Bridiau ych: darganfyddwch 15 o fridiau gwartheg ym Mrasil a ledled y byd!

Bridiau ych: darganfyddwch 15 o fridiau gwartheg ym Mrasil a ledled y byd!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Y bridiau cig eidion a gwartheg mwyaf rhyfeddol!

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am fuchesi, rydym wedi rhestru’r bridiau gwartheg eidion mwyaf anhygoel i chi eu gwerthfawrogi drwy gydol yr erthygl hon.

Angus, Nellore, Braford, Charolais ac mae'r Bonsmara syndod, er enghraifft, yn ddim ond rhai o'r gwartheg mwyaf annwyl ymhlith ceidwaid gwartheg a busnes bwyd. Mae'r holl rywogaethau hyn, eu manylion, prisiau, nodweddion, chwilfrydedd a llawer mwy y byddwch chi'n eu dysgu yn yr erthygl hon. Dysgwch nawr am y rhywogaethau buchol mwyaf anhygoel!

Brid Nellore

Mae brid gwartheg Nellore yn adnabyddus ymhlith bridwyr gwartheg. Mae'r gwartheg hyn yn anifeiliaid sy'n derbyn detholiad genetig ac yn cael eu hystyried yn fathau gwych o wartheg. Mae'r Nelore, felly, yn gallu gwella geneteg gwartheg brodorol, a dyna pam eu bod yn atgenhedlu mewn niferoedd mawr. Gawn ni ddod i wybod mwy amdanyn nhw.

Nodweddion gweledol

Mae'r anifail hefyd yn weithgar ac yn gadarn, hynny yw, mae'n gryno yn gorfforol, yn gyhyrog ac mae ei wrywdod yn amlwg yn ogystal â benyweidd-dra. benywod. Mae esgyrn yr anifail hwn yn ysgafn a gall y ffwr fod yn wyn neu'n llwyd golau, mae gan rai smotiau. Yn ogystal, mae'r croen yn ddu, yn feddal ac yn olewog.

Mae gan yr anifail hwn gyrn byr, mae gan y gwrywod a'r benywod termite, nodwedd ffisegol sylfaenol, sy'n gwasanaethu fel cronfa egni wrth gefn.wedi ansawdd fel y lloi. Mae anifail fel hwn yn sicr yn werth y pris.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Y manteision o gael gwartheg Brafort yw eu bod yn anifeiliaid dof gyda chnwd ardderchog o doriadau bwytadwy . Mae gan eich brîd gynnyrch uchel sy'n gadarnhaol iawn. Mae'r gwryw yn ffrwythlon iawn, yn wyllt ac yn gynhyrfus, ac yn ddigymar yn y genhadaeth o gynhyrchu lloi.

Felly, os ydych yn chwilio am atgenhedliad ysgafn, mae buchol Braford yn ddelfrydol ar gyfer eich gwartheg, yn ogystal ag amlhau ei wartheg. genynnau trwy groesfannau gyda rhywogaethau eraill fel y gwelwyd eisoes. Mae'r Braford yn anifail sy'n addas ar gyfer gwartheg mwy profiadol.

Brid Charolais

Brîd buchol lliw gwyn neu hufen yw tarw Charolais. Mae'r anifail hwn yn gadarn, yn sefyll allan am ei gyhyredd amlwg. Nid yw gwartheg Charolais yn Brasil a byddaf yn datgelu tarddiad yr anifail hwn trwy gydol yr erthygl hon. Felly gadewch i ni fynd ymlaen i ddarganfod mwy am y gath fach ddiddorol hon.

Nodweddion gweledol

Mae gwartheg Charolais yn anifeiliaid mawr, trwm a hardd. Mae'r cyhyr yn rhydd o fraster, gan wneud y cig yn hynod gyfoethog o brotein. Nid oes gan yr anifeiliaid hyn groen pigmentog neu olewog. Mae'r ffwr yn feddal ac yn llyfn ac mae'r lliw yn hufen neu'n felyn. Mae ganddyn nhw fwy o wallt ar ben y pen ac ar yr wyneb.

Gall y benywod bwyso naw cant kilo! Mae'r gwrywod hefyd yn gigantic ac yn gallumynd o fil kilos cyrraedd tunnell. Mae blaeneg yr anifail hwn yn bigfain a'r gwlithen yn fach ac yn aros o dan yr ên, ond yn ailymddangos ar hyd y thoracs, gan orffen yn agos at y bogail.

Tarddiad bustych y Charolais

Y Gwartheg Charolais yn tarddu o ranbarth canolbarth Ffrainc. Daw'r gwartheg hyn yn bennaf o gyffiniau afonydd Loire a Saone. Daeth ei hynafiaid o'r Swistir a'r Almaen, ond Ffrangeg yw ei waed yn bennaf.

Cyrhaeddodd yr anifail Brasil yn 1885 yn ardal Rio Grande do Sul ac ers hynny mae'r anifeiliaid hyn wedi bod yn niferus ymhlith y gwartheg deheuol. Gellir dod o hyd iddo hefyd ym Minas Gerais ac mewn rhanbarthau oerach a mwy llaith ym Mrasil.

Pris y brid Charolais

Er bod ych Charolais o darddiad Ffrengig, mae'r anifail hwn yn bresennol ym Mrasil. ffermydd, yn benodol yn Rio Grande do Sul. Bydd gwerthoedd yr anifail hwn o'i groesi yn Ffrainc yn dibynnu ar werth y dyfynbris ewro, ond mae'n ych gwerth uchel oherwydd blas y cig.

Fodd bynnag, ym Mrasil mae'r anifail hwn wedi'i brisio tua R$ 15,000 reais . Gall buchod a lloi beichiog gael eu haddasu gan ddibynnu ar eu bridiwr. Mae'n anifail sydd angen rhai atchwanegiadau penodol, ar wahân i ddewis genetig mae croeso bob amser ac mae'n cynyddu gwerth yr anifail.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Mae tarw Charolais yn fwy presennol yn rhanbarthau'r deBrasil. Yn gyffredin yng ngorllewin eithaf Santa Catarina, mae'r gwartheg hyn yn llenwi'r neuaddau arwerthu lle maent yn werthfawr iawn. Ar ben hynny, defnyddir gwartheg Charolais i fridio rhywogaethau eraill o wartheg Purunã a Canchim ac maent yn cael eu gwerthfawrogi yn niwylliant Ffrainc.

Brid Henffordd

Tarw Henffordd yw'r anifail sydd â'r enw da, effeithlonrwydd a mawredd mwyaf o ran gwartheg cig eidion. Dewch i ni ddarganfod popeth am ei nodweddion yn ogystal â'i darddiad a'i bris ar hyn o bryd!

