Ieir dodwy: edrychwch ar y bridiau gorau, bridio a mwy

Ieir dodwy: edrychwch ar y bridiau gorau, bridio a mwy
Wesley Wilkerson

Beth yw iâr ddodwy?

Ieir dodwy yw ieir sydd i fod i gynhyrchu wyau, yn wahanol i frwyliaid, a fwriedir ar gyfer cael a gwerthu cig. Ar y dechrau, efallai y cawn yr argraff y gall magu iâr ddodwy fod yn rhywbeth syml, ond nid felly y mae hi!

Wyau yw un o'r bwydydd sy'n cael ei fwyta fwyaf gan bob un ohonom ac, i sicrhau ei fod yn ddigonol o ran ansawdd a nifer, mae dewis trwyadl ieir dodwy yn hanfodol. Mae hynny oherwydd bod bridiau sy'n cael eu creu trwy groesfannau, ac eraill sy'n cael eu gwella'n enetig i warantu rhagoriaeth cynhyrchu.

Rhyfedd, ynte? Yna parhewch i ddarllen yr erthygl hon i ddysgu ychydig mwy am ieir dodwy.

Bridiau ieir dodwy gorau

Os oes gennych ddiddordeb mewn magu ieir dodwy, mae angen i chi fod yn ofalus wrth ddewis y brîd cywir. Isod, rydym wedi dewis y bridiau ieir dodwy gorau fel y gallwch ddysgu mwy am bob un ohonynt:

Iâr ddodwy Embrapa 051

Mae iâr ddodwy Embrapa 051 yn opsiwn gwych ar gyfer amaethyddiaeth gyfarwydd oherwydd ei gost cynhyrchu isel. Mae'r iâr hon yn wy dodwy cytrefol gyda phlisgyn brown ac, ar ddiwedd ei gyfnod cynhyrchu, gellir bwyta ei chig.

Gyda phlu cochlyd, mae Embrapa 051 yn gyw iâr gwladaidd, sy'ncyn dewis y brîd ieir dodwy gorau.

Arbenigwyr wyau

Fel y gwelsom yn yr erthygl hon, mae ieir dodwy yn arbenigo mewn cynhyrchu wyau, ac mae yna nifer o fridiau sy'n addas at y diben hwnnw . Cafwyd hyd yn oed y mathau hynaf a mwyaf traddodiadol o ieir dodwy o ryw fath o welliant, megis croesi bridiau gwahanol.

Er mwyn sicrhau bod eich cynhyrchiant yn effeithlon, mae angen i chi dalu sylw i rai ffactorau, megis lleoliad , ffordd o godi, addasu i'r hinsawdd a gofal milfeddygol, yn ogystal â hylendid da wrth ddelio â'r adar. Mae sicrhau amodau bridio da a lleihau straen yn sicrhau nifer fwy o wyau o ansawdd rhagorol ar gyfer eich cynhyrchiad!

gellir ei greu yn rhydd ac mae'n llwyddo i addasu'n dda mewn hinsoddau a lleoliadau gwahanol. Mae'r ieir hyn yn dechrau dodwy pan fyddant yn cyrraedd pwysau o 1.9 kg, yn yr 21ain wythnos o fywyd yr aderyn.

Iâr ddodwy ddu

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Fel mae'r enw'n awgrymu, aderyn gyda phlu du sgleiniog, traed a phig yn yr un modd yw'r iâr ddodwy ddu. lliw. Yn fach o ran maint, mae'n cyrraedd pwysau cyfartalog o tua 1.8 kg. Mae hi'n arbenigo mewn dodwy wyau, a gellir ei chreu mewn system caethiwo neu led-gyfyngu.

Gan ei fod yn frid gwell ar gyfer cynhyrchu wyau, gall ddechrau ei chylch dodwy o'r 19eg wythnos o'i bywyd , gan ddod i ben yn yr 80fed wythnos. Gall eu hwyau fod yn frown golau neu'n dywyllach ac yn goch.

Cyw iâr Australorp

Crëwyd cyw iâr Australorp yn Awstralia, o groesi brîd Saesneg Orpington, y ddau ar gyfer cynhyrchu wyau ac am ladd. Mae haenau'r brîd hwn yn gadarn ac yn gallu pwyso hyd at 3 kg, gyda choesau du a phlu gydag adlewyrchiadau gwyrdd a sgleiniog.

