A oes angen i fuwch fod yn feichiog i roi llaeth? gweld yr ateb

A oes angen i fuwch fod yn feichiog i roi llaeth? gweld yr ateb
Wesley Wilkerson

Ydy hi'n wir bod angen i fuwch fod yn feichiog i roi llaeth?

Na, nid oes angen i'r fuwch fod yn feichiog i roi llaeth, dim hyd yn oed nyrsio. Mae’n hanfodol, fodd bynnag, bod y fuwch mewn iechyd da ac yn cael digon o faeth, gyda gweithiwr milfeddygol bob amser gyda hi.

Bydd faint o laeth a gyflenwir a’r amser cyflenwi di-dor yn dibynnu ar rai ffactorau, megis y brid yr anifail a'r amodau y caiff ei fagu a'i ysgogi. Er enghraifft, efallai y bydd ysgogiad syml y peiriant godro eisoes yn gallu ymestyn y cyfnod y mae'r fuwch yn rhoi llaeth am fisoedd! Beth bynnag, i ddeall yn well sut mae buchod yn cynhyrchu llaeth, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon. Awn ni?

Beth sy'n gwneud i fuwch roi llaeth?

Yr hyn sy’n ysgogi cynhyrchu llaeth parhaus yn y fuwch yw ysgogiadau cemegol a chorfforol, a all fod yn gysylltiedig â beichiogrwydd neu beidio. Fodd bynnag, mae'n rhaid bod y fuwch wedi cael beichiogrwydd cyntaf i ddechrau rhoi llaeth. Gadewch i ni ddeall ychydig yn well sut mae hyn yn digwydd:

Oed atgenhedlu

Mae buchod yn mynd i oedran atgenhedlu pan fyddant yn cyrraedd blwyddyn a hanner o fywyd, felly gall y cyfnod fod ychydig yn gynharach, yn dibynnu ar y hil. Yn yr oedran hwn, mae'n bosibl sylwi bod y fuwch wedi mynd i wres oherwydd newidiadau yn ei hymddygiad, megis cynnwrf, diffyg archwaeth a rhedlif ymddangosiadol.

Mae angen rhoi sylw i hyn.ymddygiad i berfformio paru (croesi) neu ffrwythloni artiffisial, gan fod y cyfnod ffrwythlon yn para dim ond tua 15 awr ac yn digwydd gyda chyfnodau sy'n para tua 21 diwrnod. Yn ystod estrus, mae'r fuwch yn derbyn paru naturiol, yn wahanol i ddiwrnodau anffrwythlon.

Gesgor a lloia

Mae cyfnod beichiogrwydd cyflawn buwch yn cymryd tua 9 mis. Felly, gallwn amcangyfrif y bydd buwch yn cael ei llo cyntaf yn ychydig dros ddwy flwydd oed. Rhwng 21 a 15 diwrnod cyn lloia, mae set o dethi neu gadair y fuwch yn cynyddu mewn maint. Dau neu dri diwrnod cyn rhoi genedigaeth, mae'r tethi i'w gweld yn llawn llaeth.

Fel arfer nid oes angen cymorth ar y fuwch i roi genedigaeth, ond mae angen digon o le pori, wedi'i orchuddio â llystyfiant, yn gysgodol ac yn isel. gorlawn. Mae ymledu yn cymryd hyd at 12 awr a rhaid ei fonitro i weld a oes angen cymorth ar yr anifail. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen cymorth dynol i dynnu'r llo neu'r hormonau er mwyn ysgogi ymledu a geni.

Heffer a godro

Yn ystod y cyfnod prepartum, mae'r heffer yn cael ei hysgogi oherwydd y broses gyflyru, yn aml yn mynd trwy'r parlwr godro i ddod yn gyfarwydd â'r amgylchedd. Mae'r broses hon yn hanfodol i atal yr anifail rhag mynd o dan straen, a all hyd yn oed niweidio iechyd y llo.