Nodweddion gweledol

Mae tarw Henffordd yn anifail mawreddog, cryf, trwm, sy'n ennyn parch. Mae'r brîd yn wydn a gall ei liwiau fod yn frown coch tywyll gyda wyneb gwyn. Mae'r gwallt ar y pen a'r wyneb yn gyrliog a'r gôt yn feddal ac o hyd canolig, yn amlwg ar yr estyniad wyneb a gwddf.

Mae gan yr anifail gynffon bigfain a chyrn canolig. Mae'r ffroenau'n llai na'r rhan fwyaf o wartheg ac mae o faint canolig. Mae ei glustiau hefyd o faint canolig. Mae gan yr Henffordd ben byr, llygaid mawr sy'n sefyll allan a chorff cryno gyda choesau gwyn.

Tarddiad tarw Henffordd

Yn Brasil, mae'n cael ei fagu yn Rio Grande do Sul lle mae yn fwy addas, gan ffurfio buchesi pur a chroesfrid, sy'n deillio o sawl croesfan. Mae'r buchol egnïol hon o darddiad Seisnig ac mae'r anifail yn ffurfio un o'r buchesi mwyaf yn yr Unol Daleithiau.

Pris brid Henffordd

Yr anifeiliaido'r brid Henffordd yn costio tua $15,000 o reais. Mae lloi o'r brîd hwn yn costio tua $3,000 o reais. Gall yr Henffordd groesi â rhywogaethau buchol eraill ac yn y modd hwn, mae nodweddion penodol eraill yn codi. Oherwydd hyn, gall gwerthoedd anifeiliaid amrywio yn dibynnu ar y fferm a sut y gwneir y croesau hyn.

Mae croesau dethol genetig, er enghraifft, yn ddrytach na chroesau cyffredin. Ac mae hyn yn dylanwadu ar werth terfynol yr Hareford yn ogystal â rheoli bwyd a gofal yn gyffredinol a fydd yn dod â mwy o gostau i fridwyr y gwartheg hwn.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Y mae nifer o fanteision o gael Hareford. Un ohonynt yw bod y lloi yn iach ac yn drwm yn ddeunaw mis, sy'n gadarnhaol iawn! Gallant groesi ag unrhyw frîd buchol arall. Mae gan yr anifail hwn oedran lladd rhwng ugain mis a chwe mis ar hugain.

Yn ogystal, mae gan yr anifail gyfradd ffrwythlondeb uchel, maent yn broffidiol i entrepreneuriaid lladd-dai ers y cynnyrch cig ac mae'n broffidiol yn ogystal â'r anifail carcas yn un o hoff anifeiliaid cig.

Senepol Breed

Mae buchol Senepol yn frid a ddatblygwyd trwy sawl croesfan genetig er mwyn gwella ansawdd terfynol ei gig gyda y nod hefyd o leihau'r cylch lladd. Arweiniodd blynyddoedd o brofi at y buchol hwn. Gadewch i ni wybod mwy am yr anifail hwnchwilfrydig?!

Nodweddion gweledol

Mae'r anifeiliaid hyn yn gadarn ac yn eang. Mae'r clustiau'n amlwg ac yn ochrol. Mae'r coesau'n fyr, sy'n rhoi golwg giwt, gan fod gan y gwartheg hyn gorff hir. Mae gan yr anifail hwn fwy o esgyrn na bridiau buchol eraill ac mae hyn yn eu gwneud yn fwy cytbwys ac yn fwy cyhyrog.

Maen nhw hefyd yn anifeiliaid trwm, mae'r gwallt yn fyr ac yn goch. Mae'r brîd yn cael ei beillio, hynny yw, heb gyrn. Ar ben hynny, mae plygiadau neu wrinkles rhwng y termite cynnil a'r pen. Mae lliw'r gwallt yn unffurf, mae'r cluniau'n amlwg ac mae'r gynffon wedi'i gosod yn uchel.

Tarddiad y tarw Senepol

Ym Mrasil, cyrhaeddodd yr anifeiliaid cyntaf ym 1998, pan fewnforiodd ceidwaid dosau o semen o'r ras. Yn 2000, crëwyd Senepol Cymdeithas Bridwyr Gwartheg Brasil.

Yn ystod mewnfudo, cyrhaeddodd semen Brasil tua 1998. Oddi yno, dechreuwyd creu'r anifeiliaid hyn. Mae'r anifail wedi addasu'n dda i'r wlad ac mae ei gig yn flasus iawn.

Pris brid Senepol

Gwerthir y Senepol am tua $12,000 o reais. Mae'n werth nodi bod rhai ceidwaid yn fwy beichus yn eu creadigaethau, oherwydd eu bod yn cynnig hormonau penodol i'w hanifeiliaid yn ogystal â phorthiant wedi'i fewnforio ac mae hyn yn cynyddu gwerth yr anifail, a all amrywio yn dibynnu ar yr achos.

Mae'r lloi yn llaigwerthfawr, ond y mae y semen ych yn costio tua $55.00 reais, yn unig. Mae angen ffrwythloni gan arbenigwr. Bydd cost yr arbenigwr hwn yn dibynnu ar faint fydd y labordy yn ei godi am y gwasanaeth neu ar faint fydd cost y sŵotechnegydd proffesiynol hwn yn unigol.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Deiliad cofnod o werthiannau ym Mrasil, mae'r buchol Senepol yn helpu i wella ansawdd yr anifeiliaid buchol, gan fod yn ddymunol iawn ei groesi â rhywogaethau eraill. Mae'r anifail hwn yn ail yn unig i frid Nelore o ran gwerthiant mewn arwerthiannau. Yn ôl yr ystadegau, mae'r anifail yn llwyddo i leihau cylchoedd lladd, oherwydd bod y cig o ansawdd da.

Dechreuodd y buchol wella ei eneteg yn y Caribî, lle dechreuodd gwartheg wartheg sefydlu'r sylfaen genetig er mwyn gwella. eich cig. Yn ogystal, mae gan yr anifail y goddefgarwch uchaf i barasitiaid ymhlith yr holl fridiau rhagorol ar gyfer gwartheg cig eidion, mae'r anifail yn datblygu ac yn addasu i unrhyw fath o hinsawdd a thirwedd.

Brîd Guzerá

Y Guzerá oedd y brîd cyntaf o wartheg Zebu i gyrraedd Brasil. Mae'r buchol hwn yn helpu trwy gydol y gadwyn atgenhedlu coffi, yn ogystal â helpu i wella genetig bridiau croesfrid. Mae'n anifail diddorol iawn ac mae ganddo gyrn enfawr! A ydym yn mynd i ddysgu mwy am nodweddion gweledol y buchol hwn?

