urdd mwyaf amrywiol o amffibiaid gyda 3,500 o rywogaethau wedi’u disgrifio. Fe'i cynrychiolir gan amffibiaid heb gynffon (a=heb; oura=cynffon), megis llyffantod, brogaod a brogaod y coed, a nodweddir gan absenoldeb cynffon ac ymsymudiad neidio.

Mae gan lyffantod gorff mwy cadarn, tra mae gan y brogaod goesau ôl hwy, ac mae gan lyffantod coed ddisgiau gludiog ar bennau eu bysedd, fel peli bach. Rhai enghreifftiau yw broga aur adnabyddus Coedwig yr Iwerydd, "Brachycephalus didactyla", sy'n mesur llai nag 1 cm pan yn oedolyn.

Gorchymyn Gymnophiona

Maent yn ddi-goes, hynny yw yw, yn amddifad o goesau, a chyda chorff hir, fermiform. Maent yn byw mewn amgylcheddau dyfrol neu mewn twneli ar y ddaear. Cynrychiolir gan y caecilias, a elwir yn boblogaidd fel nadroedd dall. Mae eu ffrwythloniad yn fewnol ac maen nhw'n dodwy wyau ac mae gan eu larfa dagellau ac yn cael metamorffosis.

Gwir nodweddion a mythau amffibiaid

Nawr rydych chi'n gwybod nad yw amffibiaid yn anelu'r ysglyfaeth a gwenwyn chwistrellu. Dyma chwedl! Mae gan amffibiaid nodweddion amddiffyn yn erbyn eu hysglyfaethwyr, ac mae'r sylweddau a gynhyrchir ganddynt yn rhan o'r berthynas ysglyfaethwr/ysglyfaethwr.

Fel y gwelir yma, mae'r amrywiaeth eang o amffibiaid,yn bennaf o'r urdd Anuro, fel llyffantod, brogaod a brogaod coed, i'w cael ym Mrasil. Mae ei nodweddiad o fywyd wedi'i rannu'n gyfnodau, gan fyw mewn gwahanol amgylcheddau, megis ecosystemau dŵr croyw a daearol, yn ei wneud yn fwy agored i weithredu anthropogenig.

Mae hyn yn dangos i ni nad yw "cusanu'r broga" yn gwneud iddo ddod yn un tywysog, ond yn gwneud i ni fyfyrio ar bwysigrwydd mawr cadwraeth y grŵp hwn o anifeiliaid, ar gyfer cynnal y cydbwysedd naturiol mewn biomau Brasil ac o gwmpas y byd.

400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd pysgod yn meddiannu amgylcheddau dyfrol. Amffibiaid yw'r grŵp cyntaf o fertebratau i feddiannu'r amgylchedd daearol. Mae tystiolaeth baleontolegol yn awgrymu y gall ffactorau megis ansefydlogrwydd hinsawdd fod wedi achosi i gyrsiau dŵr bach sychu a lleihau ocsigen mewn llynnoedd, gan arwain at addasu'r anifeiliaid hyn i'r amgylchedd daearol.

Ffactor arall fyddai presenoldeb o bysgod cigysol mawr, fel ysglyfaethwyr pysgod eraill, yn eu gorfodi i ymadael i chwilio am amgylcheddau newydd.

Y gwir yw nad yw'r gwir reswm dros ymadawiad rhai anifeiliaid i'r amgylchedd daearol yn hysbys. Gall sgerbydau ffosiledig o anifeiliaid a ddiflannodd yn y cyfnod Defonaidd, megis y "Tiktaalik roseae" (pysgod sarcopterygaidd), fod yn arwydd o'r newid hwn mewn bywyd dyfrol.

Amrywiaeth

Mae amffibiaid yn bresennol mewn ardaloedd tymherus gwlyptiroedd, ond yn bennaf mewn rhanbarthau trofannol. Fe'u ceir mewn dŵr croyw, neu mewn mannau llaith o'r amgylchedd daearol. Nid yw amffibiaid i'w cael yn y môr.

Gallwn ddod o hyd iddynt wedi'u dosbarthu mewn rhanbarthau trofannol a thymherus ar draws y byd, megis amffibiaid o'r urdd Anuros (llyffantod, brogaod a brogaod coed), hefyd yn hemisffer y gogledd ac ardaloedd trofannol o Ganol America a De, rydym yn dod o hyd i'r grŵp Urodela ( caudata ), megis y salamanders , a'r grŵp o amffibiaid sy'n perthyn i'r urdd Gymnophiona (apodau) fel ycaecilians, i'w cael yn Ne America, Affrica ac Asia

Gweld hefyd: Y ci craffaf yn y byd: gweler 25 o fridiau rhyfeddol

Dosraniad daearyddol

Brasil yw'r wlad sydd â'r amrywiaeth mwyaf o amffibiaid ar y blaned. Mae Cymdeithas Herpetoleg Brasil yn gyfrifol am gynnal arolwg o rywogaethau amffibiaid ac ymlusgiaid ym Mrasil.