Ar ôl rhoi genedigaeth, gall y fuwch roi llaeth yn barod. Y llaeth cyntafa elwir yn colostrwm, wedi'i fwriadu ar gyfer y llo, gan fod ganddo'r maetholion a'r gwrthgyrff sydd eu hangen ar y llo i ddatblygu mewn ffordd iach. Yna, mae ysgogiad cyffyrddol yn cael ei berfformio ar dethau'r fuwch fel bod y llaeth yn dod allan yn haws.

Mae yna achosion lle mae hormon o'r enw ocsitosin, sydd hefyd yn cael ei gynhyrchu'n naturiol gan y fuwch, yn cael ei roi, sy'n ysgogi'r llaeth i dod allan.

Lactation ar ôl diddyfnu

Gellir cynnal llaethiad y llo yn naturiol, lle mae'n arferol gwahanu tethi buwch ar gyfer y llo yn unig, neu'n artiffisial, gyda diet hylif a gyflenwir mewn poteli neu bwcedi. Mae'r ail opsiwn yn hwyluso rheoli godro.

Mae lloi'n cael eu diddyfnu oddi wrth wartheg godro yn gynnar, fel arfer yn 2 fis oed, pan fydd y llo eisoes yn gallu bwyta'n dda o fwyd solet. Pan nad yw bwyd solet yn ddigon, dylai'r anifail barhau i gael llaeth artiffisial o ansawdd da.

Godro: protocol sefydlu

Tua 3 mis ar ôl genedigaeth, mae cynhyrchiant llaeth yn dechrau gostwng i ostwng. Felly, mae angen sefydlu protocol sefydlu cynhyrchu llaeth fel bod y buchod yn parhau i gael eu godro. Hynny yw, mae angen cynyddu ei chyfnod cynhyrchiol.

Mae'r protocol hwn yn achosi'r fuwch i gynhyrchu llaeth waeth beth fo'i beichiogrwydd. Mae yna sawl math gwahanol o brotocolau, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn eu defnyddiohormonau sy'n efelychu beichiogrwydd yng nghorff yr anifail, gan lwyddo i ailddechrau cynhyrchu llaeth tua 80%.

Mae trefn arferol hefyd yn bwysig yn y protocol, fel arfer dau odro'r dydd, sy'n gwarantu ysgogiad mecanyddol i'r pwrs.

Gweld hefyd: Pam mae cŵn yn cloddio? Gweld beth all fod a sut i roi'r gorau iddi

Chwilfrydedd ynghylch cynhyrchu llaeth

Nawr eich bod wedi deall mewn ffordd sylfaenol sut beth yw beichiogrwydd buwch a pham nad oes angen iddi fod yn feichiog i roi llaeth, gadewch i ni wirio allan ychydig o chwilfrydedd am gynnyrch llaeth yr anifail hwn:

Gweld hefyd: Colisa: gwiriwch nodweddion ac awgrymiadau creu!

Faint o laeth mae buwch yn ei gynhyrchu?

Mae faint o laeth a gynhyrchir gan fuwch bob dydd yn dibynnu ar rai ffactorau, megis brid, trefn arferol, bwydo, iechyd, tymheredd, proses odro a lles. Ym Mrasil, y cynhyrchiad cyfartalog yw 5 litr y dydd ar gyfer pob anifail cyffredin.

Am resymau genetig, mae gan bob brid batrwm ar gyfer cynhyrchu llaeth. Gall Buwch Holstein, er enghraifft, gyrraedd 26 litr y dydd, tra gall y Girolando gyrraedd 15 litr y dydd, ond mae'n haws bridio ac yn addasu'n haws i amgylcheddau.

Ffermydd cynhyrchu mawr sy'n llwyddo i Buddsoddi gall mwy o ran ansawdd delio â'r buchod ac yn y broses odro gynyddu cynhyrchiant llaeth yn esbonyddol. Ar ben hynny, gyda gwelliant genetig a dewis buchod mae'n bosibl cynyddu cynhyrchiant llaeth yn fawr, yn enwedig mewn gwartheg cystadleuaeth.