Nodweddion gweledol

Mae tarw Gurezá yn adnabyddus am eigosod cyrn siâp telyn. Mae'r clustiau'n drooping a pendular, mae corff a choesau'r anifail yr un uchder, gan roi ymddangosiad cytûn i'r anifail. Mae'r buchol mawr hwn yn pwyso rhwng pedwar cant ac wyth cant kilo. Mae smotiau ar ffwr yr anifail hwn ac yn ffurfio graddiant llwyd a gwyn.

Nid oes gan y tarw Guzerat wrychog pigfain, ond siâp tonnog yn dilyn ymadawiad y cyrn trwchus. Y termite yw'r mwyaf ymhlith yr holl wartheg a grybwyllir yn yr erthygl hon. Mae'r gwlithod yn hir ac yn helaeth, gan orffen yn agos at y bogail.

Tarddiad tarw Guzerá

Daeth y gwartheg Guzerá i Brasil ym 1970. Mae'n anifail o darddiad Indiaidd ac yn cael ei ddefnyddio ar adeg caethwasiaeth i gludo'r bwyd a gynhyrchwyd yn y caeau a helpu'r caethweision. Mae gan yr anifail hefyd gofnodion hanesyddol o wartheg yn rhanbarthau Pacistan ac Irac.

Pris brid Guzerá

Mae bridwyr Guzerá fel arfer yn gwerthu eu hanifeiliaid am tua $12,000 o reais yr uned. Mae gwerthoedd semen yn llawer rhatach. Ar gyfartaledd $50.00 reais. Y mae buchod, gan eu bod yn llai na gwrywod, yn cael mantais mewn prisiau, yn costio haner pris y gwryw, hyny yw, $6,000 o reais.

Anifail cost isel ydyw sydd yn dwyn amryw fanteision i'w grewyr , felly a edmygir yn fawr gan gariadon cig eidion. Os yw'r symiau y tu hwnt i'r hyn y gallwch chi ei fuddsoddi, mae arwerthiannau'n wychcyfleoedd i chi gael bustych ardderchog fel y brid Guzerat.

Mwy o wybodaeth am y brîd hwn o fustych

Un o nodweddion mwyaf diddorol y buchol Guzerat yw ei hyblygrwydd o ran croesfannau. Maent yn ardderchog ar gyfer codi llwythi a gwaith trwm. Dyna pam y gallwch ddewis croesi eich gwartheg gyda'r un hwn er mwyn cynyddu cynhyrchiant eich cae.

Yn ogystal, mae'n anifail sy'n gallu goroesi gyda lefelau calorig isel a thymheredd uchel iawn ac yn cynhyrchu llaeth ar gyfer pobl ag alergedd i lactos. Ar hyn o bryd mae'r anifail ar faner y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr yn niwylliant da byw Brasil.

Brid Brahman

Mae brîd buchol Brahman o ansawdd mamol rhagorol. Mae'r math hwn o wartheg ar gyfer cynhyrchu cig yn unig. Mae ei natur yn ei wneud yn anifail chwilfrydig, deallus a swil. A yw'n werth buddsoddi mewn gwartheg Brahnan? Dewch i ni gael gwybod nawr!

Nodweddion Gweledol

Mae prif liwiau Brahman gan amlaf yn llwyd golau, coch neu arlliwiau yn agos at ddu. Mae'r anifail yn cael ei ystyried yn gyfartaledd o'i gymharu â bridiau cig eraill, maent hefyd yn hardd yn esthetig. Mae teirw Brahman yn pwyso rhwng saith cant cilogram i un tunnell. Mae'n syndod mawr, onid ydych chi'n meddwl?

Mae'r benywod yn pwyso rhwng pedwar cant a saith gant o kilo. Mae gan yr anifail atwmpath mawr dros ben yr ysgwydd a'r gwddf. Mae gan deirw gyrn canolig, pigfain ac mae eu clustiau'n fawr. Mae termit buchol Brahman yn amlwg ac yn llwydaidd, ond mewn llawer o achosion gall fod yn gwbl wyn.

Tarddiad ych Brahman

Daethpwyd â'r brid buchol o India, ond cyrhaeddodd Brasil gyda rhai problemau megis plâu, parasitiaid a chlefydau cymhleth. Mae hanes yn nodi bod Americanwyr wedi defnyddio parau o wartheg o Frasil a ddygwyd yn India i groesi. Cafodd yr anifail ei addasu'n enetig er mwyn gallu gwrthsefyll

Dyna pam mae'r anifail yn gallu gwrthsefyll ffactorau amgylcheddol ym Mrasil, India a gwledydd llaith. Ym Mrasil, mae gan yr anifail hwn fwy na chan mlynedd o ddatblygiad. Ar hyn o bryd, mae ganddo lawer o unedau yn yr Unol Daleithiau, felly mae'n anifail amlbwrpas ar gyfer pob math o fridwyr da byw. dognau o ansawdd uchel ac felly gelwir rhai gwartheg yn ''Brahman elitaidd'' yn ogystal â gwartheg eraill sy'n cael eu trin yn yr un modd. Dyna pam y bydd rhai anifeiliaid yn tueddu i fod yn ddrytach nag eraill, er enghraifft.

Mae Brahman iach a chadarn yn costio tua $12,000 o reais, tra bod Brahman oedrannus yn werth hanner y pris, $6,000 o reais. Bydd pwysau'r anifeiliaid hyn yn pennu'r gwerthoedd terfynol, yn ogystal â'u pwysau a'u hiechyd. Y Brahman, am fodmain, yn tueddu i fod yn denau, gwiriwch iechyd yr anifail.

Mwy o wybodaeth am y brîd hwn o fustych

Os oes gennych fridiau Ewropeaidd yn eich gwartheg, gall y Brahman fod yn wartheg gwych i y groesfan a gwella eu da byw. Mae'r anifail yn cael ei ffurfio o waed Guzerat, Gir a Nellore. Sicrhaodd y croesfridio hwn sefydlogrwydd genetig, cost isel a buchol ardderchog.

Mae buchol hefyd yn cael ei nodi ar gyfer y rhai sy'n dechrau bridio anifeiliaid brîd pur.

Brîd Blonde D'Aquitaine

Mae'r Blonde D'Aquitaine yn frîd buchol cryf iawn ac fe'i hystyrir fel y gorau o ran gwrthsefyll tymheredd uchel. Mae gan yr anifail hwn nad yw'n wlad Brasil ddawn gymysg at dorri a gweithio. Os ydych chi'n chwilfrydig i wybod o ba wlad y mae'r anifail hwn yn dod, gweler y cyfan isod.

