Ydy cŵn yn gallu bwyta castanwydd? Gweler awgrymiadau bwyd pwysig!

Ydy cŵn yn gallu bwyta castanwydd? Gweler awgrymiadau bwyd pwysig!
Wesley Wilkerson

A all y ci fwyta castanwydd?

Os oes gennych chi gi i gwmni, rydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw gofalu am eu bwyd. Mae rhai bwydydd yn cael eu gwahardd yn y diet cwn, tra bod eraill yn cael eu caniatáu a hyd yn oed yn fuddiol i iechyd yr anifail. Er enghraifft, castanwydd: a ydyn nhw'n cael eu hargymell ar gyfer cŵn ai peidio?

Yn achos castanwydd, mae'n dibynnu! Rhaid inni gymryd i ystyriaeth y math, cyflwr yr hadau olew a maint! Gall rhai hadau olew, a elwir yn boblogaidd fel cnau, fel cnau daear, cnau cashiw a chnau pistasio, fod yn fuddiol i gŵn pan fyddant yn cael eu bwyta'n gymedrol a chyda pheth gofal. Ar adegau eraill, mae'n well i anifeiliaid anwes gadw draw oddi wrthynt!

Edrychwch ar bopeth sydd angen i chi ei wybod am fanteision a niwed mewnosod y byrbryd amgen hwn yn neiet eich ci! Awn ni?

Manteision bwyta castanwydd eich ci

Er mwyn deall rôl castanwydd mewn maeth cwn yn well, gadewch i ni ddechrau deall ychydig yn well beth yw manteision ei gynnig iddo eich ci diet sy'n cynnwys y maetholion sy'n bresennol yn yr had olew hwn. Edrychwch, felly, pam mae castanwydd yn dda i'ch anifail anwes:

Mae castanwydd yn gyfoethog mewn fitaminau

Yn gyffredinol, mae castannau neu hadau olew yn llawn fitamin E, a hefyd mewn fitaminau o'r cymhlyg B Mae gan fitamin E aswyddogaeth gwrthocsidiol bwysig, hynny yw, mae'n helpu i leihau llid yn y corff cyfan. Yn ogystal, mae'n cryfhau'r system imiwnedd, ac yn brwydro yn erbyn heneiddio cellog a rhai problemau iechyd sy'n ymddangos gyda heneiddio'r ci.

Mae fitaminau B, ar y llaw arall, yn gweithredu'n bennaf ym metaboledd a chryfhau'r organeb , sy'n bwysig ar gyfer twf iach gwallt ac ewinedd mewn cŵn, yn ogystal ag ar gyfer cryfhau'r system gyhyrol. Mae diet sy'n llawn fitaminau B cymhleth yn sicrhau bod eich ci yn fwy parod, heb flinder cyhyrau a blinder gormodol.

Mae castanwydd yn gyfoethog mewn ffibr a phrotein

Mae gan bob castan brotein a ffibr i raddau mwy neu lai. Fodd bynnag, cnau daear yw'r hyrwyddwr o ran maint protein, sydd â 25 g o brotein fesul 100 g. Proteinau yw sail organeb gyfan eich ci, gan eu bod yn hanfodol ar gyfer ffurfio celloedd ac ar gyfer cynnal gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Gweld hefyd: Pysgod dŵr croyw: Brasil, mawr, bach a mwy

O ran ffibr, nid yw corff cŵn yn eu treulio. , anifeiliaid sy'n gigysol yn naturiol. Er hynny, mae castanwydd yn bwysig iawn ar gyfer gweithrediad priodol y coluddyn a'i gryfhau.

Mae gan y bwyd haearn a chalsiwm

Mae bwyta castanwydd hefyd yn gwarantu cyflenwad mwynau i'ch ci, fel haearn a chalsiwm,yn bresennol yn helaeth yn y ffrwythau sychion hyn. Mae haearn yn ymladd anemia ac mae'n hanfodol ar gyfer cludo ocsigen gan gelloedd gwaed. Yn ogystal, mae'r mwynau hwn hefyd yn gweithredu ar fetaboledd, gan mai dim ond ym mhresenoldeb haearn y gall rhai ensymau weithredu.

Mae calsiwm, yn ei dro, yn chwarae rhan sylfaenol wrth ffurfio a thwf esgyrn a dannedd, yn ogystal â cyfangiad cyhyr a cheulo gwaed. Mae darparu symiau digonol o galsiwm i'ch ci, trwy castanwydd, yn ofal iddo gael esgyrn cryf bob amser!

Mae'n fwyd sy'n llawn asidau brasterog omega-3

Mae'r asidau brasterog yn lipidau, hynny yw, braster cyfansoddol cnau castan. Yn groes i'r hyn y mae'n ymddangos, mae asidau brasterog yn wirioneddol bwysig mewn bwyd ci, cyn belled â'u bod yn cael eu bwyta mewn symiau digonol.