Yn 2004, cyhoeddwyd 751 o rywogaethau o amffibiaid Brasil, sef yr urdd Anura, (llyffantod, brogaod coed a brogaod). ) yn cael ei ystyried fel y mwyaf amrywiol yn y byd, ac mae gan fiom fforest law yr Amason y nifer fwyaf o rywogaethau anwraidd (llyffantod a brogaod) yn y byd.

Mae nodwedd cylchred bywyd dau gam amffibiaid yn awgrymu bod y rhain mae anifeiliaid yn fwy agored i ddiraddio amgylcheddol, gan effeithio ar amrywiaeth y rhywogaethau hyn.

Pwysigrwydd ecolegol

Oherwydd eu bod yn sensitif i newidiadau yn yr amgylchedd, mae amffibiaid, yn enwedig anurans (llyffantod, brogaod a brogaod coed), yn cael eu defnyddio gan ymchwilwyr fel bioddangosyddion amodau amgylcheddol a’r ardal leol. boblogaeth ddynol.

Mae llawer ohonynt yn byw mewn unrhyw ddarn o lystyfiant, gan ei bod yn hawdd dod o hyd iddynt mewn ardaloedd trefol, lle mae gwlyptiroedd bach. Mae astudiaethau biomonitro amgylcheddol wedi'u cynnal gan ddefnyddio'r broga "Leptodactylus petersii" fel bioddangosydd llygredd y gellir ei weld trwy friwiau croen.

Bygythiadau difodiant

Ar hyn o bryd, trawsnewidMae ecosystemau lle mae llawer o gynefinoedd amffibiaid i'w cael yn dioddef diraddio, fel sy'n wir am goedwigoedd sy'n cael eu trawsnewid yn gaeau amaethyddol a phorfeydd.

Mae'r broses hon yn arwain at ddarnio'r amgylcheddau hyn, neu hyd yn oed eu dileu, gan arwain at golled o gyfoeth amrywiaeth amffibiaid. Mae ffactorau eraill megis ysglyfaethu, cystadleuaeth a halogiad dŵr yn dylanwadu ar ddeinameg y boblogaeth amffibiaid, yn enwedig brogaod fel llyffantod a brogaod, sy'n bresennol yn ecosystemau Brasil.

Nodweddion ffisegol amffibiaid

Mae amffibiaid yn cynnwys tri phrif grŵp o anifeiliaid sef: Urodela, Anura a Gymnophiona. Mae gan y gorchmynion hyn wahanol gynrychiolwyr, llyffantod, brogaod, brogaod coed, salamanders a caecilia (nadroedd dall), gyda nodweddion gwahanol, a fydd yn cael eu cyflwyno isod.

Croen

Croen amffibiaid yw It yn cynnwys dwy haen o feinwe: yr epidermis a'r dermis. Mae'n groen tenau, llaith, a thrwyddo mae resbiradaeth croenol yn digwydd.

Mae'r celloedd arwyneb i'w cael yn yr epidermis sy'n secretu'r protein ceratin, sy'n ymwrthol ac yn anhydraidd, gan amddiffyn rhag colli dŵr. Mae celloedd mwyaf mewnol yr epidermis hwn yn cynhyrchu chwarennau mwcaidd gyda secretion, sy'n cadw'r croen yn llaith, a chwarennau serous, sy'n cynhyrchu tocsinau amffibiaid.

Mae'r dermis yn cael ei ffurfio gan feinwe gyswllt, sefynghlwm yn llac i'r cyhyr. Gall fod ganddo gelloedd pigment neu gromatofforau, sy'n gyfrifol am liw amffibiaid.

Sgerbwd

Mewn amffibiaid, fel mewn fertebratau eraill, mae gan y sgerbwd y swyddogaeth o gefnogi mewnosodiad cyhyr ac amddiffyn nerf y system. a viscera. Mae gan benglog amffibiaid broffil gwastad ac mae ganddo dyllau yn yr orbitau a'r ffroenau. Gall fod gan yr enau ddannedd bach.

Mewn brogaod, mae asgwrn cefn yn fyr ac anhyblyg, ac mae eu coesau ôl wedi'u datblygu'n dda, gan ffafrio'r dull neidio o ymsymudiad, sy'n nodweddiadol o'r anifeiliaid hyn. Mewn salamanders a chaesiliaid (nadroedd dall), mae asgwrn y cefn yn fwy hirgul a hyblyg.

