Brid Henffordd: tarddiad, nodweddion, bridio a mwy!

Brid Henffordd: tarddiad, nodweddion, bridio a mwy!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod gwartheg Henffordd?

Mae brîd Taurine Henffordd yn enwog am fod yn un o’r opsiynau gorau fel gwartheg cig eidion, ac yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod pam. Yma, byddwch yn dysgu am darddiad a hanes, nodweddion gweledol y brîd, cynhyrchiant yr ych a'r fuwch, maint a phwysau'r buchol, ei natur a'i ymddygiad, atgynhyrchu'r brîd a'i berfformiad ym Mrasil.

Yn ogystal â'r wybodaeth hon, byddwch hefyd yn dysgu am fwydo a gofalu am y fuches, pris sbesimen o'r brid, lle gallwch brynu Henffordd, ei bridio a'i esgor. Oeddech chi'n chwilfrydig? Yna darllenwch yr erthygl hon a gwiriwch y cyfan!

Nodweddion cyffredinol gwartheg Henffordd

Dewch i ni siarad am wartheg Henffordd gan ddechrau gyda nodweddion y brîd. Darllenwch isod a darganfod ei hynodion, megis tarddiad, hanes, agweddau corfforol, cynhyrchiant, anian, atgenhedlu a'i berfformiad mewn da byw Brasil. Dilynwch!

Tarddiad a hanes

Mae'r Henffordd yn frîd taurine a darddodd yn sir Henffordd, Lloegr, ym 1562. Fodd bynnag, dim ond yn y 18g y cafodd ei gydnabod fel brid buchol. ganrif.

Ers canol y 19eg ganrif, mae Henffordd wedi gorchfygu'r byd pan ddechreuodd y galw am gig tun dyfu ymhlith Prydain. Gan fod gan y brîd gynhyrchiad effeithlon iawn o gig o safon uchel ar y pryd, daeth hyn i bendal sylw bridwyr ledled y byd. Heddiw, gellir dod o hyd i'r Henffordd ar bum cyfandir.

Nodweddion gweledol y brîd

Mae gan Henffordd nodwedd weledol drawiadol, mae'n wladaidd, yn drwm ac yn gryf. Mae'n adnabyddus am y wyneb gwyn bod gan yr anifeiliaid ben byr a llydan, yn ogystal â chlustiau canolig eu maint, llygaid mawr, trwyn pinc a chorn canolig i fach, gyda lliw gwyn-melyn.

Gweld hefyd: Beth all Shih Tzu ei fwyta yn ogystal â bwyd? Edrychwch ar awgrymiadau bwyd

Ei nodweddion gweledol eraill yw: cynffon hir fel banadl wen; cist lydan; pwrs bach; pen-ôl a ffolen wedi'u datblygu'n dda ac yn eang; bogail bach a byr; cot brown cochlyd tywyll a chorff silindrog, cryno ac eang.

Cynhyrchedd bocsys a buchod

Mae'r Henffordd yn canolbwyntio ar gynhyrchu cig, mae'n cynhyrchu llawer o garcasau ac mae ansawdd y cig yn cael ei werthfawrogi'n fawr, gan ei fod yn feddal, yn flasus a heb ormodedd o fraster. Mae hefyd yn frîd sy'n addasu i'r systemau cynhyrchu mwyaf amrywiol.

Mae'r gwartheg hyn yn cyrraedd y pwysau lladd delfrydol rhwng 20 a 26 mis, pan gânt eu cadw mewn amodau bwyta da. Mae cynhyrchiant llaeth y buchod yn ofnus iawn, dim ond yn ddigon i fwydo eu lloi.

Maint a phwysau'r buchol

Mae anifeiliaid y brîd hwn o faint canolig. Mae ei bwysau fel oedolyn yn cyrraedd 540 kg mewn merched a 850 kg mewn dynion. Gall y bustych bwyso ar gyfartaledd o 460 kg ar20 mis oed pan gaiff ei fagu ar dir pori a thua 420 kg yn 13 mis oed pan fydd yn gaeth. Mae maint yr anifeiliaid llawndwf yn amrywio: gwrywod yn mesur tua 1.52 m a benywod, ar gyfartaledd, 1.40 m.

Anian ac ymddygiad

Adwaenir Henffordd fel docile gwartheg anian, ansawdd llawer. gwerthfawrogi gan fridwyr, gan ei fod yn hwyluso trin gwartheg. Mae docility anian yn dylanwadu'n gadarnhaol ar y fuches eidion, gan fod anian yn effeithio ar effeithlonrwydd atgenhedlol a chynhyrchiant y system fridio.