Nodweddion gweledol

Mae buchol Blond D'Aquitaine yn galed iawn. Mae gan yr anifail hwn gydbwysedd da rhwng strwythur esgyrn trwchus ond ysgafn a datblygiad cyhyrau dwys gyda chynnyrch carcas uchel. Yn ogystal, mae datblygiad corff yr anifail yn rhyfeddol, yn ogystal â'i fawredd.

Mae gan yr anifail gyrn byr lliw caramel, cist ddofn, a bol cytbwys. Y lliw pennaf yw hufen, ond mae smotiau gwyn ar y bogail ac ar ran isaf y pawennau. Mae ei ffwr yn fân ac yn fyr ac mae blew cyrliog yn fwy amlwg yn rhan o ben yr anifail, mewn rhai achosion.sefyllfaoedd brawychus. Mewn gwrywod mae'n fwy ac mae gan fenywod termitau llai. Mae'r brîd buchol hwn yn ganolig i fawr o ran maint a gall bwyso hyd at bum can kilo!

Tarddiad y gwartheg Nellore

Mae tarddiad y gwartheg Nellore o India. Daeth yr enw Nellore o arfordir Dwyrain India. Cyrhaeddodd yr anifail Brasil yn 1868 ac ers hynny mae wedi cael ei luosi yn y wlad. Nid oes unrhyw fasnacheiddio gwartheg Nellore yn India, oherwydd y diwylliant lleol, ond mae Brasil wedi llwyddo i fanteisio ar y cyfle i ailwerthu'r anifeiliaid hyn

Ers hynny, yr anifail yw'r mwyafrif helaeth o fridiau gwartheg yn y wlad, gan gyrraedd fod yn 80% o wartheg Brasil. Ei gig yw'r agosaf at y safonau sy'n ofynnol gan y farchnad ac felly mae'n cael ei brisio.

Pris brîd Nellore

Mae prisiau gwartheg Nellore yn amrywio yn ôl pwysau, oedran, gwerth economaidd yr anifail da byw a'u bridwyr. Tua $2,000 o reais yw pris llo deunaw mis oed wedi'i ddiddyfnu. Gwerth tarw llawndwf sy'n pwyso tua phedwar cant cilo ar gyfartaledd yw $2,500 reais.

Gall benywod beichiog gostio rhwng $2,000 o reais i $5,000 reais yn dibynnu ar y bridwyr. Mae pris semen tua $50.00 reais. Mewn arwerthiannau, efallai y bydd yr anifeiliaid hyn am brisiau is, ond mae bob amser yn werth gwirio beth sydd orau ar gyfer eich realiti.

Mwy o wybodaeth am y brîd hwn o ych

Wyddech chi ei fod heddiw amcangyfrif bod gan Brasil abydd gan rai ymylon.

Tarddiad tarw Blonde D'Aquitaine

Mae brîd Blonde D'Aquitaine yn tarddu o dde-orllewin Ffrainc. Ym Mrasil, mae'r anifail wedi bod yn bresennol ers 1972. Mae tarddiad yr anifail ym mynyddoedd mynyddoedd y Pyrenees, felly mae gan yr anifail y caledwch angenrheidiol i fyw mewn tiroedd o ryddhad anodd a thymheredd uchel iawn, yn ogystal â thymheredd uchel iawn , gan roi'r gwrthiant angenrheidiol iddynt.

Pris brîd Blonde D'Aquitaine

Gan ei fod yn anifail o'r ansawdd uchaf a chyda màs cyhyr pwerus, mae'n wartheg o'r gwerth uchaf . Yn Ewrop, bydd ei bris yn dibynnu ar werthfawrogiad mewnol yr ewro. Maent fel arfer yn defnyddio hormonau, bwydydd penodol yn ogystal â thriniaeth elitaidd. Mae'n anifail nad yw'n anifail Brasil, a gellir ystyried costau detholusrwydd.

Mae buchol Blonde D'Aquitaine yn bresennol mewn arwerthiannau buchol yn Rio Grande do Sul ac mewn rhanbarthau llaith ac oer eraill ym Mrasil. Gwerthoedd yr anifail hwn yw tua $16,000 reais. Rhaid trafod y semen gyda'u bridwyr. Rhaid trafod semen.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Wyddech chi fod y cawr Ffrengig hwn wedi'i ffurfio'n naturiol? Croesodd yr anifail hwn â'r rhywogaethau Ffrengig Garonnaise, Quercy a Blonde des Pyrenees, o ranbarth Aquitaine yn y mynyddoedd creigiog uchel. Yn Ewrop, dyma'r anifail sydd â'r datblygiad mwyaf heddiw.

Yn ogystal,y buchol oherwydd ei dwf a'i gryfder yn yr economi, mae gan yr anifail gysylltiad cryf ag aelodau sy'n ymroddedig i hyrwyddo'r rheolau angenrheidiol ar gyfer y defnydd gorau, bywyd defnyddiol ac urddas yr anifail.

Angus Breed

Mae'r awdurdodau yn yr ardaloedd da byw a choginio yn dewis cig wedi'i dorri gan Angus fel un o'r rhai mwyaf blasus. Os ydych chi eisiau cael buchol Angus, paratowch i gael anifail anhygoel i'w atgynhyrchu. Deall yn awr y ffactorau sy'n arwain y buchol hwn i gael un o'r cigoedd gorau ar y farchnad.

Nodweddion gweledol

Gwallt byr sydd gan frîd Angus. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o encilion sy'n cael eu geni'n wyn, mae Angus enciliol yn cael ei eni'n goch. Mae'r rhan fwyaf o wartheg Angus yn ddu, yn grwn, yn gryf ac yn ennyn parch er gwaethaf eu plu byr. Mae'r clustiau'n ochrol ac yn pwyntio i fyny.

Agwedd ddiddorol arall yw ei gyhyredd uchel. Mae termit yr anifeiliaid hyn yn ymddangos yn llai oherwydd bod y cyhyredd o ranbarth y gynffon i fewnosodiad y gynffon wedi'i chynysgaeddu â chadernid uchel ac amlwg. Yn ogystal, nid yw gwlithog gwartheg Angus yn amlwg yn ardal y gwddf, ond yn hytrach o'r frest.