Eithafion

Mae'r eithafion yn cael eu ffurfio gan bedair coes a'r traed, gyda philenni fel arfer, heb ewinedd na go iawn. crafangau. Mae gan eu traed blaen 3 i 5 digid gyda'r swyddogaeth o symud, sy'n eu galluogi i gerdded, nofio neu neidio.

Mae'r dull neidio o ymsymudiad, a welir mewn llyffantod a brogaod, er enghraifft, yn cael ei ystyried yn esblygiad o'r rhain anifeiliaid i ddianc rhag eu hysglyfaethwyr. Nid oes gan rai amffibiaid goesau, ac mae'r rhain yn perthyn i urdd Apodes, megis y caeciliaid, a elwir yn boblogaidd fel nadroedd dall.

Calon

Mae gan amffibiaid, fertebratau tetrapod, galon â thri. ceudodau: dau atria (atriwm chwith ac atriwm de), ac un fentrigl, yn cyflwynocylchrediad deuol, hynny yw, pwlmonaidd a systemig. Mae gan galon amffibiaid gefnennau cyhyrol ar wal fewnol y fentrigl, sy'n cyfeirio gwaed gwythiennol a gwaed rhydwelïol, gan wahanu'r ddau fath hyn o waed yn dda oddi wrth y system gylchrediad gwaed.

Gweld hefyd: Cynffon cath: beth yw ei ddiben a beth mae pob symudiad yn ei ddangos?

Ceg

Yn Yn gyffredinol, mae'r geg yn fawr a chyda dannedd sydd wedi'u datblygu'n wael, nad ydynt yn cael eu defnyddio i gnoi ysglyfaeth ond yn eu hatal rhag dianc o'r geg. Mae wedi'i fasgwlaidd yn dda ac mae hefyd yn cymryd rhan mewn resbiradaeth croenol, trwy gyfnewid nwy.

Mae'r tafod ynghlwm wrth ran flaen y geg, sydd â chwarennau sy'n cynhyrchu sylweddau gludiog, gyda'r swyddogaeth o ddal ei ysglyfaeth. Mae amffibiaid yn taflu eu tafod tuag at eu hysglyfaeth, yna mae'n encilio, a'r ysglyfaeth yn cael ei lyncu'n gyfan.

Lliwiau

Mae llawer ohonom eisoes wedi gweld rhai brogaod neu lyffantod â lliwiau gwahanol. Gwelir lliwiad mewn amffibiaid mewn rhywogaethau o'r urdd Anuran, a gynrychiolir gan lyffantod a brogaod. Mae gan y rhain amrywiaeth o batrymau lliw corff ac mae amffibiad yn digwydd yn aml yn yr amffibiaid hyn, gan ddylanwadu ar y berthynas rhwng ysglyfaethwyr a'r ysglyfaethwyr.

Mae gan eraill, fel brogaod dartiau gwenwynig y teulu Dendrobatidae, liwiau llachar ac maent yn symud. o gwmpas ar wyneb y pridd yn ystod y dydd.

Gwenwynau

Mae amrywiaeth eang o sylweddau a elwir yn ffarmacolegolalcaloidau croenol, a geir yng nghroen amffibiaid, a all gynhyrchu teimladau annymunol yn yr ysglyfaethwr pan fydd yn brathu amffibiad. Mae rhai mythau yn ymwneud ag amffibiaid pan fyddwn yn siarad am sylweddau gwenwynig. Dyma achos y llyffant, sy'n tisian y gwenwyn gan anelu at ei ddioddefwyr, sydd ddim yn wir!

Beth sy'n digwydd yw bod gan lyffantod bâr o chwarennau y tu ôl i'r llygaid, sy'n gallu rhwygo wrth ei wasgu, gan ryddhau sylwedd gludiog a gwyn. Mae gan yr hylif hwn sylweddau gwenwynig, ac mae'n achosi llid pan fydd mewn cysylltiad â'r llygaid a chymhlethdodau mewn achosion o lyncu, ar gyfer pobl ac anifeiliaid.

Nodweddion ffisiolegol amffibiaid

Nawr eich bod chi eisoes yn gwybod llawer o nodweddion ffisegol ac ymagweddau gwahanol am amffibiaid, gadewch i ni fynd yn ddyfnach i'r cynnwys hwn, gan weld isod nodweddion ffisiolegol amffibiaid:

System anadlol

Er bod amffibiaid yn dal i ddibynnu ar ddŵr, yn bennaf ar gyfer atgenhedlu , peidiwch â thagellau. Yn y bôn mae ei system resbiradol yn cynnwys yr ysgyfaint, y geg a'r croen, a'r ddau olaf yn cyfateb i resbiradaeth croenol.