Mae gan yr ieir hyn anian tawel ac maent yn tueddu i wneud yn dda iawn pan gânt eu magu mewn amgylcheddau caethiwo, ond nid ydynt yn ddeoriaid da. Mae eu hwyau brown yn dechrau cael eu dodwy tua'r 20fed wythnos o fywyd yr aderyn.

Isa Brown iâr ddodwy

Mae'r Isa brown, o darddiad Ffrengig, yn un o'r llinachauyn fwy clasurol o ran cynhyrchu wyau. Mae hyn oherwydd ei fod yn haen effeithlon iawn, gan mai dim ond un aderyn sy'n gallu cynhyrchu tua 500 o wyau yn ystod ei fywyd cynhyrchiol, sy'n ei wneud y brîd mwyaf blaenllaw yn y farchnad wyau.

Iâr browngoch o Gymharol yw hi. maint bach, tua 2 kg, y gellir ei gyfyngu. Yn gyffredinol, mae hi'n cynhyrchu wyau brown o'r 18fed i'r 21ain wythnos o fywyd. Mae'r brîd yn hybrid, yn tarddu o groesi ceiliogod Rhode Island Reds ac ieir Rhode Island Whites.

Galinha Paraíso Pedrês

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Datblygwyd yn Mae Brasil , yr iâr Paraíso Pedrês yn aderyn mawr sy'n gallu darparu wyau a chig, ac fe'i defnyddir yn helaeth fel haen. Pwysau cyfartalog y brîd yw 4 kg, ond wrth iddo ennill pwysau yn hawdd iawn, gall gyrraedd 7 kg!

Mae plu'r brîd yn gymysg a'i rannu'n haenau, gan amrywio rhwng arlliwiau llwyd a brown, gyda'r pig melyn. Argymhellir ar gyfer system fagu lled-ddwys, ei isafswm oedran ar gyfer dodwy yw 70 diwrnod, ac mae ei wyau yn goch.

Cyw iâr Twrcaidd (gwddf noeth)

A elwir hefyd yn wddf noeth Transylvanian, mae'r tyrcwn yn gyw iâr heb blu ar y gwddf, a gall fod yn ddu, yn wyn, cymysg neu frown. Er bod ganddo lai o blu nag ieir eraill, mae'n ymwrthol iawn i'r oerfel.

wyau'r gwddf noethmaent yn fawr ac yn frown golau, ac mae eu cynhyrchiad yn dechrau tua 6 mis oed yr aderyn, sy'n pwyso tua 3 kg. Yn hawdd i'w haddasu, gellir magu'r haen hon yn faes neu mewn system gaethiwo.

Iâr ddodwy Cernyweg

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Gyda phlu gwyn wedi'i lacio â coch, du a melyn, mae'r iâr ddodwy o Gernyweg yn straen Seisnig a fwriedir yn bennaf i'w lladd. Mae haenau o faint canolig i fawr, a gallant bwyso hyd at 3 kg.

Mae eu traed yn felyn ac yn gymharol fach, ond mae eu corff yn gadarn, gyda chluniau a bronnau mawr, nodweddion ffafriol iddynt gael eu magu yn rhydd ffurf, gyda lle i ymarfer. Mae'r wyau'n frown ac yn dechrau cael eu cynhyrchu o'r chweched mis.

Iâr dodwy Ynys Goch

Mae gan iâr ddodwy Rhode Island Goch blu coch, gyda blaenau'r gynffon ac adenydd mewn du neu goch. Mae ei thraed yn sefyll allan am fod yn felyn neu wyn golau iawn.

Canolig ei maint, gall yr iâr hon bwyso hyd at 3 kg, gyda brest amlwg, gan ei bod hefyd yn frid sy'n cynhyrchu cig. Mae'n dodwy wyau brown yn hawdd pan fydd yn buarth mewn hinsawdd nad yw'n rhy oer. Mae cynhyrchu wyau yn dechrau rhwng 4 a 6 mis oed.

Iâr ddodwy Sussex

Iâr Saesneg Sussex sydd â'r gribcroen danheddog, gwyn a phlu mewn mathau gwyn, du, melyn a glas. O faint canolig, gall y fenyw dodwy gyrraedd hyd at 3 kg pan gaiff ei magu mewn mannau agored, ac mae'n addasu'n hawdd i wahanol amodau.

Gweld hefyd: Cŵn Basset: nodweddion, pris, gofal, awgrymiadau a mwy

Mae ei hwyau yn fawr, melyn neu hufen i frown golau, gyda dechrau cynhyrchu i fyny i'r 6ed mis o fywyd. Mae ieir Sussex yn aml yn cael eu croesi ag ieir buarth er mwyn gwella cynhyrchiant wyau.