Mae'r moleciwlau hyn yn bwysig ar gyfer rheoleiddio sylweddau yn y gwaed a hefyd ar gyfer amddiffyn y galon, yn ychwanegol i ddarparu llawer o egni. Mae Omega 3 hefyd yn asid brasterog hanfodol, na all organeb y ci ei gynhyrchu. Felly, mae angen cynnwys y lipid hwn yn eich diet, gan eu bod yn gyfansoddion o gelloedd y corff a hefyd yn helpu i reoli ffurfiad brasterau eraill.

Mae'n gyfoethog mewn ffosfforws a magnesiwm

Mae castan hefyd yn cynnwys symiau sylweddol o ffosfforws a magnesiwm, sy'n bwysig ar gyfer datblygiad iacho'ch ci. Mae ffosfforws yn elfen sy'n cael ei chymathu gan gŵn trwy fwyd ac mae'n gysylltiedig â pherfformiad yr organeb gyfan. Fel calsiwm, mae'n gyfansoddyn esgyrn a dannedd, ond mae hefyd yn gweithredu fel rheolydd amsugno braster.

Mae magnesiwm hefyd yn bwysig ar gyfer esgyrn, gan ei fod yn rheoleiddio mynediad ac allanfa calsiwm o'r meinweoedd hyn ac mae'n yn caniatáu amsugno fitamin D. Yn ogystal, mae'n gweithredu ar gyfer gweithrediad priodol y cyhyrau, y system nerfol a'r galon. Fel bonws, mae hefyd yn lleihau straen ar gŵn!

Effeithiau niweidiol bwyta castanwydd i gŵn

Nawr ein bod yn gwybod manteision castanwydd, gadewch i ni siarad ychydig am y niwed y maent Gall achosi a achosir os yw'ch ci yn bwyta'r math hwn o fwyd, yn enwedig mewn symiau mawr. Gwiriwch:

Mae castanwydd yn cynnwys startsh

Mae pob castan yn gyfoethog mewn startsh, a gall ei ormodedd, yn union fel mewn pobl, fod yn niweidiol i iechyd eich ci. Mae cŵn yn treulio startsh yn dda iawn, sy'n ffynhonnell egni uniongyrchol, fel pob math o siwgr. Fodd bynnag, pan gaiff ei fwyta a'i amsugno'n ormodol, gall startsh droi'n fraster wedi'i storio ac yn aml caiff ei ystyried yn fraster afiach.

Gweld hefyd: Ydy dy gath yn bwyta chwilod duon? Gwybod y perygl a'r awgrymiadau i'w hosgoi!

Os yw'ch ci yn llyncu gormod o startsh ac nad yw'n anifail actif neu'n tueddu i gronni braster, gallwch ddatblygu problemau iechyd, yn enwedig yn y galon.Felly, mae angen dogni'r offrwm o castanwydd ar gyfer yr anifeiliaid anwes hyn.

Mae gan castanwydd amrwd asid tannig

Mae gan castanwydd amrwd lefelau uchel o asid tannig. Mae'r sylwedd hwn fel arfer yn achosi anghysur berfeddol a threulio, gan ei fod yn gallu atal nifer o ensymau sy'n gweithredu yng nghorff eich ci. Gallant hefyd leihau amsugniad maetholion pwysig i iechyd y ci a chynyddu amsugniad sylweddau niweidiol.

Yn dibynnu ar faint sy'n cael ei lyncu a chyflwr iechyd eich ci, gall castanwydd achosi niwed uniongyrchol i gelloedd, yn enwedig y celloedd. perfedd ac organau treulio, fel necrosis. Felly, mae'n well gadael cnau amrwd allan o ddeiet eich ci, gan gynnig rhai wedi'u coginio neu eu rhostio yn unig!

Mae sodiwm yn ddihiryn i gŵn

Mae gan sodiwm ei swyddogaeth yn organeb cŵn, ond rhaid gwneyd ei ddefnydd yn isel. Mae sodiwm gormodol yn peryglu pwysedd gwaed ac iechyd yr arennau a'r galon.

Mae gan rai cnau lefelau uchel o sodiwm, fel cnau Brasil a chnau cashiw. Felly, unwaith eto, mae angen gofal ynghylch faint o gnau a gynigir. Ar ben hynny, mae'n bwysig nad yw'r cnau castan yn cynnwys halen ychwanegol. Yn aml, rydym yn gweld y ffrwythau hyn eisoes wedi'u halltu i'w prynu, ond dyma'r opsiwn gwaethaf ac ni ddylid eu cynnig i'ch ci!

Rhagofalon wrth roi castanwydd i gŵn

Gan ystyried holl fanteision a niwed cnau castan i gŵn, rydym nawr yn mynd i drafod rhai rhagofalon y mae'n rhaid eu cymryd cyn cynnig castanwydd i'ch ci . Dilynwch:

Tynnwch y plisgyn o'r gneuen cyn ei rhoi i'r ci

Mae'n bwysig iawn bod y cnau, gan gynnwys cnau daear, yn cael eu cynnig heb gragen i'r cŵn! Yn ogystal ag achosi diffyg traul, mae rhai cregyn yn cynnwys tocsinau a all roi iechyd eich ci mewn perygl.