Prin yw'r rhaniadau mewnol yn ysgyfaint amffibiaid. Mae anadlu'r ysgyfaint yn cael ei wneud gan fecanwaith pwmp pwysau. Mae llyffantod yn llenwi eu cnwd ag aer, yn cau eu ffroenau ac yn gorfodi'r aer i mewn, gan orfodi'rllawr y geg yn agored i aer fynd i mewn a chwyddo'r ysgyfaint.

Mae'r organau hyn yn dod i ben wrth wagio. Mewn resbiradaeth croenol, mae'r geg a'r croen yn cymryd rhan, sydd wedi'u fasgwlareiddio'n dda, sy'n ffurfio arwynebau cyfnewid nwy, ac mae'r croen yn athraidd, sy'n achosi colli dŵr. Mae hyn yn dangos yr angen i lyffantod fod yn agos at ecosystem ddyfrol.

System atgenhedlu

Mewn rhywogaethau amffibiaid sy'n hollol ddaearol, mae ffrwythloniad yn fewnol ac nid oes unrhyw fetamorffosis. Ac mewn amffibiaid anuran, fel llyffantod a brogaod, mae ffrwythloni yn allanol ac mae cyfathrebu cadarn y gwrywod yn denu benywod.

Atgenhedlu yw'r amser pan mae amffibiaid yn dibynnu fwyaf ar ddŵr. Maent yn dychwelyd i'r amgylchedd dyfrol, lle mae gwrywod a benywod yn uno, gyda'i gilydd yn dileu'r wyau (benywod) a'r sbermatosoa (gwrywod) yn y dŵr, ac felly mae ffrwythloniad allanol yn digwydd.

Oddi yno, mae'r wyau wedi'u ffrwythloni y maent wedi'u hamgylchynu gan pilen gelatinaidd ac ar ôl tua 84 awr, mae'r embryo yn troi'n larfa o'r enw penbwl, sy'n deor ac yn dechrau ar ei fetamorffosis.

System nerfol

Mae gan amffibiaid ymennydd a llinyn asgwrn y cefn. Defnyddiant eu golwg i leoli bwyd, ac mae eu chwarennau lacrimal a'u hamrannau symudol yn helpu i gadw wyneb y llygad yn lân ac wedi'i amddiffyn. Mae synhwyrau cyffwrdd, arogl a blas wedi'u datblygu'n dda.

System dreulio

YMae system dreulio amffibiaid yn dechrau gyda'r geg, y tafod a'r dannedd, sy'n fach ac na chânt eu defnyddio i gnoi bwyd, ond yn hytrach i atal ysglyfaeth rhag dianc o'r geg.

Mae'r tafod yn cynhyrchu sylwedd gludiog i'w ddal. ac iro yr ysglyfaeth a lyncwyd wedyn. Mae amffibiaid yn taflu eu tafod tuag at eu hysglyfaeth yn gyflym, sydd wedyn yn cael ei lyncu'n gyfan. Mae treuliad yn digwydd yn y stumog a'r coluddion.

System ysgarthu

Ydy amffibiaid yn sbecian? Oes, mae gan oedolion bâr o arennau sy'n hidlo'r gwaed ac yn cynhyrchu wrin sy'n llawn wrea, ac mae penbyliaid yn ysgarthu amonia. Mae gan amffibiaid gloaca.

Mae'r arennau wedi'u lleoli ar y dors, a chwilfrydedd y system hon yn achos y broga yw ei fod yn rhyddhau dŵr dros ben drwy'r croen athraidd pan fydd mewn dŵr. Mae ysgarthiad amffibiaid yn bwnc sy'n cael ei drafod yn helaeth gan ymchwilwyr ar hyn o bryd.

System cylchrediad gwaed

Mae gan amffibiaid gylchrediad dwbl, sy'n cynnwys y systemau pwlmonaidd a systemig.

Yn y cylchrediad cylchrediad ysgyfeiniol, a elwir yn gylchrediad bach, mae'r gwaed yn gadael y galon yn wenwynig (gwael mewn ocsigen) trwy'r rhydwelïau pwlmonaidd ac yn mynd i'r ysgyfaint, lle mae wedi'i ocsigenu ac yn dychwelyd i'r galon, trwy'r gwythiennau pwlmonaidd.

Yn y cylchrediad systemig, a elwir yn gylchrediad cylchrediad gwych, mae gwaed ocsigenedig yn gadael y galon trwy'r rhydweli aorta, yn cael ei ddosbarthu ledled y corff, gan ddychwelyd
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.