Tarddiad bustych Angus

Mae gwartheg Angus o darddiad Prydeinig. Mae'r buchol Albanaidd hwn yn ganlyniad i groesfannau a ddigwyddodd yn 1860 ac sydd wedi lledaenu i gyfandiroedd eraill. Mae gwartheg Angus yn bresennol yn yr Unol DaleithiauUnol Daleithiau, Seland Newydd a Chanada. Aeth y gwartheg i mewn i bridd Brasil trwy olyniaeth gwartheg Angus o Baragwâi a heddiw maent i'w cael ledled Brasil

Pris brid Angus

Mae pris gwartheg Angus iach, cryf a chadarn yn fras. $16,000 reais yr uned. Mae'n werth gwybod bod gwerthoedd arwerthiant yn gyffredinol is, ond yn cael eu talu mewn arian parod. Mae posibilrwydd hefyd o gynnal trafodaeth. Mae yna arwerthiannau sy'n cynnig rhandaliadau o hyd at ddeg ar hugain o randaliadau.

Felly byddwch yn ymwybodol o'r ffyrdd gorau o gael bustych Angus ac, yn anad dim, gwirio ansawdd yr anifail fel ei fod yn fuddsoddiad ardderchog, mewn ffaith. Os dewiswch fustych Angus, bydd gennych anifail eithriadol ar gyfer eich buches. Rhaid trafod semen, buchod beichiog a lloi.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Wyddech chi fod rhwng 2.5 a 3 miliwn o bennau Angus ym Mrasil a'i fod yn cynrychioli'r buches gig eidion Brasil ail fwyaf? Mae ei gig yn un o'r toriadau gorau oherwydd y marmor, a elwir hefyd yn fraster mewngyhyrol, sy'n dod â blas gwahanol i'r cig.

Yn ogystal, mae Angus yn sefyll allan wrth gynhyrchu cig ardystiedig, sef semen yr anifail. yn cael ei werthu ar raddfa fawr yn ogystal â bod yn darw ffrwythlon, rhyfygus, ond mae'n cymryd mwy o amser i addasu i borfeydd a diet, hynny yw, gall teirw Angus fod yn fwy trefnus na gwartheg eraill.

BridGwartheg Holstein

Mae gwartheg Holstein yn sefyll allan am eu bod yn hawdd eu trin a'u hatgynhyrchu'n gyflym. Felly, os yw eich ffocws ar raddfa, mae gwartheg Holstein yn gyfleoedd gwych. Mae llaeth yn cael ei gynhyrchu'n hawdd, gan ei fod yn un o'r bridiau mwyaf ar gyfer cynhyrchu bwyd. Oeddech chi'n chwilfrydig? Symudwn ymlaen!

Nodweddion Gweledol

Mae gan wartheg Holstein nodweddion ffisegol clasurol buwch ddu gyda smotiau gwyn. Yn ogystal, mae gan yr anifail groen tenau ac elastig. Mae'r ffwr yn fyr, yn fân ac yn feddal. Mae gwddf yr anifeiliaid hyn yn hir, y bol yn wyn, y trwyn yn llydan a'r ffroenau yn llydan agored.

Gall gwrywod bwyso hyd at dunnell. Gall fod gan y gwartheg hyn ddarn gwyn gweddol eang neu gul yn yr ardal o'r talcen i'r siamffr ac mewn llawer o achosion bydd pigmentiad du a gwyn hefyd yn bresennol ar y ffroenau. Mae'r brîd yn rhydd o derminau ac mae'r gwlithod yn ddisylw.

Tarddiad bustych Holstein

Mae'r enw brîd Holstein yn cyfeirio at gyfandir Ewrop, ond nid oes consensws ai peidio. gwartheg yn dod o'r Holland rhai yn nodi bod ie, eraill na. Ond, credir eu bod yn byw rhwng gogledd yr Iseldiroedd a gorllewin Talaith Friesland.

Yn Brasil, mae'n byw yn enwedig yn ne'r wlad. Cyrhaeddon nhw Brasil rhwng 1530 a 1535, sef y gyfran fwyaf o ddeunydd genetig a fewnforiwyd i'r wlad.

Pris y brîdHolstein

Mae bridiau o darw Holstein sy'n rhad ac yn costio dim ond R 500.00 reais. Ond mae yna ychen, teirw a buchod Iseldiraidd a gostiodd $5,000 o reais. Y gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd hyn yw’r modd y mae’r bridiwr yn trin a’r opsiynau y mae’n eu defnyddio i gadw’r anifail yn iach, yn gadarn ac yn iach. Mae'r semen yn costio $50.00 reais.

Felly, fe welwch anifeiliaid o wahanol brisiau, dim ond i weld a yw'n werth y budd cost. Mae'r un peth yn wir am brisio semen, lloi a buchod beichiog. Edrychwch ar arwerthiannau neu o ffermydd difrifol, fel hyn gallwch wneud dewis gwell.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Mae gwartheg yr Iseldiroedd yn ardderchog ar gyfer cynhyrchu llaeth, gan fod eu llaethiad yn wych . Gellir croesi buchod o'r rhywogaeth buchol hon â gwrywod o'r brid Gir, gan ffurfio buchol Girolando, er enghraifft. Mae gwrywod yn cael eu geni sy'n pwyso pedwar deg pump kilo ac mae eu mamau eisoes yn barod ar gyfer beichiogrwydd eto ar ôl pymtheg mis.

Mae'n opsiwn da ar gyfer cynhyrchu cig eidion oherwydd ei fod mor gyflym.

Blanc- Braed Bleu-Belge

Nawr byddwn yn dysgu am wartheg Blanc! Nid yw'r gwartheg Blanc-Bleu-Gwlad Belg yn anifail o Frasil ac mae'n ganlyniad croes gyda'r brid Shorthorn Seisnig a chyda gweddillion brîd y Charolais. Mae'r brîd buchol hwn yn rhyfeddol ac yn llawn chwilfrydedd megis, er enghraifft, cynllun ei gyhyrau a'i ddirgelwch.tarddiad.

Nodweddion gweledol

Nodwedd fwyaf y buchol hwn yw ei hypertroffedd cyhyrol, cyhyrog dwbl. Mae'r anifail yn gadarn, gyda choesau byr, ffwr glas, gwyn ac weithiau du. Nid yw'r clustiau'n wan, gan roi awyr o ddeallusrwydd i'r gwartheg. Mae dyluniad y cyhyrau o dan y ffwr yn weladwy i'r llygad noeth a dyna pam y maent yn dod yn fawreddog.

Mae termit y brîd hwn yn cymysgu â chyhyrau'r cefn a'r gwddf. Mae gwddf yr anifail yn drwchus ac felly nid yw'r gwlithog yn ardal y gwddf yn rhydd nac yn pendil, gan ei fod ychydig yn fwy amlwg ar uchder y frest, ond serch hynny, yn gynnil iawn. Mae'r cluniau'n ormod o fawr.

