Llysiau y gall cŵn eu bwyta: cwblhewch y rhestr yn ofalus a mwy!

Llysiau y gall cŵn eu bwyta: cwblhewch y rhestr yn ofalus a mwy!
Wesley Wilkerson

Dewch i adnabod rhai llysiau y gall eich ci eu bwyta

Pwy sydd ddim wrth ei fodd yn cynnig byrbrydau i'w cŵn bach? Hyd yn oed yn fwy felly pan fyddant yn defnyddio eu llygaid 'pish'? Rydym yn aml yn poeni am eu hiechyd ac nid ydym yn rhoi unrhyw beth heblaw bwyd ci neu ddanteithion iddynt. Fodd bynnag, mae llysiau yn ddewis arall gwych ar gyfer hyn.

Gyda llysiau, gallwch gynnig opsiwn byrbryd iach, a fydd yn ogystal â bodloni'r awydd hwnnw sydd gan gŵn i roi cynnig ar ein bwyd, hefyd yn fwyd maethlon, naturiol , gyda llawer o fitaminau a mwynau pwysig.

Felly, rydym wedi paratoi rhestr fawr gyda'r holl lysiau y gall ci bach eu bwyta, rhai llysiau nad ydynt yn cael eu hargymell, ac rydym hefyd wedi ychwanegu awgrymiadau ar y ffyrdd gorau o gweini'r llysiau hyn i'r cwn cydymaith! Daliwch ati i ddarllen a darganfod popeth amdano!

Llysiau tebyg i ffrwythau y gall eich ci eu bwyta

Mae yna lawer o lysiau sy'n perthyn i gategori arall: ffrwythau. Mae tomato yn llysieuyn ffrwyth adnabyddus. Gweler nawr ychydig mwy am ba lysiau tebyg i ffrwythau y gall cŵn eu bwyta!

Pwmpen

Mae pwmpen yn fwyd sy'n gyfoethog mewn sinc, haearn a beta-caroten, yn ogystal â bod yn gyfoethog mewn ffibr. Mae cŵn bach yn derbyn yr holl faetholion hyn. Gall cyflwyno cyfran fechan o'r bwyd hwn mewn prydau dyddiol ci reoleiddiodim ond dan oruchwyliaeth milfeddyg.

Rhagofalon wrth roi llysiau i gŵn

Mae rhestr hir o lysiau a'r manteision y gallant eu cynnig i iechyd cŵn yn gyffredinol. Fodd bynnag, bydd popeth yn dibynnu ar sut y cynigir y llysiau hyn. Nawr, gadewch i ni ddysgu mwy am y ffordd gywir o gyflwyno'r bwydydd hyn i ddeiet y ci. Darllenwch ymlaen a dysgwch fwy amdano!

Gweld hefyd: Sut i ofalu am barot babi? Edrychwch ar awgrymiadau crefftio!

Gweini'r llysiau'n iawn

Mae'n hanfodol bod y llysiau wedi'u coginio ac yn feddalach. Mae gan y rhan fwyaf o lysiau lawer o ffibr, ac os ydynt yn amrwd, gallant fynd yn "sownd" yn y system dreulio, gan achosi cymhlethdod a allai fod yn ddifrifol. Peidiwch byth â chynnig hadau, gyda rhai eithriadau fel pwmpen.

Hefyd, tynnwch y croen o fwydydd a all hefyd achosi rhwystr yn y coluddion, ac yn olaf, gweinwch bopeth mewn dognau bach. Nid yw llawer o gwn yn cnoi'n llwyr cyn llyncu, ac am y rheswm hwn gallant lyncu darnau mawr o ffibr a fydd yn aros yn y coluddyn, gan atal ei weithrediad llawn.

Peidiwch â gorliwio faint o lysiau a geir

>Gall popeth dros ben fod yn niweidiol, ac weithiau hyd yn oed achosi'r gwrthwyneb i'r effaith ddisgwyliedig. Mae'r un peth yn wir am faint o lysiau rydych chi'n bwriadu eu rhoi i gi bach. Byddwch yn gymedrol, gan fod y dognau yn cael eu datblygu gyda'r swm angenrheidiol o faetholion ar gyfer gweithrediad llawn corff y

Gweini'r llysiau, y coesynnau, y ffrwythau ac eraill, fel byrbryd iachus i'ch ci, mewn dognau bach, er mwyn peidio ag achosi gorfaeth a fydd yn arwain at gamweithrediad metabolaidd.