Iâr ddodwy

Aderyn cymharol fach yw iâr y gornch, oherwydd gall pwysau'r iâr ddodwy gyrraedd uchafswm o 2 kg. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda maint llai, mae'r brîd hwn yn gynhyrchydd ardderchog o wyau, sy'n wyn, y mae eu hosgo yn dechrau o'r 5ed mis.

Gall adar y brîd hwn fod yn gwbl wyn neu wyn gyda smotiau melynaidd . Gellir eu magu mewn caethiwed, cyn belled a bod digon o le i'r holl gywion ieir, y rhai sydd â thueddiad neillduol i straen.

Pa fodd y magir yr iâr ddodwy?

I’r rhai ohonoch sy’n chwilfrydig neu â diddordeb mewn magu ieir dodwy, rydym eisoes wedi cymryd y cam cyntaf: gwybod y bridiau cywir. Nawr, gadewch i ni ddysgu, yn gyffredinol, sut i ddechrau bridio'ch adar.

Dull magu

Ar gyfer dechrau bridio, y ddelfryd yw cael ychydig o ieir, tua 15 neu 20, i ddeall sut mae eich bridio yn addasu i'ch ardal leol ahinsawdd. Felly, bydd y cynnydd yn nifer yr anifeiliaid a chynhyrchiant wyau yn fwy effeithlon.

Y ffyrdd o fagu ieir dodwy yw: buarth, mewn system gaethiwed neu led-gaethu. Bydd y dewis o system yn dibynnu ar y brîd a ddewisir, fel yr eglurir uchod, ac addasiad cychwynnol eich creadigaeth.

Cyfleusterau codi

Waeth beth fo'r creadigaeth a ddewisir, mae angen lloches ar gyfer mae gan yr ieir ffyrdd i amddiffyn eu hunain rhag yr oerfel ac ysglyfaethwyr, fel bleiddiaid neu adar mwy. Gelwir llochesi ar gyfer ieir rhydd yn bicedi, a rhaid iddynt barchu'r dwysedd o 7 aderyn fesul metr sgwâr y tu mewn.

Y gosodiadau mwyaf cymhleth yw rhai'r system gaethiwo. Iddo ef, mae angen gosod cewyll y tu mewn i'r sied. Rhaid iddynt fod â lleiafswm gofod o 350 cm² i bob iâr, ond os ydynt yn gewyll wedi'u dodrefnu, y gofod lleiaf yw 750 cm² i bob iâr.

Cyfnodau cynhyrchu

Rhennir cynhyrchu wyau yn dri cham. Yr enw ar y cam cyntaf yw “deor” neu “cychwyn”, sy'n para o 1 diwrnod i 6 wythnos oed, lle mae'r cywion yn cael eu haddasu, eu diboenu a'u brechu.

Adwaenir yr ail gam fel “magu” ” (7 i 17 wythnos), ac yn ystod y cyfnod hwn y bydd corff yr ieir dodwy yn datblygu. Mae adar yn cael eu pwyso'n wythnosol i sicrhau eu bod yn cyrraedd aeddfedrwydd iawn.

AY trydydd cam yw “cynhyrchu”, sydd fel arfer yn dechrau tua'r 18fed wythnos ac yn para trwy gydol oes gynhyrchiol yr iâr, hyd at ei lladd.

Bwydo

Ar gyfartaledd, mae un iâr ddodwy eisoes yn y cyfnod cynhyrchu. , mae'n bwyta 41 g o borthiant ar gyfer pob wy a gynhyrchir. Fodd bynnag, gall y nifer hwn amrywio yn dibynnu ar y brid a'r system fridio a ddewiswyd. Er enghraifft, mae adar buarth yn crafu ac yn bwyta mathau eraill o fwyd yn ogystal â bwyd anifeiliaid, fel pryfed a ffrwythau.

Yn ddelfrydol, dylai'r diet fod yn gytbwys, gan ddarparu'r holl faetholion i'r cyw iâr gael ei faethu'n dda. a chadw'n iach, datblygu'n iach. Felly, fe'ch cynghorir i ymgynghori â milfeddyg, a fydd yn argymell y diet gorau.

Gofal

Nid yw ieir yn rhydd rhag afiechyd, yn hollol i'r gwrthwyneb. Mae yna afiechydon a all ddinistrio creadigaethau cyfan o farddoniaeth mewn ychydig ddyddiau. Felly, mae bob amser yn angenrheidiol gofalu am hylendid y cyfleusterau dofednod, eu bwyd a'u dŵr, gan osgoi halogiad.

