Erioed wedi clywed am laeth mochyn daear? manteision a chwilfrydedd

Erioed wedi clywed am laeth mochyn daear? manteision a chwilfrydedd
Wesley Wilkerson

Llaeth mochyn daear: Ydych chi wedi clywed amdano?

Mochyn daear yw'r enw a roddir ar wyth rhywogaeth o anifeiliaid sy'n perthyn i'r teulu Mustelidae. Yn anferthol a choesau byr, gyda chorff hirfain a ffolen yn lletach na'r ysgwyddau, gall ymdebygu i arth fach gyda chynffon lwynog.

Anifail ydyw y gellir ei adnabod yn syth wrth y streipiau du hydredol ar ei drwyn a sy'n gorchuddio ei lygaid yn ddu hyd at y clustiau. Mae gweddill ei got yn llwyd, yn troi'n ddu ar y bol a'r coesau.

Os nad ydych chi'n adnabod y mochyn daear, peidiwch â phoeni, nid anifail sy'n bodoli ym Mrasil mohono. A hefyd os nad ydych wedi clywed am laeth mochyn daear o hyd a gwybodaeth arall amdano, yn barhad yr erthygl hon byddwch yn gwybod amdano a llawer o bethau eraill am yr anifail diddorol hwn.

Beth yw llaeth mochyn daear?

I anifail nad yw’n adnabyddus ac nad yw’n bodoli yn ein gwlad, mae’n anoddach fyth gwybod bod yr anifail hwn yn cynhyrchu llaeth sy’n cael ei werthfawrogi fwyfwy yn y farchnad. Felly mae'n werth gwybod ychydig mwy am laeth moch daear.

Sut mae llaeth moch daear yn cael ei gynhyrchu?

Fel pob llaeth sy’n dod o anifeiliaid, mae angen deall proses atgenhedlu’r anifail er mwyn gwybod sut mae’r llaeth yn cael ei gynhyrchu gan yr anifail a sut mae’n cael ei dynnu cyn y broses ddiwydiannu.

Yn achos y mochyn daear, beth bynnag fo'r mis paru, dim ond yn ydau fis cyntaf y flwyddyn. O hynny allan fe fydd tri mis o fwydo ar y fron, a dyna pryd y bydd y llaeth yn cael ei yfed.

A yw llaeth mochyn daear yn ddrwg i iechyd?

Ychydig yn ôl, ymddangosodd llaeth mochyn daear ym Mrasil. Y rheswm am hyn yw bod cynhyrchu'n gychwynnol, ond dechreuodd y llaeth hwn gael ei luosogi'n fasnachol fel bwyd dynol, dechreuodd gael ei fewnforio.

O hynny ymlaen, dechreuodd llawer o bobl ofyn i'w hunain, neu ofyn mewn fforymau trafod ar y rhyngrwyd , a allai llaeth mochyn daear fod yn niweidiol i iechyd. Yr ateb, mewn egwyddor, yw na. Er, fel gyda phob llaeth sy'n dod o anifeiliaid, gallant achosi adwaith andwyol.

Ble i ddod o hyd i laeth mochyn daear?

Yn amlwg, nid yw llaeth nad oedd hyd yn ddiweddar yn cael ei adnabod fel ar gyfer ei fwyta gan bobl, a hefyd fel cynnyrch wedi'i fewnforio, yn sicr yn dod o hyd iddo i'w brynu yn un o'r tasgau symlaf.

Chwilio ar y rhyngrwyd, byddwch yn sylweddoli mai dim ond ychydig o archfarchnadoedd mewn ychydig o ddinasoedd sy'n ei gynnig. Ond yn y siopau cynhyrchion ffitrwydd, os na fyddwch chi'n dod o hyd iddo, o leiaf mae'n debyg y byddan nhw'n gallu eich helpu gyda'r wybodaeth am ble i ddod o hyd iddo.

Risg o gynhyrchu llaeth mochyn daear

Oherwydd ei briodweddau arbennig, mae galw mawr, felly oherwydd y pris uchel a'r posibilrwydd o farchnad, mae llawer o bobl yn Ewrop a'r Unol Daleithiau wedi datblygu'r busnes o gynhyrchu llaeth buwch.mochyn daear.

Ond nid yw'n syml, gan fod y mochyn daear yn wyllt ac nid yw'n hawdd ei ddof. Ar hyn o bryd mae yna fridwyr, ond ymhlith pobl sydd wedi ceisio dofi rhywogaethau yn uniongyrchol o fyd natur, mae hyd yn oed adroddiadau o farwolaeth o ymosodiadau gan yr anifeiliaid hyn.

Gweld hefyd: Pris Fila Brasileiro: gwybod ble i brynu, costau ac awgrymiadau

Pam yfed llaeth mochyn daear?