Diheintio llysiau ymhell cyn paratoi

Mae llysiau a werthir mewn marchnadoedd, marchnadoedd ffrwythau a llysiau, a sefydliadau mawr ac adnabyddus eraill, yn cael eu hamaethu â phlaladdwyr, ac yn y pen draw erys hyn hyd yr eiliad y cymerir y bwyd. Yn ogystal, efallai y bydd gan yr holl lwybr a gymerir o'r cae i'r silff rywfaint o asiant patholegol halogedig.

Dyna pam ei bod yn bwysig golchi'r llysiau ac unrhyw lawntiau yn dda iawn cyn eu paratoi fel bwyd cŵn bach, fel bod byddwch yn osgoi unrhyw fath o halogiad gan gyfryngau microbiolegol na ellir eu gweld â'r llygad noeth.

Mae llysiau'n fyrbrydau maethlon i gi hapus!

Mae’n gyffredin iawn sylwi ar y sylw y mae cŵn yn ei dalu pan fydd eu tiwtoriaid yn cael prydau bwyd. Gyda'r erthygl hon, nid oes mwy o amheuaeth: gall llysiau fod yn ddewis iach i beidio â'u gadael yn teimlo'n newynog ar y pryd.

Mae rhestr hir o lysiau y gellir eu cynnig heb beryglu iechyd cŵn bach. . Dim ond ychydig yw tomatos, brocoli, tatws, ffa a sgwash. Mae ganddyn nhw lawer iawn o ffibr, fitaminau a mwynau gyda gwerthoedd pwysig ar gyfer maethcanina.

Fodd bynnag, gwelwyd hefyd na ellir eu cynnig heb ofal. Rhaid eu plicio, eu coginio a heb unrhyw halen a phupur, i fod yn ddanteithion iach, blasus a maethlon i gi bach. Gyda'r holl awgrymiadau a ddaw yma, byddwch yn sicr yn llawer mwy diogel i gyflwyno llysiau yn neiet eich ci.

eich coluddyn a hyd yn oed atal datblygiad canser.

Yn ddelfrydol, dylid ei weini wedi'i goginio, heb sesnin a'i blicio, fel hyn bydd yn haws i'r ci dreulio. Mae ei hadau hefyd yn cael eu derbyn gan gorff y ci heb unrhyw broblemau, a gellir eu cynnwys i gynyddu'r cyflenwad o ffibr yn ei ddeiet ymhellach.

Zucchini

Mae Zucchini yn fwyd calorïau isel iawn , llawn hylif a gyda fitamin A, E a mwynau, yn ogystal â bod yn gyfoethog mewn ffibr. Mae hyn i gyd yn ei wneud yn ddewis llysiau gwych i gi bach, yn enwedig os yw'n frîd sensitif ac angen diet arbennig.

Mae'r calorïau isel mewn zucchini, ynghyd â'r swm mawr o ffibr sydd ynddo, yn helpu i wneud hynny. syrffed bwyd anifeiliaid heb ychwanegu brasterau na siwgrau. Mae hyn yn amlwg i osgoi gordewdra cwn, neu i leihau gorbwysedd.

Chayo

Mae Chayo yn fwyd gwych i gŵn. Mae gan y codlys hwn fitaminau A a B, sy'n dda ar gyfer y golwg a'r system nerfol, mae hefyd yn gyfoethog mewn ffosfforws, calsiwm a haearn, gan gyfrannu at system imiwnedd ac esgyrn y ci.

Yn ogystal â hyn i gyd, mae'n hefyd yn gyfoethog mewn ffibrau a gellir ei amlyncu i helpu i reoleiddio gweithrediad berfeddol yr anifail anwes. Mae hefyd yn isel mewn calorïau, gan ei wneud yn opsiwn gwych, ynghyd â llysiau eraill ar gyfer cŵn sydd angen cynnal neu golli pwysau.

