Ydy cŵn yn gallu bwyta sardinau? Gweld buddion, gofal a mwy

Ydy cŵn yn gallu bwyta sardinau? Gweld buddion, gofal a mwy
Wesley Wilkerson

A yw'n ddiogel bwydo fy nghi sardinau?

Pysgod bach, browngoch, olewog yw sardinau. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gyfarwydd â sardinau a ddefnyddir fel abwyd wrth bysgota neu sardinau tun a brynwyd yn yr archfarchnad. Maent hefyd yn cael eu defnyddio i gael eu grilio, eu piclo neu eu mwg, neu gellir eu defnyddio i greu olew pysgod.

Mae llawer o bobl yn chwilio am ffynonellau naturiol o asidau brasterog (omega-3) i fwydo eu cŵn. Gall yr asidau hyn leihau llid yn y corff neu helpu iechyd cyffredinol eich corff (neu eich anifail anwes). Felly, mae sardinau yn wych ar gyfer cŵn ac mae ganddynt werth maethol gwych.

Felly, maent yn cael eu hystyried yn ffynhonnell wych o brotein i gŵn ac yn ffynhonnell dda o asidau brasterog, fitaminau a omega-3. Nesaf, gadewch i ni ddeall popeth am sut y gallwch chi roi'r bwyd hwn i'ch ci a dysgu mwy am y manteision a gynigir.

Sut a phryd i fwydo'ch sardinau ci

Mae gan lawer o bobl amheuon ynghylch sut i gynnig y sardin i'r ci. Gadewch i ni ddeall popeth amdano, yn ogystal â darganfod a all cŵn bach hefyd ei fwyta.

Beth yw'r ffordd orau o gynnig sardinau i'r ci

Mae sardinau yn gyfoethog mewn fitamin B12, fitamin D , calsiwm a'r seleniwm gwrthocsidiol. Mae'n bwysig dechrau gydag ychydig bach o sardinau a gyflenwiry bwyd i sicrhau bod corff eich ci yn goddef y cynnwys braster yn dda. Am y rheswm hwn, cynigiwch ddarnau bach wedi'u cymysgu yn y porthiant.

Os na sylwch ar unrhyw anhwylder bwyta, cynyddwch y swm a roddir yn araf neu cymysgwch ef â chig coch wedi'i dorri'n fân.

Fodd bynnag, mae'n Mae'n werth cofio bod sardinau yn galorig a bod ganddynt olewau, felly rheolwch yn gywir a byddwch yn gyfrifol am y defnydd. Nid yw organeb y ci yn gweithio yr un peth â'n un ni. Os nad yw'n ymateb yn dda, peidiwch â gorfodi defnydd.

Pryd dylech chi gynnig sardinau i'ch ci?

Nid oes unrhyw achlysur penodol. Gan fod sardinau yn fwyd gwych o ran maeth, mae'n opsiwn gwych ychwanegu'r pysgod hwn fesul tipyn at ddeiet eich anifail anwes. Fodd bynnag, mae'n werth cofio mai dim ond 10 - 15% o galorïau dyddiol eich anifail anwes ddylai ddod o ychwanegion neu ddanteithion.

Felly, os oes angen cydbwysedd maethol ar eich anifail anwes, mae'n opsiwn gwych. Pan fyddwch chi'n dechrau cyflwyno bwydydd newydd (fel sardinau), ymgynghorwch â gweithiwr milfeddygol proffesiynol i ddosio'r symiau delfrydol. Ni ddylent achosi problemau stumog, ond mae'n well bod yn ddiogel i roi'r dosau cywir.

A allaf gynnig sardinau i'm ci bach?

Does dim ots, ond mae'n well peidio â rhoi bwyd cryf i'ch ci bach yn ystod misoedd cyntaf ei fywyd. Y sardîn, fodd bynnagcynnig protein a fitaminau gwych i'r corff, mae ganddo flas cryf; ac os yw eich ci yn bwyta gormod, fe all arogli fel pysgod.

