Siarc morfil: maint, pwysau, peryglus a mwy

Siarc morfil: maint, pwysau, peryglus a mwy
Wesley Wilkerson

Cyfarfod â'r siarc morfil anferth

Mae'r siarc morfil (Rhincodon typus) yn greadur morol sy'n denu sylw gwylwyr oherwydd ei faint a'i olwg. Er gwaethaf ei enw, siarc yw'r morfil ac, mewn gwirionedd, y pysgodyn mwyaf sy'n fyw heddiw, yn cyrraedd 20 metr o hyd ac yn pwyso 21 tunnell. , mae'r cawr hwn o'r moroedd yn byw yng nghefnforoedd rhanbarthau trofannol ac yn tueddu i fyw bywyd unig. Ym Mrasil, gellir ei weld ar hyd yr arfordir cyfan, yn bennaf yn archipelagos Pernambuco. Edrychwch ar ragor o wybodaeth am y siarc morfil isod: sut mae'n bwyta, beth yw ei nodweddion, chwilfrydedd a llawer mwy! Awn ni?

Nodweddion y siarc morfil

Wyddech chi fod y siarc morfil yn bwydo ar y creadur lleiaf yn y byd? Neu fod ganddo tua 300 o ddannedd mân a wnaed i hidlo'r hyn sy'n mynd trwy ei geg? Darganfyddwch y rhain a llawer o wybodaeth arall am nodweddion y siarc morfil anhygoel yma. Darllenwch:

Nodweddion gweledol

A elwir hefyd yn "pintadinho" a "star dogfish", mae gan y siarc morfil ben a thrwyn wedi'u gwastatáu. Fel olion bysedd dynol, mae gan yr anifeiliaid hyn batrwm unigryw o smotiau sy'n caniatáu adnabod pob siarc yn unigol. Mae ganddyn nhw lygaid bach tu ôl i'ry mae'r troellau wedi'u lleoli, yn ogystal â phum hollt tagell ar bob ochr i'r pen.

Mae'r cefn a'r ochrau yn llwyd neu'n frown, gyda smotiau gwyn rhwng streipiau fertigol a llorweddol ysgafn, ac mae ei fol yn Gwyn. Mae ei ddwy asgell ddorsal yn cael eu gosod y tu ôl i'w gorff, sy'n gorffen ag esgyll caudal mawr.

Maint a phwysau'r anifail

Rhywogaeth o siarc sy'n bwydo drwy hidliad yw'r siarc morfil. yr unig aelod o'r teulu Rhincodontidae sy'n bodoli, sy'n perthyn i'r genws Rhincodon. Gall gyrraedd hyd at 20 metr o hyd a phwyso mwy na 12 tunnell (12,000 kg).

Fodd bynnag, mae cofnodion ac adroddiadau am anifeiliaid a oedd yn pwyso 34 tunnell anhygoel! Ond er gwaethaf eu maint, fe'u gelwir yn aml yn "gewri ysgafn". Ac mae'n werth cofio, er gwaethaf ei enw, nad yw'r siarc morfil yn famal.

Er ei faint a'i bwysau sylweddol, nid yw'r siarc morfil yn ymosodol ac yn y pen draw mae'n dod yn ysglyfaeth i anifeiliaid morol llai eraill, megis fel y siarc gwyn mawr a'r orca, a elwir hefyd y morfil lladd. Mae ei ymddygiad dof hefyd yn ei wneud yn ysglyfaeth i fodau dynol, sy'n ei hela gyda'r bwriad o ddefnyddio ei esgyll, ei gig a'i fraster.

Bwyd

Nid anifail hela mo'r siarc morfil, nac ychwaith arferion rheibus. I'w fwyta, mae'n ymwthio allan ei safnau, a all fesur hyd at 1.5 m o hyd.lled, ac yn oddefol hidlo pob peth yn ei Iwybr. Yna, mae'r dŵr yn cael ei dynnu o'r geg trwy'r tagellau a'r bwyd yn cael ei gadw.

Fel arfer, mae'r siarc morfil yn bwydo ar algâu, ffytoplancton, pysgod bach, cramenogion a sgwid. Mae'n gallu hidlo tua 6,000 litr o ddŵr yr awr a bwydo ar 21 kg o ffytoplancton y dydd.