I gael syniad o bwysigrwydd anian gwartheg, anogir bridwyr i ddefnyddio anian fel un. o'r meini prawf i ddewis y buchol ai peidio. Felly, mae colledion economaidd yn y dyfodol oherwydd aneffeithlonrwydd cynhyrchu ac atgenhedlu'r fuches yn cael eu hosgoi.

Atgenhedlu brid

Mae gwartheg Henffordd yn doreithiog iawn, gan fod ganddynt gyfraddau ffrwythlondeb uchel. Mae tarw'r brid yn adnabyddus am ei egni, ei ffrwythlondeb mawr a'i libido uchel, yn ogystal â bod yn gynhyrchiol am flynyddoedd lawer yn y fuches.

Nid yw buchod Henffordd ymhell ar ei hôl hi ychwaith o ran atgenhedlu, fel y gwnaethant. y gallu i gael hirhoedledd atgenhedlu yn uchel, maent yn ffrwythlon iawn, maent yn dechrau atgenhedlu yn 14 mis, gyda phwysau cyfartalog o 280 kg, mae ganddynt allu mamol da ac mae eu lloia yn hawdd ac yn rheolaidd.

Gwartheg Henffordd ym Mrasil

Y storio wartheg Henffordd ym Mrasil ym 1907, pan ddaeth y bridiwr Laurindo Brasil â tharw Henffordd o'r Ariannin. O hynny ymlaen, cyrhaeddodd llawer o sbesimenau ein gwlad o'r Ariannin ac Uruguay.

O gwmpas y fan hon, mae'r brîd wedi tyfu ers hynny a, heddiw, gellir ei ddarganfod yn hawdd yn y tair talaith ddeheuol. Diolch i'w allu i addasu, trodd yr Henffordd yn ddewis rhagorol mewn rhaglenni bridio diwydiannol. Ac, yn ogystal â chael y fantais hon, mae hefyd yn darparu cig o ansawdd uchel a thynerwch wrth ei gynhyrchu.

Pris a bridio gwartheg Henffordd

Nawr eich bod wedi dysgu llawer am nodweddion gwartheg Henffordd, mae'n bryd dod i wybod prisiau, ble i'w prynu a'r hynodion creadigaeth y brîd hwn. Awn ni?

Pris sbesimen o'r brid

I ddarganfod faint mae pen gwartheg yn ei gostio, mae angen i chi wybod faint mae'n cael ei brisio yn y farchnad, oedran y anifail a'i bwysau. Mae hyn yn wir am unrhyw frîd buchol.

Mae tarw Henffordd, er enghraifft, yn costio rhwng $11,000.00 a $15,000.00, ond mae modd dod o hyd i deirw magu o naw mis oed ar y farchnad am tua $8,000.00. Mae llo o Henffordd yn costio tua $3,700.00. Mewn arwerthiant, gall buwch feichiog o Henffordd gostio tua $7,500.00 ac mae heffer feichiog yn costio $6,500.00 ar gyfartaledd.

Ble allwch chi brynu gwartheg Henffordd?

Un o'r ffyrdd iEr mwyn caffael gwartheg Henffordd yw'r prynwr i gymryd rhan yn arwerthiannau swyddogol Cymdeithas Brasil Henffordd a Braford (ABHB), lle mae'n caffael anifail y brîd gyda thystysgrif gan yr endid. Ond gall unrhyw un sydd â diddordeb hefyd gael buchol Henffordd yn y ffeiriau gwartheg a gynhelir ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, dim ond cadw llygad ar gyhoeddiadau'r digwyddiad, neu mewn dosbarthiadau ar y Rhyngrwyd.

Camau magu buchod a theirw

Mae’r Henffordd yn frid a fwriedir ar gyfer cynhyrchu cig i’w fwyta gan bobl, felly mae ei gamau magu yn dilyn y model magu gwartheg cig eidion, sef magu, magu a phesgi. .

Mae’r magu’n mynd o atgenhedlu i ddiddyfnu’r anifail, mae’r magu yn dechrau wrth ddiddyfnu’r llo ac yn para tan ddechrau cyfnod pesgi’r gwrywod, neu gyfnod atgenhedlu’r benywod, a’r pesgi yw’r cyfnod pan fydd y gwartheg yn dechrau derbyn porthiant cyfun gyda phorthiant a phorfa i ennill pwysau, gyda'r nod o gynhyrchu mwy o gig.