Mae'n well felly i gŵn bach fwyta bwydydd mwy cyffredin, fel bwyd sych - sydd eisoes yn cydbwyso maetholion y corff. Yn ogystal, gallant fwyta rhywfaint o gig gyda blasau gwannach a heb lawer o sesnin, fel cyw iâr.

Os dewiswch yn ffyddlon gyflwyno sardinau, rhowch symiau bach iawn fel nad yw'n teimlo'n atgas i'r blas ac ati. fel nad yw ei gorff yn cael ei lethu, mae'n dal i gael ei ddatblygu.

Gweler manteision sardinau i gŵn

Mae sardinau yn fwyd hanfodol i bobl, ac maent yn dod â manteision di-rif i cŵn hefyd. Gadewch i ni ddeall popeth am eu gwerth maethol a faint y gallant ddod â buddion i anifeiliaid anwes!

Mae sardinau'n gyfoethog mewn omega 3

Yn union fel pobl, mae cŵn yn elwa o asidau brasterog (omega 3) sy'n bresennol mewn sardinau. Mae'r asidau hyn yn helpu'r cot a'r croen. Gallant atal a lleihau llid a byddant hefyd yn helpu eich ci i gael gwared ar gosi.

Hyd yn oed os nad oes gan eich ci alergeddau penodol, mae omega 3 yn cynnal imiwnedd ac yn helpu i gadw cydbwysedd ei gorff, gan frwydro yn erbyn yr alergeddau hyn .

Argymhellir yn bennaf ar gyfer cŵn hŷn, ond gall cŵn o bob oed elwa ohono. Mae Omega 3 hefyd yn gweithioyn uniongyrchol ar swyddogaethau celloedd, gan atal heneiddio cynamserol.

Calsiwm a Ffosfforws

Mae calsiwm a ffosfforws yn gweithredu'n uniongyrchol ar ffurfiant iach esgyrn ein hanifeiliaid anwes. Felly, pan gânt eu gweinyddu'n gywir, maent yn helpu gydag ansawdd yr asgwrn, sy'n hanfodol i anifeiliaid mewn arferion ymarfer corff ac, yn bennaf, ar gyfer cŵn â phroblemau clun a dysplasia.

Yn ogystal, gallant helpu i ddileu llid a bydd hefyd yn lleihau'r boen sy'n gysylltiedig ag ef. Gan y bydd y sylweddau hyn yn darparu cefnogaeth i system ysgerbydol eich anifail anwes, bydd ganddo iechyd meddwl da hefyd. Hyd yn oed os nad oes gan eich ci y problemau hyn eto, bydd sardinau yn helpu i'w hosgoi yn y tymor hir.

Gwrthocsidyddion

Mae gwrthocsidyddion yn wych i gŵn. Maent yn lleihau problemau sy'n gysylltiedig â heneiddio, ond hefyd yn gwella ymddangosiad ac yn rhoi hwb i'r system imiwnedd. Mae Ubiquinol yn bresennol yng nghorff eich ci, ond bydd cynyddu ei lefelau hyd yn oed yn well, a gall sardinau wneud yn union hynny.

Mae sardinau hefyd yn hanfodol ar gyfer gweithrediad cyffredinol y galon, ac mae eu hangen hyd yn oed yn fwy amlwg yn cŵn sydd â nam geni ar hyn o bryd.

Felly, mae darparu gwrthocsidyddion i gŵn â nifer o fanteision a bydd yn lleihau nifer yr achosion o arwyddion o rai clefydau, megis canser. Yn ogystal, maent yn dileu rhan fawr o radicalau rhydd,sy'n gweithredu ar wahanol glefydau. Bydd hefyd yn helpu gyda thwf naturiol ac yn lleihau'r problemau sy'n gysylltiedig â heneiddio naturiol.

Gweld hefyd: Ydy dy gath yn bwyta chwilod duon? Gwybod y perygl a'r awgrymiadau i'w hosgoi!