Gydag ymgyrchoedd yn dangos nad yw yfed llaeth buwch yn dda i'ch iechyd, mae'r defnydd o'r hylif hwn wedi gostwng, felly er mwyn i gynnyrch arall ymddangos yn y llinell hon y rheswm am fod iddo lawer o fanteision.

Buddion allweddol

Mae llaeth mochyn daear yn faethlon iawn, yn cynnwys fitaminau a mwynau hanfodol, yn ogystal â symiau llawer uwch o botasiwm, haearn a fitamin A na llaeth buwch.

Pobl sydd wedi cael mochyn daear llaeth yn adrodd bod ganddo flas llawer mwynach na llaeth buwch, ond yn sicr nid dyna'r prif reswm pam fod gan lawer ddiddordeb mewn yfed y llaeth hwn.

Beth am? yn gweini llaeth mochyn daear

Yn y ffilm Mae The Animal (2012), y prif gymeriad yn credu y gall redeg fel llewpard, bod â chryfder tarw a neidio fel tsimpansî oherwydd ei fod yn yfed llaeth mochyn daear. Er ei fod yn anghywir, mae gan laeth yr anifail hwn nodweddion unigryw.

Yn ogystal â bod yn ffynhonnell yr holl faetholion y soniasom amdanynt yn gynharach, gall llaeth mochyn daear weithredu fel probiotig yn y coluddyn, gan helpu i gynnal yr iechyd o'r system dreulio amicrobiome berfeddol, oherwydd ei fod yn ysgogi twf bacteria perfeddol buddiol.

Chwilfrydedd am laeth mochyn daear

P'un ai allan o chwilfrydedd neu oherwydd eu bod am ei ddefnyddio, mae llawer o bobl wedi bod yn ymchwilio yn ddiweddar y newyddion gwych hwn mewn sgyrsiau yn y gampfa: llaeth mochyn daear.

Ennill màs cyhyr

Efallai na fydd llaeth mochyn daear hyd yn oed yn gwneud rhywun hynod bwerus, ond mae ganddo briodweddau y mae'r cyhoedd yn y gampfa yn bennaf yn eu gwerthfawrogi a hoffwn i roi cynnig arni.

Yn ôl rhai pobl, mae llaeth yr anifail hwn sawl gwaith yn well hyd yn oed na'r cynhyrchion arbennig a argymhellir gan hyfforddwyr personol (mae rhai yn dweud 4 gwaith yn well, eraill hyd at 11 gwaith yn well). Beth bynnag, dywedir mai dyma'r atgyfnerthydd testosteron naturiol mwyaf a ddarganfuwyd erioed yn hanes maeth.

Ffeithiau Maeth

Defnyddir llaeth mochyn, felly, yn eang mewn dietau i helpu i ennill màs cyhyr heb gynyddu maint y corff.

Yn ôl arbenigwyr, mae'n laeth sy'n llawn proteinau, siwgr, fitaminau a mwynau, yn ogystal â nifer o gydrannau bioactif, megis hormonau, ensymau a chelloedd byw. Yn ogystal, mae'n cynnwys 14.8% o gyfanswm solidau (mwy na llaeth y fron, er enghraifft) a llai o lactos na llaeth buwch.

Llaeth moch daear a gothiaid

Cyn i Hollywood ddyfeisio ei straeon, roedd yna yn barodchwedlau hynafol am laeth moch daear. Mae rhai haneswyr yn nodi, er bod ganddynt gyrroedd enfawr o wartheg a geifr, ar gyfer eu defodau, fod yn well gan y Gothiaid ofnus laeth mochyn daear.

Yn unol â hynny, ar yr achlysuron hyn, y barbariaid ffyrnig hwn a ymdrochodd y carcharorion Rhufeinig a fyddai wedi eu haberthu i'w duw Tyr ac yn bwyta llawer iawn o'r ddiod hon er mwyn bod mewn cysylltiad â'u dewiniaeth.

Felly, i yfed neu i beidio ag yfed llaeth mochyn daear?

Gyda’r holl fanteision hyn wedi’u cyflwyno, y peth gorau fyddai yfed llaeth mochyn daear. Fodd bynnag, fel y gwelsom, nid yw dod o hyd i ble i'w brynu yn dasg hawdd.

Mae yna grŵp arall o bobl, sydd eisoes wedi dod o'r boicot llaeth, neu oherwydd eu bod yn gwerthfawrogi iechyd a gofal anifeiliaid. , y mae'n well manteisio ar nifer o ddewisiadau iach sy'n seiliedig ar blanhigion ar eu cyfer, megis llaeth ceirch, llaeth soi, llaeth reis, llaeth cnau cyll neu laeth almon. Mae secretion mamari anifeiliaid, iddyn nhw, yn fwyd annaturiol iawn i fodau dynol.

A thithau, a wyddech chi am laeth mochyn daear? Gadewch eich barn!

Gweld hefyd: Crwban Piranga: gwybod beth ydyw, bwyd, pris a mwyWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.