Dosbarthiad a chynefin

Mae'r siarc morfil wedi'i ddosbarthu ledled y cefnforoedd mawr, yn byw yn y trofannol a'r môr. rhanbarthau tymherus, ac eithrio Môr y Canoldir. Mae i'w ganfod mewn dyfroedd bas a dwfn, yn enwedig oddi ar arfordir gwledydd fel Mecsico, Awstralia a'r Pilipinas, sydd â dyfroedd cynhesach.

Fel arfer ar ei ben ei hun, gellir gweld y siarc morfil mewn grwpiau o hyd at 100 o unigolion yn y mannau bwydo. Yn ystod y gwanwyn, mae'r anifeiliaid hyn yn mudo hir i arfordir Awstralia i fwydo ac atgenhedlu. Yn hynod o doeth a deallus, nid ydynt yn achosi unrhyw berygl i bobl, gan ganiatáu hyd yn oed ymagwedd achlysurol.

Ymddygiad ac atgenhedlu'r cawr hwn

Mae gan siarcod morfil sawl partner rhywiol yn ystod y cyfnod atgenhedlu . Mae merched yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol tua 30 oed. Mae eu hwyau yn deor ac yn deor yng nghorff y fam, fel bod y fam yn rhoi genedigaeth i rai ifanc sydd rhwng 40 a 60 cm o hyd.

Oviparitydarganfuwyd siarcod morfil yn Taiwan, ym 1995. Ar y pryd, daethant o hyd i fenyw gyda babanod yn ei bol a dyna pryd y dysgon nhw fod babanod yn cael eu geni o wyau sy'n dal ym mol y fam.

Nid yw hysbys yn sicr nifer yr epil sy'n cael eu geni bob tymor atgenhedlu, fodd bynnag, mae 300 o wyau eisoes wedi'u canfod yng nghroth menyw a ddaliwyd. Mae'n hysbys hefyd nad yw genedigaeth y babanod hyn yn digwydd ar yr un pryd, gan fod gan y siarc morfil benywaidd y gallu i storio sberm, gan allu datblygu embryonau newydd trwy gydol gwahanol dymhorau atgenhedlu.

Rhyfeddod am y morfil siarc morfil siarc

O'i ddannedd hidlo i'w smotiau unigryw wedi'u gwasgaru ar draws y corff, mae gan y siarc morfil gyfres o nodweddion eraill, megis tagellau enfawr, ymddygiad rhyfedd o amgylch bodau dynol a hyd yn oed cydymaith anarferol. Mwy:

Nid yw'n anifail peryglus i bobl

Nid yw'r siarc morfil yn anifail ymosodol, i'r gwrthwyneb, mae'n chwareus, yn addfwyn ac yn caniatáu i ddeifwyr ei anwesu. Gall ieuenctid y rhywogaeth hon hyd yn oed chwarae gyda deifwyr, fodd bynnag, mae gwyddonwyr a chadwraethwyr yn digalonni'r arfer hwn, sy'n credu bod hyn yn rhoi straen ar yr anifail.

I'r rhai sy'n breuddwydio am nofio ochr yn ochr â'r cawr hwn, gellir eu gweld mewn sawl man, fel Honduras, Gwlad Thai,Awstralia, Taiwan, De Affrica, Galapagos, Mecsico, Seychelles, India, Brasil, Malaysia, Sri Lanka, Puerto Rico a llawer o leoedd eraill ar draws y Caribî.

Y rheswm bod eu tagellau yn enfawr

Bod y siarc morfil yn ditan o'r moroedd, mae pawb yn gwybod yn barod. Ond pam fod ei dagellau mor fawr? Yn syml, mae'n ffilter bwydo, ac mae'n un o ddim ond tair rhywogaeth siarc hysbys i arddangos yr ymddygiad hwn.

I fwydo, mae'r anifail yn agor ei geg ac yn nofio ymlaen, gan wthio dŵr a bwyd i'w geg. Yna mae dŵr yn cael ei ddiarddel o'r geg trwy'r tagellau, gan gadw'r bwyd. Mae'r siarc morfil yn gallu hidlo tua 6,000 litr o ddŵr yr awr, a dim ond trwy ei dagellau enfawr a phwerus y mae hyn i gyd yn bosibl.

Mae'r siarc morfil fel arfer yn nofio gyda

Y siarc morfil nid yw i'w weld fel arfer yn nofio ochr yn ochr ag eraill o'i rywogaethau, fodd bynnag, mae ganddo gydymaith ffyddlon, y remora. Pysgod yw'r remoras a nodweddir gan fod ganddynt strwythur sugno hirgrwn ar y pen y gellir ei ddefnyddio i lynu wrth gorff anifeiliaid mwy eraill.