Proteinau

Yn seiliedig ar yr holl faetholion sydd ar gael mewn sardinau ar gyfer cŵn, ni allai protein fod ar goll. Yn ymarferol mae gan sardinau'r asidau amino hanfodol sydd eu hangen ar eich anifail anwes ar gyfer ffordd iach o fyw (chwarae, rhedeg, meddwl, cyfarth a'r holl swyddogaethau arferol).

Felly, bydd yr holl organau yn cael eu heffeithio mewn ffordd gadarnhaol, heb sôn am system dreulio o'r radd flaenaf. Yn ogystal, mae'n werth cofio bod proteinau'n gweithredu'n uniongyrchol wrth ffurfio ac adfywio cyhyrau. Felly, gall eich anifail anwes fod â chyhyr o ansawdd gwych os yw'n actif iawn.

Gweld y niwed o gynnig sardinau i'r ci

Sut mae gan bopeth ei ochr dda a'i ochr ddrwg , gadewch i ni ddod i wybod rhai o'r niwed y gall sardinau ei gynnig i'ch ci, pan fydd yn cael ei lyncu'n amhriodol neu â gorddos.

Presenoldeb mercwri mewn sardinau

Mae pysgod a'i olewau bob amser dan ymosodiad oherwydd amrywiol pryderon a syniadau am arian byw. Felly gallai gwenwyndra mercwri fod yn broblem os ydych chi'n bwydo gormod o sardinau i'ch ci. Fodd bynnag, y gwir yw y bydd gan unrhyw beth sy'n byw yn y cefnfor, neu'n bwydo ar rywbeth o'r cefnfor, fercwri yn ei gorff.

Fodd bynnag,mae sardinau yn fach. Po fwyaf yw'r organeb, y mwyaf yw'r symiau o fercwri. Ond, nid yw hynny'n golygu nad oes risgiau, a thros amser, bydd mercwri yn cronni yng nghorff eich anifail anwes. Felly, ni ddylid cynnig sardinau bob dydd. Maent, mewn gwirionedd, yn hynod o iach, ond dylech gadw llygad ar y pysgod rydych chi'n bwydo'ch ci.

Mae sardinau'n eithaf calorig

Mae sardinau'n drwchus iawn. Maent yn gyfoethog mewn maetholion, ond hefyd yn uchel mewn calorïau. Er mor fach ag y maent, gall sardin bach gynnwys tua 25 o galorïau. Daw'r calorïau hyn o brotein a braster, mewn cyfrannau cyfartal.

Felly gall bwydo digon o sardinau i'ch ci yn rheolaidd achosi gordewdra. Yn lle hynny, dewiswch ddognau llai fel atodiad. Os ydych chi'n llym â diet eich ci, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwirio'r calorïau ychwanegol a chofiwch wneud digon o ymarfer corff bob amser.

Gall achosi problemau treulio

Gan mai'r coluddyn sy'n gyfrifol am dreulio popeth. y bwyd y mae cŵn yn ei fwyta, os ydynt yn amlyncu symiau gwaeth o sardinau, gall hyn orlethu'r amsugno hwn o faetholion ac achosi niwed.

Byddai gan y ci lawer o fitaminau, proteinau ac yn enwedig llawer o olew i'w dreulio, gan achosi llid. a hyd yn oed amharu ar weithrediad y system dreulio. Felly peidiwch â gorwneud hibwyd sy'n dda iawn i'ch ci, a allai wneud niwed i chi.

Rhagofalon cyn cynnig sardinau i'ch ci

Cyn i chi benderfynu defnyddio sardinau yn barhaus ar gyfer eich ci gadewch i ni deall pa ofal sydd angen i chi ei gymryd fel bod ganddo iechyd cytbwys a pheidio â chael ei orlwytho â rhywfaint o faetholion.

Cynigiwch y sardinau mewn dognau bach

Er bod gan y sardinau flas cryf a pheidiwch â yn cael ei oddef gan rai cŵn, mae llawer ohonyn nhw wrth eu bodd ac yn aros am y funud i fwyta. Felly, cyn belled ag y mae eich ci yn ei hoffi ac yn aros i fwyta mwy, cynigiwch symiau bach wedi'u cymysgu â bwydydd eraill.