Amgylchedd delfrydol ar gyfer bridio

Mae Henffordd yn haws dod o hyd iddo mewn ardaloedd â hinsawdd oer, gan mai dyma'r mannau lle mae'n addasu orau, gan fod ei darddiad mewn tiroedd lle mae'r tymheredd yn is. is. Nid yw'n syndod eich bod chi'n gweld bod mwy o'r brîd hwn ym Mrasil yn nhaleithiau'r de.

Ond er ei fod yn frid sy'n fwy addas ar gyfer ardaloedd oer, mae'r Henffordd yn dal i fod yn un o'r gwartheg cig eidion Ewropeaidd sy'n ei oddef. gwell y tywyddtrofannol. Prawf hyn yw ei fod yn Brasil yn cael ei fridio o Rio Grande do Sul i Bahia.

Bwydo'r fuches

Gan mai gwartheg bîff yw'r Henffordd, mae angen rhywfaint o ofal i'r diben hwnnw wrth ei fwydo. . Mae'n bwysig nad oes chwyn ar y borfa, fel bod y borfa'n goroesi'n hirach os bydd sychder. Ymhellach, mae’n ddiddorol cael padog ychwanegol ar gael bob amser, rhag ofn i’r gwartheg redeg allan o borfa yn ystod y tymor sych. Gyda'r rhagofalon hyn, bydd y gwartheg bob amser yn cael bwyd da ar y borfa.

Mewn esgor, mae'n bwysig bod y gwartheg bob amser yn cael diet cytbwys gyda 60% o borthiant dwys a 40% o borthiant porthiant. Gyda'r cydbwysedd hwn, bydd iechyd yr anifail caeth yn cael ei ddiogelu.

Cyfyngiant

Defnyddir cyfyngiant yn gyffredinol yn y cam olaf cyn lladd. Mae'n lleihau'r amser pesgi, yn cynyddu effeithlonrwydd cynhyrchu buches, ansawdd y carcas ac yn darparu trosiant cyfalaf cyflymach.

Gan fod gan Henffordd eisoes allu pesgi rhagorol, mae'n dangos hyd yn oed yn fwy effeithlon o ran esgoriad. Ond nid yw caethiwed, ynddo'i hun, yn gweithio gwyrth. Mae gofal yn y camau blaenorol yn cael dylanwad mawr, felly mae'n bwysig bod yr anifail yn cyrraedd yn iach ac wedi datblygu'n dda yn y cyfnod pesgi, fel bod y cyfnod esgor yn effeithlon.

Gweld hefyd: Beth yw'r cŵn harddaf yn y byd? Cwrdd â'r bridiau!

Gofalu am y fuches

Gofalu am y fuches mae buches Henffordd yr un fath âunrhyw frid o wartheg cig eidion. Ar gyfer hyn, mae'n hanfodol bod y bridiwr gwartheg yn gwybod yn dda am y cyfnodau bridio, buddsoddi mewn gwelliannau genetig, cynnig cyfleusterau digonol ar gyfer y gwartheg, darparu rheolaeth faethol dda a chynllunio rheolaeth weinyddol.

Yn ogystal â'r rhain rhagofalon, mae hefyd yn bwysig bod yn gyfoes â brechlynnau a chael gofal milfeddygol da. O ran bwydo, dylai maetholion fod yn gytbwys, dylid cynnig porthiant atodol i borfa yn y tymhorau sych, a dylid darparu cydbwysedd rhwng porthiant swmpus a dwys.

Henffordd: galwedigaeth fel gwartheg eidion

3> Wedi darllen yr erthygl hon, gellir casglu fod gan Henffordd alwedigaeth gref fel gwartheg eidion, gan fod ganddi nodweddion a werthfawrogir yn fawr at y diben hwn, megis cynnig cig blasus, tyner, o ansawdd uchel heb or-ddweud braster , a chael cnwd uchel o garcas.

Ond mae nodweddion eraill hefyd yn ffafrio'r Henffordd yn y alwedigaeth hon, megis cyfaddasiad i'r systemau cynhyrchu mwyaf amrywiol, tymer dda, atgenhedliad toreithiog iawn, ffrwythlondeb rhagorol a hirhoedledd atgenhedlol. Mae hyn oll yn helpu’r Henffordd i fod yr hyn ydyw fel brid eidion.

Fel pe na bai’r holl rinweddau hyn yn ddigon, mae’n opsiwn ardderchog i fridwyr gwartheg eidion sy’n byw mewn ardaloedd oer, sy’n gallu dibynnu ar anifail rhagorol sy'n darparu cig ac nad yw'n ofniy gaeaf.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.