Am faint fydd y fuwchbeichiogi

Mae beichiogrwydd buwch yn para, ar gyfartaledd, rhwng 280 a 290 diwrnod, ond mae'n amrywio yn ôl y brîd. O ystyried y 5 brîd buchod godro mwyaf cyffredin ym Mrasil, mae gennym yr arolwg a ganlyn: mae gan fuwch Holstein gyfnod beichiogrwydd o 282 diwrnod ar gyfartaledd; am y fuwch Jersey, y mae y cyfnod hwn ychydig yn fyrrach, 279 o ddyddiau ; ar gyfer y brîd Brown Swisaidd, gall beichiogrwydd bara hyd at 290 diwrnod, yn debyg i feichiogrwydd y gwartheg Zebu, sy'n para tua 289 diwrnod.

Buwch y brid Girolando, sy'n frid synthetig, wedi'i chreu o enynnau o'r fuwch Holstein gyda Gir (Zebu), yn cael beichiogrwydd o tua 280 diwrnod.

Beth sy'n digwydd i'r lloi

Er mwyn gwneud y mwyaf o wartheg godro a gwella ansawdd y llaeth, mae'n arferol bridio gwartheg godro unwaith y flwyddyn. Felly, dim ond gyda'r ysgogiad mecanyddol, mae'r fuwch yn gallu cynhyrchu llaeth am 10 mis yn olynol, gyda 2 fis o “orffwys”.

Yn y modd hwn, mae pob buwch odro, yn gyffredinol, yn rhoi genedigaeth i lo. y flwyddyn. Ar ôl diddyfnu, gall y llo gael ychydig o gyrchfannau gwahanol: yn achos benywod, gellir eu magu i fod yn laeth, yn dibynnu ar strwythur y cynhyrchwr.

Gall y lloi hefyd gael eu cyfeirio at ffermydd gwartheg eidion , neu yn dal i gael eu lladd, cŵn bach llonydd, i gyflenwi cig llo. Ar gyfer hyn, mae angen iddo gael hyd at 6 mis i fyw.

Cymhwysohormonau ar gyfer cynhyrchu

Mae yna achosion lle nad yw'r ysgogiad mecanyddol yn unig yn ddigon i'r godro gael ei wneud yn llwyddiannus ar ôl y cyfnod o 3 mis o eni llo.

Yr hormon sy'n gyfrifol am gynhyrchu'r llo. llaeth a hefyd am ei “dras i'r deth” yw ocsitosin, y dylid ei gynhyrchu'n naturiol gydag ysgogiad godro. Ond pan nad yw'n ddigon, mae'n gyffredin taenu ocsitosin fel nad yw'r fuwch yn rhoi'r gorau i gynhyrchu llaeth.

Mewn perthynas â'r cynnydd mewn cynhyrchiant, fel bod y fuwch yn rhoi mwy o laeth, hormon arall yn cael ei ddefnyddio : somatotropin, a elwir hefyd yn hormon twf. Gall yr hormon hwn gynyddu cynhyrchiant llaeth hyd at 20%.

Wedi'r cyfan, nid oes angen i fuwch fod yn feichiog i roi llaeth!

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, er bod rhai gwahaniaethau rhwng bridiau buchod godro, mae gan bob un ohonynt yn gyffredin y ffaith eu bod yn cynhyrchu llaeth yn ystod cyfnodau pan nad ydynt yn feichiog nac yn llaetha.

Er mai dim ond o'u beichiogrwydd cyntaf y byddant yn dechrau rhoi llaeth, bydd parhad y cynhyrchiad hwn yn dibynnu ar sut y cânt eu trin gan y cynhyrchydd, ac ar y dewisiadau a wneir ar gyfer cylch bywyd yr anifail. A chan nad oes angen i'r fuwch fod yn feichiog i roi llaeth, efallai y bydd angen rhai hormonau i ysgogi'r cynhyrchiad hwn.

Wrth gwrs, bydd ansawdd y llaeth yn dibynnu ar ei iechyd a'i les. bod o'r rhainanifeiliaid. Y gorau yw'r diet a'r isaf yw'r gyfradd straen, y gorau, y cyfoethocach a'r mwyaf maethlon fydd y llaeth.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.