Peidiwch byth â rhoi plât o sardinau yn lle pryd eich ci! Mewn symiau mawr, gallant fod yn wenwynig ac yn niweidiol, yn union fel bodau dynol. Felly, byddwch yn gyfrifol a rhowch tua un sgŵp (20 - 30 g) ar rai dyddiau o'r wythnos. Oherwydd bod mercwri'n cronni, ni ddylid ei gynnig bob dydd.

Rhowch y sardîns yn ffres neu mewn tun

Mae llawer o sardinau tun yn llawn olew olewydd, a ystyrir yn gyffredinol yn gynhwysyn buddiol. Fodd bynnag, nid yw bwydo'r sardinau hyn i gŵn yn cael ei argymell gan fod y ddau yn ffynhonnell uchel o fraster.

Yn lle hynny, dewiswch sardinau ffres neu dun mewn dŵr, heb halen nac unrhyw gynhwysion ychwanegol. Mae'n bwysig gwybod hynnynid yw sesnin yn dda i gŵn. Felly, nid yw'r pysgod hyn sydd wedi'u socian mewn saws tomato, sesnin neu halen o fudd iddynt.

Cynigiwch nhw'n amrwd neu wedi'u coginio

Y dewis gorau yw'r mwyaf naturiol bob amser o ran pysgod. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi sardinau amrwd i'ch anifail anwes. Yn yr un ffordd ag yr ydym yn bwyta pysgod amrwd gyda'r holl faetholion, gall cŵn ei fwyta heb unrhyw broblemau. Stwnsiwch yn dda, neu torrwch yn ddarnau bach neu cymysgwch gyda'r porthiant.

Os ydych chi'n dewis coginio, peidiwch â defnyddio gormod o sesnin. Gallant fod yn niweidiol i iechyd cŵn, gan nad yw eu organeb wedi arfer â'r bwydydd hyn.

Mae tynnu pimples yn hanfodol

A siarad yn faethlon, nid yw pimples yn peri unrhyw risg i gŵn. Fodd bynnag, gall wneud iddynt dagu'n hawdd. Fel hyn, gallwch ddewis cynnig ffiled sardin, neu stwnsio'r bwyd yn dda nes bod yr esgyrn yn feddal, neu guro popeth mewn cymysgydd.

Gweld hefyd: Byfflo: gweler mathau, bwyd, chwilfrydedd a llawer mwy

Os nad yw hyn yn llwyddiannus, tynnwch yr esgyrn fel nad ydynt yn gwneud hynny. creu rhwystrau ym mwyd eich anifail anwes ac mae'n datblygu gwrthwynebiad i'r bwyd. Yn ogystal, efallai na fydd y ci yn cnoi'n iawn, gan wneud treuliad yn anodd ac achosi problemau yn y coluddyn.

Ydych chi wedi gweld sut y gall rhoi sardinau fod yn wych i'ch ci?

Fel y gallwch weld, mae sardinau yn cael eu llwytho â maetholion, fel: omega 3, fitaminau, asidau amino, calsiwm ahaearn. Rydych chi eisoes yn gwybod y gall cŵn elwa ar lawer o fwydydd iach rydyn ni'n eu rhoi yn ein diet, ac nid yw sardinau yn ddim gwahanol.

Hefyd, gall cyflwyno symiau bach i brydau rheolaidd eich ci ychydig o weithiau'r wythnos helpu i dyfu cyhyrau a meinweoedd cysylltiol eraill, cryfhau eich system imiwnedd, gwella iechyd deintyddol, ac amddiffyn rhag clefyd yr arennau a heneiddio cynamserol.

Byddant hefyd yn eich cadw'n edrych yn sydyn, gan fod yr omega-3s yn helpu i gadw'r croen yn hardd ac yn feddal . Felly, os oes gennych amheuon o hyd am hyn, ymgynghorwch â gweithiwr proffesiynol, ond gallwch fod yn sicr bod sardîns yn cynnig mwy o fanteision na niwed i'ch anifail anwes.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.