Gweld hefyd: Synodontis petrcola: Dewch i gwrdd â chathbysgod Dwyrain Affrica

Cwcymbr

CwcymbrMae ciwcymbr yn llysieuyn ardderchog i'w gynnig i gŵn bach! Mae'n ysgafn iawn, yn llawn hylifau a fydd yn helpu cŵn i gadw'n hydradol, maent yn lysiau gyda chynnwys ffibr uchel, yn ogystal â bod yn gyfoethog mewn potasiwm a magnesiwm, mwynau pwysig mewn amrywiol swyddogaethau metabolaidd.

Torri darnau bach wrth gynnig , ac os sylwch ei fod yn cael trafferth treulio'r croen ciwcymbr, tynnwch ef cyn ei roi i'r ci i'w fwyta. Fel hyn, bydd gennych chi opsiwn byrbryd adfywiol ac iach i'ch ci.

Pupur

Gall cŵn, yn enwedig pupurau gwyrdd, fwyta pupurau, gan mai nhw sydd â'r asidedd isaf ymhlith y rhinweddau o bupur. Mae'n fwyd sy'n llawn fitaminau a mwynau pwysig. Mae'n rhaid ei gynnig heb hadau, ac mewn symiau bach iawn.

Gall y ffrwyth hwn fod yn ddadleuol mewn ymborth ci. Mae hyn oherwydd y gellir ei gynnig, cyn belled ag y sylwir yn fanwl ar y swm, oherwydd gall y pupur fod yn rhy asidig i stumog y cwn, a gall achosi anesmwythder yn hawdd.

Pys

Hwn Mae yn fwyd y gellir ei gynnig yn hawdd i'r ci, nid oes unrhyw gyfyngiadau. Cofiwch y dylai unrhyw ddeiet fod yn gytbwys ac yn amrywiol. Mae gan bys nifer fawr o wahanol fitaminau, carbohydradau a ffibr.

Mae hyn i gyd yn bwysig i organeb y ci. Gall hi fodcael ei gynnig yn ffres neu wedi'i goginio, a bydd yn dod â manteision i stumog yr anifail, gan helpu i atal canser a hefyd gyda'i swyddogaethau perfeddol a metabolaidd.

Llysiau y gall cŵn eu bwyta: gwreiddiau a chloron

Yn yr adran hon byddwn yn siarad am ddosbarth arall o lysiau, y rhai sy'n cael eu cymryd o'r pridd: casafa, tatws, moron, ymhlith eraill. Mae'r bwydydd hyn hefyd wedi'u nodi ar gyfer diet naturiol ac iach i anifeiliaid. Dysgwch fwy amdanyn nhw isod!

Tatws Melys

Mae gan datws melys lawer o faetholion ar gyfer y ci bach: Fitamin A, sy'n bwysig ar gyfer golwg, adfywio croen, a chynhyrchu hormonau; calsiwm, sydd ei angen i gryfhau esgyrn, dannedd ac ewinedd. Yn ogystal, mae potasiwm, yn elfen hanfodol wrth drosglwyddo ysgogiadau niwronaidd. Mae ganddo hefyd ffibrau a fydd yn helpu syrffed bwyd a threuliad yr anifail.

Dyna pam nad yw'n gloronen sy'n cael ei charu gan bobl yn unig, ond ni ddylid byth ei chynnig yn amrwd i gi! Rhaid tynnu crwyn y tatws melys oddi wrthynt hefyd, dim ond fel hyn y bydd yn rhydd o docsinau sy'n beryglus i gi. Ac eto, er gwaethaf y manteision, dim ond mewn symiau bach y dylid ei gynnig fel byrbryd.

Taten

Mae tatws, a ddefnyddir fel arfer i wneud sglodion Ffrengig, hefyd yn iach i'r cŵn . Ond dim ond os caiff ei weini wedi'i goginio a'i blicio. Mae crwyn tatws yn iawnyn gyfoethog mewn sylwedd o'r enw solanin, sydd hefyd yn bresennol mewn tomatos, a all fod yn beryglus i iechyd cŵn.

Drwy arsylwi'r manylion hyn, rydych yn cynnig bwyd sy'n llawn carbohydradau iach, potasiwm, ffibr a maetholion eraill bydd croeso mawr i organeb eich ci bach.