Tarddiad gwartheg Blanc-Bleu-Gwlad Belg

Cymerodd gwyddonwyr amser i ddeall yn union darddiad gwartheg Blanc. Ar ôl astudiaethau, darganfuwyd bod y tarddiad yn Wlad Belg. Yn yr 20fed ganrif, dechreuodd y brîd ei broses o groesi ag anifeiliaid eraill er mwyn gwella'r cig. Yna cafodd yr anifail ei ddosbarthu ledled Gwlad Belg, yr Unol Daleithiau, Brasil a'r Ariannin.

Pris brid Blanc-Bleu-Gwlad Belg

Gan ei fod yn anifail nad yw'n Brasil, mae bridwyr y Gall Belge brid Blanc-Bleu-Belge deimlo'n fwy rhydd i brisio eu hanifeiliaid yn eu ffordd eu hunain. A bydd y detholusrwydd hwn yn dylanwadu ar werth terfynol yr anifail. Yn ogystal, mae'n anifail sydd angen rhai nodweddion dietegol y mae'n rhaid eu gwerthfawrogi.

The Blanc- Bleu - Belge ywa elwir y bustych mwyaf cyhyrog yn y byd, mae eu bridwyr yn gwneud llawer o ymdrech i'w gwneud yn drawiadol ac yn drawiadol! Yn gyffredinol, mae'r anifail yn costio tua $16,000 mil ewro neu rhwng $24,000 reais. Gallwch ddod o hyd i brisiau wedi'u teilwra, yn ogystal â gwerthoedd merched beichiog, semen a lloi.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Oeddech chi'n gwybod mai'r brid ar y dechrau ei rannu i ddibenion gwahanol? Roedd rhai croesau yn benodol ar gyfer cynhyrchu llaeth ac eraill ar gyfer cynhyrchu cig. Ond mae cynhyrchu cig yn drech. Gall yr anifail hefyd fesur mwy na metr o uchder

Prif rinweddau'r buchol hwn yw: ansawdd y cig (tyner), cynhyrfedd, hydwythedd, cyhyredd gorliwiedig a mamolaeth bennaf. Yn sicr nid yw'n anifail i ddechreuwyr, ond ni allwch chi helpu na'i werthfawrogi!

Brid Bonsmara

Nawr gadewch i ni ddod i adnabod brîd buchol Bonsmara. Mae'r anifail hwn yn opsiwn ar gyfer ceidwaid sydd eisiau croesi diwydiannol gyda bridwyr zebu. Mae rhai nodweddion diddorol am y brîd a byddwch nawr yn darganfod pam mai’r buwch sydd â’r cig mwyaf blasus yn y byd!

Nodweddion gweledol

Mae gan y buchol Bonsmara gôt frown gochlyd . Ni ddylai'r brîd gynnwys cyrn, mae'r clustiau'n fach ac yn ochrol tra bod pen yr anifail yn fawr. y wlithenmae'n bigfain ac mae'r termite yn gynnil. Mae gwddf yr anifail yn drwchus, y gynffon yn uchel a chanolig ei maint.

Mae'r anifail yn ganolig ei faint, ei gluniau'n fawr, ond ddim mor fawr â rhai gwartheg Blanc Blue Belge. Mae'r dewlap yn synhwyrol yn rhanbarth y gwddf ac mae ei estyniad i ddechrau'r bogail yn ganolig. Mae gan gynffon yr anifail yr ysgub ar uchder blaen y fraich.

Tarddiad tarw Bonsmara

Delfrydwyd tarddiad tarw Bonsmara yn Ne Affrica pan welodd awdurdodau'r wlad yr angen i gael gwell anifeiliaid ar gyfer economi'r wlad, o hynny, roedd ei caiff y greadigaeth ei fonitro'n briodol trwy ddata gwyddonol.

Cyrhaeddodd yr anifail Brasil ym 1997 trwy gasgliadau o semenau Bonsmara yn dod o'r Ariannin ac ers hynny maent wedi'u lledaenu i'r wlad trwy anfon embryonau wedi'u rhewi. Oherwydd ei natur wyddonol, mae'r anifail yn cael ei ystyried fel y cig eidion mwyaf blasus yn y byd! Cŵl, iawn?!

Pris brîd Bonsmara

Mae pris brid gwartheg Bonsmara o leiaf $5,000 o reais. Ni ellir ystyried bod gwerthu anifeiliaid o dan hyn yn ddibynadwy. Mae hyn oherwydd eu bod yn anifeiliaid sydd angen mwy o ofal mewn cadwraeth arloesol. Byddwch yn wyliadwrus o werthiannau am brisiau is.

Mae arwerthwyr yn derbyn cannoedd o filiynau o reais yn eu cyllid oherwydd gwerthiant y brid Bonsmara. Mae Bonsmara eraill hefyd yn cael eu prynu trwy ymgynghori ymlaen llaw,felly byddwch yn agored i ymchwilio a gwneud bargeinion, er enghraifft mae Bonsmara a gostiodd $12,000 o reais. Felly, ymchwiliwch lawer.

Mwy o wybodaeth am y brîd hwn o wartheg

Wyddech chi fod buchol Bonsmara wedi'i enwi ar ôl y sŵotechnegydd a'i delfrydodd? Enw ei greawdwr yw Jon Bonsmar. Creodd y sŵotechnolegydd anifail ar ôl croesi bridiau eraill fel Afrikaner, Henffordd a Shorthorn.

Cyfrinach ei gig yw’r porthiant seiliedig ar ŷd a’r porthiant premiwm a wneir yn arbennig ar gyfer y math hwn o anifail ac felly ei gig wedi dod yn frand byd-enwog!

Nawr gallwch ddewis eich hoff gig eidion

Yn yr erthygl hon rydym yn siarad am fridiau cig eidion amrywiol, eu nodweddion ffisegol, eu gwerthoedd yn ogystal â eu tarddiad. Yma gallwch wirio popeth am y bridiau cig eidion enwocaf hyn, o'r rhai o darddiad Brasil i rai tramor. Bydd y dewis o flas cig, fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, yn dibynnu ar amcan terfynol y bridiwr gwartheg.

Ymhellach, gwelwyd bod gwartheg penodol ar gyfer cynhyrchu llaeth, eraill ar gyfer cynhyrchu cig. , tra y ceir hefyd wartheg yn gymysg a gynnyrchant gig a llaeth. Yn ogystal â nodweddion unigryw amrywiol pob anifail. Nawr rydych chi'n barod i ddewis eich hoff gig eidion a dod yn gynhyrchydd rhagorol!

buches gyda mwy na 200 miliwn o wartheg eidion a llaeth wedi'u magu ar dir pori? Mae hyn yn cyfateb i dros 100 miliwn o bennau. Mae hyn yn profi dylanwad gwartheg Nellore ym Mrasil.