Mae yna hefyd berlysiau meddyginiaethol a meddyginiaethau ataliol y gellir eu rhoi i'r ieir trwy'r diet neu wedi'i gymysgu yn y cymysgedd dŵr, yn ogystal, wrth gwrs, at frechu. Siaradwch â'r milfeddyg, a fydd yn gwybod sut i nodi'r ffordd orau o atal clefydau ar gyfer eich brîd.

Trin a marchnata

I gael cynhyrchiant da, mae'n hanfodol sicrhau bod yr ieir yn mewn iechyd da, ac mae hynny'n cynnwyslleihau straen yr anifeiliaid cymaint â phosibl, gan sicrhau eu bod mewn lle tawel, wedi'u hamddiffyn ac yn cael eu bwydo'n dda.

Ar gyfer rheoli'r wyau, y ddelfryd yw cadw'r nythod yn lân a'u casglu yn o leiaf bedair gwaith y dydd. Mae angen rhywfaint o ofal hefyd fel y gellir marchnata'r wyau hyn. Mae'n orfodol cynnal archwiliad trefol neu wladwriaeth i sicrhau bod yr wyau yn gyfreithlon i'w gwerthu.

Mwy am ieir dodwy

Os oes gennych ddiddordeb yn y pwnc, mae yna yn dal yn fwy rhai ffeithiau diddorol am ieir dodwy sy'n haeddu ychydig mwy o sylw. Felly, rydym hefyd wedi dod â rhagor o wybodaeth am yr adar hyn.

Gweld hefyd: Ci Coton de Tulear: pris, ble i brynu a llawer mwy!

Sut i wahaniaethu rhwng iâr ddodwy?

Yn ystod dodwy wyau, mae crib yr ieir yn mynd yn goch ac yn gynhesach. Fodd bynnag, dros y misoedd mae croen yr aderyn yn colli lliw ar y coesau, y pig a'r ffwr. Mae'r nodweddion hyn i'w gweld ym mhob iâr ddodwy. Yn ogystal, mae'r ieir hyn yn perthyn i fridiau cydnabyddedig.

Gall ieir buarth hefyd gynhyrchu wyau, ond mae eu cynhyrchiant yn llawer is o gymharu ag ieir dodwy, yn ogystal â chymryd llawer mwy o amser i ddatblygu. Nid yw'r adar hyn yn perthyn i unrhyw frid cydnabyddedig, gan eu bod fel arfer yn tarddu o groesfannau ar hap.

Hyd oes

Gall iâr ddodwy dda ddechrau dodwy wyau yno bedwar mis oed, ond mae'r amser cynhyrchu yn gymharol fyr, gan stopio pan fydd yr aderyn tua blwydd oed.

Fodd bynnag, mae hyd oes iâr ddodwy yn llawer hirach, yn amrywio o 5 i 10 mlynedd, yn ôl i fridio ac amodau bridio. Ar ôl eu cynhyrchu, caiff yr ieir hyn eu taflu, fel arfer i ladd-dai, neu gellir eu rhoi hyd yn oed.

A oes angen ceiliog i gynhyrchu wyau?

Gall cynhyrchu wyau fod â dau ddiben: ar gyfer masnacheiddio fel bwyd neu ar gyfer atgynhyrchu, naill ai ar gyfer gwerthu neu atgynhyrchu mewnol. Os mai'r cynhyrchiad yw'r ail opsiwn, mae angen cael y ceiliog fel bod yr wyau yn cael eu ffrwythloni, neu, fel y dywedir yn boblogaidd, “galados”.

Fodd bynnag, os mai dim ond wyau a gynhyrchir ar gyfer bwyta, nid oes angen presenoldeb ceiliogod. Gyda llaw, mae gan wyau di-haint (heb eu deor) well cadwraeth ac maent yn fwy addas ar gyfer masnacheiddio.

Sut i ddewis y brîd gorau

Yn gyntaf oll, mae angen i chi ddiffinio pwrpas eich cynhyrchiad wyau a pha fuddsoddiad y gellir ei wneud ar gyfer hyn. I ddewis eich brid bridio, dylech astudio cyfradd marwolaethau llinach, cyfradd cynhyrchu blynyddol, lliw, maint ac ansawdd yr wyau.

Mae hefyd yn werth cofio bod pob brid yn addasu mewn gwahanol ffyrdd gwahanol i hinsawdd a magu. system. Felly, mae'n dda cymryd y ffactorau hyn i ystyriaeth.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.