Gweld hefyd: Beth mae jabuti yn ei fwyta? Syniadau am ffrwythau, llysiau a bwyd

A elwir hefyd yn bysgod lleuen, mae gan y remoras nifer o fanteision yn y cysylltiad hwn â'r Morfil siarc. Mae'n symud o gwmpas arbed ynni, mae'n amddiffyn ei hun rhag ymosodiadau anifeiliaid eraill, mae'n bwydo ar barasitiaid croen y siarc, ond y brif fantais yw gallu bwydo ar weddillion y siarc.prydau siarc.

Statws cadwraeth y rhywogaeth

Ar hyn o bryd, mae siarcod morfil yn cael eu dosbarthu fel rhai sy'n agored i niwed ar Restr Goch yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN). Er gwaethaf cael eu hamddiffyn gan y gyfraith mewn rhai rhannau o'r byd, caniateir hela mewn rhai rhanbarthau, megis Taiwan.

Yn anffodus, maent yn werthfawr iawn mewn marchnadoedd rhyngwladol. Mae’r galw am ei gig, ei esgyll a’i olew yn parhau i fod yn fygythiad i’r rhywogaeth, yn bennaf oherwydd pysgota heb ei reoleiddio. Mae twristiaeth hefyd yn fygythiad i'r rhywogaeth, gan y gallant gael eu hanafu gan yrwyr cychod.

Pwysigrwydd ecolegol y siarc morfil

Mae'r cefnforoedd a'u bywyd morol yn rhoi mwy o hanner i fodau byw. o'r ocsigen y maent yn ei anadlu, gan chwarae rhan hynod bwysig yn y gylchred ddŵr a'r system hinsawdd. Maent yn rhan o'r gadwyn fwyd, hynny yw, maent yn ysglyfaethwyr ac yn ysglyfaeth anifeiliaid eraill ac yn cyfrannu at reolaeth ac iechyd poblogaethau'r rhywogaeth. Yn ogystal, maent yn cyfrannu at reoli cynhyrchu ocsigen yn y moroedd.

Byddai difodiant siarc morfil yn cael effaith negyddol rhaeadru y tu mewn a'r tu allan i'r cefnforoedd, gan effeithio ar adar a mamaliaid sy'n bwydo ar bysgod, ac ati. ymlaen. . Felly, mae'n bwysig iawn cadw'r rhywogaeth!

Astudio mentraua chadwraeth y rhywogaeth

Mae gwyddonwyr ac ymchwilwyr o gyrff anllywodraethol fel y WWF (Cronfa Byd Natur) yn parhau i astudio arferion siarcod morfil a chasglu gwybodaeth, gan ddefnyddio tagiau lloeren, dyfeisiau sonar a chamerâu digidol. Defnyddir yr holl ddata a gesglir i greu mwy o amddiffyniadau i'r rhywogaeth.

Gweld hefyd: A yw blawd corn yn ddrwg i gŵn? Edrychwch ar awgrymiadau bwyd pwysig

Beth all y cyhoedd ei wneud i helpu i warchod y rhywogaeth? Ceisiwch osgoi taflu sbwriel ar y stryd, ar y ddaear, ar y traeth ac mewn afonydd. Gall ymgyrchoedd sy'n hybu glanhau traethau hefyd arwain at gadwraeth y cefnforoedd a'u trigolion.

Ydych chi eisoes yn gwybod popeth am y siarc morfil?

Rydym wedi gweld yma, er eu bod yn gewri tyner, mae siarcod morfil mewn perygl o ddiflannu oherwydd hela anghyfreithlon a damweiniau gyda chychod twristiaid. Mae'n rhywogaeth sy'n rhan o fioamrywiaeth y blaned ac mae'n hynod bwysig yn y cymunedau a'r ecosystemau y mae'n rhan ohonynt.

Er bod ganddyn nhw "morfil" yn eu henw, nid mamaliaid yw siarcod morfil, ond pysgod cartilaginous! Rhaid i'r anifail gadw ei hun yn y môr, gan gydfodoli'n heddychlon â bodau byw eraill. Felly, mae'n ddyletswydd ar bawb i amddiffyn nid yn unig y siarc morfil, ond y cefnfor cyfan a'r holl anifeiliaid sy'n byw ynddo!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.