Moron

Opsiwn iach a blasus arall i gi: y foronen! Mae'n cynnwys fitaminau a maetholion sy'n bwysig i lygaid cŵn, croen, cellbilenni, y system nerfol a'r coluddion, yn ogystal â chael gwead crensiog y mae cŵn yn ei garu.

Yn ogystal, mae ganddo flas melys, hynny yw yn sicr yn gwneud eich anifail anwes yn fwy bodlon ac yn llawn llawenydd am roi cynnig ar fwyd gwahanol! Hyn i gyd ag iechyd gwych.

Betys

Mae betys yn gyfoethog iawn mewn ffibr, fitaminau a mwynau amrywiol sy'n bresennol mewn gwreiddiau eraill ac mae hefyd yn cynnwys llawer o fitamin C, sy'n wych i'r ci bach, pan gaiff ei gynnig mewn symiau bach! Gall unrhyw ormodedd achosi anghysur neu anhwylder yn y ci, gan fod gan y llysieuyn hwn asidedd uchel.

Mae hefyd yn uchel iawn mewn siwgrau, a all achosi diabetes neu anhwylderau metabolaidd eraill mewn ci. Felly, er gwaethaf y ffaith nad yw'n wenwynig ac yn dod â llawer o fanteision. Dylid cynnig betys yn ofalus iawn.

Casafa

Mae'r bwyd hwn yn iach iawn i'r corffcwn, a bydd ci yn gallu bwyta casafa heb broblemau. Mae'n ymddangos bod gan gasafa lawer iawn o garbohydradau, a dylid ei gynnig mewn dognau bach iawn, er mwyn osgoi bod yn rhy drwm.

Dim ond wedi'i goginio y gellir ei gynnig. Y ffordd honno, gallai fod yn opsiwn byrbryd a fydd yn plesio'ch anifail anwes, heb ei amlygu i unrhyw fath o broblem.

Yam

Mae'r gwreiddyn hwn yn llawn fitamin C, mwynau a gwrthocsidyddion, a all ddod â llawer o fanteision iechyd i gi. Gellir cynnig Yam hefyd heb unrhyw broblemau i gi bach, cyn belled â'i fod wedi'i goginio a'i blicio. Felly, bydd ganddo ffynhonnell ysgafn o garbohydradau.

Yn ogystal â bod yn amlyncu nifer o briodweddau a fydd yn helpu i frwydro yn erbyn heneiddio cynamserol ei gelloedd, y gwrthocsidyddion. Dewiswch iamau naturiol a ffres bob amser, gan fod iamau tun yn cael eu rhoi mewn hylifau sy'n llawn siwgrau, sodiwm a chadwolion a all niweidio iechyd eich ci.

Llysiau y gall cŵn eu bwyta: coesynnau a hadau

Mae mwy o opsiynau i’w cynnig fel trît a bwyd iach a maethlon i gi bach. Mae codlysiau, coesynnau a hadau hefyd yn gwneud y rhestr hon, a byddwn yn dangos hynny i chi nawr. Parhewch i ddarllen os ydych chi eisiau gwybod mwy!

Fa

Yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, ffibr, potasiwm a ffosfforws, mae ffa yn fwyd maethlon iawn i gŵn, y gellir ei gynnig iddyntdim problem. Ond, mae angen socian y ffa am o leiaf hanner awr i osgoi nwy yn yr anifail a sicrhau gwell treuliad.

Yn ogystal, dylid ei weini bob amser wedi'i goginio. Ac felly, bydd gan y ci bach ffynhonnell o faetholion a fydd yn helpu i gydbwyso asidedd ei stumog, helpu gyda swyddogaethau cellog, ffurfio esgyrn, ac arafu heneiddio celloedd.

Brocoli a blodfresych

Gellir cynnig y ddau goesyn i'r cŵn. Ac maent yn gyfoethog mewn fitaminau a mwynau hynod bwysig: calsiwm, fitamin C, ffosfforws, potasiwm, ymhlith eraill. Mae'n bwysig cael ffynonellau gwahanol o'r maetholion hyn oherwydd mae gan bob bwyd ffordd wahanol o gael ei amsugno gan y corff.

Felly, mae'r rhain yn ddau ddewis hynod o ysgafn, isel mewn calorïau ac iach. Dim risg o feddwdod pan gaiff ei gynnig mewn symiau bach, fel byrbryd.