Ond, yn ogystal â'r nifer enfawr o wartheg Nellore ym Mrasil, mae yna chwilfrydedd am y rhywogaeth hon. Gall gwartheg Nelore hefyd fod â blew wedi'i baentio a smotiau sy'n amrywio rhwng is-donau brown euraidd.

Brid Girolando

Mae'r brîd hwn wedi'i gyfuno'n briodol fel un o'r rhai mwyaf yn y wlad o ran cynhyrchu llaeth. gwlad. Ydych chi eisoes yn adnabod y tarw Girolando? Beth am inni archwilio mwy amdano?

Nodweddion gweledol

Anifail enfawr yw ych Girolando a gall gyrraedd mwy na phum cant cilo, ond amcangyfrifir mai ei bwysau delfrydol yw tua phedwar cant a hanner o kilos fel nad yw'n cyrraedd. colli ei swyddogaethau. Mae'r math hwn o ych yn dal, yn gryf ac yn drawiadol

Yn ogystal, mae'r anifail hwn yn wladaidd, hirhoedlog, yn byw hyd at ugain oed. Mae'r ych hwn o. Mae'r brîd hwn yn cael ei wahaniaethu oddi wrth y lleill gan y cot coch neu felyn, oherwydd bod ganddo broffil cranial uwch-amgrwm ac yn ôl, fel marrafa. Yn ogystal, mae gan y tarw Girolando wlyb canolig ac mae ei flaen yn uchel.

Tarddiad y tarw Girolando

Ymddangosodd brid Girolando ym 1940 yn ne talaith Minas Gerais. Mae'r stori yn dweud bod tarw Gir wedi ymosod ar fferm gyda gwartheg Holstein ac o hynny ymlaenroedd croesiad o'r ddau frid hyn o wartheg. O hyn, daeth lloi cryf a mawreddog i'r amlwg

Dyma sut y dechreuodd brîd gwartheg Girolando, sydd wedi'i drosglwyddo dros y canrifoedd hyd heddiw. Er gwaethaf y ddamwain, daeth y groesfan yn ffynhonnell economaidd i'r wlad gyfan!

Gweld hefyd: Ci bach Rottweiler: personoliaeth, pris, gofal a mwy

Pris y brid Girolando

Mae'r brîd buchol hwn yn ddrytach na'r brîd Nellore. Pris cyfartalog buwch Girolando llawndwf sy'n pwyso rhwng pedwar cant a phum cant kilo yw $8,000 reais. Mae ychen neu deirw Girolando yn costio tua’r un pris, tra bod lloi wedi’u diddyfnu tua $3,500 o reais yr uned.

Pris rhai bridwyr yn seiliedig ar kilo eu cig, eraill yn prisio mewn ffyrdd penodol eraill, ond yr hyn sy’n bwysig yw os yw’r ychen iach a chryf i gynhyrchu epil eraill, bwyd i'w fwyta ac os ydynt yn gallu gweithio.

Mwy o wybodaeth am y brîd hwn o ych

Oeddech chi'n gwybod mai Girolando yw un o'r brîd mwyaf serchog gyda'i chŵn bach? Am reswm sydd heb ei nodi eto, mae'n ymddangos bod benywod Girolando yn gofalu'n well am eu lloi na bridiau buchol eraill, mae'r ffactor hwn yn berthnasol wrth ddewis eich anifail.

Yn ogystal, mae lloi Girolando yn tyfu'n gyflym, prin yn mynd yn sâl, gan gyflwyno iechyd da o enedigaeth. Maent yn dod, felly, yn ddewis da i ffermwyr da byw hefyd oherwyddeu heffeithlonrwydd atgenhedlu, annibyniaeth ac aeddfedrwydd cynnar.

Brid Sindhi

Ydych chi wedi clywed am wartheg Sindhi? Mae'r rhain yn anifeiliaid bach ac yn fedrus mewn rhanbarthau sydd ag ychydig o adnoddau bwyd. Byddwch yn darganfod pam fod gwartheg Sindhi yn ardderchog ar gyfer rhai bridwyr da byw penodol a llawer mwy!

Nodweddion gweledol

Mae maint y brid Sindhi yn fach o gymharu â mawredd bridiau gwartheg eraill. Ond mae'r anifeiliaid hyn yn giwt a hardd yr olwg. Mae ei gyrn yn drwchus, ei glustiau bach yn llamu a'i ffwr yn gochlyd. Mae eu pen ôl yn ddrylliog, ond mae eu corff yn gryno. Coesau byr, tenau, gydag asgwrn cynnil

Yn ogystal, mae gan y brîd buchol Sindhi weithiau smotiau anrhagweladwy ar y gwlithod, y talcen a'r bol. Gall ei gôt oren amrywio i oren-felyn. Gall hwn bwyso pedwar cant cilo a'r gwrywod hyd at chwe chan kilo. Mae eu lloi'n cael eu geni sy'n pwyso tua thri deg kilo a genir y benywod gyda gyddfau cain.

Tarddiad yr ych Sindhi

Mae brîd Sindhi yn tarddu o'r rhanbarth a elwir yn Kohistan, yn rhan ogleddol y talaith Sindh , ym Mhacistan heddiw, ond fe'i dosberthir fel math sylfaenol o wartheg Indiaidd. Ar ôl cyrraedd Brasil, fe addasodd yn dda ac mae'n byw yn rhanbarthau lled-gras Brasil, gan fod y brîd buchol yn tarddu o leoedd poeth a sych

Mae'r brîd wedi addasu'n dda iawn i Brasil dros y blynyddoedd,cyrraedd brodoriad y gwartheg hyn yn rhanbarthau Brasil.

Pris y brid Sindhi

Costiodd gwartheg Sindhi tua $10,000 o reais. Yn dibynnu ar y math o fridiwr, gall gwerth ychen fod yn uwch. Mae lloi Sindhi yn costio tua $4,000. Mae llawer o fridwyr hefyd yn gwerthu semen ych Sindhi gyda detholiad genetig ar gyfer gwerthoedd yn amrywio o $50 reais i $100 reais.

Mewn arwerthiannau gall y gwerthoedd hyn fod yn fwy fforddiadwy, ond gwerthuswch ansawdd yr anifail yn yr achosion hyn. Wrth brynu ych Sindhi, yn union fel unrhyw anifail arall, mae'n werth mynd yn bersonol i wirio ansawdd y buchol i wirio bod y pris yn wirioneddol werth chweil.