Gall cregyn rhai cnau, fel cnau Ffrengig a chnau pistasio, achosi problemau berfeddol a rhwystr, yn ogystal ag alergeddau. Ond, yn gyffredinol, mae cregyn castanwydd yn cynnwys sylweddau sy'n amddiffyn y ffrwythau a'r hadau, ac mae gan y sylweddau hyn botensial uchel i achosi llid a difrod celloedd. Gwell peidio â mentro!

Osgoi rhoi gormod o gnau castan

Oherwydd y swm mawr o lipidau a startsh sy'n bresennol mewn cnau castan, ni argymhellir cynnig symiau mawr o'r ffrwythau hyn i gŵn, a all effeithio ar iechyd yr anifeiliaid hyn.

Os ydych am gynnig hadau olew i'ch ci, gwnewch hynny mewn ffordd gymedrol ac ysbeidiol. Mae ychydig o unedau o gnau eisoes yn darparu maetholion da i'ch ci ac, yn ogystal, os nad yw bob amser yn bwyta, bydd yn ei atal rhag ei ​​wneud yn arferiad a gofyn am fwyd.byrbryd bob dydd.

Argymhellir cynnig castanwydd wedi'u coginio

Er mwyn osgoi meddwdod neu dreuliad gwael yng ngholuddion eich ci, peidiwch byth â rhoi castanwydd amrwd iddo! Y peth iawn yw cynnig castannau wedi'u berwi neu eu rhostio, er mwyn dileu asid tannig, sylweddau eraill a halogion a all fod yn niweidiol i'ch anifail. Yn ogystal, trwy goginio'r gneuen ymlaen llaw, rydych chi'n lladd micro-organebau posibl a allai fod wedi lletya ynddo.

Mae'n bwysig nodi, hyd yn oed gyda choginio, y gall rhai sylweddau aros mewn symiau llai o hyd yn yr hadau olew. Felly byddwch yn ofalus iawn gyda'r swm a gynigir!

Y mathau o gnau a argymhellir fwyaf ar gyfer cŵn

Ymysg y hadau olew a chnau gorau i'w cynnig i gŵn mae cnau daear, cnau cashiw, cnau pistasio a chnau pinwydd. Mae cnau daear yn dda oherwydd nid ydynt yn peri risg i iechyd y ci, cyn belled â'u bod yn cael eu cynnig mewn symiau bach, heb gregyn a heb halen. Mae'n gyfoethog mewn omega 3 a fitamin E, sef yr had olew mwyaf diogel i gwn.

Yn ogystal, dylid cynnig cnau cashiw wedi'u coginio neu eu rhostio a heb halen. Mae'n ffynhonnell bwysig o potasiwm. Yr unig bwynt negyddol yw ei fod yn cynnwys llawer o fraster. Mae pistachios, ar y llaw arall, yn gyffredinol yn ddiogel i gŵn, ond mae'n bwysig eu gwylio am lwydni, sy'n wenwynig. Yn olaf, nid yw'r cnau pinwydd yn peri perygl i'rcwn. Mae'n cynnwys llawer o ffibr, ond hefyd llawer o startsh, felly ni ddylid ei roi i gŵn sy'n dueddol o ordewdra.

Ymgynghorwch ag arbenigwr milfeddygol mewn maeth

Os oes unrhyw rai amheuaeth ynghylch y cyflenwad o gnau ar gyfer cŵn, mae bob amser yn bosibl ceisio cymorth proffesiynol. Felly, mae milfeddyg sy'n arbenigo mewn maeth cwn yn ymgynghorydd gwych i bennu'r symiau ac a all yr anifail anwes fwyta castanwydd ai peidio.

Cofiwch: mae'r brif wybodaeth a drosglwyddwn yn yr erthygl hon yn ystyried cŵn iach a chydag a diet cytbwys, ac nid ydynt yn disodli apwyntiad milfeddygol. Bydd y gweithiwr proffesiynol yn gwybod sut i argymell y math gorau o fyrbryd i'ch ci!

Gall cŵn fwyta castanwydd, ond mae yna gafeatau

Mae castanwydd yn ffynonellau maetholion hanfodol pwysig ar gyfer twf a chryfhau eich ci, a gellir ei ddefnyddio yn lle danteithion. Fodd bynnag, mae angen bod yn ofalus!

Ni argymhellir defnyddio castanwydd amrwd gyda chregyn, yn ogystal â hen gastanwydd (llwydni), gan ychwanegu halen a sesnin eraill, neu mewn symiau mawr.

Felly, os oes gan eich ci unrhyw broblemau iechyd, cyn penderfynu a ddylid cynnig castanwydd, y peth delfrydol yw mynd ag ef at filfeddyg sy'n arbenigo mewn maeth i wneud yr arholiadau priodol. Ar ben hynny, bydd y gweithiwr proffesiynol yn argymell yr hadau olew gorau ay symiau cywir i roi'r maetholion sydd eu hangen ar dy ffrind, heb eu gwneud yn sâl!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.