Pods

Mae codennau yn opsiwn gwych i'r rhai sydd am gyflwyno ffynhonnell iach a blasus o fitaminau a mwynau i'w diet. o'r ci. Mae ganddi fitaminau A, cymhleth B a K, ynghyd â photasiwm a magnesiwm. Mae pob un o'r eitemau hyn yn chwarae rhan bwysig yn yr organeb cwn.

Gall y pod helpu iechyd y ffwr, y croen, yr asgwrn a'r strwythur deintyddol, yn ogystal â chyfrannu at fwy na thri chant o swyddogaethau metabolaidd, diolch i bresenoldebmagnesiwm.

Reis

Mae reis yn rawnfwyd gwych i'w gynnwys yn neiet ci. Mae hynny oherwydd, mae ganddo lefel braster isel iawn, mae ganddo garbohydradau ysgafn, ac mae hefyd yn ffynhonnell wych o brotein llysiau. Nid oes dim mewn reis yn beryglus i gi.

Mae'n fwyd diogel felly i fod yn rhan o'r opsiynau byrbrydau a dognau bach o ddanteithion gastronomig y gall y ci bach eu mwynhau heb ganlyniadau negyddol a heb bryder ei berchennog.

Llysiau na all cŵn eu bwyta

Er gwaethaf y rhestr hir o fwydydd a ganiateir, mae gan gi gyfyngiadau ar rai bwydydd o hyd. Ac yma bydd yr erthygl hon yn siarad mwy amdanynt, a pham i'w hosgoi. Parhewch i ddarllen a darganfyddwch beth all fod yn niweidiol i gi bach!

Nionyn a chennin syfi

Ni ddylai cŵn fwyta winwns na chennin syfi, mewn unrhyw fesur neu fath o baratoad. Mae'r bwydydd hyn yn uchel mewn thiosylffad, a all ddinistrio celloedd gwaed coch eich anifail anwes yn llythrennol. Mae'r globylau hyn yn gyfrifol am gludo ocsigen yn y llif gwaed ac am geulo gwaed.

Felly, peidiwch byth â'i roi i unrhyw gi, ni wyddys bod yr isafswm yn achosi gwenwyn difrifol, oherwydd gall amrywio yn ôl yr anifail. maint y ci.

Garlleg

Fel grawnwin a siocledi, mae garlleg yn beryglus i unrhyw gi ac ni ddylid ei roi mewngwaredu'r anifail o dan unrhyw amgylchiadau, iddynt hwy bydd garlleg yn gweithredu fel gwenwyn. Ni fydd sylweddau sy'n fuddiol i bobl yn cael eu prosesu gan y corff cwn.

Bydd hyn yn achosi nifer o broblemau yng nghorff y ci, yn ogystal â newidiadau metabolaidd pwysig. Nid oes lleiafswm diogel, os yw'n ei amlyncu trwy ddamwain gwyliwch yn ofalus, a dylai unrhyw arwydd o newid yn ei ymddygiad fod yn rhybudd i fynd ag ef at y milfeddyg.

Yd

O gofal ag yd rhaid ei gymmeryd yn y modd yr offrymir ef. Nid yw corn ei hun yn peri risg a gellir ei gynnwys yn y diet hyd yn oed. Fodd bynnag, rhaid ei weini wedi'i goginio a rhaid tynnu'r hadau corn o'r cob.

Yn union yn y cob y mae'r perygl. Gall cŵn lyncu dognau mawr o’r rhan hon o’r ŷd a bydd hyn yn eu rhoi mewn perygl o ddatblygu rhwystr berfeddol, gan achosi chwydu, dolur rhydd, anhwylder a hyd yn oed arwain at haint difrifol a llid y coluddion.

Soy

Nid yw soi yn fwyd a argymhellir ar gyfer cŵn. Mae'n ymddangos bod soi yn cynnwys crynodiad uchel iawn o ffibrau, a gall arwain y ci i gael problemau berfeddol gwahanol.

Ffurf arall posibl o anghysur a achosir gan soi yw rhyw fath o alergedd y gall cŵn ei amlygu i'r amlyncu. y bwyd. Cadwch diwnio, ac i osgoi syrpreis, cynhwyswch y bwyd hwn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.