Mwy o wybodaeth am y brîd hwn o ych

Ychen Sindhi anaml y byddant yn cael eu geni'n wyn a phan fyddant, ni fyddant yn cael eu gwerthfawrogi, oherwydd nid ydynt yn tueddu i fod mor gryf â'r rhai coch neu felyn ac maent yn agored i broblemau iechyd. Mae'r anifail hwn yn cael ei nodi ar gyfer gwartheg dibrofiad, oherwydd ei fod yn hawdd i'w drin.

Mae'n frîd hardd, serchog iawn, ei laeth yn iach yn ogystal â'i gig o fewn paramedrau galw uchel. Yn ogystal, mae brîd Sindhi yn addasadwy i wahanol amgylcheddau. Mae gwartheg Sindhi hefyd yn cael eu hystyried yn gost-effeithiol.

Gir Godro Brid

Y brîd buchol hwn yw'r mwyaf o ran cynhyrchiant llaeth. Er bod galw mawr amdano ar gyfer cynhyrchu cig, roedd ceidwaid yn edmygu'r manteisiono gynhyrchu llaeth yn y Leiteiro Gyr. Dysgwch fwy am y brîd eithriadol hwn!

Nodweddion gweledol

Mae'r anifeiliaid hyn yn ganolig eu maint, gyda lwyn ac ochrau swmpus. Mae'r cyrn yn ganolig, yn drwchus ac wedi duo. Mae cot y buchol hwn yn amrywio mewn gwahanol arlliwiau o goch, ond gall yr un Moorish, hynny yw, yr wyneb fod yn wyn a'r clustiau'n ddu ac yn pendil. Mae'r anifeiliaid hyn hefyd yn wladaidd ac mae ganddynt derminau amlwg

Gweld hefyd: Llyw Wagyu: gweler proffil brid, chwilfrydedd, pris a mwy

Yn ogystal, maent yn anifeiliaid ag esgyrn cryf, ffroenau ymledol a chrychau ar hyd y gôt. Mae ochrau isaf y pawennau yn tueddu i fod yn dywyllach. Mae'r dewlap yn helaeth, mae hyd y muzzle yn syth ac mae'r talcen yn estyniad o'r pen. Mae gan y marrafa gentimetrau onglog a heb fod yn bigfain.

Tarddiad yr ych Gir Leiteiro

Efallai mai dyma'r brîd zebu hynaf ar y blaned, yr anifeiliaid hyn yw'r unig frid o wartheg ac ychen â throi. cyrn yn ôl. Cyrhaeddodd yr anifail Brasil ym 1911 a daeth dau fath gwahanol o'r brid yn wreiddiol: cig Gir a llaeth Gir. Mae tarddiad genetig yr anifail yn India yn benodol o benrhyn Catiavar.

Ar hyn o bryd maent mewn niferoedd mawr yn ardal Minas Gerais ym Mrasil.

Pris brîd Gir Leiteiro

Mae teirw Godro Gir yn costio tua $8,000 o reais tra bod lloi Gir llaeth yn costio tua $3,000 o reais. Mae llawer o fridwyr hefyd yn masnacheiddio semen y tarw Gir llaeth gydadetholiad genetig ar gyfer gwerthoedd cyfartalog o $ 250 reis, o leiaf.

Yn dibynnu ar y math o fridiwr, gall y gwerthoedd hyn ar gyfer gwartheg Gir fod yn uwch neu'n is. Mewn arwerthiannau gall y gwerthoedd hyn fod yn fwy i ystyriaeth, fodd bynnag, nid yw'n bosibl gwerthuso ansawdd anifeiliaid ym mhob achos. Wrth brynu Gir llaeth, gwiriwch gyflwr iechyd gwirioneddol yr anifail.

Mwy o wybodaeth am y brid hwn o darw

Nid oes amheuaeth mai’r Gir llaeth yw’r zebu llaeth uchaf yn yr hinsawdd drofannol. Oherwydd bod y brîd hwn yn Indiaidd, mae wedi addasu'n berffaith i Brasil. Gwahaniaeth y Gir llaeth yw ei nodweddion digonol a ddaeth ag ef i amlygrwydd yn y byd ffermio llaeth

Ei nodwedd fwyaf yw ei laeth sydd ag ansawdd maethol gwych gyda chanran uchel o broteinau. Rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw'n bennaf yn nhaleithiau Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo a São Paulo.

Braford Breed

Nawr gadewch i ni siarad am y brid braford cig eidion. Mae'n rhywogaeth gref a gwrthsefyll, maent hefyd yn wladaidd a chynhyrchiol. Maent yn anifeiliaid iach sydd prin yn mynd yn sâl, yn ogystal â chynnig cig o safon. Gawn ni ddod i wybod mwy?

Nodweddion gweledol

Wedi datblygu'n effeithiol, pwysau cyfartalog y fenyw yw pedwar cant a hanner o kilo a'r gwryw yw wyth cant kilo. Maent yn gadarn, yn fawreddog, er nad ydynt feluwch na bridiau buchol eraill. Mae gan yr anifeiliaid hyn adeiledd cyhyrol trwchus a charcas wedi'i ffurfio'n dda.

Mae'r anifeiliaid hyn yn goch mewn pigmentiad, ond mae ganddyn nhw wyneb gwyn yn ogystal â'r marciau lliw ar uchder sodlau eu pawennau. Mae dewlap tarw Braford yn llawn ac yn fyr, gyda thoriad wrth gyrraedd y gwddf a pharhau hyd ganol ei gorff. Mae banadl y gynffon yn hir oherwydd ei bod yn llenwi hanner y gynffon.

Tarddiad tarw Braford

Mae brid Braford o wartheg yn tarddu o'r Unol Daleithiau. Tarddodd yr anifail o groesi gwartheg Henffordd a Zebu. Ond ym Mrasil, defnyddiwyd bridiau eraill o darddiad Indiaidd i groesi gyda'r Henffordd, megis y Nellore a'r Tabapuã.

Y nod oedd cyfuno rhinweddau'r ddwy rywogaeth a chreu ych eithriadol. Ar hyn o bryd mae'n un o'r bridiau mwyaf dymunol gan ddynion busnes yn y sector da byw.

Pris brîd Braford

Gall tarw Braford newid ei bris yn dibynnu ar ei fridiwr. Gellir dod o hyd i semen tarw Braford am $ 5,000 reais sef y semen uchaf ar y farchnad o'r cyfan yr ydym yn siarad amdano yma. Mae lloi o wartheg Braford yn costio $3,000. Mae ychen yn costio tua $13,000 o reais.

Gan eu bod yn anifeiliaid gwerth uchel, mae bridwyr yn buddsoddi mewn bwydydd arbennig yn ogystal ag atchwanegiadau penodol i gynnal ansawdd buchol. Oherwydd hyn, mae'r ddau semen yr anifail
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.